A A A A A
×

2014 کتاب مقدس فارسی

مزامير ۷۸

۱
قصیدۀ آساف. ای قوم من، به شریعت من گوش بسپارید؛ و به سخنان دهانم گوش فرا دهید!
۲
دهان خود را به مَثَل خواهم گشود و معماهای کهن را بر زبان جاری خواهم کرد؛
۳
آنچه را که شنیده و دانسته‌ایم، و پدرانمان به ما بازگفته‌اند.
۴
آنها را از فرزندان ایشان پنهان نخواهیم داشت، بلکه کارهای ستودۀ خداوند را، به نسل آینده باز خواهیم گفت؛ همچنین قدرت او را، و شگفتیهایی را که به انجام رسانده است.
۵
او شهادتی در یعقوب بر پا داشت و شریعتی در اسرائیل قرار داد؛ و پدران ما را امر فرمود که آنها را به فرزندان خویش بیاموزند؛
۶
تا نسل بعد آن را بدانند، یعنی فرزندانی که زین پس زاده می‌شوند، و ایشان نیز برخیزند، و آنرا به فرزندان خویش بازگویند؛
۷
تا ایشان نیز بر خدا توکل کنند و کارهای خدا را از یاد نبرند، بلکه فرامین او را نگاه دارند؛
۸
و همچون پدران خود نباشند که نسلی گردنکش و یاغی بودند؛ دلِ خویش را استوار نداشتند، و جانشان به خدا وفادار نبود.
۹
بنی‌اِفرایِم، هرچند مسلح و کمان‌کش بودند، در روز نبرد روی گرداندند!
۱۰
آنان عهد خدا را نگاه نداشتند و از سلوک به شریعت وی سر باز زدند.
۱۱
کار‌های او را فراموش کردند، عجایبی را که بدیشان نمایانده بود.
۱۲
در برابر چشم پدرانشان کارهای شگفت کرده بود، در سرزمین مصر، در دیار صوعَن؛
۱۳
دریا را بشکافت و ایشان را از میان آن گذرانید؛ و آبها را چون پشته بر پا داشت.
۱۴
در روز ایشان را به ابر هدایت فرمود، و تمام شب، به نورِ آتش.
۱۵
در بیابان صخره‌ها را بشکافت و ایشان را گویی از ژرفاها به فراوانی نوشانید؛
۱۶
از دلِ تخته‌سنگ چشمه‌ها بیرون آورد و آب را چون نهرها جاری ساخت.
۱۷
اما ایشان باز هم بیشتر به او گناه ورزیدند، و در بیابان بر آن متعال شوریدند!
۱۸
با مطالبۀ خوراکی که در هوس آن بودند خدا را در دلهای خویش آزمودند.
۱۹
بر ضد خدا به سخن آمده، گفتند: «آیا خدا قادر است در بیابان سفره‌ای بگسترد؟
۲۰
هان صخره را زد، و آب فوران کرد و سیلابها جاری شد. اما آیا نان نیز توانَد داد؟ یا گوشت برای قوم خود مهیا تواند کرد؟»
۲۱
پس چون خداوند این را شنید، به‌غایت خشمگین شد؛ آتشی بر یعقوب افروخته گشت، و خشم او بر اسرائیل مشتعل گردید.
۲۲
زیرا به خدا ایمان نداشتند، و بر نجات وی اعتماد نکردند.
۲۳
با این حال، افلاک برین را فرمان داد و درهای آسمان را بگشود؛
۲۴
بر آنها ’مَنّا‘ بارانید تا بخورند، و غلّۀ آسمانی بدیشان عطا فرمود.
۲۵
آدمیان نان فرشتگان را خوردند؛ و برایشان آذوقه فرستاد تا سیر شدند.
۲۶
باد شرقی را در آسمانها وزانید، و به نیروی خویش باد جنوبی را پیش راند.
۲۷
همچون غبار بر ایشان گوشت بارانید، و بسان ریگ دریا، مرغان بالدار را!
۲۸
آنها را در میان اردوگاه ایشان فرود آورد، و گرداگرد مسکنهای ایشان.
۲۹
تا توانستند خوردند و سیر شدند، زیرا آنچه را در هَوَسش بودند بدیشان داد.
۳۰
اما پیش از آنکه هوس آنها ارضا شود، و در حالی که خوراک هنوز در دهانشان بود،
۳۱
خشم خدا بر ایشان مشتعل گردید؛ تنومندترینشان را کشت، و جوانان اسرائیل را به زیر افکند.
۳۲
با این همه، باز گناه ورزیدند و به عجایب او ایمان نیاوردند!
۳۳
پس روزهای ایشان را در بطالت به سر آورد، و سالهایشان را در ترس!
۳۴
هرگاه ایشان را می‌کشت، او را می‌جُستند، و بازگشت کرده، خدا را به جِدّ می‌طلبیدند!
۳۵
به یاد می‌آوردند که صخرۀ ایشان خداست، و خدای متعال، ولیّ آنهاست.
۳۶
اما آنگاه به دهان خود تملق او را می‌گفتند، و به زبان خویش به او دروغ می‌گفتند؛
۳۷
دلهایشان با او نبود، و به عهدی که با ایشان بسته بود، وفا نکردند.
۳۸
اما او که رحیم است تقصیر ایشان را کفاره کرد و هلاکشان نساخت. بارها خشم خود را مهار کرد و تمام غضب خویش را برنیانگیخت.
۳۹
به یاد آورد که ایشان بشرند، بادی که می‌وزد و دیگر بازنمی‌گردد.
۴۰
چند مرتبه در صحرا بر او تمرّد ورزیدند و در بیابان، وی را غمگین ساختند!
۴۱
بارها و بارها خدا را آزمودند، و قدوس اسرائیل را آزردند!
۴۲
دست او را به خاطر نداشتند، و نه روزی را که ایشان را از چنگ خصم فدیه کرد؛
۴۳
آنگاه که آیات خویش را در مصر به نمایش گذاشت، و عجایب خود را در دیار صوعَن.
۴۴
نهرهای ایشان را به خون بدل ساخت، آن‌سان که نتوانستند از چشمه‌های خود بنوشند.
۴۵
انبوه پشه‌ها در میانشان گسیل داشت که ایشان را فرو خوردند، و قورباغه‌ها که به فلاکتشان افکندند.
۴۶
محصولشان را به آفت سپرد، و دسترنجشان را طعمۀ ملخ ساخت.
۴۷
تاکهایشان را به تگرگ از میان برد و درختان انجیرشان را به بوران.
۴۸
رمه‌هایشان را به تگرگ سپرد، و احشامشان را به صاعقه.
۴۹
خشم سوزان خود را بر ایشان گسیل داشت، غضب و غیظ و تنگی را، با فرستادن فرشتگان نابودی!
۵۰
راه را بر خشم خویش هموار ساخت، و جان ایشان را از مرگ در امان نداشت، بلکه آن را به طاعون سپرد.
۵۱
همۀ نخست‌زادگان مصر را زد، نوبرِ قوّت ایشان را در خیمه‌های حام.
۵۲
اما قوم خویش را همچون گوسفندان کوچ داد، و چون گله از میان بیابان هدایت کرد.
۵۳
ایشان را در امنیت راهبری فرمود تا نترسند؛ اما دریا دشمنانشان را پوشانید.
۵۴
پس آنان را به حدود مقدس خود آورد، به این کوه که به دست راست خویش فتح کرده بود.
۵۵
قومها را از پیش روی ایشان بیرون راند، میراث را میان آنها به ریسمان تقسیم کرد، و قبایل اسرائیل را در خیمه‌های‌شان سکنی داد.
۵۶
اما آنان خدا را آزمودند و بر خدای متعال شوریدند و شهادات او را نگاه نداشتند؛
۵۷
بلکه همچون پدرا‌نشان مرتد شدند و خیانت ورزیدند، و چون کمانِ خطاکننده، نامطمئن گردیدند.
۵۸
با مکانهای بلند خود، او را به خشم آوردند؛ و با بتها‌یشان غیرت او را برانگیختند.
۵۹
چون خدا شنید، به‌غایت خشمگین شد، و اسرائیل را به تمامی رد کرد.
۶۰
مسکن خود را در شیلوه ترک نمود، خیمه‌ای را که در آن، میان آدمیان سکونت گزیده بود.
۶۱
قوّت خویش را به اسیری داد، و جمال خود را به دست خصم سپرد.
۶۲
قوم خود را به شمشیر تسلیم کرد، و بر میراث خویش به‌غایت غضبناک گردید.
۶۳
جوانانشان را آتش در کام کشید، و دخترانشان را سرود عروسی نبود؛
۶۴
کاهنانشان به دم شمشیر افتادند، و بیوه‌هایشان زاری نکردند.
۶۵
آنگاه خداوندگار همچون کسی که در خواب باشد، بیدار شد همچون جنگاوری که از باده نعره برکشد.
۶۶
خصمان خویش را واپس راند، و آنان را به رسوایی ابدی دچار ساخت.
۶۷
خیمۀ یوسف را رد کرد، و قبیلۀ اِفرایِم را برنگزید؛
۶۸
اما قبیلۀ یهودا را برگزید، و کوه صَهیون را که دوست می‌داشت.
۶۹
قُدس خود را چون آسمانهای رفیع بنا کرد، و همچون زمین که آن را جاودانه پی نهاد.
۷۰
خدمتگزار خویش، داوود را برگزید و او را از آغل گوسفندان برگرفت؛
۷۱
از پس میشهای شیرده، وی را آورد، تا قوم او یعقوب را شبانی کند، و میراث او اسرائیل را.
۷۲
و او ایشان را با دلی راست شبانی کرد، و با دستانی ماهر هدایت نمود.
مزامير ۷۸:1
مزامير ۷۸:2
مزامير ۷۸:3
مزامير ۷۸:4
مزامير ۷۸:5
مزامير ۷۸:6
مزامير ۷۸:7
مزامير ۷۸:8
مزامير ۷۸:9
مزامير ۷۸:10
مزامير ۷۸:11
مزامير ۷۸:12
مزامير ۷۸:13
مزامير ۷۸:14
مزامير ۷۸:15
مزامير ۷۸:16
مزامير ۷۸:17
مزامير ۷۸:18
مزامير ۷۸:19
مزامير ۷۸:20
مزامير ۷۸:21
مزامير ۷۸:22
مزامير ۷۸:23
مزامير ۷۸:24
مزامير ۷۸:25
مزامير ۷۸:26
مزامير ۷۸:27
مزامير ۷۸:28
مزامير ۷۸:29
مزامير ۷۸:30
مزامير ۷۸:31
مزامير ۷۸:32
مزامير ۷۸:33
مزامير ۷۸:34
مزامير ۷۸:35
مزامير ۷۸:36
مزامير ۷۸:37
مزامير ۷۸:38
مزامير ۷۸:39
مزامير ۷۸:40
مزامير ۷۸:41
مزامير ۷۸:42
مزامير ۷۸:43
مزامير ۷۸:44
مزامير ۷۸:45
مزامير ۷۸:46
مزامير ۷۸:47
مزامير ۷۸:48
مزامير ۷۸:49
مزامير ۷۸:50
مزامير ۷۸:51
مزامير ۷۸:52
مزامير ۷۸:53
مزامير ۷۸:54
مزامير ۷۸:55
مزامير ۷۸:56
مزامير ۷۸:57
مزامير ۷۸:58
مزامير ۷۸:59
مزامير ۷۸:60
مزامير ۷۸:61
مزامير ۷۸:62
مزامير ۷۸:63
مزامير ۷۸:64
مزامير ۷۸:65
مزامير ۷۸:66
مزامير ۷۸:67
مزامير ۷۸:68
مزامير ۷۸:69
مزامير ۷۸:70
مزامير ۷۸:71
مزامير ۷۸:72
مزامير 1 / مزامير 1
مزامير 2 / مزامير 2
مزامير 3 / مزامير 3
مزامير 4 / مزامير 4
مزامير 5 / مزامير 5
مزامير 6 / مزامير 6
مزامير 7 / مزامير 7
مزامير 8 / مزامير 8
مزامير 9 / مزامير 9
مزامير 10 / مزامير 10
مزامير 11 / مزامير 11
مزامير 12 / مزامير 12
مزامير 13 / مزامير 13
مزامير 14 / مزامير 14
مزامير 15 / مزامير 15
مزامير 16 / مزامير 16
مزامير 17 / مزامير 17
مزامير 18 / مزامير 18
مزامير 19 / مزامير 19
مزامير 20 / مزامير 20
مزامير 21 / مزامير 21
مزامير 22 / مزامير 22
مزامير 23 / مزامير 23
مزامير 24 / مزامير 24
مزامير 25 / مزامير 25
مزامير 26 / مزامير 26
مزامير 27 / مزامير 27
مزامير 28 / مزامير 28
مزامير 29 / مزامير 29
مزامير 30 / مزامير 30
مزامير 31 / مزامير 31
مزامير 32 / مزامير 32
مزامير 33 / مزامير 33
مزامير 34 / مزامير 34
مزامير 35 / مزامير 35
مزامير 36 / مزامير 36
مزامير 37 / مزامير 37
مزامير 38 / مزامير 38
مزامير 39 / مزامير 39
مزامير 40 / مزامير 40
مزامير 41 / مزامير 41
مزامير 42 / مزامير 42
مزامير 43 / مزامير 43
مزامير 44 / مزامير 44
مزامير 45 / مزامير 45
مزامير 46 / مزامير 46
مزامير 47 / مزامير 47
مزامير 48 / مزامير 48
مزامير 49 / مزامير 49
مزامير 50 / مزامير 50
مزامير 51 / مزامير 51
مزامير 52 / مزامير 52
مزامير 53 / مزامير 53
مزامير 54 / مزامير 54
مزامير 55 / مزامير 55
مزامير 56 / مزامير 56
مزامير 57 / مزامير 57
مزامير 58 / مزامير 58
مزامير 59 / مزامير 59
مزامير 60 / مزامير 60
مزامير 61 / مزامير 61
مزامير 62 / مزامير 62
مزامير 63 / مزامير 63
مزامير 64 / مزامير 64
مزامير 65 / مزامير 65
مزامير 66 / مزامير 66
مزامير 67 / مزامير 67
مزامير 68 / مزامير 68
مزامير 69 / مزامير 69
مزامير 70 / مزامير 70
مزامير 71 / مزامير 71
مزامير 72 / مزامير 72
مزامير 73 / مزامير 73
مزامير 74 / مزامير 74
مزامير 75 / مزامير 75
مزامير 76 / مزامير 76
مزامير 77 / مزامير 77
مزامير 78 / مزامير 78
مزامير 79 / مزامير 79
مزامير 80 / مزامير 80
مزامير 81 / مزامير 81
مزامير 82 / مزامير 82
مزامير 83 / مزامير 83
مزامير 84 / مزامير 84
مزامير 85 / مزامير 85
مزامير 86 / مزامير 86
مزامير 87 / مزامير 87
مزامير 88 / مزامير 88
مزامير 89 / مزامير 89
مزامير 90 / مزامير 90
مزامير 91 / مزامير 91
مزامير 92 / مزامير 92
مزامير 93 / مزامير 93
مزامير 94 / مزامير 94
مزامير 95 / مزامير 95
مزامير 96 / مزامير 96
مزامير 97 / مزامير 97
مزامير 98 / مزامير 98
مزامير 99 / مزامير 99
مزامير 100 / مزامير 100
مزامير 101 / مزامير 101
مزامير 102 / مزامير 102
مزامير 103 / مزامير 103
مزامير 104 / مزامير 104
مزامير 105 / مزامير 105
مزامير 106 / مزامير 106
مزامير 107 / مزامير 107
مزامير 108 / مزامير 108
مزامير 109 / مزامير 109
مزامير 110 / مزامير 110
مزامير 111 / مزامير 111
مزامير 112 / مزامير 112
مزامير 113 / مزامير 113
مزامير 114 / مزامير 114
مزامير 115 / مزامير 115
مزامير 116 / مزامير 116
مزامير 117 / مزامير 117
مزامير 118 / مزامير 118
مزامير 119 / مزامير 119
مزامير 120 / مزامير 120
مزامير 121 / مزامير 121
مزامير 122 / مزامير 122
مزامير 123 / مزامير 123
مزامير 124 / مزامير 124
مزامير 125 / مزامير 125
مزامير 126 / مزامير 126
مزامير 127 / مزامير 127
مزامير 128 / مزامير 128
مزامير 129 / مزامير 129
مزامير 130 / مزامير 130
مزامير 131 / مزامير 131
مزامير 132 / مزامير 132
مزامير 133 / مزامير 133
مزامير 134 / مزامير 134
مزامير 135 / مزامير 135
مزامير 136 / مزامير 136
مزامير 137 / مزامير 137
مزامير 138 / مزامير 138
مزامير 139 / مزامير 139
مزامير 140 / مزامير 140
مزامير 141 / مزامير 141
مزامير 142 / مزامير 142
مزامير 143 / مزامير 143
مزامير 144 / مزامير 144
مزامير 145 / مزامير 145
مزامير 146 / مزامير 146
مزامير 147 / مزامير 147
مزامير 148 / مزامير 148
مزامير 149 / مزامير 149
مزامير 150 / مزامير 150