A A A A A
×

2014 کتاب مقدس فارسی

اعمال رسولان ۱۰

۱
در قیصریه مردی بود، کُرنِلیوس نام، از فرماندهان هنگ رومی موسوم به ’هنگ ایتالیایی‘.
۲
او و اهل خانه‌اش همگی پرهیزگار و خداترس بودند. کُرنِلیوس سخاوتمندانه به مستمندان صدقه می‌داد و پیوسته به درگاه خدا دعا می‌کرد.
۳
روزی حوالی ساعت نهم از روز آشکارا در رؤیا دید که فرشتۀ خدا نزدش آمد و گفت: «ای کُرنِلیوس!»
۴
کُرنِلیوس با وحشت به او چشم دوخت و پاسخ داد: «بله، سرورم!» فرشته گفت: «دعاها و صدقه‌های تو چون هدیۀ یادگاری به پیشگاه خدا برآمده است.
۵
اکنون کسانی به یافا بفرست تا شَمعونِ معروف به پطرس را بدین‌جا بیاورند.
۶
او نزد دَبّاغی شَمعون نام که کنار دریا منزل دارد، میهمان است.»
۷
چون فرشته‌ای که با او سخن می‌گفت او را ترک کرد، کُرنِلیوس دو تن از خادمان و یکی از سپاهیان خاص خود را که مردی دیندار بود، فرا خواند
۸
و تمام ماجرا را بدیشان بازگفت و آنها را به یافا فرستاد.
۹
روز بعد، نزدیک ظهر، چون در راه بودند و به شهر نزدیک می‌شدند، پطرس به بام خانه رفت تا دعا کند.
۱۰
در آنجا گرسنه شد و خواست چیزی بخورد. چون خوراک را آماده می‌کردند، به حالت خَلسه فرو رفت.
۱۱
در آن حال دید که آسمان گشوده شده و چیزی همچون سفره‌ای بزرگ که از چهارگوشه آویخته است، به سوی زمین فرود می‌آید
۱۲
و از انواع چارپایان و خزندگان و پرندگان پر است.
۱۳
آنگاه ندایی به او رسید که: «ای پطرس، برخیز، ذبح کن و بخور!»
۱۴
پطرس گفت: «حاشا از من، خداوندا، زیرا هرگز به چیزی حرام یا نجس لب نزده‌ام.»
۱۵
بار دوّم ندا آمد که «آنچه خدا پاک ساخته است، تو نجس مخوان!»
۱۶
این امر سه بار تکرار شد و سپس سفره بی‌درنگ به آسمان بالا برده شد.
۱۷
در همان حال که پطرس با حیرت به معنی رؤیا می‌اندیشید، فرستادگان کُرنِلیوس خانۀ شَمعون را جُسته، به دَرِ خانۀ او رسیدند.
۱۸
آنان با صدای بلند می‌پرسیدند: «آیا شَمعونِ معروف به پطرس در اینجا میهمان است؟»
۱۹
پطرس هنوز به رؤیا می‌اندیشید که روح به او گفت: «بنگر، سه تن تو را می‌جویند.
۲۰
برخیز و پایین برو و در رفتن با ایشان تردید مکن، زیرا آنها را من فرستاده‌ام.»
۲۱
پطرس پایین رفت و به آنان گفت: «من همانم که می‌جویید. سبب آمدنتان چیست؟»
۲۲
گفتند: «کُرنِلیوسِ فرمانده ما را فرستاده. او مردی پارسا و خداترس است و یهودیان همه به نیکی از او یاد می‌کنند. او از فرشته‌ای مقدّس دستور یافته که در پی تو بفرستد و تو را به خانۀ خود دعوت کرده، سخنانت را بشنود.»
۲۳
پس پطرس آنها را به خانه برد تا میهمان او باشند. روز بعد برخاست و همراه آنان روانه شد. برخی از برادرانِ اهل یافا نیز با وی رفتند.
۲۴
فردای آن روز به قیصریه رسیدند. کُرنِلیوس خویشان و دوستان نزدیک خود را نیز گرد ‌آورده بود و منتظر ورود آنان بود.
۲۵
چون پطرس به خانه درآمد، کُرنِلیوس به استقبال او شتافت و به پایش درافتاده، او را پرستش کرد.
۲۶
امّا پطرس او را بلند کرد و گفت: «برخیز؛ من نیز انسانی بیش نیستم.»
۲۷
سپس گفتگوکنان با وی به خانه درآمد و در آنجا با جمعی بزرگ روبه‌رو شد.
۲۸
پطرس به آنان گفت: «شما خود آگاهید که برای یهودیان حرام است که با اجنبیان معاشرت کنند یا به خانۀ آنها بروند. امّا خدا به من نشان داد که هیچ‌کس را نجس یا ناپاک نخوانم.
۲۹
پس چون در پی من فرستادید، بدون هیچ اعتراضی آمدم. اکنون بگویید، از چه سبب مرا طلب کرده‌اید؟»
۳۰
کُرنِلیوس پاسخ داد: «چهار روز پیش در همین وقت، حوالی ساعت نهم، در خانۀ خویش به دعا مشغول بودم که ناگاه مردی در جامه‌ای نورانی در برابرم ایستاد
۳۱
و گفت: ”کُرنِلیوس، دعایت مستجاب گردیده و صدقاتت در حضور خدا به یاد آورده شده است.
۳۲
کسانی به یافا بفرست تا شَمعونِ معروف به پطرس را به اینجا بیاورند. او نزد شَمعونِ دَبّاغ که خانه‌اش کنار دریاست، میهمان است.“
۳۳
پس بی‌درنگ در پی تو فرستادم و تو نیز لطف کردی و آمدی. اینک همۀ ما در حضور خدا حاضریم تا هرآنچه خداوند به تو فرموده است، بشنویم.»
۳۴
پطرس چنین سخن آغاز کرد: «اکنون دریافتم که براستی خدا تبعیضی میان مردمان قائل نیست؛
۳۵
بلکه از هر قوم، هر که از او بترسد و پارسایی را به عمل آورد، مقبول او می‌گردد.
۳۶
شما آگاهید از پیامی که خدا برای قوم اسرائیل فرستاد و به واسطۀ عیسی مسیح که خداوند همه است، به صلح و سلامت بشارت داد.
۳۷
شما می‌دانید که این امر چگونه پس از تعمیدی که یحیی بدان موعظه می‌کرد، در جلیل آغاز شد و در سرتاسر یهودیه رواج گرفت،
۳۸
و چگونه خدا عیسای ناصری را با روح‌القدس و قدرت مسح کرد، به گونه‌ای که همه جا می‌گشت و کارهای نیکو می‌کرد و همۀ آنان را که زیر ستم ابلیس بودند، شفا می‌داد، از آن رو که خدا با او بود.
۳۹
«ما شاهدان همۀ اعمالی هستیم که او در سرزمین یهود و در اورشلیم انجام داد. آنها او را بر صلیب کشیده، کشتند.
۴۰
امّا خدا او را در روز سوّم برخیزانید و ظاهر ساخت،
۴۱
امّا نه بر همگان، بلکه تنها بر شاهدانی که خود از پیش برگزیده بود، یعنی بر ما که پس از رستاخیز او از مردگان، با او خوردیم و نوشیدیم.
۴۲
او به ما فرمان داد تا این حقیقت را به قوم اعلام کنیم و شهادت دهیم که خدا او را مقرر فرموده تا داور زندگان و مردگان باشد.
۴۳
پیامبران جملگی دربارۀ او شهادت می‌دهند که هر که بدو ایمان آورد، به نام او آمرزش گناهان خواهد یافت.»
۴۴
پطرس هنوز سخن می‌گفت که روح‌القدس بر همۀ آنان که پیام را می‌شنیدند، نازل شد.
۴۵
شماری از ایماندارانِ یهودی‌نژاد که همراه پطرس آمده بودند، چون دیدند روح‌القدس حتی بر غیریهودیان نیز فرو ریخته است، در حیرت افتادند.
۴۶
زیرا شنیدند که ایشان به زبانهای غیر سخن می‌گویند و خدا را می‌ستایند. آنگاه پطرس گفت:
۴۷
«حال که اینان روح‌القدس را درست همانند ما یافته‌اند، آیا کسی می‌تواند از تعمیدشان در آب مانع گردد؟»
۴۸
پس دستور داد ایشان را در نام عیسی مسیح تعمید دهند. آنگاه از پطرس خواستند چند روزی با ایشان بماند.
اعمال رسولان ۱۰:1
اعمال رسولان ۱۰:2
اعمال رسولان ۱۰:3
اعمال رسولان ۱۰:4
اعمال رسولان ۱۰:5
اعمال رسولان ۱۰:6
اعمال رسولان ۱۰:7
اعمال رسولان ۱۰:8
اعمال رسولان ۱۰:9
اعمال رسولان ۱۰:10
اعمال رسولان ۱۰:11
اعمال رسولان ۱۰:12
اعمال رسولان ۱۰:13
اعمال رسولان ۱۰:14
اعمال رسولان ۱۰:15
اعمال رسولان ۱۰:16
اعمال رسولان ۱۰:17
اعمال رسولان ۱۰:18
اعمال رسولان ۱۰:19
اعمال رسولان ۱۰:20
اعمال رسولان ۱۰:21
اعمال رسولان ۱۰:22
اعمال رسولان ۱۰:23
اعمال رسولان ۱۰:24
اعمال رسولان ۱۰:25
اعمال رسولان ۱۰:26
اعمال رسولان ۱۰:27
اعمال رسولان ۱۰:28
اعمال رسولان ۱۰:29
اعمال رسولان ۱۰:30
اعمال رسولان ۱۰:31
اعمال رسولان ۱۰:32
اعمال رسولان ۱۰:33
اعمال رسولان ۱۰:34
اعمال رسولان ۱۰:35
اعمال رسولان ۱۰:36
اعمال رسولان ۱۰:37
اعمال رسولان ۱۰:38
اعمال رسولان ۱۰:39
اعمال رسولان ۱۰:40
اعمال رسولان ۱۰:41
اعمال رسولان ۱۰:42
اعمال رسولان ۱۰:43
اعمال رسولان ۱۰:44
اعمال رسولان ۱۰:45
اعمال رسولان ۱۰:46
اعمال رسولان ۱۰:47
اعمال رسولان ۱۰:48
اعمال رسولان 1 / اعمالرسو 1
اعمال رسولان 2 / اعمالرسو 2
اعمال رسولان 3 / اعمالرسو 3
اعمال رسولان 4 / اعمالرسو 4
اعمال رسولان 5 / اعمالرسو 5
اعمال رسولان 6 / اعمالرسو 6
اعمال رسولان 7 / اعمالرسو 7
اعمال رسولان 8 / اعمالرسو 8
اعمال رسولان 9 / اعمالرسو 9
اعمال رسولان 10 / اعمالرسو 10
اعمال رسولان 11 / اعمالرسو 11
اعمال رسولان 12 / اعمالرسو 12
اعمال رسولان 13 / اعمالرسو 13
اعمال رسولان 14 / اعمالرسو 14
اعمال رسولان 15 / اعمالرسو 15
اعمال رسولان 16 / اعمالرسو 16
اعمال رسولان 17 / اعمالرسو 17
اعمال رسولان 18 / اعمالرسو 18
اعمال رسولان 19 / اعمالرسو 19
اعمال رسولان 20 / اعمالرسو 20
اعمال رسولان 21 / اعمالرسو 21
اعمال رسولان 22 / اعمالرسو 22
اعمال رسولان 23 / اعمالرسو 23
اعمال رسولان 24 / اعمالرسو 24
اعمال رسولان 25 / اعمالرسو 25
اعمال رسولان 26 / اعمالرسو 26
اعمال رسولان 27 / اعمالرسو 27
اعمال رسولان 28 / اعمالرسو 28