A A A A A
×

2014 کتاب مقدس فارسی

مزامير ۱۷

۱
دعای داوود. خداوندا، دادخواهی مرا بشنو؛ و به فریادم توجه فرما. به دعایم گوش فرا ده، که از لبانی بی‌ریا برمی‌آید.
۲
دادِ من از حضور تو صادر شود؛ چشمانت منصفانه بنگرد.
۳
تو دل مرا آزموده‌ای و شبانگاه به سراغم آمده‌ای؛ مرا در بوتۀ آزمایش نهاده‌ای و هیچ نیافته‌ای. زیرا عزم کردم که زبانم تجاوز نکند.
۴
و اما دربارۀ کارهای آدمیان - به کلام لبان تو خود را از راههای خشونتکاران به دور داشته‌ام.
۵
گامهایم به راههای تو استوار است؛ پاهایم نلغزیده است.
۶
خدایا، تو را می‌خوانم، زیرا که مرا اجابت خواهی کرد؛ گوش فرا ده و سخنانم را بشنو.
۷
شگفتی محبتت را بنما، ای که به دست راست خود آنان را که به تو پناه می‌آورند، از دست مخالفانشان نجات می‌بخشی.
۸
مرا همچون مردمک چشم خود نگاه دار؛ و در سایۀ بالهایت پنهانم کن،
۹
از شریرانی که مرا به نابودی می‌کِشند، و از دشمنان جانم که احاطه‌ام کرده‌اند.
۱۰
آنان دل سنگ خود را می‌بندند و زبان به گستاخی می‌گشایند.
۱۱
رد پای مرا دنبال کرده و هم‌اکنون در محاصره‌ام گرفته‌اند؛ بر من چشم دوخته‌اند تا بر زمینم افکنند.
۱۲
شیری را مانند که در دریدن حریص باشد، شیر ژیان را که در بیشه کمین گرفته است.
۱۳
خداوندا، برخیز و به مقابله با ایشان بر آ و به زیرشان بیفکن؛ به شمشیر خود جان مرا از دست شریران خلاصی ده.
۱۴
خداوندا، به دست خویش مرا از چنین مردمان برهان، از مردمان این دنیا که نصیبشان تنها در این زندگی است و بس؛ که شکمشان را از ذخایر خود پر می‌کنی، و به فرزندان سیر می‌شوند، اما آنچه از اموالشان بر جا می‌ماند به اطفال ایشان می‌رسد.
۱۵
و اما من، در پارسایی، رویِ تو را نظاره خواهم کرد؛ و چون بیدار شوم، از دیدن شباهت تو سیر خواهم شد.
مزامير ۱۷:1
مزامير ۱۷:2
مزامير ۱۷:3
مزامير ۱۷:4
مزامير ۱۷:5
مزامير ۱۷:6
مزامير ۱۷:7
مزامير ۱۷:8
مزامير ۱۷:9
مزامير ۱۷:10
مزامير ۱۷:11
مزامير ۱۷:12
مزامير ۱۷:13
مزامير ۱۷:14
مزامير ۱۷:15
مزامير 1 / مزامير 1
مزامير 2 / مزامير 2
مزامير 3 / مزامير 3
مزامير 4 / مزامير 4
مزامير 5 / مزامير 5
مزامير 6 / مزامير 6
مزامير 7 / مزامير 7
مزامير 8 / مزامير 8
مزامير 9 / مزامير 9
مزامير 10 / مزامير 10
مزامير 11 / مزامير 11
مزامير 12 / مزامير 12
مزامير 13 / مزامير 13
مزامير 14 / مزامير 14
مزامير 15 / مزامير 15
مزامير 16 / مزامير 16
مزامير 17 / مزامير 17
مزامير 18 / مزامير 18
مزامير 19 / مزامير 19
مزامير 20 / مزامير 20
مزامير 21 / مزامير 21
مزامير 22 / مزامير 22
مزامير 23 / مزامير 23
مزامير 24 / مزامير 24
مزامير 25 / مزامير 25
مزامير 26 / مزامير 26
مزامير 27 / مزامير 27
مزامير 28 / مزامير 28
مزامير 29 / مزامير 29
مزامير 30 / مزامير 30
مزامير 31 / مزامير 31
مزامير 32 / مزامير 32
مزامير 33 / مزامير 33
مزامير 34 / مزامير 34
مزامير 35 / مزامير 35
مزامير 36 / مزامير 36
مزامير 37 / مزامير 37
مزامير 38 / مزامير 38
مزامير 39 / مزامير 39
مزامير 40 / مزامير 40
مزامير 41 / مزامير 41
مزامير 42 / مزامير 42
مزامير 43 / مزامير 43
مزامير 44 / مزامير 44
مزامير 45 / مزامير 45
مزامير 46 / مزامير 46
مزامير 47 / مزامير 47
مزامير 48 / مزامير 48
مزامير 49 / مزامير 49
مزامير 50 / مزامير 50
مزامير 51 / مزامير 51
مزامير 52 / مزامير 52
مزامير 53 / مزامير 53
مزامير 54 / مزامير 54
مزامير 55 / مزامير 55
مزامير 56 / مزامير 56
مزامير 57 / مزامير 57
مزامير 58 / مزامير 58
مزامير 59 / مزامير 59
مزامير 60 / مزامير 60
مزامير 61 / مزامير 61
مزامير 62 / مزامير 62
مزامير 63 / مزامير 63
مزامير 64 / مزامير 64
مزامير 65 / مزامير 65
مزامير 66 / مزامير 66
مزامير 67 / مزامير 67
مزامير 68 / مزامير 68
مزامير 69 / مزامير 69
مزامير 70 / مزامير 70
مزامير 71 / مزامير 71
مزامير 72 / مزامير 72
مزامير 73 / مزامير 73
مزامير 74 / مزامير 74
مزامير 75 / مزامير 75
مزامير 76 / مزامير 76
مزامير 77 / مزامير 77
مزامير 78 / مزامير 78
مزامير 79 / مزامير 79
مزامير 80 / مزامير 80
مزامير 81 / مزامير 81
مزامير 82 / مزامير 82
مزامير 83 / مزامير 83
مزامير 84 / مزامير 84
مزامير 85 / مزامير 85
مزامير 86 / مزامير 86
مزامير 87 / مزامير 87
مزامير 88 / مزامير 88
مزامير 89 / مزامير 89
مزامير 90 / مزامير 90
مزامير 91 / مزامير 91
مزامير 92 / مزامير 92
مزامير 93 / مزامير 93
مزامير 94 / مزامير 94
مزامير 95 / مزامير 95
مزامير 96 / مزامير 96
مزامير 97 / مزامير 97
مزامير 98 / مزامير 98
مزامير 99 / مزامير 99
مزامير 100 / مزامير 100
مزامير 101 / مزامير 101
مزامير 102 / مزامير 102
مزامير 103 / مزامير 103
مزامير 104 / مزامير 104
مزامير 105 / مزامير 105
مزامير 106 / مزامير 106
مزامير 107 / مزامير 107
مزامير 108 / مزامير 108
مزامير 109 / مزامير 109
مزامير 110 / مزامير 110
مزامير 111 / مزامير 111
مزامير 112 / مزامير 112
مزامير 113 / مزامير 113
مزامير 114 / مزامير 114
مزامير 115 / مزامير 115
مزامير 116 / مزامير 116
مزامير 117 / مزامير 117
مزامير 118 / مزامير 118
مزامير 119 / مزامير 119
مزامير 120 / مزامير 120
مزامير 121 / مزامير 121
مزامير 122 / مزامير 122
مزامير 123 / مزامير 123
مزامير 124 / مزامير 124
مزامير 125 / مزامير 125
مزامير 126 / مزامير 126
مزامير 127 / مزامير 127
مزامير 128 / مزامير 128
مزامير 129 / مزامير 129
مزامير 130 / مزامير 130
مزامير 131 / مزامير 131
مزامير 132 / مزامير 132
مزامير 133 / مزامير 133
مزامير 134 / مزامير 134
مزامير 135 / مزامير 135
مزامير 136 / مزامير 136
مزامير 137 / مزامير 137
مزامير 138 / مزامير 138
مزامير 139 / مزامير 139
مزامير 140 / مزامير 140
مزامير 141 / مزامير 141
مزامير 142 / مزامير 142
مزامير 143 / مزامير 143
مزامير 144 / مزامير 144
مزامير 145 / مزامير 145
مزامير 146 / مزامير 146
مزامير 147 / مزامير 147
مزامير 148 / مزامير 148
مزامير 149 / مزامير 149
مزامير 150 / مزامير 150