A A A A A
×

2014 کتاب مقدس فارسی

اعمال رسولان ۲۶

۱
آگْریپاس خطاب به پولس گفت: «اجازه داری در دفاع از خود سخن بگویی.» آنگاه پولس دست پیش برد و دفاع خویش را چنین عرضه داشت:
۲
«ای آگْریپاسِ پادشاه، خود را بس نیکبخت می‌شمارم که امروز در حضور شما ایستاده، در مقابل همۀ شکایات یهودیان از خود دفاع کنم.
۳
بخصوص اینکه می‌دانم شما با آداب و رسوم یهود و اختلافاتِ میان ایشان کاملاً آشنایید. حال، استدعا دارم صبورانه به عرایضم گوش فرا دهید.
۴
«یهودیان جملگی زندگی مرا از آغاز جوانی‌ام می‌دانند، از همان ابتدا که در میان قوم خود و در اورشلیم زندگی می‌کردم.
۵
آنها از دیرباز آگاهند و اگر بخواهند، می‌توانند شهادت دهند که من به عنوان یک فَریسی، از سختگیرترین فرقۀ دینمان پیروی می‌کردم.
۶
و امروز به‌خاطر امید به آنچه خدا به پدران ما وعده داده است، محاکمه می‌شوم.
۷
این همان وعده‌ای است که دوازده قبیلۀ ما از صمیم دل، شب و روز به امید دستیابی به آن عبادت می‌کنند. آری، ای پادشاه، در خصوص همین امید است که یهودیان مرا متهم می‌کنند.
۸
چرا باید برای شما ای حاضرین باور نکردنی باشد که خدا مردگان را برخیزانَد؟
۹
«مرا نیز یقین بود که می‌بایست از انجام هیچ کاری در مخالفت با نام عیسای ناصری کوتاهی نورزم.
۱۰
و این درست همان کاری بود که در اورشلیم می‌کردم. با دریافت مجوز از سران کاهنان، مقدسینِ بسیار را به زندان می‌افکندم، و چون به مرگ محکوم می‌شدند، علیه آنها رأی می‌دادم.
۱۱
بارها در پی مجازات ایشان، از کنیسه‌ای به کنیسۀ دیگر می‌رفتم و می‌کوشیدم به کفرگویی وادارشان کنم. شدّت خشم من نسبت به آنها چنان بود که حتی تا شهرهای اجنبیان تعقیبشان می‌کردم.
۱۲
«در یکی از این سفرها، با حکم و اختیارات کامل از جانب سران کاهنان، عازم دمشق بودم.
۱۳
هنگام نیمروز، ای پادشاه، در بین راه ناگهان نوری درخشانتر از نور خورشید از آسمان گِرد من و همراهانم تابید.
۱۴
همگی به زمین افتادیم، و من صدایی شنیدم که به زبان عبرانیان به من می‌گفت: ”شائول، شائول، چرا مرا آزار می‌رسانی؟ تو را لگد زدن به سُکها کاری دشوار است!“
۱۵
«پرسیدم: ”خداوندا، تو کیستی؟“ «خداوند گفت: ”من همان عیسی هستم که تو بدو آزار می‌رسانی.
۱۶
برخیز و بر پای خود بایست. من به تو ظاهر شده‌ام تا تو را خادم و شاهد خود گردانم، تا بر آنچه در آن مرا دیده‌ای و بر آنچه در آن به تو ظاهر خواهم شد، شهادت دهی.
۱۷
من تو را رهایی خواهم بخشید از دست قوم خودت و از دست غیریهودیانی که تو را نزدشان می‌فرستم
۱۸
تا چشمانشان را بگشایی، تا از تاریکی به نور، و از قدرت شیطان به سوی خدا بازگردند، تا آمرزش گناهان یافته، در میان کسانی که با ایمان به من مقدّس شده‌اند، نصیبی بیابند.“
۱۹
«پس در آن وقت، ای آگْریپاسِ پادشاه، از رؤیای آسمانی سرپیچی نکردم.
۲۰
بلکه نخست در میان دمشقیان، سپس در اورشلیم و تمامی سرزمین یهودیه، و نیز در میان غیریهودیان به اعلام این پیام پرداختم که باید توبه کنند و به سوی خدا بازگردند و کرداری شایستۀ توبه داشته باشند.
۲۱
از همین سبب بود که یهودیان مرا در معبد گرفتار کردند و در صدد کشتنم برآمدند.
۲۲
امّا تا به امروز، خدا مرا یاری کرده و اکنون اینجا ایستاده‌ام و به همه، از خُرد و بزرگ، شهادت می‌دهم. آنچه می‌گویم چیزی نیست جز آنچه پیامبران و موسی گفتند که می‌بایست واقع شود:
۲۳
اینکه مسیح باید رنج ببیند و نخستین کسی باشد که از میان مردگان برمی‌خیزد، تا روشنایی را به این قوم و دیگر قومها اعلام کند.»
۲۴
چون پولس با این سخنان از خود دفاع می‌کرد، فِستوس فریاد زد: «پولس، عقل خود را از دست داده‌ای! دانشِ بسیار، تو را دیوانه کرده است.»
۲۵
پولس پاسخ داد: «دیوانه نیستم، عالیجناب فِستوس، بلکه در کمال هوشیاری عین حقیقت را بیان می‌کنم.
۲۶
پادشاه خود از این امور آگاهند و من نیز بی‌پرده با ایشان سخن می‌گویم، زیرا یقین دارم هیچ‌یک از اینها از نظرشان دور نمانده است، چون چیزی نبوده که در خلوت روی داده باشد.
۲۷
ای آگْریپاسِ پادشاه، آیا به پیامبران اعتقاد دارید؟ می‌دانم که دارید.»
۲۸
آگْریپاس به پولس گفت: «به همین زودی می‌خواهی مرا مسیحی کنی؟»
۲۹
پولس در پاسخ گفت: «از خدا می‌خواهم که دیر یا زود، نه تنها شما، بلکه همۀ کسانی که امروز به من گوش فرا می‌دهند، همانند من گردند، البته نه در زنجیر!»
۳۰
آنگاه پادشاه برخاست و همراه او والی و بِرنیکی و بقیۀ مجلسیان نیز برخاستند،
۳۱
و گفتگوکنان بیرون رفته، به یکدیگر می‌گفتند: «این مرد کاری سزاوار مرگ یا زندان نکرده است.»
۳۲
آگْریپاس به فِستوس گفت: «اگر این مرد از قیصر دادخواهی نکرده بود، می‌شد او را هم‌اکنون آزاد کرد.»
اعمال رسولان ۲۶:1
اعمال رسولان ۲۶:2
اعمال رسولان ۲۶:3
اعمال رسولان ۲۶:4
اعمال رسولان ۲۶:5
اعمال رسولان ۲۶:6
اعمال رسولان ۲۶:7
اعمال رسولان ۲۶:8
اعمال رسولان ۲۶:9
اعمال رسولان ۲۶:10
اعمال رسولان ۲۶:11
اعمال رسولان ۲۶:12
اعمال رسولان ۲۶:13
اعمال رسولان ۲۶:14
اعمال رسولان ۲۶:15
اعمال رسولان ۲۶:16
اعمال رسولان ۲۶:17
اعمال رسولان ۲۶:18
اعمال رسولان ۲۶:19
اعمال رسولان ۲۶:20
اعمال رسولان ۲۶:21
اعمال رسولان ۲۶:22
اعمال رسولان ۲۶:23
اعمال رسولان ۲۶:24
اعمال رسولان ۲۶:25
اعمال رسولان ۲۶:26
اعمال رسولان ۲۶:27
اعمال رسولان ۲۶:28
اعمال رسولان ۲۶:29
اعمال رسولان ۲۶:30
اعمال رسولان ۲۶:31
اعمال رسولان ۲۶:32
اعمال رسولان 1 / اعمالرسو 1
اعمال رسولان 2 / اعمالرسو 2
اعمال رسولان 3 / اعمالرسو 3
اعمال رسولان 4 / اعمالرسو 4
اعمال رسولان 5 / اعمالرسو 5
اعمال رسولان 6 / اعمالرسو 6
اعمال رسولان 7 / اعمالرسو 7
اعمال رسولان 8 / اعمالرسو 8
اعمال رسولان 9 / اعمالرسو 9
اعمال رسولان 10 / اعمالرسو 10
اعمال رسولان 11 / اعمالرسو 11
اعمال رسولان 12 / اعمالرسو 12
اعمال رسولان 13 / اعمالرسو 13
اعمال رسولان 14 / اعمالرسو 14
اعمال رسولان 15 / اعمالرسو 15
اعمال رسولان 16 / اعمالرسو 16
اعمال رسولان 17 / اعمالرسو 17
اعمال رسولان 18 / اعمالرسو 18
اعمال رسولان 19 / اعمالرسو 19
اعمال رسولان 20 / اعمالرسو 20
اعمال رسولان 21 / اعمالرسو 21
اعمال رسولان 22 / اعمالرسو 22
اعمال رسولان 23 / اعمالرسو 23
اعمال رسولان 24 / اعمالرسو 24
اعمال رسولان 25 / اعمالرسو 25
اعمال رسولان 26 / اعمالرسو 26
اعمال رسولان 27 / اعمالرسو 27
اعمال رسولان 28 / اعمالرسو 28