A A A A A
×

2014 کتاب مقدس فارسی

اول قرنتيان ۱۲

۱
و امّا در خصوص تجلیات روح، ای برادران، نمی‌خواهم غافل باشید.
۲
می‌دانید که وقتی بت‌پرست بودید، به هر نحوی اغوا شده، به سوی بتهای گنگ کشیده می‌شدید.
۳
پس به شما می‌گویم که هر که به واسطۀ روحِ خدا سخن گوید، عیسی را لعن نمی‌کند، و هیچ‌کس جز به واسطۀ روح‌القدس نمی‌تواند بگوید «عیسی خداوند است.»
۴
باری، عطایا گونا‌گونند، امّا روحْ همان است؛
۵
خدمتها گونا‌گونند، امّا خداوند همان است؛
۶
عملها گونا‌گونند، امّا همان خداست که همه را در همه به عمل می‌آورد.
۷
ظهور روح، به هر کس برای منفعتِ همگان داده می‌شود.
۸
به یکی به وسیلۀ روح، کلام حکمت داده می‌شود، به دیگری به واسطۀ همان روح، کلام معرفت،
۹
و به شخصی دیگر به وسیلۀ همان روح، ایمان و به دیگری باز توسط همان روح، عطایای شفا دادن.
۱۰
به شخصی دیگر قدرت انجام معجزات داده می‌شود، به دیگری نبوّت، و به دیگری تشخیص ارواح. و باز به شخصی دیگر سخن گفتن به انواع زبانهای غیر بخشیده می‌شود و به دیگری ترجمۀ زبانهای غیر.
۱۱
امّا همۀ اینها را همان یک روح به عمل می‌آورد و آنها را به ارادۀ خود تقسیم کرده، به هر کس می‌بخشد.
۱۲
زیرا بدن هرچند یکی است، از اعضای بسیار تشکیل شده؛ و همۀ اعضای بدن، اگرچه بسیارند، امّا یک بدن را تشکیل می‌دهند. در مورد مسیح نیز چنین است.
۱۳
زیرا همۀ ما، چه یهود و چه یونانی، چه غلام و چه آزاد، در یک روح تعمید یافتیم تا یک بدن را تشکیل دهیم؛ و همۀ ما از یک روح نوشانیده شدیم.
۱۴
زیرا بدن نه از یک عضو، بلکه از اعضای بسیار تشکیل شده است.
۱۵
اگر پا گوید، «چون دست نیستم، به بدن تعلق ندارم،» این سبب نمی‌شود که عضوی از بدن نباشد.
۱۶
و اگر گوش گوید، «چون چشم نیستم، به بدن تعلق ندارم،» این سبب نمی‌شود که عضوی از بدن نباشد.
۱۷
اگر تمام بدن چشم بود، شنیدن چگونه میسّر می‌شد؟ و اگر تمام بدن گوش بود، بوییدن چگونه امکان داشت؟
۱۸
امّا حقیقت این است که خدا اعضا را آن‌گونه که خود می‌خواست، یک به یک در بدن قرار داد.
۱۹
اگر همه یک عضو بودند، بدن کجا وجود می‌داشت؟
۲۰
امّا اعضا بسیارند، در حالی که بدن یکی است.
۲۱
چشم نمی‌تواند به دست بگوید، «نیازی به تو ندارم!» و سر نیز نمی‌تواند به پاها گوید، «نیازمند شما نیستم!»
۲۲
برعکس، آن اعضای بدن که ضعیفتر می‌نمایند، بسیار ضروریترند.
۲۳
و آن اعضای بدن را که پست‌تر می‌انگاریم، با حرمت خاص می‌پوشانیم، و با اعضایی که زیبا نیستند با احترام خاص رفتار می‌کنیم؛
۲۴
حال آنکه اعضای زیبای ما به چنین احترامی نیاز ندارند. امّا خدا بدن را چنان مرتب ساخته که حرمت بیشتر نصیب اعضایی شود که فاقد آنند،
۲۵
تا جدایی در بدن نباشد، بلکه اعضای آن به یک اندازه در فکر یکدیگر باشند.
۲۶
و اگر یک عضو دردمند گردد، همۀ اعضا با او همدرد باشند؛ و اگر یک عضو سرافراز شود، همه در خوشی او شریک گردند.
۲۷
بدین قرار، شما بدن مسیح هستید و هر یک عضوی از آنید.
۲۸
خدا قرار داد در کلیسا، اوّل رسولان، دوّم انبیا، سوّم معلّمان؛ بعد قدرت معجزات، سپس عطایای شفا دادن و امداد و مدیریت و سخن گفتن به انواع زبانهای غیر.
۲۹
آیا همه رسولند؟ آیا همه نبی‌اند؟ آیا همه معلّمند؟ آیا همه دارای قدرت معجزه‌اند؟
۳۰
آیا همه از عطایای شفا دادن برخوردارند؟ آیا همه به زبانهای غیر سخن می‌گویند؟ آیا همه ترجمه می‌کنند؟
۳۱
امّا شما با اشتیاق تمام در پی عطایای بزرگتر باشید. و اینک من عالیترین طریق را به شما نشان می‌دهم.
اول قرنتيان ۱۲:1
اول قرنتيان ۱۲:2
اول قرنتيان ۱۲:3
اول قرنتيان ۱۲:4
اول قرنتيان ۱۲:5
اول قرنتيان ۱۲:6
اول قرنتيان ۱۲:7
اول قرنتيان ۱۲:8
اول قرنتيان ۱۲:9
اول قرنتيان ۱۲:10
اول قرنتيان ۱۲:11
اول قرنتيان ۱۲:12
اول قرنتيان ۱۲:13
اول قرنتيان ۱۲:14
اول قرنتيان ۱۲:15
اول قرنتيان ۱۲:16
اول قرنتيان ۱۲:17
اول قرنتيان ۱۲:18
اول قرنتيان ۱۲:19
اول قرنتيان ۱۲:20
اول قرنتيان ۱۲:21
اول قرنتيان ۱۲:22
اول قرنتيان ۱۲:23
اول قرنتيان ۱۲:24
اول قرنتيان ۱۲:25
اول قرنتيان ۱۲:26
اول قرنتيان ۱۲:27
اول قرنتيان ۱۲:28
اول قرنتيان ۱۲:29
اول قرنتيان ۱۲:30
اول قرنتيان ۱۲:31
اول قرنتيان 1 / اولقر 1
اول قرنتيان 2 / اولقر 2
اول قرنتيان 3 / اولقر 3
اول قرنتيان 4 / اولقر 4
اول قرنتيان 5 / اولقر 5
اول قرنتيان 6 / اولقر 6
اول قرنتيان 7 / اولقر 7
اول قرنتيان 8 / اولقر 8
اول قرنتيان 9 / اولقر 9
اول قرنتيان 10 / اولقر 10
اول قرنتيان 11 / اولقر 11
اول قرنتيان 12 / اولقر 12
اول قرنتيان 13 / اولقر 13
اول قرنتيان 14 / اولقر 14
اول قرنتيان 15 / اولقر 15
اول قرنتيان 16 / اولقر 16