A A A A A
×

2014 کتاب مقدس فارسی

امثال ۷

۱
پسرم، سخنان مرا نگاه دار و فرمانهای مرا نزد خود ذخیره کن.
۲
فرمانهای مرا نگاه دار تا زنده بمانی؛ تعلیمات مرا همچون مردمک چشم خویش پاس دار.
۳
آنها را بر انگشتان خود بربند و بر لوحِ دل خویش بنگار.
۴
به حکمت بگو: «تو خواهر منی»، و فهم را دوست خویش بخوان.
۵
تا تو را از زن زناکار حفظ کنند، و از زن بیگانه که سخنان تملّق‌آمیز می‌گوید.
۶
زیرا از پنجرۀ خانۀ خویش و از پسِ شبکۀ آن، بیرون را نگریستم
۷
و در میان ساده‌لوحان، در بین جوانان، جوانی کم‌عقل دیدم
۸
که در کوچه از نزدیکی گوشۀ او می‌گذشت و از راهِ خانۀ او می‌رفت،
۹
شامگاهان، آنگاه که روز رنگ می‌باخت و تاریکیِ شب دامن می‌گسترد.
۱۰
و اینک، زنی به دیدار او آمد، در لباس فاحشه، با خباثت دل.
۱۱
زنی یاوه‌گو و سرکش، که پاهایش در خانه تاب نمی‌آورَد؛
۱۲
دَمی در کوچه‌ها و دمی دیگر در میدانها در گوشه‌ای به کمین است.
۱۳
پس او را بگرفت و ببوسید و روی خویش بی‌حیا ساخت و گفت:
۱۴
«نزد من قربانیهای رفاقت است؛ زیرا امروز نذرهایم را ادا کرده‌ام.
۱۵
پس به دیدار تو بیرون آمدم و تو را سخت جستجو کرده، یافتم!
۱۶
بر بستر خود دیباها از کتان مصری گسترانیده‌ام؛
۱۷
بسترم را با مُر و عود و دارچین عطرآگین کرده‌ام.
۱۸
بیا تا بامداد از عشق سیر شویم؛ بیا تا یکدیگر را از عشق سرمست کنیم!
۱۹
زیرا شوهرم در خانه نیست و به سفری دراز رفته است.
۲۰
کیسۀ پر از پول با خود برده و تا بَد‌رِ کامل باز نخواهد گشت.»
۲۱
پس او را با سخنان بسیار بفریفت و با چرب‌زبانی اغوا کرد.
۲۲
و جوان بی‌درنگ از پی او روان شد، همچون گاوی که به کشتارگاه می‌رود و آهویی که به دام گرفتار می‌آید،
۲۳
تا آنگاه که تیری بر جگرش می‌نشیند، چونان پرنده‌ای که به سوی دام می‌شتابد، و نمی‌داند که به بهای جانش تمام خواهد شد.
۲۴
پس حال، ای پسرانم، به من گوش فرا دهید و به آنچه می‌گویم توجه کنید.
۲۵
دل شما به راههایش متمایل نشود و در طریقهایش گمراه نگردد.
۲۶
زیرا بسیاری را از پا درافکنده و کشتگانش بی‌شمارند.
۲۷
خانۀ او راهِ گور است، که تا به حُجره‌های مرگ سرازیر می‌شود.
امثال ۷:1
امثال ۷:2
امثال ۷:3
امثال ۷:4
امثال ۷:5
امثال ۷:6
امثال ۷:7
امثال ۷:8
امثال ۷:9
امثال ۷:10
امثال ۷:11
امثال ۷:12
امثال ۷:13
امثال ۷:14
امثال ۷:15
امثال ۷:16
امثال ۷:17
امثال ۷:18
امثال ۷:19
امثال ۷:20
امثال ۷:21
امثال ۷:22
امثال ۷:23
امثال ۷:24
امثال ۷:25
امثال ۷:26
امثال ۷:27
امثال 1 / امثال 1
امثال 2 / امثال 2
امثال 3 / امثال 3
امثال 4 / امثال 4
امثال 5 / امثال 5
امثال 6 / امثال 6
امثال 7 / امثال 7
امثال 8 / امثال 8
امثال 9 / امثال 9
امثال 10 / امثال 10
امثال 11 / امثال 11
امثال 12 / امثال 12
امثال 13 / امثال 13
امثال 14 / امثال 14
امثال 15 / امثال 15
امثال 16 / امثال 16
امثال 17 / امثال 17
امثال 18 / امثال 18
امثال 19 / امثال 19
امثال 20 / امثال 20
امثال 21 / امثال 21
امثال 22 / امثال 22
امثال 23 / امثال 23
امثال 24 / امثال 24
امثال 25 / امثال 25
امثال 26 / امثال 26
امثال 27 / امثال 27
امثال 28 / امثال 28
امثال 29 / امثال 29
امثال 30 / امثال 30
امثال 31 / امثال 31