A A A A A
×

2014 کتاب مقدس فارسی

امثال ۲

۱
پسرم، اگر سخنان مرا بپذیری و احکام مرا نزد خود بیندوزی؛
۲
اگر گوش خود به حکمت بسپاری و دل خویش به فهم مایل گردانی؛
۳
اگر بصیرت را فرا خوانی و فهم را به بانگ بلند ندا کنی؛
۴
اگر همچون نقره در پی‌اش باشی و همچون گنجِ پنهان جستجویش کنی،
۵
آنگاه ترس خداوند را درک خواهی کرد و به شناخت خدا دست خواهی یافت.
۶
زیرا خداوند است که حکمت می‌بخشد و از دهان اوست که دانش و فهم بیرون می‌آید.
۷
او خردمندی را برای صالحان می‌اندوزد و آنان را که در راستی سالکند، سپر است؛
۸
راههای عدالت را پاس می‌دارد و نگاهبان طریقت وفادارانِ خویش است.
۹
آنگاه هر طریق نیکو را در خواهی یافت، پارسایی و عدالت و انصاف را.
۱۰
زیرا حکمت به دل تو در خواهد آمد و معرفت برای جان تو گوارا خواهد بود.
۱۱
دوراندیشی تو را نگاهبانی خواهد کرد و فهم، تو را پاس خواهد داشت.
۱۲
تو را از راه شریران رهایی خواهد بخشید و از مردمانی که سخنان منحرف می‌گویند؛
۱۳
که راه راست را ترک می‌کنند تا در راههای تاریک گام بردارند؛
۱۴
که از عمل بد خشنودند و از انحرافی که در شرارت است، شادمان؛
۱۵
که راههایشان کج است و در طریقهای خویش گمراهند.
۱۶
نیز تو را از زن زناکار رهایی خواهد بخشید و از زن بیگانه که سخنان تملق‌آمیز می‌گوید،
۱۷
که شریک زندگی جوانی خویش را ترک کرده و پیمانی را که در حضور خدای خود بسته، از یاد برده است.
۱۸
زیرا خانۀ او به کام مرگ فرو می‌رود و راههای او به سرای مردگان رهنمون می‌شود.
۱۹
از آنان که به نزد او روند، کسی باز نخواهد گشت و به طریقهای حیات دست نخواهد یافت.
۲۰
پس در راه مردمانِ نیکو گام بردار و طریقهای پارسایان را ترک مکن،
۲۱
زیرا صالحان در زمین ساکن خواهند شد و راستان در آن باقی خواهند ماند؛
۲۲
اما شریران از زمین منقطع خواهند شد و خیانت‌پیشگان از آن ریشه‌کن خواهند گردید.
امثال ۲:1
امثال ۲:2
امثال ۲:3
امثال ۲:4
امثال ۲:5
امثال ۲:6
امثال ۲:7
امثال ۲:8
امثال ۲:9
امثال ۲:10
امثال ۲:11
امثال ۲:12
امثال ۲:13
امثال ۲:14
امثال ۲:15
امثال ۲:16
امثال ۲:17
امثال ۲:18
امثال ۲:19
امثال ۲:20
امثال ۲:21
امثال ۲:22
امثال 1 / امثال 1
امثال 2 / امثال 2
امثال 3 / امثال 3
امثال 4 / امثال 4
امثال 5 / امثال 5
امثال 6 / امثال 6
امثال 7 / امثال 7
امثال 8 / امثال 8
امثال 9 / امثال 9
امثال 10 / امثال 10
امثال 11 / امثال 11
امثال 12 / امثال 12
امثال 13 / امثال 13
امثال 14 / امثال 14
امثال 15 / امثال 15
امثال 16 / امثال 16
امثال 17 / امثال 17
امثال 18 / امثال 18
امثال 19 / امثال 19
امثال 20 / امثال 20
امثال 21 / امثال 21
امثال 22 / امثال 22
امثال 23 / امثال 23
امثال 24 / امثال 24
امثال 25 / امثال 25
امثال 26 / امثال 26
امثال 27 / امثال 27
امثال 28 / امثال 28
امثال 29 / امثال 29
امثال 30 / امثال 30
امثال 31 / امثال 31