A A A A A
×

2014 کتاب مقدس فارسی

مزامير ۱۰۶

۱
هَلِلویاه! خداوند را سپاس گویید زیرا که او نیکوست و محبتش تا ابدالآباد است.
۲
کیست که اعمال نیرومند خداوند را بیان تواند کرد و ستایش او را به کمال تواند شنوانید؟
۳
خوشا به حال آنان که عدالت را به جا می‌آورند و در همه وقت، انصاف را نگاه می‌دارند.
۴
خداوندا، چون بر قوم خود نظر لطف افکنی، مرا به یاد آور، و با نجات خود به یاری‌ام بیا؛
۵
تا سعادت برگزیدگان تو را ببینم و در شادی قوم تو شادمان گردم و همراه با میراث تو فخر نمایم.
۶
ما و پدرانمان گناه کرده‌ایم، عِصیان ورزیده‌ایم و شرارت نموده‌ایم.
۷
پدران ما، هنگامی که در مصر بودند کارهای شگفت‌انگیز تو را درک نکردند؛ آنان کثرت محبت تو را به یاد نیاوردند، بلکه در کنار دریا، نزد دریای سرخ، سر به شورش برداشتند.
۸
اما او به‌خاطر نام خود، ایشان را نجات بخشید، تا قوّت خود را بشناساند.
۹
دریای سرخ را عتاب کرد، و خشکید؛ و ایشان را از میان ژرفناها همچون بیابان رهبری فرمود.
۱۰
آنان را از چنگ خصم نجات بخشید، و از دست دشمن رهانید.
۱۱
آبها مخالفان ایشان را پوشانید، که یکی از آنها نیز باقی نماند.
۱۲
آنگاه به کلام او ایمان آوردند، و حمد او را سراییدند.
۱۳
اما کارهای او را به‌زودی از یاد بردند، و مشورت او را انتظار نکشیدند.
۱۴
هوای نَفْس خود را در بیابان پیروی کردند، و خدا را در صحرا آزمودند.
۱۵
پس آنچه خواستند بدیشان عطا فرمود، اما لاغری در جانهای ایشان فرستاد.
۱۶
در اردوگاه بر موسی حسد بردند، و بر هارون، مقدس خداوند.
۱۷
پس زمین دهان گشود و داتان را فرو برد، و جماعتِ اَبیرام را پوشانید.
۱۸
آتش در میانِ جمع ایشان زبانه کشید و شعله‌ها شریران را سوزانید.
۱۹
در حوریب گوساله‌ای ساختند، و بُتِ ریخته‌شده را پرستش کردند؛
۲۰
جلال خود را معاوضه کردند، با شمایل گاوی علفخوار!
۲۱
خدا را که نجات‌دهندۀ ایشان بود از یاد بردند، او را که کارهای عظیم در مصر کرده بود؛
۲۲
آن که عجایب در سرزمین حام به عمل آورده بود، و کارهای مَهیب نزد دریای سرخ.
۲۳
پس گفت که هلاکشان خواهد کرد - اگر برگزیدۀ او موسی به حضورش در شکاف نمی‌ایستاد تا خشم او را از هلاک کردن ایشان برگرداند.
۲۴
سرزمین دلپذیر را خوار شمردند، زیرا به وعدۀ او ایمان نداشتند.
۲۵
در خیمه‌های خود همهمه کردند، و آواز خداوند را نشنیدند.
۲۶
پس با دست برافراشته سوگند خورد که ایشان را در بیابان از پا در خواهد آورد،
۲۷
و نسلشان را در میان قومها پخش خواهد کرد، و در سرزمینها پراکنده خواهد ساخت.
۲۸
سپس با بَعَل فِغور هم‌یوغ شدند، و قربانیهای تقدیمی به مردگان را خوردند؛
۲۹
با کارهای خود خداوند را به خشم آوردند، پس طاعون در میان ایشان شیوع یافت.
۳۰
آنگاه فینِحاس ایستاد و میانجیگری کرد، و طاعون بازداشته شد.
۳۱
و این برای او پارسایی محسوب گشت، نسل اندر نسل تا ابدالآباد.
۳۲
همچنین نزد آبهای مِریبَه خداوند را خشمگین کردند، و حتی موسی به سبب ایشان زیان دید؛
۳۳
زیرا روح وی را مکدر ساختند، و سخن نسنجیده بر زبان او جاری شد.
۳۴
ملتها را هلاک نکردند، آن‌گونه که خداوند ایشان را امر فرموده بود؛
۳۵
بلکه با قومها درآمیختند و کارهای ایشان را فرا گرفتند.
۳۶
بتهای ایشان را عبادت کردند، که برایشان دام گردید.
۳۷
پسران خود را برای دیوها قربانی کردند و دختران خود را نیز.
۳۸
خون بی‌گناه را ریختند، خون پسران و دختران خود را؛ که ایشان را برای بتهای کنعان قربانی کردند، و زمین به خون آلوده شد.
۳۹
پس با کارهای خود نجس گردیدند و به اعمال خویش خودفروشی کردند.
۴۰
بنابراین خشم خداوند بر قومش افروخته شد، و از میراث خویش منزجر گشت.
۴۱
آنان را به دست قومها تسلیم کرد، و نفرت‌کنندگانشان بر ایشان فرمان راندند.
۴۲
دشمنان بر آنها ظلم کردند، و ایشان زیر دست آنها ذلیل گردیدند.
۴۳
بارها ایشان را رهایی بخشید اما در مشورتهای خود سر به شورش برداشتند و به سبب تقصیر خویش خوار گردیدند.
۴۴
با این همه، بر تنگی ایشان نظر افکند، هنگامی که فریادشان را شنید.
۴۵
به‌خاطر آنها عهد خویش را به یاد آورد، و بر حسب کثرت محبت خویش گذشت نمود.
۴۶
اسیرکنندگانِ آنها را جملگی، به رحم آوردن بر ایشان برانگیخت.
۴۷
ای یهوه، خدای ما، نجاتمان ده، و از میان قومها ما را گِرد آور، تا نام قدوس تو را سپاس گوییم، و در ستایش تو فخر نماییم.
۴۸
متبارک باد یهوه، خدای اسرائیل، از ازل تا ابدالآباد. و تمامی مردم بگویند، «آمین». هَلِلویاه!
مزامير ۱۰۶:1
مزامير ۱۰۶:2
مزامير ۱۰۶:3
مزامير ۱۰۶:4
مزامير ۱۰۶:5
مزامير ۱۰۶:6
مزامير ۱۰۶:7
مزامير ۱۰۶:8
مزامير ۱۰۶:9
مزامير ۱۰۶:10
مزامير ۱۰۶:11
مزامير ۱۰۶:12
مزامير ۱۰۶:13
مزامير ۱۰۶:14
مزامير ۱۰۶:15
مزامير ۱۰۶:16
مزامير ۱۰۶:17
مزامير ۱۰۶:18
مزامير ۱۰۶:19
مزامير ۱۰۶:20
مزامير ۱۰۶:21
مزامير ۱۰۶:22
مزامير ۱۰۶:23
مزامير ۱۰۶:24
مزامير ۱۰۶:25
مزامير ۱۰۶:26
مزامير ۱۰۶:27
مزامير ۱۰۶:28
مزامير ۱۰۶:29
مزامير ۱۰۶:30
مزامير ۱۰۶:31
مزامير ۱۰۶:32
مزامير ۱۰۶:33
مزامير ۱۰۶:34
مزامير ۱۰۶:35
مزامير ۱۰۶:36
مزامير ۱۰۶:37
مزامير ۱۰۶:38
مزامير ۱۰۶:39
مزامير ۱۰۶:40
مزامير ۱۰۶:41
مزامير ۱۰۶:42
مزامير ۱۰۶:43
مزامير ۱۰۶:44
مزامير ۱۰۶:45
مزامير ۱۰۶:46
مزامير ۱۰۶:47
مزامير ۱۰۶:48
مزامير 1 / مزامير 1
مزامير 2 / مزامير 2
مزامير 3 / مزامير 3
مزامير 4 / مزامير 4
مزامير 5 / مزامير 5
مزامير 6 / مزامير 6
مزامير 7 / مزامير 7
مزامير 8 / مزامير 8
مزامير 9 / مزامير 9
مزامير 10 / مزامير 10
مزامير 11 / مزامير 11
مزامير 12 / مزامير 12
مزامير 13 / مزامير 13
مزامير 14 / مزامير 14
مزامير 15 / مزامير 15
مزامير 16 / مزامير 16
مزامير 17 / مزامير 17
مزامير 18 / مزامير 18
مزامير 19 / مزامير 19
مزامير 20 / مزامير 20
مزامير 21 / مزامير 21
مزامير 22 / مزامير 22
مزامير 23 / مزامير 23
مزامير 24 / مزامير 24
مزامير 25 / مزامير 25
مزامير 26 / مزامير 26
مزامير 27 / مزامير 27
مزامير 28 / مزامير 28
مزامير 29 / مزامير 29
مزامير 30 / مزامير 30
مزامير 31 / مزامير 31
مزامير 32 / مزامير 32
مزامير 33 / مزامير 33
مزامير 34 / مزامير 34
مزامير 35 / مزامير 35
مزامير 36 / مزامير 36
مزامير 37 / مزامير 37
مزامير 38 / مزامير 38
مزامير 39 / مزامير 39
مزامير 40 / مزامير 40
مزامير 41 / مزامير 41
مزامير 42 / مزامير 42
مزامير 43 / مزامير 43
مزامير 44 / مزامير 44
مزامير 45 / مزامير 45
مزامير 46 / مزامير 46
مزامير 47 / مزامير 47
مزامير 48 / مزامير 48
مزامير 49 / مزامير 49
مزامير 50 / مزامير 50
مزامير 51 / مزامير 51
مزامير 52 / مزامير 52
مزامير 53 / مزامير 53
مزامير 54 / مزامير 54
مزامير 55 / مزامير 55
مزامير 56 / مزامير 56
مزامير 57 / مزامير 57
مزامير 58 / مزامير 58
مزامير 59 / مزامير 59
مزامير 60 / مزامير 60
مزامير 61 / مزامير 61
مزامير 62 / مزامير 62
مزامير 63 / مزامير 63
مزامير 64 / مزامير 64
مزامير 65 / مزامير 65
مزامير 66 / مزامير 66
مزامير 67 / مزامير 67
مزامير 68 / مزامير 68
مزامير 69 / مزامير 69
مزامير 70 / مزامير 70
مزامير 71 / مزامير 71
مزامير 72 / مزامير 72
مزامير 73 / مزامير 73
مزامير 74 / مزامير 74
مزامير 75 / مزامير 75
مزامير 76 / مزامير 76
مزامير 77 / مزامير 77
مزامير 78 / مزامير 78
مزامير 79 / مزامير 79
مزامير 80 / مزامير 80
مزامير 81 / مزامير 81
مزامير 82 / مزامير 82
مزامير 83 / مزامير 83
مزامير 84 / مزامير 84
مزامير 85 / مزامير 85
مزامير 86 / مزامير 86
مزامير 87 / مزامير 87
مزامير 88 / مزامير 88
مزامير 89 / مزامير 89
مزامير 90 / مزامير 90
مزامير 91 / مزامير 91
مزامير 92 / مزامير 92
مزامير 93 / مزامير 93
مزامير 94 / مزامير 94
مزامير 95 / مزامير 95
مزامير 96 / مزامير 96
مزامير 97 / مزامير 97
مزامير 98 / مزامير 98
مزامير 99 / مزامير 99
مزامير 100 / مزامير 100
مزامير 101 / مزامير 101
مزامير 102 / مزامير 102
مزامير 103 / مزامير 103
مزامير 104 / مزامير 104
مزامير 105 / مزامير 105
مزامير 106 / مزامير 106
مزامير 107 / مزامير 107
مزامير 108 / مزامير 108
مزامير 109 / مزامير 109
مزامير 110 / مزامير 110
مزامير 111 / مزامير 111
مزامير 112 / مزامير 112
مزامير 113 / مزامير 113
مزامير 114 / مزامير 114
مزامير 115 / مزامير 115
مزامير 116 / مزامير 116
مزامير 117 / مزامير 117
مزامير 118 / مزامير 118
مزامير 119 / مزامير 119
مزامير 120 / مزامير 120
مزامير 121 / مزامير 121
مزامير 122 / مزامير 122
مزامير 123 / مزامير 123
مزامير 124 / مزامير 124
مزامير 125 / مزامير 125
مزامير 126 / مزامير 126
مزامير 127 / مزامير 127
مزامير 128 / مزامير 128
مزامير 129 / مزامير 129
مزامير 130 / مزامير 130
مزامير 131 / مزامير 131
مزامير 132 / مزامير 132
مزامير 133 / مزامير 133
مزامير 134 / مزامير 134
مزامير 135 / مزامير 135
مزامير 136 / مزامير 136
مزامير 137 / مزامير 137
مزامير 138 / مزامير 138
مزامير 139 / مزامير 139
مزامير 140 / مزامير 140
مزامير 141 / مزامير 141
مزامير 142 / مزامير 142
مزامير 143 / مزامير 143
مزامير 144 / مزامير 144
مزامير 145 / مزامير 145
مزامير 146 / مزامير 146
مزامير 147 / مزامير 147
مزامير 148 / مزامير 148
مزامير 149 / مزامير 149
مزامير 150 / مزامير 150