A A A A A
×

2014 کتاب مقدس فارسی

هوزيا ۴

۱
ای بنی‌اسرائیل، کلام خداوند را بشنوید، زیرا خداوند ساکنان این سرزمین را متهم می‌کند. در این سرزمین نه وفا یافت می‌شود، نه محبت، و نه شناخت خدا؛
۲
بلکه لعن و دروغ و قتل، و دزدی و زناکاری. خشونت می‌ورزند، و خونریزی در پی خونریزی روی می‌دهد.
۳
بدین سبب زمین ماتم می‌کند و همۀ ساکنانش پژمرده می‌گردند، و حیوانات صحرا و پرندگان آسمان و حتی ماهیان دریا از میان می‌روند.
۴
با وجود این، کسی ادعایی وارد نیاورَد، و کسی دیگری را متهم نسازد؛ زیرا تویی، ای کاهن آن که من متهم می‌کنم.
۵
تو در روز روشن خواهی لغزید، و نبی نیز همراه تو در شب. بنابراین، من مادرت را هلاک خواهم کرد؛
۶
قوم من از عدم معرفت هلاک شده‌اند. از آنجا که تو معرفت را ترک کرده‌ای، من نیز تو را ترک کرده‌ام تا دیگر برای من کهانت نکنی. و چون شریعت خدایت را به فراموشی سپرده‌ای، من نیز فرزندان تو را به فراموشی خواهم سپرد.
۷
هرقدر ایشان فزونی یافتند، همان قدر بیشتر به من گناه ورزیدند؛ پس جلال ایشان را به رسوایی بدل خواهم کرد.
۸
آنان گناه قوم مرا خوراک خویش ساختند، و حریصِ شرارت ایشان شدند.
۹
پس کاهنان و قوم یکسان خواهند بود، و من هر دو را به سبب راههایشان مجازات خواهم کرد و سزای اعمالشان را بدیشان خواهم رسانید.
۱۰
آنان خواهند خورد، اما سیر نخواهند شد؛ فاحشگی خواهند کرد، اما افزوده نخواهند شد؛ زیرا سرسپردگی به خداوند را ترک کردند،
۱۱
تا خویشتن را تسلیم فحشا و شراب کهنه و نو کنند که عقل از سرشان می‌رباید.
۱۲
قوم من از چوب سؤال می‌کنند، و عصایشان به آنها خبر می‌دهد. زیرا روح فحشا ایشان را گمراه کرده است، و خدای خویش را برای فاحشگی ترک گفته‌اند.
۱۳
بر قُله‌های کوهها قربانی می‌کنند و بر تپه‌ها بخور می‌سوزانند، زیرِ درختان بلوط و سپیدار و بُنِه، زیرا سایۀ آنها نیکوست. از این رو دختران شما فاحشگی می‌کنند، و عروسانتان مرتکب زنا می‌شوند.
۱۴
من دختران شما را آنگاه که فاحشگی می‌کنند و عروسانتان را آنگاه که زنا می‌کنند، مجازات نخواهم کرد؛ زیرا خودِ مردان با فاحشه‌ها به خلوت می‌روند و با روسپیانِ بتخانه‌ها قربانی تقدیم می‌کنند. آری، قومی که فهم ندارند تباه خواهند شد.
۱۵
هرچند تو ای اسرائیل فاحشگی می‌کنی، مگذار یهودا تقصیرکار گردد. به جِلجال مروید، و به بِیت‌آوِن برنیایید، و به حیات خداوند سوگند مخورید.
۱۶
بنی‌اسرائیل سرکشند، بسان گاوی سرکش؛ پس آیا اکنون خداوند ایشان را همچون بره‌ها در مرتع وسیع خواهد چرانید؟
۱۷
اِفرایِم به بتها پیوسته است؛ او را به حال خود واگذارید.
۱۸
چون شرابشان تمام شود، خویشتن را به فحشا می‌سپارند. حکمرانان ایشان بی‌شرمی را بسیار دوست می‌دارند.
۱۹
بادی آنان را در بالهایش فرو پیچیده است، و از قربانیهای خویش شرمسار خواهند شد.
هوزيا ۴:1
هوزيا ۴:2
هوزيا ۴:3
هوزيا ۴:4
هوزيا ۴:5
هوزيا ۴:6
هوزيا ۴:7
هوزيا ۴:8
هوزيا ۴:9
هوزيا ۴:10
هوزيا ۴:11
هوزيا ۴:12
هوزيا ۴:13
هوزيا ۴:14
هوزيا ۴:15
هوزيا ۴:16
هوزيا ۴:17
هوزيا ۴:18
هوزيا ۴:19
هوزيا 1 / هوزيا 1
هوزيا 2 / هوزيا 2
هوزيا 3 / هوزيا 3
هوزيا 4 / هوزيا 4
هوزيا 5 / هوزيا 5
هوزيا 6 / هوزيا 6
هوزيا 7 / هوزيا 7
هوزيا 8 / هوزيا 8
هوزيا 9 / هوزيا 9
هوزيا 10 / هوزيا 10
هوزيا 11 / هوزيا 11
هوزيا 12 / هوزيا 12
هوزيا 13 / هوزيا 13
هوزيا 14 / هوزيا 14