A A A A A
×

2014 کتاب مقدس فارسی

امثال ۶

۱
پسرم، اگر برای دیگری ضامن شده‌ای و برای بیگانه تعهد سپرده‌ای؛
۲
اگر از سخنان زبانت به دام افتاده‌ای و از کلام دهانت گرفتار آمده‌ای؛
۳
پس، پسرم، چنین کن تا رهایی یابی، زیرا به دست دیگری افتاده‌ای: برو و خویشتن را فروتن ساز و به او التماس کن!
۴
خواب به چشمانت راه مده، و نه سنگینی به پِلکهایت.
۵
خود را همچون غزالی از کمند شکارچی برهان، و همچون پرنده‌ای از دام صیاد.
۶
کاهِلاٰ! نزد مورچه برو، و به راههایش بیَندیش و حکمت بیاموز!
۷
که او را نه فرمانده‌ای است و نه صاحبمنصب و حاکمی؛
۸
با این همه، توشۀ خود در تابستان فراهم می‌کند و آذوقۀ خویش در موسم حصاد گرد می‌آورد.
۹
کاهِلاٰ! تا به کی خواهی خُفت؟ و از خوابِ خود کی بر خواهی خاست؟
۱۰
اندکی خفتن و اندکی چُرت زدن، و اندکی دست بر دست گذاشتن برای استراحت،
۱۱
و فقر همچون راهزن بر تو خواهد تاخت و ناداری، به‌سان مردی مسلح.
۱۲
شخص رذل و خبیث با زبانی کج می‌گردد،
۱۳
با چشم چشمک می‌زند، با پا علامت می‌دهد، به انگشت اشاره می‌کند،
۱۴
با دلی منحرف شرارتها ابداع می‌کند و هر دَم تخم نفاق می‌پاشد.
۱۵
از این رو، ناگهان بلا بر او نازل خواهد شد، و در دَمی، از پا در خواهد آمد و علاجی نخواهد بود.
۱۶
شش چیز است که خداوند از آنها بیزار است، بلکه هفت چیز، که از آنها کراهت دارد:
۱۷
چشمان متکبر، زبان دروغگو، دستانی که خون بی‌گناه را می‌ریزد،
۱۸
دلی که نقشه‌های شریرانه می‌کشد، پاهایی که برای بدی تیزرو است،
۱۹
شاهد دروغینی که دروغها می‌بافد و آن که تخم نفاق میان برادران می‌پاشد.
۲۰
پسرم، فرمان پدر خود را نگاه دار و رهنمود مادر خویش را ترک مکن.
۲۱
آن را همیشه بر دل خود بَربند و بر گردن خویش بیاویز،
۲۲
که در حین راه رفتن، راهنمای تو خواهد بود؛ و چون بخوابی، تو را نگاهبانی خواهد کرد؛ و آنگاه که برخیزی، با تو سخن خواهد گفت.
۲۳
زیرا آن فرمان، چراغ است و آن رهنمود، نور، و توبیخ‌های ادب‌آموز، راه حیات،
۲۴
تا تو را از زنِ شریر حفظ کند و از زبانِ چربِ زنِ زناکار.
۲۵
هوسِ زیبایی او در دل مپرور و مژگانش تو را اسیر مسازد،
۲۶
زیرا زن فاحشه را به قُرصی نان می‌توان داشت، اما زن زناکار در پی صیدِ جانی گرانبهاست!
۲۷
آیا کسی تواند آتش را در آغوش گیرد و جامه‌اش نسوزد؟
۲۸
آیا کسی تواند بر اخگرهای سوزان راه رود و پاهایش نسوزد؟
۲۹
نیز چنین است آن که با زنِ همسایه‌اش بخوابد، زیرا هر که او را لمس کند از مجازات نخواهد رَست.
۳۰
دزدی را که تنها برای سیر کردن شکم خود در وقت گرسنگی دزدی کند، تحقیر نمی‌کنند.
۳۱
با این حال، اگر گرفتار شود باید هفت برابر تاوان دهد، و چه بسا که به بهای همۀ اموال خانه‌اش تمام شود.
۳۲
اما مردی که با زنی زنا می‌کند عاری از عقل است؛ آنکه چنین کند خویشتن را هلاک می‌سازد!
۳۳
آسیب و شرم نصیبش خواهد شد و ننگش هرگز پاک نخواهد گشت.
۳۴
زیرا غیرت، خشم شوهر را بر خواهد انگیخت و چون به انتقام برآید رحم نخواهد کرد.
۳۵
هیچ غرامتی به چشمش نخواهد آمد و هر اندازه هم که بر هدیه‌ها بیفزایی، نخواهد پذیرفت.
امثال ۶:1
امثال ۶:2
امثال ۶:3
امثال ۶:4
امثال ۶:5
امثال ۶:6
امثال ۶:7
امثال ۶:8
امثال ۶:9
امثال ۶:10
امثال ۶:11
امثال ۶:12
امثال ۶:13
امثال ۶:14
امثال ۶:15
امثال ۶:16
امثال ۶:17
امثال ۶:18
امثال ۶:19
امثال ۶:20
امثال ۶:21
امثال ۶:22
امثال ۶:23
امثال ۶:24
امثال ۶:25
امثال ۶:26
امثال ۶:27
امثال ۶:28
امثال ۶:29
امثال ۶:30
امثال ۶:31
امثال ۶:32
امثال ۶:33
امثال ۶:34
امثال ۶:35
امثال 1 / امثال 1
امثال 2 / امثال 2
امثال 3 / امثال 3
امثال 4 / امثال 4
امثال 5 / امثال 5
امثال 6 / امثال 6
امثال 7 / امثال 7
امثال 8 / امثال 8
امثال 9 / امثال 9
امثال 10 / امثال 10
امثال 11 / امثال 11
امثال 12 / امثال 12
امثال 13 / امثال 13
امثال 14 / امثال 14
امثال 15 / امثال 15
امثال 16 / امثال 16
امثال 17 / امثال 17
امثال 18 / امثال 18
امثال 19 / امثال 19
امثال 20 / امثال 20
امثال 21 / امثال 21
امثال 22 / امثال 22
امثال 23 / امثال 23
امثال 24 / امثال 24
امثال 25 / امثال 25
امثال 26 / امثال 26
امثال 27 / امثال 27
امثال 28 / امثال 28
امثال 29 / امثال 29
امثال 30 / امثال 30
امثال 31 / امثال 31