A A A A A
×

2014 کتاب مقدس فارسی

سفر خروج ۳۴

۱
خداوند به موسی گفت: «دو لوح سنگی، همچون لوحهای نخستین بتراش، و من کلماتی را که بر لوحهای نخستین بود که شکستی، بر آنها خواهم نگاشت.
۲
بامدادان آماده باش و به کوه سینا برآی. آنجا بر قلۀ کوه نزد من حاضر شو.
۳
هیچ‌کس با تو بالا نیاید و هیچ‌کس نیز بر تمامی کوه دیده نشود؛ حتی گله و رمه نیز جلوی این کوه چرا نکنند.»
۴
پس موسی دو لوح سنگی همچون لوحهای نخست تراشید و همان‌گونه که خداوند به او فرمان داده بود، سحرگاهان از کوه سینا بالا رفت، و دو لوح سنگی را در دستان خود می‌برد.
۵
آنگاه خداوند در ابر فرود آمد و آنجا با موسی ایستاد، و نام یهوه را ندا کرد.
۶
خداوند از برابر موسی گذشت و چنین ندا کرد: «یهوه، یهوه، خدای رحیم و فیّاض، دیر خشم، و آکنده از محبت و وفا،
۷
پایدار در محبت برای هزار پشت، و آمرزندۀ تقصیر و نافرمانی و گناه. اما تقصیرکار را هرگز بی‌سزا نمی‌گذارد، بلکه جزای تقصیرات پدران را به فرزندان و فرزندانِ فرزندان تا پشت سوّم و چهارم می‌رساند.»
۸
موسی بی‌درنگ روی بر زمین نهاده، پرستش کرد.
۹
و گفت: «ای خداوندگار، اگر حال در نظرت فیض یافته‌ام، تمنا دارم خداوندگار در میان ما بیاید. با این که این قوم گردنکش است، ولی تو تقصیر و گناه ما را بیامرز و ما را میراث خود بساز.»
۱۰
آنگاه خداوند گفت: «اینک عهدی می‌بندم. من در برابر تمامی قوم تو، عجایبی خواهم کرد که تا به حال در میان هیچ قومی در تمامی جهان روی نداده است. قومی که تو در میانشان ساکنی جملگی کار خداوند را خواهند دید، زیرا کاری که با تو می‌کنم کاری مَهیب است.
۱۱
«آنچه را امروز به تو امر می‌فرمایم نگاه دار. من اَموریان، کنعانیان، حیتّیان، فِرِزّیان، حِویان و یِبوسیان را از برابر تو خواهم راند.
۱۲
مراقب باش با ساکنان دیاری که بدان‌جا خواهی رفت پیمان نبندی، وگرنه در میان تو دام خواهند شد.
۱۳
مذبحهایشان را در هم شِکَن، ستونهایشان را خُرد کن و اَشیرَه‌های ایشان را قطع نما.
۱۴
هیچ خدای غیر را پرستش مکن، زیرا یهوه که نام او غیور است، خدایی است غیور.
۱۵
مراقب باش با کسانی که در آن سرزمین ساکنند پیمان نبندی، زیرا آنگاه که در پی خدایانشان زنا می‌کنند و به آنها قربانی تقدیم می‌نمایند، شما را نیز دعوت خواهند کرد و شما از قربانی ایشان خواهید خورد.
۱۶
و آنگاه که از دختران ایشان برخی را برای پسران خود به زنی بگیرید و آن دختران در پی خدایان خود زنا کنند، پسران شما را نیز به انجام این کار وا خواهند داشت.
۱۷
«بتهای ریخته‌شده برای خود مسازید.
۱۸
«عید نانِ بی‌خمیرمایه را نگاه دارید. همان‌گونه که به شما فرمان دادم، هفت روز نانِ بی‌خمیرمایه بخورید. این را در موعد مقرر، در ماه اَبیب انجام دهید، چراکه در این ماه از مصر بیرون آمدید.
۱۹
«نخستین ثمرۀ هر رَحِمی از آنِ من است، از جمله هر نخست‌زادۀ نرینه از چارپایان تو، چه گاو، چه گوسفند.
۲۰
نخست‌زادۀ الاغ را با بره‌ای فدیه دهید، ولی اگر فدیه نمی‌دهید، گردنش را بشکنید. هر نخست‌زاده‌ای از پسرانت را نیز فدیه بده. «هیچ‌کس دستِ خالی در پیشگاه من حاضر نشود.
۲۱
«شش روز کار کن، اما در روز هفتم فراغت جو؛ حتی در موسم شخم زدن و برداشت محصول نیز باید فراغت یابی.
۲۲
عید هفته‌ها را که همان عید نوبر محصول گندم باشد، برگزار کن و همچنین عید جمع‌آوری را به هنگام تحویل سال.
۲۳
همۀ مردان قوم تو باید سالی سه بار در پیشگاه خداوندگارْ یهوه، خدای اسرائیل حاضر شوند.
۲۴
قومها را از برابر تو خواهم راند و قلمرو تو را وسیع خواهم گردانید، و هنگامی که سه مرتبه در سال می‌روی تا در پیشگاه یهوه خدایت حاضر شوی، هیچ‌کس به سرزمین تو دست‌اندازی نخواهد کرد.
۲۵
«خون قربانی را با چیزی که خمیرمایه در آن باشد تقدیم مکن، و مگذار از قربانی عید پِسَخ چیزی تا صبح باقی بماند.
۲۶
«بهترین نوبر زمین خود را به خانۀ یهوه خدایت بیاور. «بزغاله را در شیر مادرش مپز.»
۲۷
آنگاه خداوند به موسی فرمود: «این سخنان را بنویس، زیرا مطابق این سخنان با تو و با اسرائیل عهد بسته‌ام.»
۲۸
موسی چهل شبانه روز آنجا با خداوند بود، بی‌آنکه نان بخورد یا آب بنوشد. و خداوند بر آن لوحها کلام عهد، یعنی ده فرمان را نگاشت.
۲۹
موسی در حالی که دو لوح شهادت را در دست داشت از کوه سینا فرود آمد. اما به هنگام فرود آمدن از کوه، آگاه نبود که پوست چهره‌اش به سبب سخن گفتن با خداوند درخشان است.
۳۰
چون هارون و همۀ بنی‌اسرائیل موسی را دیدند، پوست چهره‌اش می‌درخشید. پس ترسیدند نزدیک او بیایند.
۳۱
ولی موسی ایشان را فرا خواند؛ پس هارون و همۀ رهبران جماعت نزد موسی بازآمدند و او با ایشان سخن گفت.
۳۲
سپس همۀ بنی‌اسرائیل نزدیک آمدند، و او همۀ فرمانهایی را که خداوند بر کوه سینا به او گفته بود، بدیشان داد.
۳۳
چون موسی سخن خود را با ایشان به پایان رساند، نقابی بر چهره زد.
۳۴
او هرگاه برای گفتگو با خداوند به حضور او داخل می‌شد نقاب از چهره برمی‌گرفت تا بیرون می‌آمد. و هنگامی که بیرون می‌آمد و آنچه به او فرمان داده شده بود به بنی‌اسرائیل بازمی‌گفت،
۳۵
آنها می‌دیدند که پوست چهره‌اش درخشان است. پس موسی دوباره نقاب بر چهره می‌زد تا آنگاه که برای گفتگو با خداوند به پیشگاه او می‌رفت.
سفر خروج ۳۴:1
سفر خروج ۳۴:2
سفر خروج ۳۴:3
سفر خروج ۳۴:4
سفر خروج ۳۴:5
سفر خروج ۳۴:6
سفر خروج ۳۴:7
سفر خروج ۳۴:8
سفر خروج ۳۴:9
سفر خروج ۳۴:10
سفر خروج ۳۴:11
سفر خروج ۳۴:12
سفر خروج ۳۴:13
سفر خروج ۳۴:14
سفر خروج ۳۴:15
سفر خروج ۳۴:16
سفر خروج ۳۴:17
سفر خروج ۳۴:18
سفر خروج ۳۴:19
سفر خروج ۳۴:20
سفر خروج ۳۴:21
سفر خروج ۳۴:22
سفر خروج ۳۴:23
سفر خروج ۳۴:24
سفر خروج ۳۴:25
سفر خروج ۳۴:26
سفر خروج ۳۴:27
سفر خروج ۳۴:28
سفر خروج ۳۴:29
سفر خروج ۳۴:30
سفر خروج ۳۴:31
سفر خروج ۳۴:32
سفر خروج ۳۴:33
سفر خروج ۳۴:34
سفر خروج ۳۴:35
سفر خروج 1 / سفر خروج 1
سفر خروج 2 / سفر خروج 2
سفر خروج 3 / سفر خروج 3
سفر خروج 4 / سفر خروج 4
سفر خروج 5 / سفر خروج 5
سفر خروج 6 / سفر خروج 6
سفر خروج 7 / سفر خروج 7
سفر خروج 8 / سفر خروج 8
سفر خروج 9 / سفر خروج 9
سفر خروج 10 / سفر خروج 10
سفر خروج 11 / سفر خروج 11
سفر خروج 12 / سفر خروج 12
سفر خروج 13 / سفر خروج 13
سفر خروج 14 / سفر خروج 14
سفر خروج 15 / سفر خروج 15
سفر خروج 16 / سفر خروج 16
سفر خروج 17 / سفر خروج 17
سفر خروج 18 / سفر خروج 18
سفر خروج 19 / سفر خروج 19
سفر خروج 20 / سفر خروج 20
سفر خروج 21 / سفر خروج 21
سفر خروج 22 / سفر خروج 22
سفر خروج 23 / سفر خروج 23
سفر خروج 24 / سفر خروج 24
سفر خروج 25 / سفر خروج 25
سفر خروج 26 / سفر خروج 26
سفر خروج 27 / سفر خروج 27
سفر خروج 28 / سفر خروج 28
سفر خروج 29 / سفر خروج 29
سفر خروج 30 / سفر خروج 30
سفر خروج 31 / سفر خروج 31
سفر خروج 32 / سفر خروج 32
سفر خروج 33 / سفر خروج 33
سفر خروج 34 / سفر خروج 34
سفر خروج 35 / سفر خروج 35
سفر خروج 36 / سفر خروج 36
سفر خروج 37 / سفر خروج 37
سفر خروج 38 / سفر خروج 38
سفر خروج 39 / سفر خروج 39
سفر خروج 40 / سفر خروج 40