A A A A A
×

2014 کتاب مقدس فارسی

اول قرنتيان ۱۰

۱
زیرا ای برادران، نمی‌خواهم از این موضوع غافل باشید که پدران ما همه زیر ابر بودند و همه از میان دریا گذشتند.
۲
آنان همه در ابر و در دریا در پیوند با موسی تعمید یافتند،
۳
و همه همان خوراک روحانی را خوردند
۴
و همان آشامیدنی روحانی را نوشیدند؛ زیرا از آن صخرۀ روحانی می‌نوشیدند که از پِی می‌آمد، و آن صخره مسیح بود.
۵
با این همه، خدا از بیشتر آنان خرسند نبود، پس اجسادشان در سرتاسر بیابان پراکنده شد.
۶
حال، این رویدادها به وقوع پیوست تا نمونه‌هایی باشد برای ما، تا ما همچون آنان در پی بدی نباشیم.
۷
پس بت‌پرست مشوید، چنانکه بعضی از ایشان شدند؛ به گونه‌ای که نوشته شده است: «قوم به خوردن و نوشیدن نشستند و به جهت لَهو و لَعِب به پا خاستند.»
۸
و نه به بی‌عفتی دست‌یازیم، چنانکه بعضی از ایشان کردند، و در یک روز بیست و سه هزار تن به هلاکت رسیدند.
۹
و نه مسیح را بیازماییم، چنانکه بعضی از آنان کردند و به وسیلۀ مارها کشته شدند.
۱۰
و نه شِکْوِه و شکایت کنید، چنانکه بعضی از ایشان کردند و هلاک‌کننده هلاکشان ساخت.
۱۱
این امور چون نمونه بر آنان واقع گردید و نوشته شد تا عبرتی باشد برای ما که در زمانی به سر می‌بریم که غایتِ همۀ اعصار تحقق یافته است.
۱۲
پس آن که گمان می‌کند استوار است، به‌هوش باشد که نیفتد!
۱۳
هیچ آزمایشی بر شما نیامده که مناسب بشر نباشد. و خدا امین است؛ او اجازه نمی‌دهد بیش از توان خود آزموده شوید، بلکه همراه آزمایش راه گریزی نیز فراهم می‌سازد تا تاب تحملش را داشته باشید.
۱۴
پس ای عزیزان، از بت‌پرستی بگریزید.
۱۵
با خردمندان سخن می‌گویم؛ خود دربارۀ آنچه می‌گویم قضاوت کنید.
۱۶
آیا جام برکت که به جهت آن شکر می‌گزاریم، شریک شدن در خون مسیح نیست؟ و آیا نانی که پاره می‌کنیم، شریک شدن در بدن مسیح نیست؟
۱۷
از آنجا که نانْ یکی است، ما نیز که بسیاریم، یک بدن هستیم، زیرا همه از یک نان بهره می‌یابیم.
۱۸
قوم اسرائیل را بنگرید: آیا آنان که از قربانیها می‌خوردند در مذبح شریک نمی‌شدند؟
۱۹
آیا مقصودم این است که خوراکِ تقدیمی به بت چیزی است، یا اینکه بت چیزی است؟
۲۰
نه، مقصود این است که قربانیهای بت‌پرستان تقدیم دیوها می‌شود نه تقدیم خدا، و من نمی‌خواهم شما شریک دیوها باشید.
۲۱
نمی‌توانید هم از جام خداوند بنوشید هم از جام دیوها؛ نمی‌توانید هم از سفرۀ خداوند بهره یابید، هم از سفرۀ دیوها.
۲۲
آیا می‌خواهیم غیرت خداوند را برانگیزیم؟ آیا از او تواناتریم؟
۲۳
«همه چیز جایز است» - امّا همه چیز مفید نیست. «همه چیز رواست» - امّا همه چیز سازنده نیست.
۲۴
هیچ‌کس در پی نفع خود نباشد، بلکه نفع دیگران را بجوید.
۲۵
هر گوشتی را که در قصابخانه می‌فروشند، بدون نظر به وجدان بخورید،
۲۶
زیرا «زمین و هرآنچه در آن است از آنِ خداوند است.»
۲۷
اگر شخصی بی‌ایمان شما را به صرف غذا دعوت می‌کند و شما نیز مایل به رفتن هستید، هرآنچه در برابرتان می‌گذارد بدون نظر به وجدان بخورید،
۲۸
مگر اینکه کسی به شما بگوید: «این گوشت به بتها تقدیم شده است.» تنها در این صورت، به‌خاطر کسی که این را به شما گفت و به‌خاطر وجدان، از آن مخورید -
۲۹
البته مقصودم وجدان آن شخص است نه وجدان شما. زیرا چرا باید وجدان شخصی دیگر بر آزادی من حکم کند؟
۳۰
اگر خوراکی را با شکرگزاری می‌خورم، چرا باید به‌خاطر آنچه خدا را برای آن شکر می‌گویم، محکومم کنند؟
۳۱
پس هر چه می‌کنید، خواه خوردن، خواه نوشیدن و خواه هر کار دیگر، همه را برای جلال خدا بکنید.
۳۲
هیچ‌کس را آزرده‌خاطر مسازید، چه یهودیان، چه یونانیان و چه کلیسای خدا را،
۳۳
همان‌گونه که من نیز می‌کوشم تا همه را به هر نحو که می‌توانم خشنود سازم. زیرا در پی نفع خود نیستم، بلکه نفع بسیاری را می‌جویم، تا نجات یابند.
اول قرنتيان ۱۰:1
اول قرنتيان ۱۰:2
اول قرنتيان ۱۰:3
اول قرنتيان ۱۰:4
اول قرنتيان ۱۰:5
اول قرنتيان ۱۰:6
اول قرنتيان ۱۰:7
اول قرنتيان ۱۰:8
اول قرنتيان ۱۰:9
اول قرنتيان ۱۰:10
اول قرنتيان ۱۰:11
اول قرنتيان ۱۰:12
اول قرنتيان ۱۰:13
اول قرنتيان ۱۰:14
اول قرنتيان ۱۰:15
اول قرنتيان ۱۰:16
اول قرنتيان ۱۰:17
اول قرنتيان ۱۰:18
اول قرنتيان ۱۰:19
اول قرنتيان ۱۰:20
اول قرنتيان ۱۰:21
اول قرنتيان ۱۰:22
اول قرنتيان ۱۰:23
اول قرنتيان ۱۰:24
اول قرنتيان ۱۰:25
اول قرنتيان ۱۰:26
اول قرنتيان ۱۰:27
اول قرنتيان ۱۰:28
اول قرنتيان ۱۰:29
اول قرنتيان ۱۰:30
اول قرنتيان ۱۰:31
اول قرنتيان ۱۰:32
اول قرنتيان ۱۰:33
اول قرنتيان 1 / اولقر 1
اول قرنتيان 2 / اولقر 2
اول قرنتيان 3 / اولقر 3
اول قرنتيان 4 / اولقر 4
اول قرنتيان 5 / اولقر 5
اول قرنتيان 6 / اولقر 6
اول قرنتيان 7 / اولقر 7
اول قرنتيان 8 / اولقر 8
اول قرنتيان 9 / اولقر 9
اول قرنتيان 10 / اولقر 10
اول قرنتيان 11 / اولقر 11
اول قرنتيان 12 / اولقر 12
اول قرنتيان 13 / اولقر 13
اول قرنتيان 14 / اولقر 14
اول قرنتيان 15 / اولقر 15
اول قرنتيان 16 / اولقر 16