A A A A A
Facebook Instagram Twitter
2014 کتاب مقدس فارسی

روميان ۱۲۱
پس ای برادران، در پرتو رحمتهای خدا، از شما استدعا می‌کنم که بدنهای خود را همچون قربانی زنده و مقدّس و پسندیدۀ خدا تقدیم کنید که عبادت معقول شما همین است.
۲
و دیگر همشکل این عصر مشوید، بلکه با نو شدن ذهن خود دگرگون شوید. آنگاه قادر به تشخیص ارادۀ خدا خواهید بود؛ ارادۀ نیکو، پسندیده و کامل او.
۳
زیرا به واسطۀ فیضی که به من عطا شده است، هر یک از شما را می‌گویم که خود را بیش از آنچه می‌باید، مپندارید، بلکه هر یک به فراخور میزان ایمانی که خدا به شما بخشیده است، واقع‌بینانه دربارۀ خود قضاوت کنید.
۴
زیرا همان‌گونه که هر یک از ما را بدنی واحد است که از اعضای بسیار تشکیل شده و کار همۀ این اعضا یکسان نیست،
۵
ما نیز که بسیاریم، در مسیح یک بدن را تشکیل می‌دهیم و هر یک، اعضای یکدیگریم.
۶
بر حسب فیضی که به ما بخشیده شده است، دارای عطایای گوناگونیم. اگر عطای کسی نبوّت است، آن را متناسب با ایمانش به کار گیرد.
۷
اگر خدمت است، خدمت کند. اگر تعلیم است، تعلیم دهد.
۸
اگر تشویق است، تشویق نماید. اگر کمک به نیازمندان است، با سخاوت چنین کند. اگر رهبری است، این کار را با جدیّت انجام دهد. و اگر رحم و شفقت به دیگران است، شادمانه به این کار مشغول باشد.
۹
محبت باید بی‌ریا باشد. از بدی بیزار باشید و به آنچه نیکوست، سخت بچسبید.
۱۰
با محبتِ برادرانه سرسپردۀ هم باشید. در احترام گذاشتن به یکدیگر، از هم پیشی بگیرید.
۱۱
هیچ‌گاه غیرت شما فروکش نکند؛ در روحْ شعله‌ور باشید و خداوند را خدمت کنید.
۱۲
در امیدْ شادمان، در سختیها شکیبا و در دعا ثابت‌قدم باشید.
۱۳
در رفع احتیاجات مقدسین سهیم شوید و میهمان‌نواز باشید.
۱۴
برای کسانی که به شما آزار می‌رسانند، برکت بطلبید؛ برکت بطلبید و لعن نکنید!
۱۵
با کسانی که شادمانند، شادی کنید، و با کسانی که گریانند، بگریید.
۱۶
برای یکدیگر ارزش برابر قائل باشید! مغرور نباشید، بلکه با کسانی که از طبقات محرومند، معاشرت کنید. خود را برتر از دیگران مپندارید.
۱۷
به هیچ‌کس به سزای بدی، بدی نکنید. دقّت کنید که آنچه را در نظر همگان پسندیده است، به جای آورید.
۱۸
اگر امکان دارد، تا آنجا که به شما مربوط می‌شود، با همه در صلح و صفا زندگی کنید.
۱۹
ای عزیزان، انتقام مگیرید، بلکه آن را به غضب خدا واگذارید. زیرا نوشته شده که «خداوند می‌گوید: ”انتقام از آن من است؛ من هستم که سزا خواهم داد.“‌»
۲۰
برعکس، «اگر دشمنت گرسنه است، به او خوراک بده! و اگر تشنه است، به او آب بنوشان! اگر چنین کنی، اخگرهای سوزان بر سرش خواهی انباشت.»
۲۱
مغلوب بدی مشو، بلکه بدی را با نیکویی مغلوب ساز.روميان ۱۲:1

روميان ۱۲:2

روميان ۱۲:3

روميان ۱۲:4

روميان ۱۲:5

روميان ۱۲:6

روميان ۱۲:7

روميان ۱۲:8

روميان ۱۲:9

روميان ۱۲:10

روميان ۱۲:11

روميان ۱۲:12

روميان ۱۲:13

روميان ۱۲:14

روميان ۱۲:15

روميان ۱۲:16

روميان ۱۲:17

روميان ۱۲:18

روميان ۱۲:19

روميان ۱۲:20

روميان ۱۲:21روميان 1 / روميان 1

روميان 2 / روميان 2

روميان 3 / روميان 3

روميان 4 / روميان 4

روميان 5 / روميان 5

روميان 6 / روميان 6

روميان 7 / روميان 7

روميان 8 / روميان 8

روميان 9 / روميان 9

روميان 10 / روميان 10

روميان 11 / روميان 11

روميان 12 / روميان 12

روميان 13 / روميان 13

روميان 14 / روميان 14

روميان 15 / روميان 15

روميان 16 / روميان 16