A A A A A
×

2014 کتاب مقدس فارسی

مزامير ۱۱۸

۱
خداوند را سپاس گویید زیرا که نیکوست، و محبت او جاودانه است.
۲
اسرائیل بگوید: «محبت او جاودانه است!»
۳
خاندان هارون بگویند: «محبت او جاودانه است!»
۴
ترسندگان خداوند بگویند: «محبت او جاودانه است!»
۵
در تنگی خود خداوند را خواندم، و خداوند اجابتم فرموده، مرا فراخی بخشید.
۶
خداوند با من است، پس نخواهم ترسید. انسان به من چه تواند کرد؟
۷
خداوند همچون یاور من با من است؛ پس پیروزمندانه بر نفرت‌کنندگانم خواهم نگریست!
۸
پناه بردن بر خداوند بهتر است از توکل بر انسان.
۹
پناه بردن بر خداوند بهتر است از توکل بر امیران.
۱۰
همۀ قومها مرا احاطه‌کردند، اما به نام خداوند ایشان را قطع کردم.
۱۱
از هر سو احاطه‌ام کردند، اما به نام خداوند ایشان را قطع کردم.
۱۲
مانند زنبور احاطه‌ام کردند، اما همچون آتشی در میان بوته‌های خار به‌سرعت خاموش شدند؛ به نام خداوند ایشان را قطع کردم.
۱۳
سخت بر من فشار آوردند تا بیفتم، اما خداوند یاری‌ام داد.
۱۴
خداوند قوّت و سرود من است؛ او نجات من گردیده است.
۱۵
فریادهای شادی و پیروزی در خیمه‌های پارسایان می‌گوید: «دست راست خداوند کامروا می‌گردد!
۱۶
دست راست خداوند متعال است، دست راست خداوند کامروا می‌گردد!»
۱۷
من نخواهم مرد، بلکه زیست خواهم کرد، و کارهای خداوند را باز خواهم گفت.
۱۸
خداوند مرا به‌سختی تنبیه کرد، اما به مرگ نسپرد!
۱۹
دروازه‌های پارسایی را بر من بگشایید، تا بدانها داخل شوم و خداوند را سپاس گویم.
۲۰
این است دروازۀ خداوند که پارسایان بدان داخل می‌شوند.
۲۱
تو را سپاس می‌گویم که مرا اجابت فرمودی، و نجات من شدی!
۲۲
سنگی که معماران رد کردند مهمترین سنگ بنا شده است!
۲۳
این را خداوند کرده، و در نظر ما شگفت می‌نماید!
۲۴
این است روزی که خداوند ساخته است، در آن وجد و شادی کنیم!
۲۵
آه ای خداوند، نجاتمان ده! آه ای خداوند، کامیابی عطا فرما!
۲۶
مبارک است آن که به نام خداوند می‌آید! از خانۀ خداوند، شما را برکت می‌دهیم.
۲۷
یهوه خداست، و او نور خود را بر ما تابان ساخته است! قربانی عید را به ریسمانها ببندید، بر شاخهای مذبح!
۲۸
خدای من تویی، و تو را سپاس خواهم گفت! خدای من تویی، و تو را متعال خواهم خواند!
۲۹
خداوند را سپاس گویید زیرا که نیکوست، و محبتش جاودانه است!
مزامير ۱۱۸:1
مزامير ۱۱۸:2
مزامير ۱۱۸:3
مزامير ۱۱۸:4
مزامير ۱۱۸:5
مزامير ۱۱۸:6
مزامير ۱۱۸:7
مزامير ۱۱۸:8
مزامير ۱۱۸:9
مزامير ۱۱۸:10
مزامير ۱۱۸:11
مزامير ۱۱۸:12
مزامير ۱۱۸:13
مزامير ۱۱۸:14
مزامير ۱۱۸:15
مزامير ۱۱۸:16
مزامير ۱۱۸:17
مزامير ۱۱۸:18
مزامير ۱۱۸:19
مزامير ۱۱۸:20
مزامير ۱۱۸:21
مزامير ۱۱۸:22
مزامير ۱۱۸:23
مزامير ۱۱۸:24
مزامير ۱۱۸:25
مزامير ۱۱۸:26
مزامير ۱۱۸:27
مزامير ۱۱۸:28
مزامير ۱۱۸:29
مزامير 1 / مزامير 1
مزامير 2 / مزامير 2
مزامير 3 / مزامير 3
مزامير 4 / مزامير 4
مزامير 5 / مزامير 5
مزامير 6 / مزامير 6
مزامير 7 / مزامير 7
مزامير 8 / مزامير 8
مزامير 9 / مزامير 9
مزامير 10 / مزامير 10
مزامير 11 / مزامير 11
مزامير 12 / مزامير 12
مزامير 13 / مزامير 13
مزامير 14 / مزامير 14
مزامير 15 / مزامير 15
مزامير 16 / مزامير 16
مزامير 17 / مزامير 17
مزامير 18 / مزامير 18
مزامير 19 / مزامير 19
مزامير 20 / مزامير 20
مزامير 21 / مزامير 21
مزامير 22 / مزامير 22
مزامير 23 / مزامير 23
مزامير 24 / مزامير 24
مزامير 25 / مزامير 25
مزامير 26 / مزامير 26
مزامير 27 / مزامير 27
مزامير 28 / مزامير 28
مزامير 29 / مزامير 29
مزامير 30 / مزامير 30
مزامير 31 / مزامير 31
مزامير 32 / مزامير 32
مزامير 33 / مزامير 33
مزامير 34 / مزامير 34
مزامير 35 / مزامير 35
مزامير 36 / مزامير 36
مزامير 37 / مزامير 37
مزامير 38 / مزامير 38
مزامير 39 / مزامير 39
مزامير 40 / مزامير 40
مزامير 41 / مزامير 41
مزامير 42 / مزامير 42
مزامير 43 / مزامير 43
مزامير 44 / مزامير 44
مزامير 45 / مزامير 45
مزامير 46 / مزامير 46
مزامير 47 / مزامير 47
مزامير 48 / مزامير 48
مزامير 49 / مزامير 49
مزامير 50 / مزامير 50
مزامير 51 / مزامير 51
مزامير 52 / مزامير 52
مزامير 53 / مزامير 53
مزامير 54 / مزامير 54
مزامير 55 / مزامير 55
مزامير 56 / مزامير 56
مزامير 57 / مزامير 57
مزامير 58 / مزامير 58
مزامير 59 / مزامير 59
مزامير 60 / مزامير 60
مزامير 61 / مزامير 61
مزامير 62 / مزامير 62
مزامير 63 / مزامير 63
مزامير 64 / مزامير 64
مزامير 65 / مزامير 65
مزامير 66 / مزامير 66
مزامير 67 / مزامير 67
مزامير 68 / مزامير 68
مزامير 69 / مزامير 69
مزامير 70 / مزامير 70
مزامير 71 / مزامير 71
مزامير 72 / مزامير 72
مزامير 73 / مزامير 73
مزامير 74 / مزامير 74
مزامير 75 / مزامير 75
مزامير 76 / مزامير 76
مزامير 77 / مزامير 77
مزامير 78 / مزامير 78
مزامير 79 / مزامير 79
مزامير 80 / مزامير 80
مزامير 81 / مزامير 81
مزامير 82 / مزامير 82
مزامير 83 / مزامير 83
مزامير 84 / مزامير 84
مزامير 85 / مزامير 85
مزامير 86 / مزامير 86
مزامير 87 / مزامير 87
مزامير 88 / مزامير 88
مزامير 89 / مزامير 89
مزامير 90 / مزامير 90
مزامير 91 / مزامير 91
مزامير 92 / مزامير 92
مزامير 93 / مزامير 93
مزامير 94 / مزامير 94
مزامير 95 / مزامير 95
مزامير 96 / مزامير 96
مزامير 97 / مزامير 97
مزامير 98 / مزامير 98
مزامير 99 / مزامير 99
مزامير 100 / مزامير 100
مزامير 101 / مزامير 101
مزامير 102 / مزامير 102
مزامير 103 / مزامير 103
مزامير 104 / مزامير 104
مزامير 105 / مزامير 105
مزامير 106 / مزامير 106
مزامير 107 / مزامير 107
مزامير 108 / مزامير 108
مزامير 109 / مزامير 109
مزامير 110 / مزامير 110
مزامير 111 / مزامير 111
مزامير 112 / مزامير 112
مزامير 113 / مزامير 113
مزامير 114 / مزامير 114
مزامير 115 / مزامير 115
مزامير 116 / مزامير 116
مزامير 117 / مزامير 117
مزامير 118 / مزامير 118
مزامير 119 / مزامير 119
مزامير 120 / مزامير 120
مزامير 121 / مزامير 121
مزامير 122 / مزامير 122
مزامير 123 / مزامير 123
مزامير 124 / مزامير 124
مزامير 125 / مزامير 125
مزامير 126 / مزامير 126
مزامير 127 / مزامير 127
مزامير 128 / مزامير 128
مزامير 129 / مزامير 129
مزامير 130 / مزامير 130
مزامير 131 / مزامير 131
مزامير 132 / مزامير 132
مزامير 133 / مزامير 133
مزامير 134 / مزامير 134
مزامير 135 / مزامير 135
مزامير 136 / مزامير 136
مزامير 137 / مزامير 137
مزامير 138 / مزامير 138
مزامير 139 / مزامير 139
مزامير 140 / مزامير 140
مزامير 141 / مزامير 141
مزامير 142 / مزامير 142
مزامير 143 / مزامير 143
مزامير 144 / مزامير 144
مزامير 145 / مزامير 145
مزامير 146 / مزامير 146
مزامير 147 / مزامير 147
مزامير 148 / مزامير 148
مزامير 149 / مزامير 149
مزامير 150 / مزامير 150