A A A A A
×

2014 کتاب مقدس فارسی

مزامير ۳۸

۱
مزمور داوود. به جهت یادگاری. خداوندا، در خشم خویش توبیخم مکن و در غضبت، تأدیبم مفرما.
۲
زیرا که تیرهای تو در من نشسته، و دستت بر من فرود آمده است.
۳
در تن من به سبب خشم تو، صحتی نیست؛ و نه سلامتی در استخوانهایم، به سبب گناه.
۴
تقصیراتم از سَرَم گذشته، همچون باری گران از طاقتم سنگینتر است.
۵
زخمهایم به سبب حماقتم به چرک نشسته و نفرت‌انگیز شده است.
۶
به خود می‌پیچم و بسیار خم گشته‌ام؛ همۀ روز ماتم‌کنان می‌گردم.
۷
کمرم از سوزش پر گشته، و در تن من صحتی نیست.
۸
رمقی در من نمانده و سخت کوفته شده‌ام؛ از سوز دل، ناله برمی‌آورم.
۹
خداوندگارا، آرزوهایم همه در برابر توست؛ ناله‌هایم از تو پنهان نیست.
۱۰
دلم در سینه به تندی می‌تپد، توانم از من رخت برکشیده، نورِ دیدگانم تباه شده است.
۱۱
دوستان و رفیقانم از زخمهایم کناره می‌جویند؛ نزدیکانم دور می‌ایستند.
۱۲
آنان که قصد جانم دارند، دام می‌گسترند، بدخواهانم از هلاکتم سخن می‌گویند؛ و همۀ روز خیانت را تدبیر می‌کنند.
۱۳
اما من همچون کَرانم و نمی‌شنوم، و چون گنگان، که دهان نتوانند گشود؛
۱۴
آری، من همچون کسی گشته‌ام که نمی‌شنود، و در دهانش پاسخی نیست.
۱۵
در انتظار توام، خداوندا؛ تو ای خداوندگارْ خدایم، پاسخ خواهی داد.
۱۶
چراکه گفتم: «چون پایم بلغزد، مگذار بر من شادی کنند و فخر فروشند.»
۱۷
زیرا که نزدیک است بیفتم، و دردم همیشه با من است.
۱۸
به تقصیر خود معترفم، و از گناه خود رنج می‌برم.
۱۹
دشمنانم سرزنده و بسیارند؛ پر شمارند آنان که بی‌سبب از من بیزارند.
۲۰
آنان که به تلافی نیکی، بدی بر من روا می‌دارند، چون در پی نیکویی‌ام، بر من اتهام می‌زنند.
۲۱
خداوندا، ترکم مکن؛ ای خدای من، از من دور مباش.
۲۲
به یاری‌ام بشتاب، ای خداوندگار، که نجات من هستی.
مزامير ۳۸:1
مزامير ۳۸:2
مزامير ۳۸:3
مزامير ۳۸:4
مزامير ۳۸:5
مزامير ۳۸:6
مزامير ۳۸:7
مزامير ۳۸:8
مزامير ۳۸:9
مزامير ۳۸:10
مزامير ۳۸:11
مزامير ۳۸:12
مزامير ۳۸:13
مزامير ۳۸:14
مزامير ۳۸:15
مزامير ۳۸:16
مزامير ۳۸:17
مزامير ۳۸:18
مزامير ۳۸:19
مزامير ۳۸:20
مزامير ۳۸:21
مزامير ۳۸:22
مزامير 1 / مزامير 1
مزامير 2 / مزامير 2
مزامير 3 / مزامير 3
مزامير 4 / مزامير 4
مزامير 5 / مزامير 5
مزامير 6 / مزامير 6
مزامير 7 / مزامير 7
مزامير 8 / مزامير 8
مزامير 9 / مزامير 9
مزامير 10 / مزامير 10
مزامير 11 / مزامير 11
مزامير 12 / مزامير 12
مزامير 13 / مزامير 13
مزامير 14 / مزامير 14
مزامير 15 / مزامير 15
مزامير 16 / مزامير 16
مزامير 17 / مزامير 17
مزامير 18 / مزامير 18
مزامير 19 / مزامير 19
مزامير 20 / مزامير 20
مزامير 21 / مزامير 21
مزامير 22 / مزامير 22
مزامير 23 / مزامير 23
مزامير 24 / مزامير 24
مزامير 25 / مزامير 25
مزامير 26 / مزامير 26
مزامير 27 / مزامير 27
مزامير 28 / مزامير 28
مزامير 29 / مزامير 29
مزامير 30 / مزامير 30
مزامير 31 / مزامير 31
مزامير 32 / مزامير 32
مزامير 33 / مزامير 33
مزامير 34 / مزامير 34
مزامير 35 / مزامير 35
مزامير 36 / مزامير 36
مزامير 37 / مزامير 37
مزامير 38 / مزامير 38
مزامير 39 / مزامير 39
مزامير 40 / مزامير 40
مزامير 41 / مزامير 41
مزامير 42 / مزامير 42
مزامير 43 / مزامير 43
مزامير 44 / مزامير 44
مزامير 45 / مزامير 45
مزامير 46 / مزامير 46
مزامير 47 / مزامير 47
مزامير 48 / مزامير 48
مزامير 49 / مزامير 49
مزامير 50 / مزامير 50
مزامير 51 / مزامير 51
مزامير 52 / مزامير 52
مزامير 53 / مزامير 53
مزامير 54 / مزامير 54
مزامير 55 / مزامير 55
مزامير 56 / مزامير 56
مزامير 57 / مزامير 57
مزامير 58 / مزامير 58
مزامير 59 / مزامير 59
مزامير 60 / مزامير 60
مزامير 61 / مزامير 61
مزامير 62 / مزامير 62
مزامير 63 / مزامير 63
مزامير 64 / مزامير 64
مزامير 65 / مزامير 65
مزامير 66 / مزامير 66
مزامير 67 / مزامير 67
مزامير 68 / مزامير 68
مزامير 69 / مزامير 69
مزامير 70 / مزامير 70
مزامير 71 / مزامير 71
مزامير 72 / مزامير 72
مزامير 73 / مزامير 73
مزامير 74 / مزامير 74
مزامير 75 / مزامير 75
مزامير 76 / مزامير 76
مزامير 77 / مزامير 77
مزامير 78 / مزامير 78
مزامير 79 / مزامير 79
مزامير 80 / مزامير 80
مزامير 81 / مزامير 81
مزامير 82 / مزامير 82
مزامير 83 / مزامير 83
مزامير 84 / مزامير 84
مزامير 85 / مزامير 85
مزامير 86 / مزامير 86
مزامير 87 / مزامير 87
مزامير 88 / مزامير 88
مزامير 89 / مزامير 89
مزامير 90 / مزامير 90
مزامير 91 / مزامير 91
مزامير 92 / مزامير 92
مزامير 93 / مزامير 93
مزامير 94 / مزامير 94
مزامير 95 / مزامير 95
مزامير 96 / مزامير 96
مزامير 97 / مزامير 97
مزامير 98 / مزامير 98
مزامير 99 / مزامير 99
مزامير 100 / مزامير 100
مزامير 101 / مزامير 101
مزامير 102 / مزامير 102
مزامير 103 / مزامير 103
مزامير 104 / مزامير 104
مزامير 105 / مزامير 105
مزامير 106 / مزامير 106
مزامير 107 / مزامير 107
مزامير 108 / مزامير 108
مزامير 109 / مزامير 109
مزامير 110 / مزامير 110
مزامير 111 / مزامير 111
مزامير 112 / مزامير 112
مزامير 113 / مزامير 113
مزامير 114 / مزامير 114
مزامير 115 / مزامير 115
مزامير 116 / مزامير 116
مزامير 117 / مزامير 117
مزامير 118 / مزامير 118
مزامير 119 / مزامير 119
مزامير 120 / مزامير 120
مزامير 121 / مزامير 121
مزامير 122 / مزامير 122
مزامير 123 / مزامير 123
مزامير 124 / مزامير 124
مزامير 125 / مزامير 125
مزامير 126 / مزامير 126
مزامير 127 / مزامير 127
مزامير 128 / Ps 128
مزامير 129 / Ps 129
مزامير 130 / Ps 130
مزامير 131 / Ps 131
مزامير 132 / Ps 132
مزامير 133 / Ps 133
مزامير 134 / Ps 134
مزامير 135 / Ps 135
مزامير 136 / Ps 136
مزامير 137 / Ps 137
مزامير 138 / Ps 138
مزامير 139 / Ps 139
مزامير 140 / Ps 140
مزامير 141 / Ps 141
مزامير 142 / Ps 142
مزامير 143 / Ps 143
مزامير 144 / Ps 144
مزامير 145 / Ps 145
مزامير 146 / Ps 146
مزامير 147 / Ps 147
مزامير 148 / Ps 148
مزامير 149 / Ps 149
مزامير 150 / Ps 150