A A A A A
×

2014 کتاب مقدس فارسی

مزامير ۱۴۰

۱
برای سالار سرایندگان. مزمور داوود. خداوندا، مرا از مردمان شریر رهایی ده، و از مردان خشونتکار محافظت فرما؛
۲
از آنان که در دلهای خود شرارت را تدبیر می‌کنند، و هر روز جنگی برمی‌افروزند.
۳
زبان خود را چون مار تیز می‌کنند، و زهر افعی زیر لبهایشان است. سِلاه
۴
خداوندا، مرا از دست شریران نگاه دار، و از مردان خشونتکار محافظت فرما، که برای لغزانیدن پاهایم تدبیر کرده‌اند.
۵
متکبران برایم دامی نهفته‌اند؛ بندهای تورشان را گسترده‌اند، و بر سر راهم تله‌ها گذاشته‌اند. سِلاه
۶
خداوندا، به تو می‌گویم که «تو خدای من هستی»؛ ای خداوند، به فریاد التماسم گوش فرا ده.
۷
ای یهوه، خداوندگار من، که قوّتِ نجات من هستی، تو سر مرا در روز جنگ محفوظ داشتی.
۸
خداوندا، آرزوهای شریران را برآورده مساز؛ مگذار در نقشه‌های شریرانۀ خود کامیاب شوند، مبادا سرافراز گردند. سِلاه
۹
و اما سرهای آنان که مرا احاطه‌کرده‌اند، به خباثت لبهایشان پوشیده شود.
۱۰
اخگرهای سوزان بر ایشان فرو افتد؛ در آتش افکنده شوند، و در گودالهای پر از لجن بیفتند، و هرگز برنخیزند!
۱۱
مگذار مرد بدگو در زمین استوار گردد، باشد که بلا به‌سرعت مرد خشونتکار را صید کند.
۱۲
می‌دانم که خداوند ستمدیدگان را دادرسی خواهد کرد، و عدالت را برای نیازمندان به اجرا در خواهد آورد.
۱۳
هر آینه پارسایان نام تو را خواهند ستود، و صالحان در حضور تو ساکن خواهند شد.
مزامير ۱۴۰:1
مزامير ۱۴۰:2
مزامير ۱۴۰:3
مزامير ۱۴۰:4
مزامير ۱۴۰:5
مزامير ۱۴۰:6
مزامير ۱۴۰:7
مزامير ۱۴۰:8
مزامير ۱۴۰:9
مزامير ۱۴۰:10
مزامير ۱۴۰:11
مزامير ۱۴۰:12
مزامير ۱۴۰:13
مزامير 1 / مزامير 1
مزامير 2 / مزامير 2
مزامير 3 / مزامير 3
مزامير 4 / مزامير 4
مزامير 5 / مزامير 5
مزامير 6 / مزامير 6
مزامير 7 / مزامير 7
مزامير 8 / مزامير 8
مزامير 9 / مزامير 9
مزامير 10 / مزامير 10
مزامير 11 / مزامير 11
مزامير 12 / مزامير 12
مزامير 13 / مزامير 13
مزامير 14 / مزامير 14
مزامير 15 / مزامير 15
مزامير 16 / مزامير 16
مزامير 17 / مزامير 17
مزامير 18 / مزامير 18
مزامير 19 / مزامير 19
مزامير 20 / مزامير 20
مزامير 21 / مزامير 21
مزامير 22 / مزامير 22
مزامير 23 / مزامير 23
مزامير 24 / مزامير 24
مزامير 25 / مزامير 25
مزامير 26 / مزامير 26
مزامير 27 / مزامير 27
مزامير 28 / مزامير 28
مزامير 29 / مزامير 29
مزامير 30 / مزامير 30
مزامير 31 / مزامير 31
مزامير 32 / مزامير 32
مزامير 33 / مزامير 33
مزامير 34 / مزامير 34
مزامير 35 / مزامير 35
مزامير 36 / مزامير 36
مزامير 37 / مزامير 37
مزامير 38 / مزامير 38
مزامير 39 / مزامير 39
مزامير 40 / مزامير 40
مزامير 41 / مزامير 41
مزامير 42 / مزامير 42
مزامير 43 / مزامير 43
مزامير 44 / مزامير 44
مزامير 45 / مزامير 45
مزامير 46 / مزامير 46
مزامير 47 / مزامير 47
مزامير 48 / مزامير 48
مزامير 49 / مزامير 49
مزامير 50 / مزامير 50
مزامير 51 / مزامير 51
مزامير 52 / مزامير 52
مزامير 53 / مزامير 53
مزامير 54 / مزامير 54
مزامير 55 / مزامير 55
مزامير 56 / مزامير 56
مزامير 57 / مزامير 57
مزامير 58 / مزامير 58
مزامير 59 / مزامير 59
مزامير 60 / مزامير 60
مزامير 61 / مزامير 61
مزامير 62 / مزامير 62
مزامير 63 / مزامير 63
مزامير 64 / مزامير 64
مزامير 65 / مزامير 65
مزامير 66 / مزامير 66
مزامير 67 / مزامير 67
مزامير 68 / مزامير 68
مزامير 69 / مزامير 69
مزامير 70 / مزامير 70
مزامير 71 / مزامير 71
مزامير 72 / مزامير 72
مزامير 73 / مزامير 73
مزامير 74 / مزامير 74
مزامير 75 / مزامير 75
مزامير 76 / مزامير 76
مزامير 77 / مزامير 77
مزامير 78 / مزامير 78
مزامير 79 / مزامير 79
مزامير 80 / مزامير 80
مزامير 81 / مزامير 81
مزامير 82 / مزامير 82
مزامير 83 / مزامير 83
مزامير 84 / مزامير 84
مزامير 85 / مزامير 85
مزامير 86 / مزامير 86
مزامير 87 / مزامير 87
مزامير 88 / مزامير 88
مزامير 89 / مزامير 89
مزامير 90 / مزامير 90
مزامير 91 / مزامير 91
مزامير 92 / مزامير 92
مزامير 93 / مزامير 93
مزامير 94 / مزامير 94
مزامير 95 / مزامير 95
مزامير 96 / مزامير 96
مزامير 97 / مزامير 97
مزامير 98 / مزامير 98
مزامير 99 / مزامير 99
مزامير 100 / مزامير 100
مزامير 101 / مزامير 101
مزامير 102 / مزامير 102
مزامير 103 / مزامير 103
مزامير 104 / مزامير 104
مزامير 105 / مزامير 105
مزامير 106 / مزامير 106
مزامير 107 / مزامير 107
مزامير 108 / مزامير 108
مزامير 109 / مزامير 109
مزامير 110 / مزامير 110
مزامير 111 / مزامير 111
مزامير 112 / مزامير 112
مزامير 113 / مزامير 113
مزامير 114 / مزامير 114
مزامير 115 / مزامير 115
مزامير 116 / مزامير 116
مزامير 117 / مزامير 117
مزامير 118 / مزامير 118
مزامير 119 / مزامير 119
مزامير 120 / مزامير 120
مزامير 121 / مزامير 121
مزامير 122 / مزامير 122
مزامير 123 / مزامير 123
مزامير 124 / مزامير 124
مزامير 125 / مزامير 125
مزامير 126 / مزامير 126
مزامير 127 / مزامير 127
مزامير 128 / مزامير 128
مزامير 129 / مزامير 129
مزامير 130 / مزامير 130
مزامير 131 / مزامير 131
مزامير 132 / مزامير 132
مزامير 133 / مزامير 133
مزامير 134 / مزامير 134
مزامير 135 / مزامير 135
مزامير 136 / مزامير 136
مزامير 137 / مزامير 137
مزامير 138 / مزامير 138
مزامير 139 / مزامير 139
مزامير 140 / مزامير 140
مزامير 141 / مزامير 141
مزامير 142 / مزامير 142
مزامير 143 / مزامير 143
مزامير 144 / مزامير 144
مزامير 145 / مزامير 145
مزامير 146 / مزامير 146
مزامير 147 / مزامير 147
مزامير 148 / مزامير 148
مزامير 149 / مزامير 149
مزامير 150 / مزامير 150