A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Zulu IBhayibheli EliNgcwele

اول قرنتيان 13۱
Noma ngikhuluma ngezilimi zabantu nezezingelosi, kepha ngingenalo uthando, ngiyithusi elikhencezayo nensimbi encencethayo.
۲
Noma nginokuprofetha, ngiqonda izimfihlakalo zonke nokwazi konke, noma nginokukholwa konke ngangokuba ngingagudluza izintaba, kepha ngingenalo uthando, angiyinto yalutho.
۳
Noma ngabela abampofu konke enginakho, noma nginikela umzimba wami ukuba ushiswe, kepha ngingenalo uthando, akungisizi ngalutho.
۴
Uthando luyabekezela, uthando lumnene, alunamhawu, uthando aluzigabisi, aluzikhukhumezi;
۵
aluziphathi ngokungafanele, aluzifuneli okwalo, alucunuki, alunagqubu;
۶
aluthokozi ngokungalungile, kepha luthokozela iqiniso;
۷
lubekezelela izinto zonke, lukholwa yizinto zonke, luthemba izinto zonke, lukhuthazelela izinto zonke.
۸
Uthando alusoze lwaphela; kepha nokuba kukhona ukuprofetha, kuyakukhawuka; nokuba kuyizilimi, ziyakunqamuka; nokuba kungukwazi, kuyakukhawuka.
۹
Ngokuba sazi inxenye, siprofetha inxenye.
۱۰
Kepha nxa sekufikile okupheleleyo, lokho okuyinxenye kuyakukhawuka.
۱۱
Lapho ngisengumntwana, ngakhulumisa okomntwana, ngaqondisa okomntwana, ngazindlisa okomntwana; kuthe sengiyindoda, ngayeka okobuntwana.
۱۲
Ngokuba manje sibona esibukweni kalufifi; kepha lapho sobukana ubuso nobuso; manje ngazi inxenye, kepha lapho, ngiyakwazi ngokuphelele, njengokuba kade ngaziwa ngokuphelele.
۱۳
Manje-ke kumi ukukholwa, nokwethemba, nothando, lokho kokuthathu; kepha okukhulu kulokho luthando.اول قرنتيان 13:1

اول قرنتيان 13:2

اول قرنتيان 13:3

اول قرنتيان 13:4

اول قرنتيان 13:5

اول قرنتيان 13:6

اول قرنتيان 13:7

اول قرنتيان 13:8

اول قرنتيان 13:9

اول قرنتيان 13:10

اول قرنتيان 13:11

اول قرنتيان 13:12

اول قرنتيان 13:13اول قرنتيان 1 / اولقر 1

اول قرنتيان 2 / اولقر 2

اول قرنتيان 3 / اولقر 3

اول قرنتيان 4 / اولقر 4

اول قرنتيان 5 / اولقر 5

اول قرنتيان 6 / اولقر 6

اول قرنتيان 7 / اولقر 7

اول قرنتيان 8 / اولقر 8

اول قرنتيان 9 / اولقر 9

اول قرنتيان 10 / اولقر 10

اول قرنتيان 11 / اولقر 11

اول قرنتيان 12 / اولقر 12

اول قرنتيان 13 / اولقر 13

اول قرنتيان 14 / اولقر 14

اول قرنتيان 15 / اولقر 15

اول قرنتيان 16 / اولقر 16