A A A A A
×

2014 کتاب مقدس فارسی

اعمال رسولان ۶

۱
در آن ایام که شمار شاگردان فزونی می‌یافت، یهودیانِ یونانی‌زبان از یهودیانِ عبرانی‌زبان گِلِه کردند که بیوه‌زنانِ ایشان از جیرۀ روزانۀ غذا بی‌بهره می‌مانند.
۲
پس آن دوازده رسول، جماعتِ شاگردان را فرا خواندند و گفتند: «شایسته نیست که ما برای غذا دادن به مردم، از خدمتِ کلام خدا غافل مانیم.
۳
پس ای برادران، از میان خود هفت تن نیک‌نام را که پر از روح و حکمت باشند برگزینید تا آنان را بر این کار بگماریم
۴
و ما خود را وقف دعا و خدمت کلام خواهیم کرد.»
۵
این سخن همگان را پسند آمد. پس استیفان را که مردی پر از ایمان و روح‌القدس بود، به اتفاق فیلیپُس، پْروخُروس، نیکانور، تیمون، پَرمیناس و نیکولائوس، که از یهودی‌شدگان اَنطاکیه بود، برگزیدند.
۶
این مردان را نزد رسولان حاضر کردند و رسولان دعا کرده، بر ایشان دست گذاشتند.
۷
پس نشر کلام خدا ادامه یافت و شمار شاگردان در اورشلیم به‌سرعت فزونی گرفت و جمعی کثیر از کاهنان نیز مطیع ایمان شدند.
۸
استیفان پر از فیض و قدرت بود و معجزات و آیات عظیم در میان قوم به ظهور می‌آورد.
۹
امّا تنی چند از اعضای کنیسه‌ای موسوم به ’کنیسۀ آزاد شدگان‘، که از یهودیان قیرَوان و اسکندریه و نیز شماری از اهالی کیلیکیه و آسیا بودند، با او به مجادله برخاستند.
۱۰
ولی در برابر حکمت و روحی که استیفان با آن سخن می‌گفت، یارای مقاومت نداشتند.
۱۱
پس تنی چند را مخفیانه برانگیختند تا بگویند: «ما شنیدیم که استیفان به موسی و خدا سخنان کفرآمیز می‌گفت.»
۱۲
آنها مردم و مشایخ و علمای دین را تحریک کردند و بر سر استیفان ریخته، او را گرفتند و به شورا بردند.
۱۳
چند شاهد دروغین نیز آوردند که می‌گفتند: «این شخص دمی از سخن‌گفتن بر‌ضد این مکان مقدّس و شریعت بازنمی‌ایستد.
۱۴
زیرا خود شنیدیم که می‌گفت عیسای ناصری این مکان را ویران خواهد کرد و رسومی را که موسی به ما سپرده است، تغییر خواهد داد.»
۱۵
در این هنگام، همۀ حاضرانِ در شورا به استیفان چشم دوختند و چهرۀ او را همچون چهرۀ فرشتگان دیدند.
اعمال رسولان ۶:1
اعمال رسولان ۶:2
اعمال رسولان ۶:3
اعمال رسولان ۶:4
اعمال رسولان ۶:5
اعمال رسولان ۶:6
اعمال رسولان ۶:7
اعمال رسولان ۶:8
اعمال رسولان ۶:9
اعمال رسولان ۶:10
اعمال رسولان ۶:11
اعمال رسولان ۶:12
اعمال رسولان ۶:13
اعمال رسولان ۶:14
اعمال رسولان ۶:15
اعمال رسولان 1 / اعمالرسو 1
اعمال رسولان 2 / اعمالرسو 2
اعمال رسولان 3 / اعمالرسو 3
اعمال رسولان 4 / اعمالرسو 4
اعمال رسولان 5 / اعمالرسو 5
اعمال رسولان 6 / اعمالرسو 6
اعمال رسولان 7 / اعمالرسو 7
اعمال رسولان 8 / اعمالرسو 8
اعمال رسولان 9 / اعمالرسو 9
اعمال رسولان 10 / اعمالرسو 10
اعمال رسولان 11 / اعمالرسو 11
اعمال رسولان 12 / اعمالرسو 12
اعمال رسولان 13 / اعمالرسو 13
اعمال رسولان 14 / اعمالرسو 14
اعمال رسولان 15 / اعمالرسو 15
اعمال رسولان 16 / اعمالرسو 16
اعمال رسولان 17 / اعمالرسو 17
اعمال رسولان 18 / اعمالرسو 18
اعمال رسولان 19 / اعمالرسو 19
اعمال رسولان 20 / اعمالرسو 20
اعمال رسولان 21 / اعمالرسو 21
اعمال رسولان 22 / اعمالرسو 22
اعمال رسولان 23 / اعمالرسو 23
اعمال رسولان 24 / اعمالرسو 24
اعمال رسولان 25 / اعمالرسو 25
اعمال رسولان 26 / اعمالرسو 26
اعمال رسولان 27 / اعمالرسو 27
اعمال رسولان 28 / اعمالرسو 28