A A A A A
×

2014 کتاب مقدس فارسی

اول قرنتيان ۱۱

۱
پس، از من سرمشق بگیرید، چنانکه من از مسیح سرمشق می‌گیرم.
۲
شما را تحسین می‌کنم که در همه چیز مرا به یاد می‌آورید و سنّتها را به همان شکل که به شما سپردم، حفظ می‌کنید.
۳
امّا می‌خواهم آگاه باشید که سر هر مرد، مسیح است، سر زن، مرد است، و سر مسیح خداست.
۴
هر مردی که سر پوشیده دعا یا نبوّت کند، سر خود را بی‌حرمت کرده است.
۵
و هر زنی که سر نپوشیده دعا یا نبوّت کند، سر خود را بی‌حرمت کرده است؛ این کار او درست مانند این است که سر خود را تراشیده باشد.
۶
اگر زنی سر خود را نمی‌پوشاند، پس اصلاً موهای خود را کوتاه کند؛ و اگر برای زن شرم‌آور است که موهایش را کوتاه کند یا بتراشد، پس باید سر خود را بپوشاند.
۷
مرد نباید سر خود را بپوشاند، زیرا او صورت و جلال خداست؛ امّا زن، جلالِ مرد است.
۸
زیرا مرد از زن پدید نیامده، بلکه زن از مرد پدید آمده است؛
۹
و مرد برای زن آفریده نشده، بلکه زن برای مرد.
۱۰
از همین رو، و به‌خاطر فرشتگان، زن باید نشانی از اقتدار بر سر داشته باشد.
۱۱
با وجود این، در خداوند، نه زن از مرد بی‌نیاز است، نه مرد از زن.
۱۲
همان‌گونه که زن از مرد پدید آمد، مرد نیز به واسطۀ زن پدید می‌آید، امّا پدیدآورندۀ همه چیز خداست.
۱۳
خود قضاوت کنید: آیا برای زن شایسته است که سر نپوشیده به درگاه خدا دعا کند؟
۱۴
آیا طبیعتِ امور، خود به شما نمی‌آموزد که اگر مردی موی بلند داشته باشد، برای او شرم‌آور است،
۱۵
امّا اگر زنی موی بلند داشته باشد، مایۀ افتخار اوست؟ زیرا موی بلند به عنوان پوشش به زن داده شده است.
۱۶
امّا اگر کسی بخواهد آهنگی دیگر ساز کند، باید بگویم که ما را و نیز کلیساهای خدا را چنین رسمی نیست.
۱۷
امّا در آنچه اینک به شما حکم می‌کنم، به هیچ روی تحسینتان نمی‌کنم، زیرا وقتی شما گرد ‌هم می‌آیید، به جای فایده باعث ضرر است.
۱۸
نخست اینکه می‌شنوم آنگاه که به عنوان کلیسا جمع می‌شوید، در میان شما جداییها روی می‌دهد، و این را تا اندازه‌ای باور می‌کنم.
۱۹
شکی نیست که تفرقه‌ها نیز باید در میان شما باشد تا بدین‌گونه آنانی که اصالتشان به ثبوت می‌رسد، در میان شما شناخته شوند.
۲۰
زمانی که شما در یک جا گرد ‌هم می‌آیید، براستی برای خوردن شام خداوند نیست.
۲۱
زیرا هنگام صرف غذا، هر یک از شما بی‌آنکه منتظر دیگران باشد شام خودش را می‌خورد، به گونه‌ای که یکی گرسنه می‌ماند، در حالی که دیگری مست می‌شود.
۲۲
آیا خانه‌ها برای خوردن و نوشیدن ندارید؟ یا اینکه کلیسای خدا را خوار می‌شمارید و اشخاص بی‌چیز را شرمسار می‌سازید؟ به شما چه بگویم؟ آیا برای این کار تحسینتان کنم؟ به هیچ روی تحسینتان نخواهم کرد.
۲۳
زیرا من از خداوند یافتم آنچه را به شما نیز سپردم، که عیسای خداوند در شبی که او را تسلیم دشمن کردند، نان را گرفت
۲۴
و شکر نموده، پاره کرد و فرمود: «این است بدن من برای شما. این را به یاد من به جای آورید.»
۲۵
به همین‌سان، پس از شام، جام را گرفت و فرمود: «این جام، عهد جدید است در خون من. هر بار که از آن می‌نوشید، به یاد من چنین کنید.»
۲۶
زیرا هر گاه این نان را بخورید و از این جام بنوشید، مرگ خداوند را اعلام می‌کنید تا زمانی که بازآید.
۲۷
پس هر که به شیوه‌ای ناشایسته نان را بخورد و از جام خداوند بنوشد، مجرم نسبت به بدن و خون خداوند خواهد بود.
۲۸
امّا هر کس پیش از آنکه از نان بخورد و از جام بنوشد، خود را بیازماید.
۲۹
زیرا هر که بدون تشخیصِ بدن بخورد و بنوشد، در واقع محکومیت خود را خورده و نوشیده است.
۳۰
از همین روست که بسیاری از شما ضعیف و بیمارند و شماری هم خفته‌اند.
۳۱
امّا اگر بر خود حکم می‌کردیم، بر ما حکم نمی‌شد.
۳۲
پس آنگاه که خداوند بر ما حکم می‌کند، تأدیب می‌شویم تا با دنیا محکوم نگردیم.
۳۳
پس ای برادران من، چون برای خوردن گرد ‌هم می‌آیید، منتظر یکدیگر باشید.
۳۴
اگر کسی گرسنه است، در خانۀ خود غذا بخورد تا گرد ‌هم آمدن شما به محکومیت نینجامد. در خصوص سایر چیزها نیز چون نزدتان آمدم، دستورات لازم را خواهم داد.
اول قرنتيان ۱۱:1
اول قرنتيان ۱۱:2
اول قرنتيان ۱۱:3
اول قرنتيان ۱۱:4
اول قرنتيان ۱۱:5
اول قرنتيان ۱۱:6
اول قرنتيان ۱۱:7
اول قرنتيان ۱۱:8
اول قرنتيان ۱۱:9
اول قرنتيان ۱۱:10
اول قرنتيان ۱۱:11
اول قرنتيان ۱۱:12
اول قرنتيان ۱۱:13
اول قرنتيان ۱۱:14
اول قرنتيان ۱۱:15
اول قرنتيان ۱۱:16
اول قرنتيان ۱۱:17
اول قرنتيان ۱۱:18
اول قرنتيان ۱۱:19
اول قرنتيان ۱۱:20
اول قرنتيان ۱۱:21
اول قرنتيان ۱۱:22
اول قرنتيان ۱۱:23
اول قرنتيان ۱۱:24
اول قرنتيان ۱۱:25
اول قرنتيان ۱۱:26
اول قرنتيان ۱۱:27
اول قرنتيان ۱۱:28
اول قرنتيان ۱۱:29
اول قرنتيان ۱۱:30
اول قرنتيان ۱۱:31
اول قرنتيان ۱۱:32
اول قرنتيان ۱۱:33
اول قرنتيان ۱۱:34
اول قرنتيان 1 / اولقر 1
اول قرنتيان 2 / اولقر 2
اول قرنتيان 3 / اولقر 3
اول قرنتيان 4 / اولقر 4
اول قرنتيان 5 / اولقر 5
اول قرنتيان 6 / اولقر 6
اول قرنتيان 7 / اولقر 7
اول قرنتيان 8 / اولقر 8
اول قرنتيان 9 / اولقر 9
اول قرنتيان 10 / اولقر 10
اول قرنتيان 11 / اولقر 11
اول قرنتيان 12 / اولقر 12
اول قرنتيان 13 / اولقر 13
اول قرنتيان 14 / اولقر 14
اول قرنتيان 15 / اولقر 15
اول قرنتيان 16 / اولقر 16