A A A A A
×

2014 کتاب مقدس فارسی

هوزيا ۵

۱
ای کاهنان این را بشنوید، و ای خاندان اسرائیل توجه کنید! ای خاندان سلطنتی گوش بسپارید! زیرا این داوری بر ضد شماست. چراکه شما دامی گشتید در مِصفَه، و توری گسترده بر تابور.
۲
عِصیانگران در کشتار طریق افراط پیموده‌اند، پس من آنان را جملگی تأدیب خواهم کرد.
۳
من اِفرایِم را می‌شناسم، و اسرائیل از من پنهان نیست. زیرا اکنون، ای اِفرایِم، تو تن به فاحشگی داده‌ای، و اسرائیل نجس شده است.
۴
کارهای ایشان نمی‌گذارد به سوی خدای خویش بازگردند زیرا روح فحشا در وجود ایشان است، و خداوند را نمی‌شناسند.
۵
تکبر اسرائیل بر علیه او شهادت می‌دهد؛ اسرائیل و اِفرایِم در تقصیرات خویش می‌لغزند، و یهودا نیز با ایشان خواهد لغزید.
۶
آنان با گله‌ها و رمه‌های خویش خواهند آمد تا خداوند را بجویند، اما او را نخواهند یافت، زیرا خود را از ایشان دور ساخته است.
۷
آنان به خداوند خیانت ورزیده‌اند، زیرا فرزندان نامشروع به دنیا آورده‌اند. اکنون جشنهای ماه نو، ایشان را با املاکشان فرو خواهد بلعید.
۸
در جِبعَه کَرِنا بنوازید، و در رامَه شیپور را به صدا درآورید. در بِیت‌آوِن نفیر جنگ سر دهید؛ ما از پی تو خواهیم آمد، ای بِنیامین!
۹
در روز تأدیب، اِفرایِم ویران خواهد شد. آنچه را که یقین است در میان قبیله‌های اسرائیل اعلام می‌کنم.
۱۰
امیران یهودا مانند کسانی گشته‌اند که مرزها را جابه‌جا می‌کنند، پس من خشم خویش را چون سیلاب بر ایشان خواهم ریخت.
۱۱
بر اِفرایِم ظلم رفته، و در داوری لِه شده است، زیرا به پیروی از چیزهای باطل مصمم است.
۱۲
از این رو من برای اِفرایِم همچون بید شده‌ام، و همچون پوسیدگی برای خاندان یهودا.
۱۳
چون اِفرایِم بیماری خویش را دید و یهودا جراحت خود را، اِفرایِم به آشور رفت و نزد پادشاه بزرگ فرستاد. ولی او قادر به شفای شما نیست و جراحت‌تان را علاج نتواند کرد.
۱۴
زیرا من برای اِفرایِم همچون شیر خواهم بود، و برای خاندان یهودا همچون شیر ژیان. من خود خواهم درید و دور خواهم شد؛ خواهم ربود و رهاننده‌ای نخواهد بود.
۱۵
آنگاه به مکان خویش باز خواهم گشت تا آنگاه که به تقصیر خویش اعتراف کنند، و روی مرا بطلبند. ایشان در مصیبت خویش، مشتاقانه مرا خواهند جُست.
هوزيا ۵:1
هوزيا ۵:2
هوزيا ۵:3
هوزيا ۵:4
هوزيا ۵:5
هوزيا ۵:6
هوزيا ۵:7
هوزيا ۵:8
هوزيا ۵:9
هوزيا ۵:10
هوزيا ۵:11
هوزيا ۵:12
هوزيا ۵:13
هوزيا ۵:14
هوزيا ۵:15
هوزيا 1 / هوزيا 1
هوزيا 2 / هوزيا 2
هوزيا 3 / هوزيا 3
هوزيا 4 / هوزيا 4
هوزيا 5 / هوزيا 5
هوزيا 6 / هوزيا 6
هوزيا 7 / هوزيا 7
هوزيا 8 / هوزيا 8
هوزيا 9 / هوزيا 9
هوزيا 10 / هوزيا 10
هوزيا 11 / هوزيا 11
هوزيا 12 / هوزيا 12
هوزيا 13 / هوزيا 13
هوزيا 14 / هوزيا 14