A A A A A
×

2014 کتاب مقدس فارسی

مزامير ۱۳۵

۱
هَلِلویاه! نام خداوند را بستایید! ای خدمتگزاران خداوند، ستایش کنید؛
۲
ای شما که در خانۀ خداوند به خدمت می‌ایستید، در صحنهای خانۀ خدای ما!
۳
خداوند را بستایید، زیرا خداوند نیکوست؛ نام او را بسرایید، زیرا که دلپسند است.
۴
زیرا خداوند یعقوب را برای خود برگزید، و اسرائیل را، چون مُلکِ خاص خویش.
۵
می‌دانم که خداوندْ بزرگ است؛ خداوندگار ما برتر است از تمامی خدایان.
۶
خداوند هرآنچه را که بخواهد، به انجام می‌رساند، در آسمان و بر زمین، در دریاها و همۀ ژرفناها!
۷
اوست که ابرها را از کرانهای زمین برمی‌آورَد؛ که برای باران برقها می‌سازد و باد را از مخزنهای خویش بیرون می‌آورَد.
۸
اوست که نخست‌زادگان مصر را کشت، هم از آدمیان، هم از حیوانات.
۹
آیات و عجایب خود را در میان تو ای مصر فرستاد، بر ضد فرعون و تمامی خادمانش!
۱۰
قومهای بسیار را زد و شاهان مقتدر را کُشت:
۱۱
سیحون، شاه اَموریان، عوج، شاه باشان، و جمله ممالک کنعان را.
۱۲
و سرزمین ایشان را به میراث بخشید، به میراث قوم خود اسرائیل.
13
خداوندا، نام تو جاودانه است، و آوازه‌ات، ای خداوند، در همۀ نسلها!
14
زیرا خداوند قوم خود را دادرسی خواهد کرد، و بر خادمانش شفقت خواهد فرمود.
15
بتهای قومها طلا و نقره بیش نیستند، کار دستهای انسان.
16
دهان دارند، اما سخن نمی‌گویند، چشم دارند، اما نمی‌بینند؛
17
گوش دارند، اما نمی‌شنوند، و در دهانشان نَفَسی نیست.
18
سازندگان آنها مانند خودشان خواهند شد، و هر که بر آنها توکل کند.
19
ای خاندان اسرائیل، خداوند را متبارک خوانید! ای خاندان هارون، خداوند را متبارک خوانید!
20
ای خاندان لاوی، خداوند را متبارک خوانید! ای ترسندگان او، خداوند را متبارک خوانید!
21
خداوند از صَهیون متبارک باد، او که در اورشلیم مسکن دارد! هَلِلویاه!
مزامير ۱۳۵:1
مزامير ۱۳۵:2
مزامير ۱۳۵:3
مزامير ۱۳۵:4
مزامير ۱۳۵:5
مزامير ۱۳۵:6
مزامير ۱۳۵:7
مزامير ۱۳۵:8
مزامير ۱۳۵:9
مزامير ۱۳۵:10
مزامير ۱۳۵:11
مزامير ۱۳۵:12
مزامير ۱۳۵:13
مزامير ۱۳۵:14
مزامير ۱۳۵:15
مزامير ۱۳۵:16
مزامير ۱۳۵:17
مزامير ۱۳۵:18
مزامير ۱۳۵:19
مزامير ۱۳۵:20
مزامير ۱۳۵:21
مزامير 1 / Sal 1
مزامير 2 / Sal 2
مزامير 3 / Sal 3
مزامير 4 / Sal 4
مزامير 5 / Sal 5
مزامير 6 / Sal 6
مزامير 7 / Sal 7
مزامير 8 / Sal 8
مزامير 9 / Sal 9
مزامير 10 / Sal 10
مزامير 11 / Sal 11
مزامير 12 / Sal 12
مزامير 13 / Sal 13
مزامير 14 / Sal 14
مزامير 15 / Sal 15
مزامير 16 / Sal 16
مزامير 17 / Sal 17
مزامير 18 / Sal 18
مزامير 19 / Sal 19
مزامير 20 / Sal 20
مزامير 21 / Sal 21
مزامير 22 / Sal 22
مزامير 23 / Sal 23
مزامير 24 / Sal 24
مزامير 25 / Sal 25
مزامير 26 / Sal 26
مزامير 27 / Sal 27
مزامير 28 / Sal 28
مزامير 29 / Sal 29
مزامير 30 / Sal 30
مزامير 31 / Sal 31
مزامير 32 / Sal 32
مزامير 33 / Sal 33
مزامير 34 / Sal 34
مزامير 35 / Sal 35
مزامير 36 / Sal 36
مزامير 37 / Sal 37
مزامير 38 / Sal 38
مزامير 39 / Sal 39
مزامير 40 / Sal 40
مزامير 41 / Sal 41
مزامير 42 / Sal 42
مزامير 43 / Sal 43
مزامير 44 / Sal 44
مزامير 45 / Sal 45
مزامير 46 / Sal 46
مزامير 47 / Sal 47
مزامير 48 / Sal 48
مزامير 49 / Sal 49
مزامير 50 / Sal 50
مزامير 51 / Sal 51
مزامير 52 / Sal 52
مزامير 53 / Sal 53
مزامير 54 / Sal 54
مزامير 55 / Sal 55
مزامير 56 / Sal 56
مزامير 57 / Sal 57
مزامير 58 / Sal 58
مزامير 59 / Sal 59
مزامير 60 / Sal 60
مزامير 61 / Sal 61
مزامير 62 / Sal 62
مزامير 63 / Sal 63
مزامير 64 / Sal 64
مزامير 65 / Sal 65
مزامير 66 / Sal 66
مزامير 67 / Sal 67
مزامير 68 / Sal 68
مزامير 69 / Sal 69
مزامير 70 / Sal 70
مزامير 71 / Sal 71
مزامير 72 / Sal 72
مزامير 73 / Sal 73
مزامير 74 / Sal 74
مزامير 75 / Sal 75
مزامير 76 / Sal 76
مزامير 77 / Sal 77
مزامير 78 / Sal 78
مزامير 79 / Sal 79
مزامير 80 / Sal 80
مزامير 81 / Sal 81
مزامير 82 / Sal 82
مزامير 83 / Sal 83
مزامير 84 / Sal 84
مزامير 85 / Sal 85
مزامير 86 / Sal 86
مزامير 87 / Sal 87
مزامير 88 / Sal 88
مزامير 89 / Sal 89
مزامير 90 / Sal 90
مزامير 91 / Sal 91
مزامير 92 / Sal 92
مزامير 93 / Sal 93
مزامير 94 / Sal 94
مزامير 95 / Sal 95
مزامير 96 / Sal 96
مزامير 97 / Sal 97
مزامير 98 / Sal 98
مزامير 99 / Sal 99
مزامير 100 / Sal 100
مزامير 101 / Sal 101
مزامير 102 / Sal 102
مزامير 103 / Sal 103
مزامير 104 / Sal 104
مزامير 105 / Sal 105
مزامير 106 / Sal 106
مزامير 107 / Sal 107
مزامير 108 / Sal 108
مزامير 109 / Sal 109
مزامير 110 / Sal 110
مزامير 111 / Sal 111
مزامير 112 / Sal 112
مزامير 113 / Sal 113
مزامير 114 / Sal 114
مزامير 115 / Sal 115
مزامير 116 / Sal 116
مزامير 117 / Sal 117
مزامير 118 / Sal 118
مزامير 119 / Sal 119
مزامير 120 / Sal 120
مزامير 121 / Sal 121
مزامير 122 / Sal 122
مزامير 123 / Sal 123
مزامير 124 / Sal 124
مزامير 125 / Sal 125
مزامير 126 / Sal 126
مزامير 127 / Sal 127
مزامير 128 / Sal 128
مزامير 129 / Sal 129
مزامير 130 / Sal 130
مزامير 131 / Sal 131
مزامير 132 / Sal 132
مزامير 133 / Sal 133
مزامير 134 / Sal 134
مزامير 135 / Sal 135
مزامير 136 / Sal 136
مزامير 137 / Sal 137
مزامير 138 / Sal 138
مزامير 139 / Sal 139
مزامير 140 / Sal 140
مزامير 141 / Sal 141
مزامير 142 / Sal 142
مزامير 143 / Sal 143
مزامير 144 / Sal 144
مزامير 145 / Sal 145
مزامير 146 / Sal 146
مزامير 147 / Sal 147
مزامير 148 / Sal 148
مزامير 149 / Sal 149
مزامير 150 / Sal 150