A A A A A
×

2014 کتاب مقدس فارسی

سفر خروج ۲۲

۱
«اگر کسی، گاو یا گوسفندی بدزدد و آن را بکشد یا بفروشد، باید در ازای آن گاو پنج گاو، و در ازای آن گوسفند چهار گوسفند بپردازد.
۲
«اگر دزدی در حال نَقْب زدن گرفتار آید و او را بزنند به گونه‌ای که بمیرد، بازخواستی برای خون او نخواهد بود؛
۳
اما اگر این عمل پس از طلوع آفتاب واقع شود، برای خون او بازخواست خواهد بود. «هر که دزدی کند البته باید غرامت بپردازد، ولی اگر چیزی نداشته باشد، خود او را باید فروخت تا غرامت پرداخت شود.
۴
اگر حیوان دزدی، اعم از گاو یا الاغ یا گوسفند، زنده در دست دزد یافت شود، باید دو برابر باز پس دهد.
۵
«اگر کسی چارپایان خود را در مزرعه یا تاکستانی بچراند، یعنی چارپایان خود را رها کند تا در مزرعۀ شخصی دیگر چرا کنند، باید از بهترین قسمت مزرعه یا تاکستان خویش غرامت بپردازد.
۶
«اگر آتشی شعله برکشد و در خاربوته‌ها چنان منتشر شود که خرمن گندم یا گندم درو نشده و یا مزرعه‌ای را بسوزاند، کسی که آن را افروخته است البته باید غرامت بپردازد.
۷
«اگر کسی پول یا اسباب نزد همسایۀ خود امانت گذارد تا از آن نگهداری کند، و آن امانت از خانۀ همسایه به سرقت رود، اگر دزد گرفتار شود باید دو برابر غرامت بپردازد.
۸
اما اگر دزد پیدا نشد، آنگاه باید صاحب‌خانه را نزد قضات برند تا معلوم شود آیا دست خود را بر مال دیگری دراز کرده است یا خیر.
۹
در هر جرمی در خصوص گاو یا الاغ یا گوسفند یا جامه یا هر چیز گمشده‌ای که کسی دربارۀ آن بگوید: ”این مال من است،“ ادعای هر دو طرف نزد قضات برده شود و هر که را آنان مقصر دانند، دو برابر مال را به دیگری مسترد بدارد.
۱۰
«اگر کسی الاغ یا گاو یا گوسفند یا هر حیوان دیگری را نزد همسایۀ خود امانت گذارد تا از آن نگهداری کند، و آن حیوان بمیرد، آسیب ببیند و یا به غارت برده شود بی‌آنکه کسی ببیند،
۱۱
برای حل مشکل میان آن دو، همسایه باید به پیشگاه خداوند سوگند یاد کند که دست او بر مال دیگری دراز نشده است. صاحب حیوان این را بپذیرد و دیگر نیازی به پرداخت غرامت نیست.
۱۲
اما اگر آن حیوان دزدیده شده باشد، باید به صاحبش غرامت بپردازد.
۱۳
اگر آن را جانوری وحشی دریده باشد، لاشه را به عنوان مدرک بیاورد، و دیگر مُکلّف به پرداخت غرامت حیوان دریده شده نخواهد بود.
۱۴
«اگر کسی از همسایۀ خود حیوانی به عاریت گیرد و آن حیوان در غیاب صاحبش آسیب ببیند یا بمیرد، البته باید غرامت بپردازد.
۱۵
اما اگر صاحب حیوان همراهش باشد، پرداخت غرامت لازم نیست. اگر حیوان کرایه شده باشد، پرداخت مبلغِ کرایه برای جبران خسارت کافی خواهد بود.
۱۶
«اگر مردی دوشیزه‌ای را که نامزد کسی نباشد، اغوا کند و با او همبستر شود، باید مهریه‌اش را بپردازد و او را به زنی بگیرد.
۱۷
اگر پدر دختر به هیچ وجه راضی نباشد او را به وی دهد، باز مرد مُکلّف است مبلغی برابرِ مهریۀ دوشیزگان به او بپردازد.
۱۸
«زن جادوگر را زنده مگذار.
۱۹
«هر که با چارپایی نزدیکی کند، هرآینه کشته شود.
۲۰
«هر که برای خدایی جز یهوه و بس قربانی کند، به نابودی کامل سپرده شود.
۲۱
«به غریبان آزار مرسانید و به آنان ظلم مکنید، زیرا خود شما در سرزمین مصر غریب بودید.
۲۲
بر بیوه‌زنان و یتیمان ستم مکنید.
۲۳
اگر چنین کنید و ایشان نزد من فریاد برآورند، البته فریاد ایشان را خواهم شنید،
۲۴
و خشم من افروخته شده، شما را به شمشیر خواهم کشت؛ آنگاه زنانتان بیوه و فرزندانتان یتیم خواهند شد.
۲۵
«اگر به یکی از فقیرانِ قوم من پول قرض دهی، همچون رباخواران عمل مکن و از او بهره مخواه.
۲۶
اگر ردای همسایه‌ات را گرو گرفته‌ای، آن را تا غروب آفتاب بدو بازگردان،
۲۷
زیرا ممکن است یگانه پوششِ تنِ او باشد. پس در چه بخوابد؟ اگر او نزد من فریاد برآورد، خواهم شنید زیرا که من رئوف هستم.
۲۸
«به خدا ناسزا مگو و رهبر قومِ خود را لعن مکن.
۲۹
«در آوردن هدیه از غلّه و عصیر انگور خود تأخیر مکن. «پسران نخست‌زاده‌ات را به من بده.
۳۰
با گاوان و گوسفندانت نیز چنین کن. نخست‌زادۀ آنها را هفت روز نزد مادرشان نگاه دار، ولی در روز هشتم آن را به من بده.
۳۱
«شما باید قوم مقدس من باشید. پس گوشت حیوانی را که جانوران وحشی دریده‌اند مخورید؛ آن را نزد سگان بیندازید.
سفر خروج ۲۲:1
سفر خروج ۲۲:2
سفر خروج ۲۲:3
سفر خروج ۲۲:4
سفر خروج ۲۲:5
سفر خروج ۲۲:6
سفر خروج ۲۲:7
سفر خروج ۲۲:8
سفر خروج ۲۲:9
سفر خروج ۲۲:10
سفر خروج ۲۲:11
سفر خروج ۲۲:12
سفر خروج ۲۲:13
سفر خروج ۲۲:14
سفر خروج ۲۲:15
سفر خروج ۲۲:16
سفر خروج ۲۲:17
سفر خروج ۲۲:18
سفر خروج ۲۲:19
سفر خروج ۲۲:20
سفر خروج ۲۲:21
سفر خروج ۲۲:22
سفر خروج ۲۲:23
سفر خروج ۲۲:24
سفر خروج ۲۲:25
سفر خروج ۲۲:26
سفر خروج ۲۲:27
سفر خروج ۲۲:28
سفر خروج ۲۲:29
سفر خروج ۲۲:30
سفر خروج ۲۲:31
سفر خروج 1 / سفر خروج 1
سفر خروج 2 / سفر خروج 2
سفر خروج 3 / سفر خروج 3
سفر خروج 4 / سفر خروج 4
سفر خروج 5 / سفر خروج 5
سفر خروج 6 / سفر خروج 6
سفر خروج 7 / سفر خروج 7
سفر خروج 8 / سفر خروج 8
سفر خروج 9 / سفر خروج 9
سفر خروج 10 / سفر خروج 10
سفر خروج 11 / سفر خروج 11
سفر خروج 12 / سفر خروج 12
سفر خروج 13 / سفر خروج 13
سفر خروج 14 / سفر خروج 14
سفر خروج 15 / سفر خروج 15
سفر خروج 16 / سفر خروج 16
سفر خروج 17 / سفر خروج 17
سفر خروج 18 / سفر خروج 18
سفر خروج 19 / سفر خروج 19
سفر خروج 20 / سفر خروج 20
سفر خروج 21 / سفر خروج 21
سفر خروج 22 / سفر خروج 22
سفر خروج 23 / سفر خروج 23
سفر خروج 24 / سفر خروج 24
سفر خروج 25 / سفر خروج 25
سفر خروج 26 / سفر خروج 26
سفر خروج 27 / سفر خروج 27
سفر خروج 28 / سفر خروج 28
سفر خروج 29 / سفر خروج 29
سفر خروج 30 / سفر خروج 30
سفر خروج 31 / سفر خروج 31
سفر خروج 32 / سفر خروج 32
سفر خروج 33 / سفر خروج 33
سفر خروج 34 / سفر خروج 34
سفر خروج 35 / سفر خروج 35
سفر خروج 36 / سفر خروج 36
سفر خروج 37 / سفر خروج 37
سفر خروج 38 / سفر خروج 38
سفر خروج 39 / سفر خروج 39
سفر خروج 40 / سفر خروج 40