A A A A A
Facebook Instagram Twitter
2014 کتاب مقدس فارسی

مزامير ۳۷۱
مزمور داوود. به سبب بدکاران خویشتن را مکدّر مساز، و بر ستمکاران حسد مبر؛
۲
زیرا چون علف، زود می‌پژمرند، و چون گیاه سبز، خشک می‌شوند.
۳
بر خداوند توکل نما و نیکویی کن؛ در زمین ساکن باش و امانت را بپرور!
۴
از خداوند لذت ببر، و او مراد دلت را به تو خواهد داد.
۵
راه خود را به خداوند بسپار، و بر او توکل کن، که او عمل خواهد کرد.
۶
او پارساییِ تو را همچون نور، تابان خواهد ساخت، و حقانیت تو را، چون آفتابِ نیمروز.
۷
در حضور خداوند آرام باش، و صبورانه انتظار او را بکش! به سبب آنان که در راههای خویش کامرانند، و نقشه‌های پلید خود را به اجرا درمی‌آورند، خویشتن را مکدر مساز!
۸
از خشم بازایست و غضب را ترک نما! خویشتن را مکدر مساز، که جز به شرارت نمی‌انجامد.
۹
زیرا که بدکاران منقطع خواهند شد، اما منتظران خداوند زمین را به میراث خواهند برد.
۱۰
پس از اندک زمانی، دیگر شریری نخواهد بود؛ و هرچند او را بجویی، یافت نخواهد شد.
۱۱
اما حلیمان وارث زمین خواهند شد، و از فراوانی سلامتی لذت خواهند برد.
۱۲
شریران بر پارسایان دسیسه می‌کنند و بر ایشان دندان به هم می‌سایند؛
۱۳
اما خداوند بر شریران می‌خندد، زیرا می‌بیند که روز ایشان فرا می‌رسد.
۱۴
بدکاران شمشیر از نیام برمی‌آورند و کمان را برمی‌کشند، تا فقیران و نیازمندان را به زیر افکنند و راستروان را از دم تیغ بگذرانند.
۱۵
اما شمشیرهای آنها به قلب خودشان فرو خواهد رفت، و کمانهایشان خواهد شکست.
۱۶
اندک داراییِ یک پارسا بهتر است از ثروت شریرانِ بی‌شمار؛
۱۷
زیرا بازوی شریران خواهد شکست، اما خداوند پشتیبان پارسایان است.
۱۸
خداوند از روزهای راستان آگاه است، و میراث ایشان جاودانه خواهد بود.
۱۹
آنان در زمان بلا سرافکنده نخواهند شد؛ و در زمان قحطی سیر خواهند گشت.
۲۰
اما شریران هلاک خواهند شد، و دشمنان خداوند همچون زیبایی چمنزارها محو خواهند گردید، آری، همچون دود محو خواهند شد.
۲۱
شریر قرض می‌گیرد و بازپس نمی‌دهد، اما پارسا با گشاده‌دستی می‌بخشد؛
۲۲
آنان که خداوند برکتشان دهد، زمین را به میراث خواهند برد، ولی کسانی که لعنتشان کند، منقطع خواهند شد.
۲۳
اگر خداوند راه کسی را خوش بدارد، گامهایش را استوار می‌سازد؛
۲۴
هرچند بیفتد، نقشِ بر زمین نخواهد شد، زیرا خداوند دستش را می‌گیرد.
۲۵
من جوان بودم و اینک سالخورده‌ام، با این همه، هرگز پارسایی را ندیده‌ام که وانهاده شده باشد و نه فرزندانش را که گدای نان شوند.
۲۶
همواره گشاده‌دست است و قرض‌دهنده، و فرزندانش مایۀ برکتند.
۲۷
از بدی روی بگردان و نیکویی کن؛ آنگاه تا به ابد سکونت خواهی یافت.
۲۸
زیرا خداوند عدالت را دوست می‌دارد و سرسپردگان خود را ترک نخواهد کرد. آنان تا به ابد محفوظ خواهند بود، اما نسل شریران منقطع خواهند شد.
۲۹
پارسایان زمین را به میراث خواهند برد و تا به ابد در آن سکونت خواهند کرد.
۳۰
دهان پارسا حکمت را بیان می‌کند، و زبانش به عدالت سخن می‌گوید.
۳۱
شریعتِ خدایش در دل اوست، و پاهایش نمی‌لغزد.
۳۲
شریر به کمین پارسا می‌نشیند، و قصد جان او دارد؛
۳۳
اما خداوند او را به دست وی وانمی‌گذارد، و چون به محاکمه کشیده شود، نخواهد گذاشت محکوم گردد.
۳۴
منتظر خداوند باش و طریق او را نگاه دار، که تو را به وراثت زمین سرافراز خواهد ساخت، و چون شریران منقطع شوند، به چشم خواهی دید.
۳۵
مردی شریر و ستمگر دیدم، که چون درختِ سرسبزِ بومی قد می‌افراشت،
۳۶
اما چه زود درگذشت و اثری از او بر جای نماند؛ و هر چه او را جُستم، یافت نشد.
۳۷
مردِ بی‌عیب را ببین و مردِ صالح را بنگر! زیرا سرانجامِ آن مرد، سلامتی خواهد بود.
۳۸
اما عاصیان جملگی هلاک خواهند شد، و شریران را سرانجامی نخواهد بود.
۳۹
نجات پارسایان از خداوند می‌رسد؛ اوست قلعۀ ایشان در زمان تنگی.
۴۰
خداوند ایشان را یاری می‌دهد و می‌رهاند؛ ایشان را از چنگ شریران رهایی می‌بخشد و نجات می‌دهد، زیرا که در او پناه می‌جویند.مزامير ۳۷:1

مزامير ۳۷:2

مزامير ۳۷:3

مزامير ۳۷:4

مزامير ۳۷:5

مزامير ۳۷:6

مزامير ۳۷:7

مزامير ۳۷:8

مزامير ۳۷:9

مزامير ۳۷:10

مزامير ۳۷:11

مزامير ۳۷:12

مزامير ۳۷:13

مزامير ۳۷:14

مزامير ۳۷:15

مزامير ۳۷:16

مزامير ۳۷:17

مزامير ۳۷:18

مزامير ۳۷:19

مزامير ۳۷:20

مزامير ۳۷:21

مزامير ۳۷:22

مزامير ۳۷:23

مزامير ۳۷:24

مزامير ۳۷:25

مزامير ۳۷:26

مزامير ۳۷:27

مزامير ۳۷:28

مزامير ۳۷:29

مزامير ۳۷:30

مزامير ۳۷:31

مزامير ۳۷:32

مزامير ۳۷:33

مزامير ۳۷:34

مزامير ۳۷:35

مزامير ۳۷:36

مزامير ۳۷:37

مزامير ۳۷:38

مزامير ۳۷:39

مزامير ۳۷:40مزامير 1 / مزامير 1

مزامير 2 / مزامير 2

مزامير 3 / مزامير 3

مزامير 4 / مزامير 4

مزامير 5 / مزامير 5

مزامير 6 / مزامير 6

مزامير 7 / مزامير 7

مزامير 8 / مزامير 8

مزامير 9 / مزامير 9

مزامير 10 / مزامير 10

مزامير 11 / مزامير 11

مزامير 12 / مزامير 12

مزامير 13 / مزامير 13

مزامير 14 / مزامير 14

مزامير 15 / مزامير 15

مزامير 16 / مزامير 16

مزامير 17 / مزامير 17

مزامير 18 / مزامير 18

مزامير 19 / مزامير 19

مزامير 20 / مزامير 20

مزامير 21 / مزامير 21

مزامير 22 / مزامير 22

مزامير 23 / مزامير 23

مزامير 24 / مزامير 24

مزامير 25 / مزامير 25

مزامير 26 / مزامير 26

مزامير 27 / مزامير 27

مزامير 28 / مزامير 28

مزامير 29 / مزامير 29

مزامير 30 / مزامير 30

مزامير 31 / مزامير 31

مزامير 32 / مزامير 32

مزامير 33 / مزامير 33

مزامير 34 / مزامير 34

مزامير 35 / مزامير 35

مزامير 36 / مزامير 36

مزامير 37 / مزامير 37

مزامير 38 / مزامير 38

مزامير 39 / مزامير 39

مزامير 40 / مزامير 40

مزامير 41 / مزامير 41

مزامير 42 / مزامير 42

مزامير 43 / مزامير 43

مزامير 44 / مزامير 44

مزامير 45 / مزامير 45

مزامير 46 / مزامير 46

مزامير 47 / مزامير 47

مزامير 48 / مزامير 48

مزامير 49 / مزامير 49

مزامير 50 / مزامير 50

مزامير 51 / مزامير 51

مزامير 52 / مزامير 52

مزامير 53 / مزامير 53

مزامير 54 / مزامير 54

مزامير 55 / مزامير 55

مزامير 56 / مزامير 56

مزامير 57 / مزامير 57

مزامير 58 / مزامير 58

مزامير 59 / مزامير 59

مزامير 60 / مزامير 60

مزامير 61 / مزامير 61

مزامير 62 / مزامير 62

مزامير 63 / مزامير 63

مزامير 64 / مزامير 64

مزامير 65 / مزامير 65

مزامير 66 / مزامير 66

مزامير 67 / مزامير 67

مزامير 68 / مزامير 68

مزامير 69 / مزامير 69

مزامير 70 / مزامير 70

مزامير 71 / مزامير 71

مزامير 72 / مزامير 72

مزامير 73 / مزامير 73

مزامير 74 / مزامير 74

مزامير 75 / مزامير 75

مزامير 76 / مزامير 76

مزامير 77 / مزامير 77

مزامير 78 / مزامير 78

مزامير 79 / مزامير 79

مزامير 80 / مزامير 80

مزامير 81 / مزامير 81

مزامير 82 / مزامير 82

مزامير 83 / مزامير 83

مزامير 84 / مزامير 84

مزامير 85 / مزامير 85

مزامير 86 / مزامير 86

مزامير 87 / مزامير 87

مزامير 88 / مزامير 88

مزامير 89 / مزامير 89

مزامير 90 / مزامير 90

مزامير 91 / مزامير 91

مزامير 92 / مزامير 92

مزامير 93 / مزامير 93

مزامير 94 / مزامير 94

مزامير 95 / مزامير 95

مزامير 96 / مزامير 96

مزامير 97 / مزامير 97

مزامير 98 / مزامير 98

مزامير 99 / مزامير 99

مزامير 100 / مزامير 100

مزامير 101 / مزامير 101

مزامير 102 / مزامير 102

مزامير 103 / مزامير 103

مزامير 104 / مزامير 104

مزامير 105 / مزامير 105

مزامير 106 / مزامير 106

مزامير 107 / مزامير 107

مزامير 108 / مزامير 108

مزامير 109 / مزامير 109

مزامير 110 / مزامير 110

مزامير 111 / مزامير 111

مزامير 112 / مزامير 112

مزامير 113 / مزامير 113

مزامير 114 / مزامير 114

مزامير 115 / مزامير 115

مزامير 116 / مزامير 116

مزامير 117 / مزامير 117

مزامير 118 / مزامير 118

مزامير 119 / مزامير 119

مزامير 120 / مزامير 120

مزامير 121 / مزامير 121

مزامير 122 / مزامير 122

مزامير 123 / مزامير 123

مزامير 124 / مزامير 124

مزامير 125 / مزامير 125

مزامير 126 / مزامير 126

مزامير 127 / مزامير 127

مزامير 128 / مزامير 128

مزامير 129 / مزامير 129

مزامير 130 / مزامير 130

مزامير 131 / مزامير 131

مزامير 132 / مزامير 132

مزامير 133 / مزامير 133

مزامير 134 / مزامير 134

مزامير 135 / مزامير 135

مزامير 136 / مزامير 136

مزامير 137 / مزامير 137

مزامير 138 / مزامير 138

مزامير 139 / مزامير 139

مزامير 140 / مزامير 140

مزامير 141 / مزامير 141

مزامير 142 / مزامير 142

مزامير 143 / مزامير 143

مزامير 144 / مزامير 144

مزامير 145 / مزامير 145

مزامير 146 / مزامير 146

مزامير 147 / مزامير 147

مزامير 148 / مزامير 148

مزامير 149 / مزامير 149

مزامير 150 / مزامير 150