A A A A A
Facebook Instagram Twitter
2014 کتاب مقدس فارسی

لاويان ۲۰۱
خداوند موسی را خطاب کرده، گفت:
۲
«بنی‌اسرائیل را بگو: هر که از بنی‌اسرائیل یا غریبانِ ساکن در اسرائیل، یکی از فرزندان خود را به مولِک بدهد، باید حتماً کشته شود. قومِ این سرزمین باید او را به سنگ سنگسار کنند.
۳
من روی خود را بر ضد آن شخص خواهم گردانید و او را از میان قومش منقطع خواهم ساخت، زیرا یکی از فرزندان خود را به مولِک داده است و بدین‌گونه قُدس مرا نجس و نام قدوس مرا بی‌حرمت ساخته است.
۴
اگر قومِ این سرزمین کار کسی را که یکی از فرزندانش را به مولِک داده است نادیده بگیرند، و او را نکشند،
۵
آنگاه من خودْ روی خویش را بر ضد آن شخص و بر ضد خانواده‌اش خواهم گردانید، و آنان را از میان قومشان منقطع خواهم ساخت، او و همۀ آنان را که در زناکاری از پیِ مولِک با او همراه شده‌اند.
۶
«اگر کسی به احضارکنندگانِ ارواح و غیبگویان روی آورد و از پیِ آنها زناکاری کند، من روی خود را بر ضد آن شخص خواهم گردانید و او را از میان قومش منقطع خواهم ساخت.
۷
پس خود را تقدیس کنید و مقدس باشید، زیرا من یهوه خدای شما هستم.
۸
فرایض مرا نگاه دارید و آنها را به جا آورید. من یهوه هستم که شما را تقدیس می‌کنم.
۹
هر که پدر یا مادر خود را اهانت کند حتماً کشته شود؛ او پدر یا مادر خود را اهانت کرده است، و خونش بر گردن خودش خواهد بود.
۱۰
«اگر مردی با زن مردی دیگر زنا کند، یعنی با زن همسایۀ خود، زانی و زانیه هر دو حتماً کشته شوند.
۱۱
اگر مردی با زن پدر خود همبستر شود، عریانی پدر خود را آشکار کرده است. هر دو باید حتماً کشته شوند؛ خون آنها بر گردن خودشان خواهد بود.
۱۲
اگر مردی با عروس خود همبستر شود، هر دو حتماً کشته شوند. آنان مرتکب انحراف جنسی شده‌اند؛ خونشان بر گردن خودشان خواهد بود.
۱۳
اگر مردی با مرد همچون زن همبستر شود، هر دو مرتکب عملی کراهت‌آور شده‌اند. هر دو حتماً کشته شوند؛ خونشان بر گردن خودشان خواهد بود.
۱۴
اگر مردی زنی را با مادرش بگیرد، این فجور است. او و آن دو زن باید به آتش سوزانده شوند، تا هیچ فجور در میان شما نباشد.
۱۵
اگر مردی با حیوانی نزدیکی کند حتماً کشته شود، و حیوان را نیز بکشید.
۱۶
اگر زنی به حیوانی نزدیک آید تا با آن بخوابد، زن و حیوان را بکشید. آنها باید حتماً کشته شوند؛ خون آنها بر گردن خودشان خواهد بود.
۱۷
«اگر مردی خواهر خود را بگیرد، خواه دختر پدر یا دختر مادرش را، و عریانی او را ببیند، و او نیز عریانیِ وی را، این رسوایی است. آنان باید در برابر چشمانِ فرزندانِ قوم خود منقطع شوند. آن مرد عریانیِ خواهر خود را آشکار کرده است، و باید متحمل جزای تقصیر خود شود.
۱۸
اگر مردی با زنی در ایام قاعدگی‌اش نزدیکی کند و عریانی او را آشکار سازد، آن مرد چشمۀ زن را آشکار ساخته و آن زن نیز چشمۀ خون خود را آشکار کرده است؛ هر دو باید از میان قوم خود منقطع شوند.
۱۹
عریانیِ خواهرِ مادرت یا خواهرِ پدرت را آشکار مکن، زیرا این عریان کردنِ خویشِ خود است، و هر دو متحمل جزای تقصیر خود خواهید شد.
۲۰
اگر مردی با زن عموی خود همبستر شود، عریانی عموی خود را آشکار کرده است؛ آنان متحمل گناه خود خواهند شد، و بی‌اولاد خواهند مرد.
۲۱
اگر مردی زن برادر خود را بگیرد، این ناپاکی است. او عریانی برادر خود را آشکار کرده است؛ ایشان بی‌اولاد خواهند بود.
۲۲
«پس همۀ فرایض و تمامی قوانین مرا نگاه دارید و آنها را به جا آورید، تا سرزمینی که شما را بدان‌جا می‌برم تا در آن ساکن شوید، شما را قِی نکند.
۲۳
بر طبق رسوم قومهایی که آنها را از حضور شما بیرون می‌رانم گام مزنید، زیرا آنان همۀ این کارها را کردند، و از این رو من از ایشان کراهت داشتم.
۲۴
اما به شما گفتم: ”شما سرزمین ایشان را به میراث خواهید یافت، و من آن را به شما خواهم داد تا آن را به تصرف آورید، سرزمینی را که شیر و شهد در آن جاری است‌.“ من یهوه خدای شما هستم، که شما را از قومها متمایز ساختم.
۲۵
پس میان حیوانات طاهر و نجس، و میان پرندگان نجس و طاهر، تمایز قائل شوید؛ خود را با حیوان یا پرنده یا هر چه بر زمین می‌خزد، که من برای شما متمایز ساخته‌ام تا نجس باشد، مکروه مسازید.
۲۶
برای من مقدس باشید، زیرا من، یهوه، قدوس هستم و شما را از قومها متمایز ساخته‌ام تا از آنِ من باشید.
۲۷
«مرد یا زنی که احضار‌کنندۀ روح یا غیبگو است حتماً کشته شود. آنان باید به سنگ سنگسار شوند؛ خونشان بر گردن خودشان است.»لاويان ۲۰:1

لاويان ۲۰:2

لاويان ۲۰:3

لاويان ۲۰:4

لاويان ۲۰:5

لاويان ۲۰:6

لاويان ۲۰:7

لاويان ۲۰:8

لاويان ۲۰:9

لاويان ۲۰:10

لاويان ۲۰:11

لاويان ۲۰:12

لاويان ۲۰:13

لاويان ۲۰:14

لاويان ۲۰:15

لاويان ۲۰:16

لاويان ۲۰:17

لاويان ۲۰:18

لاويان ۲۰:19

لاويان ۲۰:20

لاويان ۲۰:21

لاويان ۲۰:22

لاويان ۲۰:23

لاويان ۲۰:24

لاويان ۲۰:25

لاويان ۲۰:26

لاويان ۲۰:27لاويان 1 / لاويان 1

لاويان 2 / لاويان 2

لاويان 3 / لاويان 3

لاويان 4 / لاويان 4

لاويان 5 / لاويان 5

لاويان 6 / لاويان 6

لاويان 7 / لاويان 7

لاويان 8 / لاويان 8

لاويان 9 / لاويان 9

لاويان 10 / لاويان 10

لاويان 11 / لاويان 11

لاويان 12 / لاويان 12

لاويان 13 / لاويان 13

لاويان 14 / لاويان 14

لاويان 15 / لاويان 15

لاويان 16 / لاويان 16

لاويان 17 / لاويان 17

لاويان 18 / لاويان 18

لاويان 19 / لاويان 19

لاويان 20 / لاويان 20

لاويان 21 / لاويان 21

لاويان 22 / لاويان 22

لاويان 23 / لاويان 23

لاويان 24 / لاويان 24

لاويان 25 / لاويان 25

لاويان 26 / لاويان 26

لاويان 27 / لاويان 27