A A A A A
×

2014 کتاب مقدس فارسی

مزامير ۸۶

۱
دعای داوود. ای خداوند، گوش فرا ده و اجابتم فرما، زیرا که ستمدیده و نیازمندم!
۲
جان مرا حفظ کن، زیرا سرسپردۀ توام. تو خدای من هستی؛ خدمتگزار خود را که بر تو توکل دارد، نجات ده!
۳
خداوندگارا، مرا فیض عطا فرما، زیرا که تمامی روز تو را می‌خوانم.
۴
جان خدمتگزارت را شاد کن، زیرا، ای خداوندگار، جان خود را نزد تو برمی‌افرازم.
۵
خداوندگارا، تو نیکو و آمرزنده‌ای، و سرشار از محبت نسبت به همۀ آنان که تو را می‌خوانند!
۶
خداوندا، به دعایم گوش فرا ده؛ فریاد التماسم را بشنو!
۷
در روز تنگی خود تو را می‌خوانم، زیرا که مرا مستجاب می‌کنی.
۸
خداوندگارا، در میان خدایان کسی چون تو نیست، و نه کاری چون کارهای تو!
۹
خداوندگارا، قومهایی که آفریده‌ای، جملگی خواهند آمد و به حضورت پرستش خواهند کرد، و نام تو را جلال خواهند داد.
۱۰
زیرا که تو بزرگی و کارهای شگفت می‌کنی؛ تنها تو خدایی!
۱۱
خداوندا، راه خود را به من بیاموز، تا در حقیقت تو گام بردارم. دل مرا واحد گردان تا از نام تو ترسان باشم.
۱۲
ای خداوندگارْ خدای من، تو را به تمامی دل خواهم ستود؛ و نامت را تا به ابد جلال خواهم داد.
۱۳
زیرا که محبت تو به من عظیم است؛ تو جان مرا از اَعماق هاویه رهانیده‌ای!
۱۴
خدایا، متکبران بر ضد من برخاسته‌اند؛ گروهی از ستمگران قصد جان من دارند و تو را در مد نظر خود نمی‌دارند.
۱۵
اما خداوندگارا، تو خدایی رحیم و فیاضی! دیرخشم و آکنده از محبت و وفا!
۱۶
روی به سویم بگردان و مرا فیض‌عطا فرما! قوّت خویش را به خدمتگزارت عنایت کن، و پسر کنیزت را نجات بخش!
۱۷
مرا نشانی از احسان خود مرحمت فرما، تا نفرت‌کنندگانم ببینند و شرمنده شوند؛ زیرا که تو ای خداوند، مرا یاری کرده و تسلی داده‌ای!
مزامير ۸۶:1
مزامير ۸۶:2
مزامير ۸۶:3
مزامير ۸۶:4
مزامير ۸۶:5
مزامير ۸۶:6
مزامير ۸۶:7
مزامير ۸۶:8
مزامير ۸۶:9
مزامير ۸۶:10
مزامير ۸۶:11
مزامير ۸۶:12
مزامير ۸۶:13
مزامير ۸۶:14
مزامير ۸۶:15
مزامير ۸۶:16
مزامير ۸۶:17
مزامير 1 / مزامير 1
مزامير 2 / مزامير 2
مزامير 3 / مزامير 3
مزامير 4 / مزامير 4
مزامير 5 / مزامير 5
مزامير 6 / مزامير 6
مزامير 7 / مزامير 7
مزامير 8 / مزامير 8
مزامير 9 / مزامير 9
مزامير 10 / مزامير 10
مزامير 11 / مزامير 11
مزامير 12 / مزامير 12
مزامير 13 / مزامير 13
مزامير 14 / مزامير 14
مزامير 15 / مزامير 15
مزامير 16 / مزامير 16
مزامير 17 / مزامير 17
مزامير 18 / مزامير 18
مزامير 19 / مزامير 19
مزامير 20 / مزامير 20
مزامير 21 / مزامير 21
مزامير 22 / مزامير 22
مزامير 23 / مزامير 23
مزامير 24 / مزامير 24
مزامير 25 / مزامير 25
مزامير 26 / مزامير 26
مزامير 27 / مزامير 27
مزامير 28 / مزامير 28
مزامير 29 / مزامير 29
مزامير 30 / مزامير 30
مزامير 31 / مزامير 31
مزامير 32 / مزامير 32
مزامير 33 / مزامير 33
مزامير 34 / مزامير 34
مزامير 35 / مزامير 35
مزامير 36 / مزامير 36
مزامير 37 / مزامير 37
مزامير 38 / مزامير 38
مزامير 39 / مزامير 39
مزامير 40 / مزامير 40
مزامير 41 / مزامير 41
مزامير 42 / مزامير 42
مزامير 43 / مزامير 43
مزامير 44 / مزامير 44
مزامير 45 / مزامير 45
مزامير 46 / مزامير 46
مزامير 47 / مزامير 47
مزامير 48 / مزامير 48
مزامير 49 / مزامير 49
مزامير 50 / مزامير 50
مزامير 51 / مزامير 51
مزامير 52 / مزامير 52
مزامير 53 / مزامير 53
مزامير 54 / مزامير 54
مزامير 55 / مزامير 55
مزامير 56 / مزامير 56
مزامير 57 / مزامير 57
مزامير 58 / مزامير 58
مزامير 59 / مزامير 59
مزامير 60 / مزامير 60
مزامير 61 / مزامير 61
مزامير 62 / مزامير 62
مزامير 63 / مزامير 63
مزامير 64 / مزامير 64
مزامير 65 / مزامير 65
مزامير 66 / مزامير 66
مزامير 67 / مزامير 67
مزامير 68 / مزامير 68
مزامير 69 / مزامير 69
مزامير 70 / مزامير 70
مزامير 71 / مزامير 71
مزامير 72 / مزامير 72
مزامير 73 / مزامير 73
مزامير 74 / مزامير 74
مزامير 75 / مزامير 75
مزامير 76 / مزامير 76
مزامير 77 / مزامير 77
مزامير 78 / مزامير 78
مزامير 79 / مزامير 79
مزامير 80 / مزامير 80
مزامير 81 / مزامير 81
مزامير 82 / مزامير 82
مزامير 83 / مزامير 83
مزامير 84 / مزامير 84
مزامير 85 / مزامير 85
مزامير 86 / مزامير 86
مزامير 87 / مزامير 87
مزامير 88 / مزامير 88
مزامير 89 / مزامير 89
مزامير 90 / مزامير 90
مزامير 91 / مزامير 91
مزامير 92 / مزامير 92
مزامير 93 / مزامير 93
مزامير 94 / مزامير 94
مزامير 95 / مزامير 95
مزامير 96 / مزامير 96
مزامير 97 / مزامير 97
مزامير 98 / مزامير 98
مزامير 99 / مزامير 99
مزامير 100 / مزامير 100
مزامير 101 / مزامير 101
مزامير 102 / مزامير 102
مزامير 103 / مزامير 103
مزامير 104 / مزامير 104
مزامير 105 / مزامير 105
مزامير 106 / مزامير 106
مزامير 107 / مزامير 107
مزامير 108 / مزامير 108
مزامير 109 / مزامير 109
مزامير 110 / مزامير 110
مزامير 111 / مزامير 111
مزامير 112 / مزامير 112
مزامير 113 / مزامير 113
مزامير 114 / مزامير 114
مزامير 115 / مزامير 115
مزامير 116 / مزامير 116
مزامير 117 / مزامير 117
مزامير 118 / مزامير 118
مزامير 119 / مزامير 119
مزامير 120 / مزامير 120
مزامير 121 / مزامير 121
مزامير 122 / مزامير 122
مزامير 123 / مزامير 123
مزامير 124 / مزامير 124
مزامير 125 / مزامير 125
مزامير 126 / مزامير 126
مزامير 127 / مزامير 127
مزامير 128 / مزامير 128
مزامير 129 / مزامير 129
مزامير 130 / مزامير 130
مزامير 131 / مزامير 131
مزامير 132 / مزامير 132
مزامير 133 / مزامير 133
مزامير 134 / مزامير 134
مزامير 135 / مزامير 135
مزامير 136 / مزامير 136
مزامير 137 / مزامير 137
مزامير 138 / مزامير 138
مزامير 139 / مزامير 139
مزامير 140 / مزامير 140
مزامير 141 / مزامير 141
مزامير 142 / مزامير 142
مزامير 143 / مزامير 143
مزامير 144 / مزامير 144
مزامير 145 / مزامير 145
مزامير 146 / مزامير 146
مزامير 147 / مزامير 147
مزامير 148 / مزامير 148
مزامير 149 / مزامير 149
مزامير 150 / مزامير 150