A A A A A
×

2014 کتاب مقدس فارسی

متی ۱۴

۱
در آن زمان آوازۀ عیسی به گوش هیرودیسِ حاکم رسید،
۲
و او به ملازمان خود گفت: «این یحیای تعمیددهنده است که از مردگان برخاسته و از همین روست که این قدرتها از او به ظهور می‌رسد.»
۳
و امّا هیرودیس به‌خاطر هیرودیا که پیشتر زنِ برادرش فیلیپُس بود، یحیی را گرفته و او را بسته و به زندان انداخته بود.
۴
زیرا یحیی به او می‌گفت: «حلال نیست تو با این زن باشی.»
۵
هیرودیس می‌خواست یحیی را بکشد، امّا از مردم بیم داشت، زیرا یحیی را به پیامبری قبول داشتند.
۶
در روز جشن میلاد هیرودیس، دختر هیرودیا در مجلس رقصید و چنان دل هیرودیس را شاد ساخت
۷
که سوگند خورد هر چه بخواهد به او بدهد.
۸
دختر نیز به تحریک مادرش گفت: «سرِ یحیای تعمیددهنده را همین جا در طَبَقی به من بده.»
۹
پادشاه اندوهگین شد، امّا به پاس سوگند خود و به احترام میهمانانش دستور داد که به او بدهند.
۱۰
پس فرستاده، سر یحیی را در زندان از تن جدا کرد،
۱۱
و آن را در طَبَقی آورده، به دختر دادند و او نیز آن را نزد مادرش برد.
۱۲
شاگردان یحیی آمدند و بدن او را برده، به خاک سپردند و سپس رفتند و به عیسی خبر دادند.
۱۳
چون عیسی این را شنید، به قایق سوار شده، از آنجا به مکانی دورافتاده به خلوت رفت. امّا مردم باخبر شده، از شهرهای خود پای پیاده از پی او روانه شدند.
۱۴
چون عیسی از قایق پیاده شد، جمعیتی بی‌شمار دید و دلش بر حال آنان به‌رحم آمده، بیمارانشان را شفا بخشید.
۱۵
نزدیک غروب، شاگردان نزدش آمدند و گفتند: «اینجا مکانی است دورافتاده، و دیروقت نیز هست. مردم را روانه کن تا به روستاهای اطراف بروند و برای خود خوراک بخرند.»
۱۶
عیسی به آنان گفت: «نیازی نیست مردم بروند. شما خود به ایشان خوراک دهید.»
۱۷
شاگردان گفتند: «در اینجا چیزی جز پنج نان و دو ماهی نداریم.»
۱۸
عیسی گفت: «آنها را نزد من بیاورید.»
۱۹
سپس به مردم فرمود تا بر سبزه‌ها بنشینند. آنگاه پنج نان و دو ماهی را برگرفت و به آسمان نگریسته، برکت داد. سپس نانها را پاره کرد و به شاگردان داد و آنان نیز به مردم دادند.
۲۰
همه خوردند و سیر شدند و از خرده‌های باقی‌مانده، دوازده سبدِ پُر برگرفتند.
۲۱
شمار خورندگان، به‌جز زنان و کودکان، پنج هزار مرد بود.
۲۲
عیسی بی‌درنگ شاگردان را بر آن داشت تا در همان حال که او مردم را مرخص می‌کرد، سوار قایق شوند و پیش از او به آن سوی دریا بروند.
۲۳
پس از مرخص کردنِ مردم، خود به کوه رفت تا به تنهایی دعا کند. شب فرا رسید و او آنجا تنها بود.
۲۴
در این هنگام، قایق از ساحل بسیار دور شده و دستخوش تلاطم امواج بود، زیرا بادِ مخالف بر آن می‌وزید.
۲۵
در پاس چهارم از شب، عیسی گام‌زنان بر روی آب به سوی آنان رفت.
۲۶
چون شاگردانْ او را در حال راه رفتن روی آب دیدند، وحشت کرده، گفتند: «شبح است»، و از ترس فریاد زدند.
۲۷
امّا عیسی بی‌درنگ به آنها گفت: «دل قوی دارید. من هستم، مترسید!»
۲۸
پطرس پاسخ داد: «سرور من، اگر تویی، مرا بفرما تا روی آب نزد تو بیایم.»
۲۹
فرمود: «بیا!» آنگاه پطرس از قایق بیرون آمد و روی آب به سوی عیسی به راه افتاد.
۳۰
امّا چون باد را دید، ترسید و در حالی که در آب فرو می‌رفت، فریاد برآورد: «سرور من، نجاتم ده!»
۳۱
عیسی بی‌درنگ دست خود را دراز کرد و او را گرفت و گفت: «ای کم‌ایمان، چرا شک کردی؟»
۳۲
چون به قایق برآمدند، باد فرو نشست.
۳۳
سپس کسانی که در قایق بودند در برابر عیسی روی بر زمین نهاده، گفتند: «براستی که تو پسر خدایی!»
۳۴
پس چون به کرانۀ دیگر رسیدند، در ناحیۀ جِنیسارِت فرود آمدند.
۳۵
مردمان آنجا عیسی را شناختند و کسانی را به تمامی آن نواحی فرستاده، بیماران را نزدش آوردند.
۳۶
آنها از او تمنا می‌کردند اجازه دهد تا فقط گوشۀ ردایش را لمس کنند، و هر که لمس می‌کرد، شفا می‌یافت.
متی ۱۴:1
متی ۱۴:2
متی ۱۴:3
متی ۱۴:4
متی ۱۴:5
متی ۱۴:6
متی ۱۴:7
متی ۱۴:8
متی ۱۴:9
متی ۱۴:10
متی ۱۴:11
متی ۱۴:12
متی ۱۴:13
متی ۱۴:14
متی ۱۴:15
متی ۱۴:16
متی ۱۴:17
متی ۱۴:18
متی ۱۴:19
متی ۱۴:20
متی ۱۴:21
متی ۱۴:22
متی ۱۴:23
متی ۱۴:24
متی ۱۴:25
متی ۱۴:26
متی ۱۴:27
متی ۱۴:28
متی ۱۴:29
متی ۱۴:30
متی ۱۴:31
متی ۱۴:32
متی ۱۴:33
متی ۱۴:34
متی ۱۴:35
متی ۱۴:36
متی 1 / متی 1
متی 2 / متی 2
متی 3 / متی 3
متی 4 / متی 4
متی 5 / متی 5
متی 6 / متی 6
متی 7 / متی 7
متی 8 / متی 8
متی 9 / متی 9
متی 10 / متی 10
متی 11 / متی 11
متی 12 / متی 12
متی 13 / متی 13
متی 14 / متی 14
متی 15 / متی 15
متی 16 / متی 16
متی 17 / متی 17
متی 18 / متی 18
متی 19 / متی 19
متی 20 / متی 20
متی 21 / متی 21
متی 22 / متی 22
متی 23 / متی 23
متی 24 / متی 24
متی 25 / متی 25
متی 26 / متی 26
متی 27 / متی 27
متی 28 / متی 28