A A A A A
2014 کتاب مقدس فارسی

مزامير ۲۷۱
مزمور داوود. خداوند نور من و نجات من است؛ از که بترسم؟ خداوند پناهگاه جان من است؛ از که هراسان شوم؟
۲
چون بدکاران بر من هجوم آورند تا گوشت تنم را بخورند، چون خصمان و دشمنانم بر من بتازند، آنانند که می‌لغزند و می‌افتند.
۳
اگر لشگری به مقابله با من اردو زند، دلم نخواهد ترسید؛ اگر جنگ بر من بر پا شود در آن نیز اطمینان خواهم داشت.
۴
یک چیز از خداوند خواسته‌ام، و در پی آن خواهم بود: که همۀ روزهای زندگی‌ام در خانۀ خداوند ساکن باشم، تا بر زیبایی خداوند چشم بدوزم و در معبدش، پاسخم را بجویم.
۵
زیرا در روز بلا مرا در سایبان خود پنهان خواهد کرد، و در پوشش خیمۀ خویش مخفی خواهد ساخت، و بر صخره، در جای بلندم قرار خواهد داد.
۶
آنگاه سرم بر دشمنانِ گرداگردم افراشته خواهد شد، و با فریادهای شادی در خیمۀ او قربانی خواهم کرد؛ و برای خداوند خواهم سرایید و خواهم نواخت.
۷
خداوندا، چون بخوانم، آوازم را بشنو؛ مرا فیض ببخشا و اجابتم فرما.
۸
ای دل من، او به تو گفته است: «روی مرا بجوی!» خداوندا، روی تو را خواهم جُست.
۹
روی خویش از من پنهان مکن، و خدمتگزارت را خشمگینانه برمگردان؛ ای که یاور من بوده‌ای. ای خدای نجات من، طردم مکن و ترکم منما.
۱۰
اگرچه پدر و مادرم ترکم کنند، خداوند مرا خواهد پذیرفت.
۱۱
خداوندا، راه خود را به من بیاموز، و به سبب دشمنانم مرا به راه هموار هدایت فرما.
۱۲
به آرزوی خصمانم تسلیمم مکن، زیرا شاهدان دروغین بر من برخاسته‌اند، که خشونت را برمی‌دمند.
۱۳
اما من باور دارم که نیکویی خداوند را در زمین زندگان خواهم دید.
۱۴
برای خداوند انتظار بکش، نیرومند باش و دل قوی دار؛ آری، منتظر خداوند باش!مزامير ۲۷:1

مزامير ۲۷:2

مزامير ۲۷:3

مزامير ۲۷:4

مزامير ۲۷:5

مزامير ۲۷:6

مزامير ۲۷:7

مزامير ۲۷:8

مزامير ۲۷:9

مزامير ۲۷:10

مزامير ۲۷:11

مزامير ۲۷:12

مزامير ۲۷:13

مزامير ۲۷:14مزامير 1 / مزامير 1

مزامير 2 / مزامير 2

مزامير 3 / مزامير 3

مزامير 4 / مزامير 4

مزامير 5 / مزامير 5

مزامير 6 / مزامير 6

مزامير 7 / مزامير 7

مزامير 8 / مزامير 8

مزامير 9 / مزامير 9

مزامير 10 / مزامير 10

مزامير 11 / مزامير 11

مزامير 12 / مزامير 12

مزامير 13 / مزامير 13

مزامير 14 / مزامير 14

مزامير 15 / مزامير 15

مزامير 16 / مزامير 16

مزامير 17 / مزامير 17

مزامير 18 / مزامير 18

مزامير 19 / مزامير 19

مزامير 20 / مزامير 20

مزامير 21 / مزامير 21

مزامير 22 / مزامير 22

مزامير 23 / مزامير 23

مزامير 24 / مزامير 24

مزامير 25 / مزامير 25

مزامير 26 / مزامير 26

مزامير 27 / مزامير 27

مزامير 28 / مزامير 28

مزامير 29 / مزامير 29

مزامير 30 / مزامير 30

مزامير 31 / مزامير 31

مزامير 32 / مزامير 32

مزامير 33 / مزامير 33

مزامير 34 / مزامير 34

مزامير 35 / مزامير 35

مزامير 36 / مزامير 36

مزامير 37 / مزامير 37

مزامير 38 / مزامير 38

مزامير 39 / مزامير 39

مزامير 40 / مزامير 40

مزامير 41 / مزامير 41

مزامير 42 / مزامير 42

مزامير 43 / مزامير 43

مزامير 44 / مزامير 44

مزامير 45 / مزامير 45

مزامير 46 / مزامير 46

مزامير 47 / مزامير 47

مزامير 48 / مزامير 48

مزامير 49 / مزامير 49

مزامير 50 / مزامير 50

مزامير 51 / مزامير 51

مزامير 52 / مزامير 52

مزامير 53 / مزامير 53

مزامير 54 / مزامير 54

مزامير 55 / مزامير 55

مزامير 56 / مزامير 56

مزامير 57 / مزامير 57

مزامير 58 / مزامير 58

مزامير 59 / مزامير 59

مزامير 60 / مزامير 60

مزامير 61 / مزامير 61

مزامير 62 / مزامير 62

مزامير 63 / مزامير 63

مزامير 64 / مزامير 64

مزامير 65 / مزامير 65

مزامير 66 / مزامير 66

مزامير 67 / مزامير 67

مزامير 68 / مزامير 68

مزامير 69 / مزامير 69

مزامير 70 / مزامير 70

مزامير 71 / مزامير 71

مزامير 72 / مزامير 72

مزامير 73 / مزامير 73

مزامير 74 / مزامير 74

مزامير 75 / مزامير 75

مزامير 76 / مزامير 76

مزامير 77 / مزامير 77

مزامير 78 / مزامير 78

مزامير 79 / مزامير 79

مزامير 80 / مزامير 80

مزامير 81 / مزامير 81

مزامير 82 / مزامير 82

مزامير 83 / مزامير 83

مزامير 84 / مزامير 84

مزامير 85 / مزامير 85

مزامير 86 / مزامير 86

مزامير 87 / مزامير 87

مزامير 88 / مزامير 88

مزامير 89 / مزامير 89

مزامير 90 / مزامير 90

مزامير 91 / مزامير 91

مزامير 92 / مزامير 92

مزامير 93 / مزامير 93

مزامير 94 / مزامير 94

مزامير 95 / مزامير 95

مزامير 96 / مزامير 96

مزامير 97 / مزامير 97

مزامير 98 / مزامير 98

مزامير 99 / مزامير 99

مزامير 100 / مزامير 100

مزامير 101 / مزامير 101

مزامير 102 / مزامير 102

مزامير 103 / مزامير 103

مزامير 104 / مزامير 104

مزامير 105 / مزامير 105

مزامير 106 / مزامير 106

مزامير 107 / مزامير 107

مزامير 108 / مزامير 108

مزامير 109 / مزامير 109

مزامير 110 / مزامير 110

مزامير 111 / مزامير 111

مزامير 112 / مزامير 112

مزامير 113 / مزامير 113

مزامير 114 / مزامير 114

مزامير 115 / مزامير 115

مزامير 116 / مزامير 116

مزامير 117 / مزامير 117

مزامير 118 / مزامير 118

مزامير 119 / مزامير 119

مزامير 120 / مزامير 120

مزامير 121 / مزامير 121

مزامير 122 / مزامير 122

مزامير 123 / مزامير 123

مزامير 124 / مزامير 124

مزامير 125 / مزامير 125

مزامير 126 / مزامير 126

مزامير 127 / مزامير 127

مزامير 128 / مزامير 128

مزامير 129 / مزامير 129

مزامير 130 / مزامير 130

مزامير 131 / مزامير 131

مزامير 132 / مزامير 132

مزامير 133 / مزامير 133

مزامير 134 / مزامير 134

مزامير 135 / مزامير 135

مزامير 136 / مزامير 136

مزامير 137 / مزامير 137

مزامير 138 / مزامير 138

مزامير 139 / مزامير 139

مزامير 140 / مزامير 140

مزامير 141 / مزامير 141

مزامير 142 / مزامير 142

مزامير 143 / مزامير 143

مزامير 144 / مزامير 144

مزامير 145 / مزامير 145

مزامير 146 / مزامير 146

مزامير 147 / مزامير 147

مزامير 148 / مزامير 148

مزامير 149 / مزامير 149

مزامير 150 / مزامير 150