A A A A A
×

2014 کتاب مقدس فارسی

هوزيا ۱۰

۱
اسرائیل تاکی برومند است که میوه برای خویشتن می‌آورد. هر چه میوه‌اش افزون گشت، مذبحهای خویش را افزون گردانید؛ و هر چه سرزمینش نیکوتر شد ستونهای سنگی را نیز نیکو‌تر بنا کرد.
۲
دل ایشان پر از ناراستی است؛ اکنون جزای تقصیرشان را متحمل خواهند شد. خداوند مذبحهای ایشان را در هم خواهد شکست و ستونهای ایشان را نابود خواهد کرد.
۳
به‌یقین اکنون خواهند گفت: «پادشاهی نداریم، زیرا از خداوند نمی‌ترسیم؛ اما اگر پادشاهی هم می‌داشتیم برای‌مان چه می‌توانست کرد؟»
۴
آنان سخنان بی‌محتوا می‌گویند؛ و به سوگندهای باطلْ عهدها می‌بندند؛ پس داوریِ معوّج چون علفهای سمی در شیارهای زمین خواهد رویید.
۵
ساکنان سامِرِه برای گوسالۀ بِیت‌آوِن ترسانند، و مردمانش برای آن ماتم خواهند کرد؛ و کاهنان بت‌پرستِ گوساله به جهت آن فریاد برمی‌آورند، به جهت جلال آن که رخت بربسته است.
۶
و آن بت به عنوان هدیه‌ای برای پادشاه بزرگ به آشور برده خواهد شد. اِفرایِم خجل خواهد شد، و اسرائیل از تدابیر خود شرمسار خواهد گشت.
۷
سامِرِه و پادشاهش نابود خواهند شد، بسان ترکه‌ای شناور بر سطح آب.
۸
مکانهای بلند آوِن، که گناه اسرائیل باشد، ویران خواهد شد، و خار و خس بر مذبحهایشان خواهد رویید. آنگاه به کوهها خواهند گفت که: «ما را بپوشانید»، و به تپه‌ها که: «بر ما فرو افتید.»
۹
از ایام جِبعَه، ای اسرائیل، گناه کرده و در همان وضع باقی مانده‌ای. پس آیا جنگ با شرارت‌پیشگان در جِبعَه بدیشان نخواهد رسید؟
۱۰
هرگاه مرا پسند آید، ایشان را تأدیب خواهم کرد و قومها بر ضد ایشان جمع خواهند شد، آنگاه که به سبب دو شرارت خود در بند نهاده شوند.
۱۱
اِفرایِم گوسالۀ ماده‌ای تربیت‌یافته بود که خرمن‌کوبی را دوست می‌داشت، و من بر گردن زیبایش یوغی ننهادم؛ اما اکنون بر گردن اِفرایِم یوغ خواهم نهاد؛ یهودا باید شخم بزند، و یعقوب زمین را برای خود شیار کند.
۱۲
برای خویشتن پارسایی بکارید، و محبت را درو کنید؛ زمین بایرِ خود را شیار دهید، زیرا زمان آن است که خداوند را بجویید تا بیاید و پارسایی بر شما بباراند.
۱۳
اما شما شرارت را کاشتید، ظلم را درو کردید، و ثمرۀ دروغ را خوردید، از آنجا که به راه خود اعتماد کردید و به کثرت پهلوانان خویش؛
۱۴
پس غریو جنگ در میان قوم تو بر خواهد خاست، و همۀ قلعه‌هایت ویران خواهد شد؛ همان‌گونه که شَلمان در روز نبرد بِیت‌اَربیل را ویران کرد، و مادران با فرزندانشان تکه و پاره شدند.
۱۵
به سبب شرارت عظیمت، ای بِیت‌ئیل با شما نیز چنین کرده خواهد شد. به هنگام طلوع فجر پادشاه اسرائیل یکسره هلاک خواهد شد.
هوزيا ۱۰:1
هوزيا ۱۰:2
هوزيا ۱۰:3
هوزيا ۱۰:4
هوزيا ۱۰:5
هوزيا ۱۰:6
هوزيا ۱۰:7
هوزيا ۱۰:8
هوزيا ۱۰:9
هوزيا ۱۰:10
هوزيا ۱۰:11
هوزيا ۱۰:12
هوزيا ۱۰:13
هوزيا ۱۰:14
هوزيا ۱۰:15
هوزيا 1 / هوزيا 1
هوزيا 2 / هوزيا 2
هوزيا 3 / هوزيا 3
هوزيا 4 / هوزيا 4
هوزيا 5 / هوزيا 5
هوزيا 6 / هوزيا 6
هوزيا 7 / هوزيا 7
هوزيا 8 / هوزيا 8
هوزيا 9 / هوزيا 9
هوزيا 10 / هوزيا 10
هوزيا 11 / هوزيا 11
هوزيا 12 / هوزيا 12
هوزيا 13 / هوزيا 13
هوزيا 14 / هوزيا 14