A A A A A
×

2014 کتاب مقدس فارسی

متی ۱

۱
کتاب تاریخچۀ عیسی مسیح، پسر داوود، پسر ابراهیم:
۲
ابراهیم، اسحاق را آورد، اسحاق، یعقوب را، و یعقوب، یهودا و برادرانش را.
۳
یهودا، فِرِص و زِراح را از تامار آورد. فِرِص، حِصْرون را آورد، و حِصْرون، رام را.
۴
رام، عَمّیناداب را آورد، عَمّیناداب، نَحشون را، و نَحشون، سَلمون را.
۵
سَلمون، بوعَز را از راحاب آورد، و بوعَز، عوبید را از روت. عوبید، یَسا را آورد،
۶
و یَسا، داوود پادشاه را. داوود، سلیمان را از زن اوریا آورد.
۷
سلیمان، رِحُبعام را آورد، رِحُبعام، اَبیّا را، و اَبیّا، آسا را.
۸
آسا، یَهوشافاط را آورد، یَهوشافاط، یورام را، و یورام، عُزّیا را.
۹
عُزّیا، یوتام را آورد، یوتام، آحاز را، و آحاز، حِزِقیا را.
۱۰
حِزِقیا، مَنَسی را آورد، مَنَسی، آمون را، و آمون، یوشیا را.
۱۱
یوشیا، یِکُنیا و برادرانش را آورد. در این زمان یهودیان به بابِل تبعید شدند.
۱۲
پس از تبعید یهودیان به بابِل: یِکُنیا، شِئَلتیئیل را آورد، و شِئَلتیئیل، زروبابِل را.
۱۳
زروبابِل، اَبیهود را آورد، اَبیهود، اِلیاقیم را، و اِلیاقیم، عازور را.
۱۴
عازور، صادوق را آورد، صادوق، اَخیم را، و اَخیم، اِلیود را.
۱۵
اِلیود، اِلعازار را آورد، اِلعازار، مَتّان را، و مَتّان، یعقوب را.
۱۶
یعقوب، یوسف همسر مریم را آورد که عیسی ملقّب به مسیح از او زاده شد.
۱۷
بدین قرار، از ابراهیم تا داوود بر روی هم چهارده نسل و از داوود تا زمان تبعید یهودیان به بابِل، چهارده نسل، و از زمان تبعید تا مسیح چهارده نسل بودند.
۱۸
تولد عیسی مسیح این‌چنین روی داد: مریم، مادر عیسی، نامزد یوسف بود. امّا پیش از آنکه به هم بپیوندند، معلوم شد که مریم از روح‌القدس آبستن است.
۱۹
از آنجا که شوهرش یوسف مردی پارسا بود و نمی‌خواست مریم را رسوا کند، بر آن شد که بی سر و صدا از او جدا شود.
۲۰
امّا چون این تصمیم را گرفت، به ناگاه فرشتۀ خداوند در خواب بر او ظاهر شد و گفت: «ای یوسف، پسر داوود، از گرفتن زن خویش مریم مترس، زیرا آنچه در بطن وی قرار گرفته، از روح‌القدس است.
۲۱
او پسری به دنیا خواهد آورد و تو او را عیسی خواهی نامید، زیرا او قوم خود را از گناهانشان نجات خواهد بخشید.»
۲۲
این همه رخ داد تا آنچه خداوند به زبان نبی گفته بود، به حقیقت پیوندد که:
۲۳
«باکره آبستن شده، پسری به دنیا خواهد آورد و او را عِمانوئیل خواهند نامید،» که به‌معنی ’خدا با ما‘ است.
۲۴
چون یوسف از خواب بیدار شد، آنچه فرشتۀ خداوند به او فرمان داده بود، انجام داد و زن خود را گرفت.
۲۵
امّا با او همبستر نشد تا او پسر خود را به دنیا آورد؛ و یوسف او را عیسی نامید.
متی ۱:1
متی ۱:2
متی ۱:3
متی ۱:4
متی ۱:5
متی ۱:6
متی ۱:7
متی ۱:8
متی ۱:9
متی ۱:10
متی ۱:11
متی ۱:12
متی ۱:13
متی ۱:14
متی ۱:15
متی ۱:16
متی ۱:17
متی ۱:18
متی ۱:19
متی ۱:20
متی ۱:21
متی ۱:22
متی ۱:23
متی ۱:24
متی ۱:25
متی 1 / متی 1
متی 2 / متی 2
متی 3 / متی 3
متی 4 / متی 4
متی 5 / متی 5
متی 6 / متی 6
متی 7 / متی 7
متی 8 / متی 8
متی 9 / متی 9
متی 10 / متی 10
متی 11 / متی 11
متی 12 / متی 12
متی 13 / متی 13
متی 14 / متی 14
متی 15 / متی 15
متی 16 / متی 16
متی 17 / متی 17
متی 18 / متی 18
متی 19 / متی 19
متی 20 / متی 20
متی 21 / متی 21
متی 22 / متی 22
متی 23 / متی 23
متی 24 / متی 24
متی 25 / متی 25
متی 26 / متی 26
متی 27 / متی 27
متی 28 / متی 28