A A A A A
×

2014 کتاب مقدس فارسی

مزامير ۳۷

۱
مزمور داوود. به سبب بدکاران خویشتن را مکدّر مساز، و بر ستمکاران حسد مبر؛
۲
زیرا چون علف، زود می‌پژمرند، و چون گیاه سبز، خشک می‌شوند.
۳
بر خداوند توکل نما و نیکویی کن؛ در زمین ساکن باش و امانت را بپرور!
۴
از خداوند لذت ببر، و او مراد دلت را به تو خواهد داد.
۵
راه خود را به خداوند بسپار، و بر او توکل کن، که او عمل خواهد کرد.
۶
او پارساییِ تو را همچون نور، تابان خواهد ساخت، و حقانیت تو را، چون آفتابِ نیمروز.
۷
در حضور خداوند آرام باش، و صبورانه انتظار او را بکش! به سبب آنان که در راههای خویش کامرانند، و نقشه‌های پلید خود را به اجرا درمی‌آورند، خویشتن را مکدر مساز!
۸
از خشم بازایست و غضب را ترک نما! خویشتن را مکدر مساز، که جز به شرارت نمی‌انجامد.
۹
زیرا که بدکاران منقطع خواهند شد، اما منتظران خداوند زمین را به میراث خواهند برد.
۱۰
پس از اندک زمانی، دیگر شریری نخواهد بود؛ و هرچند او را بجویی، یافت نخواهد شد.
۱۱
اما حلیمان وارث زمین خواهند شد، و از فراوانی سلامتی لذت خواهند برد.
۱۲
شریران بر پارسایان دسیسه می‌کنند و بر ایشان دندان به هم می‌سایند؛
۱۳
اما خداوند بر شریران می‌خندد، زیرا می‌بیند که روز ایشان فرا می‌رسد.
۱۴
بدکاران شمشیر از نیام برمی‌آورند و کمان را برمی‌کشند، تا فقیران و نیازمندان را به زیر افکنند و راستروان را از دم تیغ بگذرانند.
۱۵
اما شمشیرهای آنها به قلب خودشان فرو خواهد رفت، و کمانهایشان خواهد شکست.
۱۶
اندک داراییِ یک پارسا بهتر است از ثروت شریرانِ بی‌شمار؛
۱۷
زیرا بازوی شریران خواهد شکست، اما خداوند پشتیبان پارسایان است.
۱۸
خداوند از روزهای راستان آگاه است، و میراث ایشان جاودانه خواهد بود.
۱۹
آنان در زمان بلا سرافکنده نخواهند شد؛ و در زمان قحطی سیر خواهند گشت.
۲۰
اما شریران هلاک خواهند شد، و دشمنان خداوند همچون زیبایی چمنزارها محو خواهند گردید، آری، همچون دود محو خواهند شد.
۲۱
شریر قرض می‌گیرد و بازپس نمی‌دهد، اما پارسا با گشاده‌دستی می‌بخشد؛
۲۲
آنان که خداوند برکتشان دهد، زمین را به میراث خواهند برد، ولی کسانی که لعنتشان کند، منقطع خواهند شد.
۲۳
اگر خداوند راه کسی را خوش بدارد، گامهایش را استوار می‌سازد؛
۲۴
هرچند بیفتد، نقشِ بر زمین نخواهد شد، زیرا خداوند دستش را می‌گیرد.
۲۵
من جوان بودم و اینک سالخورده‌ام، با این همه، هرگز پارسایی را ندیده‌ام که وانهاده شده باشد و نه فرزندانش را که گدای نان شوند.
۲۶
همواره گشاده‌دست است و قرض‌دهنده، و فرزندانش مایۀ برکتند.
۲۷
از بدی روی بگردان و نیکویی کن؛ آنگاه تا به ابد سکونت خواهی یافت.
۲۸
زیرا خداوند عدالت را دوست می‌دارد و سرسپردگان خود را ترک نخواهد کرد. آنان تا به ابد محفوظ خواهند بود، اما نسل شریران منقطع خواهند شد.
۲۹
پارسایان زمین را به میراث خواهند برد و تا به ابد در آن سکونت خواهند کرد.
۳۰
دهان پارسا حکمت را بیان می‌کند، و زبانش به عدالت سخن می‌گوید.
۳۱
شریعتِ خدایش در دل اوست، و پاهایش نمی‌لغزد.
۳۲
شریر به کمین پارسا می‌نشیند، و قصد جان او دارد؛
۳۳
اما خداوند او را به دست وی وانمی‌گذارد، و چون به محاکمه کشیده شود، نخواهد گذاشت محکوم گردد.
۳۴
منتظر خداوند باش و طریق او را نگاه دار، که تو را به وراثت زمین سرافراز خواهد ساخت، و چون شریران منقطع شوند، به چشم خواهی دید.
۳۵
مردی شریر و ستمگر دیدم، که چون درختِ سرسبزِ بومی قد می‌افراشت،
۳۶
اما چه زود درگذشت و اثری از او بر جای نماند؛ و هر چه او را جُستم، یافت نشد.
۳۷
مردِ بی‌عیب را ببین و مردِ صالح را بنگر! زیرا سرانجامِ آن مرد، سلامتی خواهد بود.
۳۸
اما عاصیان جملگی هلاک خواهند شد، و شریران را سرانجامی نخواهد بود.
۳۹
نجات پارسایان از خداوند می‌رسد؛ اوست قلعۀ ایشان در زمان تنگی.
۴۰
خداوند ایشان را یاری می‌دهد و می‌رهاند؛ ایشان را از چنگ شریران رهایی می‌بخشد و نجات می‌دهد، زیرا که در او پناه می‌جویند.
مزامير ۳۷:1
مزامير ۳۷:2
مزامير ۳۷:3
مزامير ۳۷:4
مزامير ۳۷:5
مزامير ۳۷:6
مزامير ۳۷:7
مزامير ۳۷:8
مزامير ۳۷:9
مزامير ۳۷:10
مزامير ۳۷:11
مزامير ۳۷:12
مزامير ۳۷:13
مزامير ۳۷:14
مزامير ۳۷:15
مزامير ۳۷:16
مزامير ۳۷:17
مزامير ۳۷:18
مزامير ۳۷:19
مزامير ۳۷:20
مزامير ۳۷:21
مزامير ۳۷:22
مزامير ۳۷:23
مزامير ۳۷:24
مزامير ۳۷:25
مزامير ۳۷:26
مزامير ۳۷:27
مزامير ۳۷:28
مزامير ۳۷:29
مزامير ۳۷:30
مزامير ۳۷:31
مزامير ۳۷:32
مزامير ۳۷:33
مزامير ۳۷:34
مزامير ۳۷:35
مزامير ۳۷:36
مزامير ۳۷:37
مزامير ۳۷:38
مزامير ۳۷:39
مزامير ۳۷:40
مزامير 1 / مزامير 1
مزامير 2 / مزامير 2
مزامير 3 / مزامير 3
مزامير 4 / مزامير 4
مزامير 5 / مزامير 5
مزامير 6 / مزامير 6
مزامير 7 / مزامير 7
مزامير 8 / مزامير 8
مزامير 9 / مزامير 9
مزامير 10 / مزامير 10
مزامير 11 / مزامير 11
مزامير 12 / مزامير 12
مزامير 13 / مزامير 13
مزامير 14 / مزامير 14
مزامير 15 / مزامير 15
مزامير 16 / مزامير 16
مزامير 17 / مزامير 17
مزامير 18 / مزامير 18
مزامير 19 / مزامير 19
مزامير 20 / مزامير 20
مزامير 21 / مزامير 21
مزامير 22 / مزامير 22
مزامير 23 / مزامير 23
مزامير 24 / مزامير 24
مزامير 25 / مزامير 25
مزامير 26 / مزامير 26
مزامير 27 / مزامير 27
مزامير 28 / مزامير 28
مزامير 29 / مزامير 29
مزامير 30 / مزامير 30
مزامير 31 / مزامير 31
مزامير 32 / مزامير 32
مزامير 33 / مزامير 33
مزامير 34 / مزامير 34
مزامير 35 / مزامير 35
مزامير 36 / مزامير 36
مزامير 37 / مزامير 37
مزامير 38 / مزامير 38
مزامير 39 / مزامير 39
مزامير 40 / مزامير 40
مزامير 41 / مزامير 41
مزامير 42 / مزامير 42
مزامير 43 / مزامير 43
مزامير 44 / مزامير 44
مزامير 45 / مزامير 45
مزامير 46 / مزامير 46
مزامير 47 / مزامير 47
مزامير 48 / مزامير 48
مزامير 49 / مزامير 49
مزامير 50 / مزامير 50
مزامير 51 / مزامير 51
مزامير 52 / مزامير 52
مزامير 53 / مزامير 53
مزامير 54 / مزامير 54
مزامير 55 / مزامير 55
مزامير 56 / مزامير 56
مزامير 57 / مزامير 57
مزامير 58 / مزامير 58
مزامير 59 / مزامير 59
مزامير 60 / مزامير 60
مزامير 61 / مزامير 61
مزامير 62 / مزامير 62
مزامير 63 / مزامير 63
مزامير 64 / مزامير 64
مزامير 65 / مزامير 65
مزامير 66 / مزامير 66
مزامير 67 / مزامير 67
مزامير 68 / مزامير 68
مزامير 69 / مزامير 69
مزامير 70 / مزامير 70
مزامير 71 / مزامير 71
مزامير 72 / مزامير 72
مزامير 73 / مزامير 73
مزامير 74 / مزامير 74
مزامير 75 / مزامير 75
مزامير 76 / مزامير 76
مزامير 77 / مزامير 77
مزامير 78 / مزامير 78
مزامير 79 / مزامير 79
مزامير 80 / مزامير 80
مزامير 81 / مزامير 81
مزامير 82 / مزامير 82
مزامير 83 / مزامير 83
مزامير 84 / مزامير 84
مزامير 85 / مزامير 85
مزامير 86 / مزامير 86
مزامير 87 / مزامير 87
مزامير 88 / مزامير 88
مزامير 89 / مزامير 89
مزامير 90 / مزامير 90
مزامير 91 / مزامير 91
مزامير 92 / مزامير 92
مزامير 93 / مزامير 93
مزامير 94 / مزامير 94
مزامير 95 / مزامير 95
مزامير 96 / مزامير 96
مزامير 97 / مزامير 97
مزامير 98 / مزامير 98
مزامير 99 / مزامير 99
مزامير 100 / مزامير 100
مزامير 101 / مزامير 101
مزامير 102 / مزامير 102
مزامير 103 / مزامير 103
مزامير 104 / مزامير 104
مزامير 105 / مزامير 105
مزامير 106 / مزامير 106
مزامير 107 / مزامير 107
مزامير 108 / مزامير 108
مزامير 109 / مزامير 109
مزامير 110 / مزامير 110
مزامير 111 / مزامير 111
مزامير 112 / مزامير 112
مزامير 113 / مزامير 113
مزامير 114 / مزامير 114
مزامير 115 / مزامير 115
مزامير 116 / مزامير 116
مزامير 117 / مزامير 117
مزامير 118 / مزامير 118
مزامير 119 / مزامير 119
مزامير 120 / مزامير 120
مزامير 121 / مزامير 121
مزامير 122 / مزامير 122
مزامير 123 / مزامير 123
مزامير 124 / مزامير 124
مزامير 125 / مزامير 125
مزامير 126 / مزامير 126
مزامير 127 / مزامير 127
مزامير 128 / مزامير 128
مزامير 129 / مزامير 129
مزامير 130 / مزامير 130
مزامير 131 / مزامير 131
مزامير 132 / مزامير 132
مزامير 133 / مزامير 133
مزامير 134 / مزامير 134
مزامير 135 / مزامير 135
مزامير 136 / مزامير 136
مزامير 137 / مزامير 137
مزامير 138 / مزامير 138
مزامير 139 / مزامير 139
مزامير 140 / مزامير 140
مزامير 141 / مزامير 141
مزامير 142 / مزامير 142
مزامير 143 / مزامير 143
مزامير 144 / مزامير 144
مزامير 145 / مزامير 145
مزامير 146 / مزامير 146
مزامير 147 / مزامير 147
مزامير 148 / مزامير 148
مزامير 149 / مزامير 149
مزامير 150 / مزامير 150