A A A A A
×

2014 کتاب مقدس فارسی

مزامير ۱۱۹

۱
خوشا به حال آنان که در راستی گام برمی‌دارند، و از شریعت خداوند پیروی می‌کنند.
۲
خوشا به حال آنان که شهادات او را نگاه می‌دارند، و به جان و دل او را می‌جویند.
۳
به هیچ روی کج‌رَوی نمی‌کنند، بلکه در راههای او گام می‌زنند.
۴
تو احکام خویش را صادر کرده‌ای تا آنها را به‌تمامی نگاه داریم.
۵
کاش که راههای من مستحکم شود در نگاه داشتن فرایض تو.
۶
آنگاه شرمسار نخواهم شد، هنگامی که جمله فرمانهای تو را در نظرِ خود می‌دارم.
۷
تو را با دلی صالح سپاس می‌گویم، آنگاه که قوانین عادلانۀ تو را فرا می‌گیرم.
۸
فرایض تو را نگاه خواهم داشت، مرا یکسره ترک منما!
۹
چگونه مرد جوان راهِ خود را پاک نگاه دارد؟ با نگاه داشتن کلام تو!
۱۰
تو را به جان و دل می‌جویم؛ مگذار از فرمانهای تو منحرف شوم.
۱۱
کلام تو را در دل خود ذخیره کرده‌ام، تا به تو گناه نورزم!
۱۲
خداوندا تو متبارکی فرایض خود را به من بیاموز.
۱۳
به لبهای خویش بازمی‌گویم، همۀ قوانینی را که از دهان تو صادر شده است.
۱۴
از پیرویِ قوانین تو شادمان می‌گردم، چنانکه از به دست آوردن ثروتی عظیم!
۱۵
در احکام تو تأمل می‌کنم، و راههایت را در نظر خود می‌دارم.
۱۶
از فرایض تو لذت می‌برم؛ کلامت را از یاد نخواهم برد.
۱۷
به خادمت احسان کن تا زنده بمانم و کلامت را نگاه دارم.
۱۸
چشمانم را بگشا تا از شریعت تو شگفتیها ببینم.
۱۹
من بر زمین، غریبم؛ فرمانهای خویش از من پوشیده مدار!
۲۰
جانم از شدتِ اشتیاق به قوانین تو پیوسته در التهاب است!
۲۱
تو متکبرانِ ملعون را توبیخ می‌کنی، که از فرامین تو انحراف می‌جویند.
۲۲
ننگ و تحقیر را از من بگردان، زیرا که شهادات تو را نگاه می‌دارم.
۲۳
حتی اگر حاکمان در نشست خود بر ضد من فتوا دهند، خادمت در فرایض تو تأمل خواهد کرد.
۲۴
نیز شهادات تو مایۀ لذت من است، آنها مشاوران مَنَند.
۲۵
جان من به خاک چسبیده است؛ مطابق کلامت مرا زنده ساز!
۲۶
راههای خود را برشمردم و تو مرا اجابت فرمودی؛ فرایض خویش را به من بیاموز.
۲۷
طریق احکامِ خود را به من بفهمان؛ آنگاه در شگفتی‌هایت تأمل خواهم کرد.
۲۸
جان من از فرط اندوه گداخته شده است؛ طبق کلامت مرا بر پا دار.
۲۹
راه فریب را از من به دور دار، و شریعت خویش را بر من ارزانی فرما.
۳۰
من طریق وفاداری را برگزیده‌ام، و قوانین تو را پیش روی خود گذارده‌ام.
۳۱
خداوندا، به شهادات تو می‌چسبم؛ مگذار سرافکنده شوم.
۳۲
در طریق فرمانهای تو می‌دوم، زیرا تو دل مرا وسعت می‌بخشی.
۳۳
خداوندا، طریق فرایض خود را به من بیاموز؛ آنگاه آنها را تا به آخر نگاه خواهم داشت.
۳۴
مرا فهم عطا فرما تا شریعت تو را نگاه دارم، و آن را به تمامی دل حفظ کنم.
۳۵
مرا در طریقِ فرمانهای خود هدایت فرما، زیرا رغبت من در آنهاست.
۳۶
دل مرا به شهادات خود مایل گردان، و نه به سودجویی.
۳۷
چشمانم را از دیدن بطالت بگردان، و در طریقهای خود مرا زنده ساز.
۳۸
کلام خود را با خادمت استوار فرما، که آن را به ترسندگانت وعده فرموده‌ای.
۳۹
ننگی را که از آن در هراسم از من دورکن، زیرا قوانین تو نیکوست.
۴۰
هان در اشتیاق احکام تواَم! به عدالت خویش مرا زنده ساز!
۴۱
خداوندا، محبتهای تو به من برسد، و نجات تو، بنا به وعده‌ات.
۴۲
آنگاه خواهم توانست اهانت‌کنندۀ خود را پاسخ گویم، زیرا بر کلام تو توکل می‌دارم.
۴۳
کلام راستی را از دهانم یکسره برمگیر! زیرا که به قوانین تو امید بسته‌ام.
۴۴
شریعت تو را همیشه نگاه خواهم داشت، تا ابدالآباد!
۴۵
در آسایش گام خواهم زد، زیرا جویای احکام تو بوده‌ام.
۴۶
در حضور پادشاهان از شهادات تو سخن خواهم گفت و شرم نخواهم داشت،
۴۷
زیرا لذت من در فرمانهای توست، که دوستشان می‌دارم.
۴۸
فرمانهای تو را حرمت و دوست خواهم داشت، و در فرایض تو تفکر خواهم کرد.
۴۹
کلام خود به خادمت را به یاد آر، که بدان امیدوارم ساختی.
۵۰
تسلای من در مصیبتم این است که وعدۀ تو مرا زنده می‌گردانَد.
۵۱
متکبرانْ سخت ریشخندم می‌کنند، اما من از شریعت تو روی نمی‌گردانم.
۵۲
خداوندا، قوانین تو را که از قدیم است، به یاد می‌آورم، و تسلی می‌پذیرم.
۵۳
حدت خشم مرا فرو می‌گیرد، به سبب شریرانی که شریعت تو را ترک کرده‌اند.
۵۴
در خانۀ غربت من، فرایض تو سرود من شده است.
۵۵
خداوندا، شبانگاه نامت را یاد می‌کنم، و شریعت تو را نگاه می‌دارم.
۵۶
این نصیب من شده است زیرا احکام تو را نگاه داشته‌ام.
۵۷
خداوند نصیبِ من است؛ عهد می‌بندم که کلامت را نگاه دارم.
۵۸
از دل و جان روی تو را می‌طلبم، بنا به وعده‌ات مرا فیض ببخشا!
۵۹
به راههای خود اندیشیده‌ام، و گامهایم را به سوی شهادات تو برگردانیده‌ام.
۶۰
می‌شتابم و درنگ نمی‌کنم، تا فرمانهای تو را نگاه دارم.
۶۱
ریسمانهای شریران گرد من می‌پیچد، اما شریعت تو را فراموش نمی‌کنم.
۶۲
نیمه‌های شب برمی‌خیزم تا سپاست گویم، به جهت قوانین عادلانه‌ات.
۶۳
همۀ ترسندگانت را رفیقم، آنان را که احکام تو را نگاه می‌دارند.
۶۴
خداوندا، زمین سرشار از محبت تو است؛ فرایض خویش را به من بیاموز!
۶۵
خداوندا، بنا به وعده‌ات بر خادم خود احسان کرده‌ای.
۶۶
مرا معرفت و تشخیص درست بیاموز، زیرا به فرمانهای تو ایمان دارم.
۶۷
پیش از آنکه مصیبت بینم، رَه به خطا می‌پیمودم، اما اکنون کلام تو را نگاه می‌دارم.
۶۸
تو نیکو هستی و نیکویی می‌کنی؛ فرایض خود را به من بیاموز.
۶۹
متکبران بر من دروغ بسته‌اند، اما من با دل و جان احکام تو را نگاه می‌دارم.
۷۰
دل ایشان سنگ و بی‌احساس است، اما من از شریعت تو لذت می‌برم.
۷۱
مرا نیکوست که مصیبت دیدم، تا فرایض تو را فرا گیرم.
۷۲
شریعت دهان تو برایم بهتر است، از هزاران پاره سیم و زر.
۷۳
دستان تو مرا ساخت و شکل داد؛ مرا فهم ده تا فرامین تو را بیاموزم.
۷۴
ترسندگانِ تو مرا خواهند دید و شادمان خواهند شد، زیرا به کلام تو امیدوارم.
۷۵
خداوندا، می‌دانم که قوانین تو عدل است، و مصیبتی که بر من وارد آورده‌ای از امانت توست.
۷۶
بگذار محبت تو مایۀ تسلی من گردد، بنا بر وعدۀ تو به خادمت.
۷۷
رحمتهای تو به من برسد تا زنده مانم، زیرا که از شریعت تو لذت می‌برم.
۷۸
باشد که متکبران سرافکنده شوند زیرا به حیله، حق مرا پایمال کردند، اما من در احکام تو تأمل خواهم کرد.
۷۹
باشد که ترسندگان تو به من روی نمایند، آنان که شهادات تو را می‌دانند.
۸۰
باشد که دل من به تمامی بر فرایض تو معطوف باشد، تا شرمنده نشوم!
۸۱
جان من برای نجاتِ تو مدهوش گشته، اما به کلام تو امیدوارم.
۸۲
دیدگانم در انتظارِ وعدۀ تو کم‌سو شده؛ می‌پرسم: «پس کی مرا تسلی خواهی داد؟»
۸۳
هرچند مانند مَشکی فرسوده در دودم، اما فرایض تو را از یاد نبرده‌ام!
۸۴
خادمت تا به کِی منتظر بماند؟ کی آزاردهندگانم را داوری خواهی کرد؟
۸۵
متکبران برایم چاله‌ها کنده‌اند، که بر خلاف شریعت توست.
۸۶
فرمانهای تو جملگی قابل اعتماد است؛ به ناحق آزارم می‌دهند؛ یاری‌ام فرما!
۸۷
نزدیک بود مرا از روی زمین نیست گردانند، اما احکام تو را ترک نگفتم.
۸۸
بر حسب محبت خود مرا زنده بدار، تا شهادات دهان تو را نگاه دارم.
۸۹
خداوندا، کلام تو جاودانه در آسمانها استوار است.
۹۰
امانت تو نسل اندر نسل است، تو زمین را بنیان نهادی، و پابرجا می‌ماند.
۹۱
آنها به حکم تو تا به امروز برقرارند، زیرا همه چیز در خدمت توست.
۹۲
اگر شریعت تو مایۀ لذت من نمی‌بود، همانا در مصیبت خود هلاک می‌شدم!
۹۳
احکام تو را هرگز از یاد نمی‌برم، زیرا به واسطۀ آنها مرا زندگی بخشیدی!
۹۴
من از آن تو هستم؛ پس نجاتم ده! زیرا جویای احکام تو بوده‌ام.
۹۵
شریران منتظرند تا مرا هلاک کنند، اما من به شهادات تو می‌اندیشم.
۹۶
برای هر کمالی حدی می‌بینم، اما فرمان تو بی‌نهایت وسیع است!
۹۷
شریعت تو را چقدر دوست می‌دارم! تمامی روز تفکر من است.
۹۸
فرمان تو مرا از دشمنانم حکیم‌تر می‌سازد، زیرا که همواره نزد من است.
۹۹
از همۀ آموزگارانم خردمندتر گشته‌ام، زیرا که در شهادات تو تأمل می‌کنم.
۱۰۰
از ریش‌سپیدان فهیم‌تر شده‌ام، زیرا که احکام تو را نگاه می‌دارم.
۱۰۱
پای خود را از هر راه بد بازداشته‌ام، تا کلام تو را نگاه دارم.
۱۰۲
از قوانین تو روی نمی‌گردانم، زیرا تو خودْ مرا تعلیم داده‌ای.
۱۰۳
کلام تو به مذاقم چه شیرین‌است، و به دهانم از عسل شیرین‌تر!
۱۰۴
از احکام تو فهم را کسب می‌کنم، از این رو از هر راه دروغ بیزارم!
۱۰۵
کلام تو برای پاهای من چراغ، و برای راه من نور است.
۱۰۶
سوگند خورده و آن را استوار ساخته‌ام، که قوانین عادلانۀ تو را نگاه دارم.
۱۰۷
بسیار مصیبت کشیده‌ام؛ بر حسب کلامت، خداوندا، مرا زنده ساز.
۱۰۸
خداوندا، هدایای اختیاریِ دهان مرا منظور فرما، و قوانین خود را به من بیاموز!
۱۰۹
من همیشه جان در کف دارم، اما شریعت تو را فراموش نمی‌کنم.
۱۱۰
شریران برایم دام گسترده‌اند، اما من از احکام تو دور نشده‌ام.
۱۱۱
شهادات تو را تا به ابد میراث خویش ساخته‌ام، زیرا آنها خوشیِ دلِ من است!
۱۱۲
دل خود را به حفظ فرایض تو مایل ساخته‌ام، تا به ابد و تا به آخر.
۱۱۳
از مردمانی که سرسپرده نیستند کراهت دارم، اما شریعت تو را دوست می‌دارم.
۱۱۴
تو پناهگاه و سپر من هستی، بر کلامت امید بسته‌ام.
۱۱۵
ای بدکاران از من دور شوید، تا فرمانهای خدایم را نگاه دارم!
۱۱۶
بر حسب وعده‌ات دست مرا بگیر تا زنده بمانم، و در امید خود سرافکنده نشوم!
۱۱۷
از من حمایت کن تا نجات یابم، و فرایض تو را همواره مد نظر بدارم.
۱۱۸
تو آنان را که از فرایض تو گمراه می‌شوند حقیر می‌شماری؛ زیرا فریبکاریِ آنها بیهوده است.
۱۱۹
تو همۀ شریرانِ زمین را چون تُفاله به دور می‌افکنی؛ از همین رو شهادات تو را دوست می‌دارم.
۱۲۰
از ترس تو موی بر تنم راست شده است؛ از داوریهای تو هراسناکم.
۱۲۱
به عدل و داد عمل کرده‌ام؛ مرا به ستم‌کنندگانم وامگذار.
۱۲۲
خیریت خادم خود را ضامن شو، و مگذار متکبران بر من ستم کنند.
۱۲۳
دیدگانم از انتظار برای نجات تو تار گشته، از انتظار برای وعدۀ عدالت تو!
۱۲۴
با خدمتگزار خویش مطابق محبت خود رفتار کن، و فرایض خود را به من بیاموز!
۱۲۵
من خادم توام، مرا بصیرت عطا فرما تا شهادات تو را درک کنم!
۱۲۶
وقت آن رسیده که خداوند عمل کند، زیرا شریعت تو را زیر پا نهاده‌اند.
۱۲۷
بنابراین، فرمانهای تو را دوست می‌دارم، بیشتر از طلا، بیشتر از طلای ناب.
۱۲۸
از این رو، احکام تو را جملگی راست می‌دانم، و از هر راه نادرست بیزارم!
۱۲۹
شهادات تو شگفت‌انگیز است، از این رو، جان من آنها را نگاه می‌دارد.
۱۳۰
باز شدن کلام تو نور می‌بخشد، و ساده‌لوحان را فهیم می‌گرداند.
۱۳۱
دهان خود را گشوده، لَه لَه می‌زنم، زیرا که مشتاق فرمانهای تو هستم!
۱۳۲
بر من نظر کن و مرا فیض عطا فرما، بنا به رسم خود در حق دوستداران نام خویش.
۱۳۳
گامهای مرا در کلام خود استوار فرما، تا هیچ بدی بر من تسلط نیابد.
۱۳۴
مرا از ظلم انسان رهایی ده، تا احکام تو را نگاه دارم.
۱۳۵
روی خود را بر خادم خویش تابان ساز، و فرایض خود را به من بیاموز!
۱۳۶
نهرهای آب از دیدگانم جاری است، زیرا که شریعت تو را نگاه نمی‌دارند.
۱۳۷
خداوندا، تو عادلی و قوانین تو راست است!
۱۳۸
شهاداتی که تو امر فرموده‌ای عدل است، و امانت تا به نهایت.
۱۳۹
غیرتم مرا می‌سوزاند، زیرا که دشمنانم کلام تو را فراموش می‌کنند.
۱۴۰
وعدۀ تو به‌غایت آزموده شده، و خادمت آن را دوست می‌دارد.
۱۴۱
هرچند من ناچیز و حقیرم، اما احکام تو را از یاد نمی‌برم.
۱۴۲
عدالت تو عدالتی است جاودانه، و شریعت تو حق است.
۱۴۳
تنگی و فشار مرا درگرفته، اما فرمانهای تو لذت من است.
۱۴۴
شهادات تو عدل است تا ابدالآباد؛ مرا فهم ببخشا تا زنده بمانم!
۱۴۵
به تمامی دل فریاد برمی‌آورم؛ خداوندا، مرا اجابت فرما، و من فرایض تو را نگاه خواهم داشت.
۱۴۶
تو را می‌خوانم؛ نجاتم دِه! و من شهادات تو را نگاه خواهم داشت.
۱۴۷
بر سپیده‌دم سبقت می‌جویم و فریاد برمی‌آورم؛ بر کلام تو امید بسته‌ام.
۱۴۸
چشمانم بر پاسهای شب پیشی می‌گیرد، تا در وعده‌ات تأمل کنم.
۱۴۹
بر حسب محبت خود صدایم را بشنو! بر طبق قوانین خود، خداوندا، مرا زنده بدار!
۱۵۰
آنان که در پی نقشه‌های پلید می‌روند نزدیک آمده‌اند، ایشان از شریعت تو بس دورند!
۱۵۱
ولی تو نزدیک هستی، ای خداوند؛ و جملۀ فرامین تو راست است.
۱۵۲
دیرزمانی است که از شهادات تو دانسته‌ام که آنها را جاودانه بنیان نهاده‌ای.
۱۵۳
بر مذلت من بنگر و مرا برهان، زیرا که شریعت تو را از یاد نبرده‌ام.
۱۵۴
به دفاع از حقِ من برخیز و مرا برهان! بر حسب وعده‌ات مرا زنده بدار!
۱۵۵
نجات از شریران دور است، زیرا که جویای فرایض تو نیستند.
۱۵۶
رحمتهای تو ای خداوند بسیار است؛ مرا بر حسب قوانین خود زنده بدار!
۱۵۷
آزاردهندگان و دشمنان من بی‌شمارند، اما از شهادات تو روی برنمی‌گردانم.
۱۵۸
خیانت‌پیشگان را می‌بینم و کراهت دارم، زیرا که کلام تو را نگاه نمی‌دارند.
۱۵۹
ببین که احکام تو را چقدر دوست می‌دارم، بر حسب محبت خود، خداوندا، مرا زنده بدار!
۱۶۰
جملۀ کلام تو راستی است، و همۀ قوانین عادله‌ات، جاودانه.
۱۶۱
حاکمان بی‌سبب آزارم می‌دهند، اما دل من از کلام تو ترسان است.
۱۶۲
من در وعدۀ تو شادی می‌کنم همچون کسی که غنیمت فراوان یافته باشد!
۱۶۳
از دروغ نفرت و کراهت دارم، اما شریعت تو را دوست می‌دارم.
۱۶۴
روزی هفت بار تو را می‌ستایم، برای قوانین عادلانه‌ات.
۱۶۵
دوستداران شریعت تو را سلامتی بسیار است، و هیچ چیز سبب لغزش آنان نمی‌شود.
۱۶۶
خداوندا، در انتظار نجات تو هستم، و فرمانهای تو را به جا می‌آورم.
۱۶۷
جان من شهادات تو را نگاه می‌دارد، و آنها را بسیار دوست می‌دارم.
۱۶۸
احکام و شهادات تو را نگاه می‌دارم، زیرا همۀ راههای من در نظر توست.
۱۶۹
خداوندا، فریادم به درگاه تو برسد؛ بر حسب کلام خود مرا فهیم گردان.
۱۷۰
فریاد التماسم به درگاه تو برسد؛ بر حسب وعده‌ات مرا برهان!
۱۷۱
ستایش از لبهایم جاری خواهد شد، زیرا فرایض خود را به من می‌آموزی!
۱۷۲
زبانم در وصف کلامت خواهد سرایید، زیرا که فرامین تو جملگی عدل است!
۱۷۳
دست تو برای یاریِ من آماده باشد، زیرا که احکام تو را برگزیده‌ام.
۱۷۴
خداوندا مشتاق نجات تو هستم، و شریعت تو لذت من است!
۱۷۵
جان مرا زنده بدار تا تو را بستایم و قوانین تو مرا مدد رساند.
۱۷۶
همچون گوسفندی گمشده، گمراه گشته‌ام؛ خادمت را بجوی، زیرا که فرامین تو را از یاد نبرده‌ام!
مزامير ۱۱۹:1
مزامير ۱۱۹:2
مزامير ۱۱۹:3
مزامير ۱۱۹:4
مزامير ۱۱۹:5
مزامير ۱۱۹:6
مزامير ۱۱۹:7
مزامير ۱۱۹:8
مزامير ۱۱۹:9
مزامير ۱۱۹:10
مزامير ۱۱۹:11
مزامير ۱۱۹:12
مزامير ۱۱۹:13
مزامير ۱۱۹:14
مزامير ۱۱۹:15
مزامير ۱۱۹:16
مزامير ۱۱۹:17
مزامير ۱۱۹:18
مزامير ۱۱۹:19
مزامير ۱۱۹:20
مزامير ۱۱۹:21
مزامير ۱۱۹:22
مزامير ۱۱۹:23
مزامير ۱۱۹:24
مزامير ۱۱۹:25
مزامير ۱۱۹:26
مزامير ۱۱۹:27
مزامير ۱۱۹:28
مزامير ۱۱۹:29
مزامير ۱۱۹:30
مزامير ۱۱۹:31
مزامير ۱۱۹:32
مزامير ۱۱۹:33
مزامير ۱۱۹:34
مزامير ۱۱۹:35
مزامير ۱۱۹:36
مزامير ۱۱۹:37
مزامير ۱۱۹:38
مزامير ۱۱۹:39
مزامير ۱۱۹:40
مزامير ۱۱۹:41
مزامير ۱۱۹:42
مزامير ۱۱۹:43
مزامير ۱۱۹:44
مزامير ۱۱۹:45
مزامير ۱۱۹:46
مزامير ۱۱۹:47
مزامير ۱۱۹:48
مزامير ۱۱۹:49
مزامير ۱۱۹:50
مزامير ۱۱۹:51
مزامير ۱۱۹:52
مزامير ۱۱۹:53
مزامير ۱۱۹:54
مزامير ۱۱۹:55
مزامير ۱۱۹:56
مزامير ۱۱۹:57
مزامير ۱۱۹:58
مزامير ۱۱۹:59
مزامير ۱۱۹:60
مزامير ۱۱۹:61
مزامير ۱۱۹:62
مزامير ۱۱۹:63
مزامير ۱۱۹:64
مزامير ۱۱۹:65
مزامير ۱۱۹:66
مزامير ۱۱۹:67
مزامير ۱۱۹:68
مزامير ۱۱۹:69
مزامير ۱۱۹:70
مزامير ۱۱۹:71
مزامير ۱۱۹:72
مزامير ۱۱۹:73
مزامير ۱۱۹:74
مزامير ۱۱۹:75
مزامير ۱۱۹:76
مزامير ۱۱۹:77
مزامير ۱۱۹:78
مزامير ۱۱۹:79
مزامير ۱۱۹:80
مزامير ۱۱۹:81
مزامير ۱۱۹:82
مزامير ۱۱۹:83
مزامير ۱۱۹:84
مزامير ۱۱۹:85
مزامير ۱۱۹:86
مزامير ۱۱۹:87
مزامير ۱۱۹:88
مزامير ۱۱۹:89
مزامير ۱۱۹:90
مزامير ۱۱۹:91
مزامير ۱۱۹:92
مزامير ۱۱۹:93
مزامير ۱۱۹:94
مزامير ۱۱۹:95
مزامير ۱۱۹:96
مزامير ۱۱۹:97
مزامير ۱۱۹:98
مزامير ۱۱۹:99
مزامير ۱۱۹:100
مزامير ۱۱۹:101
مزامير ۱۱۹:102
مزامير ۱۱۹:103
مزامير ۱۱۹:104
مزامير ۱۱۹:105
مزامير ۱۱۹:106
مزامير ۱۱۹:107
مزامير ۱۱۹:108
مزامير ۱۱۹:109
مزامير ۱۱۹:110
مزامير ۱۱۹:111
مزامير ۱۱۹:112
مزامير ۱۱۹:113
مزامير ۱۱۹:114
مزامير ۱۱۹:115
مزامير ۱۱۹:116
مزامير ۱۱۹:117
مزامير ۱۱۹:118
مزامير ۱۱۹:119
مزامير ۱۱۹:120
مزامير ۱۱۹:121
مزامير ۱۱۹:122
مزامير ۱۱۹:123
مزامير ۱۱۹:124
مزامير ۱۱۹:125
مزامير ۱۱۹:126
مزامير ۱۱۹:127
مزامير ۱۱۹:128
مزامير ۱۱۹:129
مزامير ۱۱۹:130
مزامير ۱۱۹:131
مزامير ۱۱۹:132
مزامير ۱۱۹:133
مزامير ۱۱۹:134
مزامير ۱۱۹:135
مزامير ۱۱۹:136
مزامير ۱۱۹:137
مزامير ۱۱۹:138
مزامير ۱۱۹:139
مزامير ۱۱۹:140
مزامير ۱۱۹:141
مزامير ۱۱۹:142
مزامير ۱۱۹:143
مزامير ۱۱۹:144
مزامير ۱۱۹:145
مزامير ۱۱۹:146
مزامير ۱۱۹:147
مزامير ۱۱۹:148
مزامير ۱۱۹:149
مزامير ۱۱۹:150
مزامير ۱۱۹:151
مزامير ۱۱۹:152
مزامير ۱۱۹:153
مزامير ۱۱۹:154
مزامير ۱۱۹:155
مزامير ۱۱۹:156
مزامير ۱۱۹:157
مزامير ۱۱۹:158
مزامير ۱۱۹:159
مزامير ۱۱۹:160
مزامير ۱۱۹:161
مزامير ۱۱۹:162
مزامير ۱۱۹:163
مزامير ۱۱۹:164
مزامير ۱۱۹:165
مزامير ۱۱۹:166
مزامير ۱۱۹:167
مزامير ۱۱۹:168
مزامير ۱۱۹:169
مزامير ۱۱۹:170
مزامير ۱۱۹:171
مزامير ۱۱۹:172
مزامير ۱۱۹:173
مزامير ۱۱۹:174
مزامير ۱۱۹:175
مزامير ۱۱۹:176
مزامير 1 / مزامير 1
مزامير 2 / مزامير 2
مزامير 3 / مزامير 3
مزامير 4 / مزامير 4
مزامير 5 / مزامير 5
مزامير 6 / مزامير 6
مزامير 7 / مزامير 7
مزامير 8 / مزامير 8
مزامير 9 / مزامير 9
مزامير 10 / مزامير 10
مزامير 11 / مزامير 11
مزامير 12 / مزامير 12
مزامير 13 / مزامير 13
مزامير 14 / مزامير 14
مزامير 15 / مزامير 15
مزامير 16 / مزامير 16
مزامير 17 / مزامير 17
مزامير 18 / مزامير 18
مزامير 19 / مزامير 19
مزامير 20 / مزامير 20
مزامير 21 / مزامير 21
مزامير 22 / مزامير 22
مزامير 23 / مزامير 23
مزامير 24 / مزامير 24
مزامير 25 / مزامير 25
مزامير 26 / مزامير 26
مزامير 27 / مزامير 27
مزامير 28 / مزامير 28
مزامير 29 / مزامير 29
مزامير 30 / مزامير 30
مزامير 31 / مزامير 31
مزامير 32 / مزامير 32
مزامير 33 / مزامير 33
مزامير 34 / مزامير 34
مزامير 35 / مزامير 35
مزامير 36 / مزامير 36
مزامير 37 / مزامير 37
مزامير 38 / مزامير 38
مزامير 39 / مزامير 39
مزامير 40 / مزامير 40
مزامير 41 / مزامير 41
مزامير 42 / مزامير 42
مزامير 43 / مزامير 43
مزامير 44 / مزامير 44
مزامير 45 / مزامير 45
مزامير 46 / مزامير 46
مزامير 47 / مزامير 47
مزامير 48 / مزامير 48
مزامير 49 / مزامير 49
مزامير 50 / مزامير 50
مزامير 51 / مزامير 51
مزامير 52 / مزامير 52
مزامير 53 / مزامير 53
مزامير 54 / مزامير 54
مزامير 55 / مزامير 55
مزامير 56 / مزامير 56
مزامير 57 / مزامير 57
مزامير 58 / مزامير 58
مزامير 59 / مزامير 59
مزامير 60 / مزامير 60
مزامير 61 / مزامير 61
مزامير 62 / مزامير 62
مزامير 63 / مزامير 63
مزامير 64 / مزامير 64
مزامير 65 / مزامير 65
مزامير 66 / مزامير 66
مزامير 67 / مزامير 67
مزامير 68 / مزامير 68
مزامير 69 / مزامير 69
مزامير 70 / مزامير 70
مزامير 71 / مزامير 71
مزامير 72 / مزامير 72
مزامير 73 / مزامير 73
مزامير 74 / مزامير 74
مزامير 75 / مزامير 75
مزامير 76 / مزامير 76
مزامير 77 / مزامير 77
مزامير 78 / مزامير 78
مزامير 79 / مزامير 79
مزامير 80 / مزامير 80
مزامير 81 / مزامير 81
مزامير 82 / مزامير 82
مزامير 83 / مزامير 83
مزامير 84 / مزامير 84
مزامير 85 / مزامير 85
مزامير 86 / مزامير 86
مزامير 87 / مزامير 87
مزامير 88 / مزامير 88
مزامير 89 / مزامير 89
مزامير 90 / مزامير 90
مزامير 91 / مزامير 91
مزامير 92 / مزامير 92
مزامير 93 / مزامير 93
مزامير 94 / مزامير 94
مزامير 95 / مزامير 95
مزامير 96 / مزامير 96
مزامير 97 / مزامير 97
مزامير 98 / مزامير 98
مزامير 99 / مزامير 99
مزامير 100 / مزامير 100
مزامير 101 / مزامير 101
مزامير 102 / مزامير 102
مزامير 103 / مزامير 103
مزامير 104 / مزامير 104
مزامير 105 / مزامير 105
مزامير 106 / مزامير 106
مزامير 107 / مزامير 107
مزامير 108 / مزامير 108
مزامير 109 / مزامير 109
مزامير 110 / مزامير 110
مزامير 111 / مزامير 111
مزامير 112 / مزامير 112
مزامير 113 / مزامير 113
مزامير 114 / مزامير 114
مزامير 115 / مزامير 115
مزامير 116 / مزامير 116
مزامير 117 / مزامير 117
مزامير 118 / مزامير 118
مزامير 119 / مزامير 119
مزامير 120 / مزامير 120
مزامير 121 / مزامير 121
مزامير 122 / مزامير 122
مزامير 123 / مزامير 123
مزامير 124 / مزامير 124
مزامير 125 / مزامير 125
مزامير 126 / مزامير 126
مزامير 127 / مزامير 127
مزامير 128 / مزامير 128
مزامير 129 / مزامير 129
مزامير 130 / مزامير 130
مزامير 131 / مزامير 131
مزامير 132 / مزامير 132
مزامير 133 / مزامير 133
مزامير 134 / مزامير 134
مزامير 135 / مزامير 135
مزامير 136 / مزامير 136
مزامير 137 / مزامير 137
مزامير 138 / مزامير 138
مزامير 139 / مزامير 139
مزامير 140 / مزامير 140
مزامير 141 / مزامير 141
مزامير 142 / مزامير 142
مزامير 143 / مزامير 143
مزامير 144 / مزامير 144
مزامير 145 / مزامير 145
مزامير 146 / مزامير 146
مزامير 147 / مزامير 147
مزامير 148 / مزامير 148
مزامير 149 / مزامير 149
مزامير 150 / مزامير 150