A A A A A
×

2014 کتاب مقدس فارسی

امثال ۹

۱
حکمت، خانۀ خود را بنا کرده و هفت ستون خویش را تراشیده است.
۲
او گوشت خود را طبخ کرده، شراب خویش را برآمیخته، و سفره‌اش را نیز آراسته است.
۳
کنیزانش را گسیل داشته و از بالاترین نقطۀ شهر ندا در می‌دهد:
۴
«هر آن که ساده‌لوح است بدین‌جا بیاید!» و به کم‌عقلان، می‌گوید:
۵
«بیایید از طعام من بخورید و از شرابی که برآمیخته‌ام، بنوشید.
۶
ساده‌لوحیِ خود را ترک کنید که خواهید زیست؛ و در طریق فهم گام بردارید.»
۷
«هر که تمسخرگری را تأدیب کند، به استقبال بی‌حرمتی می‌رود؛ هر که مرد شریر را توبیخ کند، بد می‌بیند.
۸
تمسخرگر را توبیخ مکن، مبادا از تو نفرت کند؛ حکیم را توبیخ کن، که تو را دوست خواهد داشت.
۹
حکیم را بیاموز که حکیمتر خواهد شد؛ پارسا را تعلیم ده که آموخته‌هایش افزون خواهد گشت.
۱۰
«ترس خداوند آغاز حکمت است، و شناخت آن قدوس، بصیرت.
۱۱
زیرا به واسطۀ من، روزهای تو بسیار خواهد شد و بر سالهای عمرت افزوده خواهد گردید.
۱۲
اگر حکیمی، خود از آن بهره خواهی برد؛ اگر تمسخرگری، خود به تنهایی زیان خواهی دید.»
۱۳
بانو ’جهالت‘، یاوه‌گو است و ساده‌لوح، و هیچ نمی‌داند.
۱۴
بر درِ خانۀ خود می‌نشیند، بر کرسی‌ای در بالاترین نقطۀ شهر،
۱۵
و رهگذران را ندا می‌دهد، آنان را که مستقیم به راه خود می‌روند:
۱۶
«ای ساده‌لوحان، بدین سو آیید!» و به کم‌عقلان، گوید:
۱۷
«آبِ دزدیده شیرین است؛ و نانی که پنهانی خورده شود، لذیذ.»
۱۸
اما نمی‌دانند که مردگان، در آنجایند، و مهمانان او در اعماق گورند.
امثال ۹:1
امثال ۹:2
امثال ۹:3
امثال ۹:4
امثال ۹:5
امثال ۹:6
امثال ۹:7
امثال ۹:8
امثال ۹:9
امثال ۹:10
امثال ۹:11
امثال ۹:12
امثال ۹:13
امثال ۹:14
امثال ۹:15
امثال ۹:16
امثال ۹:17
امثال ۹:18
امثال 1 / امثال 1
امثال 2 / امثال 2
امثال 3 / امثال 3
امثال 4 / امثال 4
امثال 5 / امثال 5
امثال 6 / امثال 6
امثال 7 / امثال 7
امثال 8 / امثال 8
امثال 9 / امثال 9
امثال 10 / امثال 10
امثال 11 / امثال 11
امثال 12 / امثال 12
امثال 13 / امثال 13
امثال 14 / امثال 14
امثال 15 / امثال 15
امثال 16 / امثال 16
امثال 17 / امثال 17
امثال 18 / امثال 18
امثال 19 / امثال 19
امثال 20 / امثال 20
امثال 21 / امثال 21
امثال 22 / امثال 22
امثال 23 / امثال 23
امثال 24 / امثال 24
امثال 25 / امثال 25
امثال 26 / امثال 26
امثال 27 / امثال 27
امثال 28 / امثال 28
امثال 29 / امثال 29
امثال 30 / امثال 30
امثال 31 / امثال 31