A A A A A
×

2014 کتاب مقدس فارسی

مزامير ۱۰۵

۱
خداوند را سپاس گویید و نام او را بخوانید! ملتها را از کرده‌های او باخبر سازید!
۲
او را بسرایید و برایش سرود ستایش بخوانید! همۀ کارهای شگفتش را بازگویید!
۳
در نام قدوس او فخر کنید؛ دل جویندگان خداوند شادمان گردد!
۴
خداوند و قوّت او را بطلبید؛ پیوسته جویای روی او باشید!
۵
عجایبی را که به عمل آورده است، یاد بدارید، آیات او و داوریهای دهانش را.
۶
ای نسلِ خادم او ابراهیم، ای پسرانِ یعقوب، که برگزیدۀ اویید.
۷
اوست یهوه خدای ما! داوریهای او در تمام جهان است!
۸
عهد خود را تا ابد یاد می‌دارد، کلامی را که امر فرموده است، تا هزاران پشت؛
۹
عهدی را که با ابراهیم بست، و سوگند خود را به اسحاق!
۱۰
آن را چون فریضه‌ای برای یعقوب استوار فرمود، و چون عهدی جاودان برای اسرائیل.
۱۱
گفت: «به تو سرزمین کنعان را خواهم بخشید، تا قلمروی میراث شما شود.»
۱۲
آنگاه که شمارشان اندک بود و انگشت‌شمار بودند و در آنجا غریب؛
۱۳
آنگاه که از قومی به قوم دیگر آواره بودند، و از مملکتی به ملت دیگر،
۱۴
نگذاشت کسی بر ایشان ظلم روا دارد، بلکه پادشاهان را به‌خاطر ایشان توبیخ کرده، گفت:
۱۵
«دست خود را بر مسیحان من دراز مکنید، و انبیای مرا آزار مرسانید!»
۱۶
او قحطی را بر زمین فرا خواند و تمامی ذخیرۀ نان را از میان برد؛
۱۷
و مردی را پیشاپیش ایشان فرستاد، یوسف را، که به غلامی فروخته شد.
۱۸
پاهای او را به غُل و زنجیر زخمی کردند، و گردنش در حلقۀ آهنین بسته شد؛
۱۹
تا زمانی که سخن او واقع گردید، و کلام خداوند درستی او را ثابت کرد.
۲۰
پادشاه فرستاد و رهایش کرد؛ حاکم ملتها آزادش ساخت.
۲۱
او را بر خانۀ خویش سرور ساخت، و حاکم بر تمامی دارایی‌اش؛
۲۲
تا به ارادۀ خود بزرگان وی را در بند نهد و مشایخِ وی را حکمت آموزد.
۲۳
آنگاه اسرائیل به مصر درآمد، و یعقوب در زمین حام غربت پذیرفت.
۲۴
او قوم خویش را بسیار بارور ساخت، و ایشان را از خصمانشان نیرومندتر گردانید؛
۲۵
لیکن دل آنان را برگردانید تا از قوم او نفرت کنند، و با خادمانش به نیرنگ رفتار نمایند.
۲۶
او خادم خویش موسی را فرستاد، و هارون را، که برگزیده بود.
۲۷
آنان آیات او را در میان ایشان به ظهور آوردند، و عجایب او را در زمین حام.
۲۸
او تاریکی فرستاد و ظلمت پدید آمد؛ زیرا با کلام او مخالفت ورزیدند.
۲۹
آبهایشان را به خون بدل ساخت، و ماهیان ایشان را میرانید.
۳۰
سرزمینشان از قورباغه پُر شد، حتی خوابگاه شاهانشان.
۳۱
او سخن گفت و انبوه مگسها پدید آمد، و پشه‌ها در همۀ حدود ایشان.
۳۲
به عوض باران، بدیشان تگرگ داد، با برق آذرخش در تمامی سرزمینشان؛
۳۳
درختان تاک و انجیر ایشان را زد و درختان قلمروی ایشان را شکست.
۳۴
سخنی گفت، و انبوه ملخها آمدند، انواع ملخهای بی‌شمار!
۳۵
همۀ نباتاتِ زمین ایشان را فرو بلعیدند، و محصول خاک ایشان را خوردند!
۳۶
آنگاه همۀ نخست‌زادگان را در سرزمین ایشان زد، نوبر قوّت ایشان را.
۳۷
او اسرائیل را با طلا و نقره بیرون آورد، و از قبایل ایشان هیچکس لغزش نخورد.
۳۸
مصر از رفتن آنها شادمان بود، زیرا وحشتِ ایشان بر آن مستولی شده بود.
۳۹
ابری برای پوشش گسترانید، و آتشی تا شب‌هنگام روشنایی دهد.
۴۰
تقاضا کردند، و برایشان بلدرچین فرستاد و آنان را به نان آسمانی سیر گردانید.
۴۱
صخره را بشکافت و آب برجهید، و چون نهری در زمین خشک روان گردید!
۴۲
زیرا که کلام مقدس خویش را به یاد آورد و ابراهیم، خدمتگزار خود را.
۴۳
او قوم خود را با شادمانی بیرون آورد، و برگزیدگان خویش را با بانگ شادی؛
۴۴
سرزمینهای قومها را بدیشان بخشید، و ثمرۀ محنت ملتها را به میراث بردند،
۴۵
تا فرایض او را نگاه دارند، و احکام شریعت او را به جا آورند. هَلِلویاه!
مزامير ۱۰۵:1
مزامير ۱۰۵:2
مزامير ۱۰۵:3
مزامير ۱۰۵:4
مزامير ۱۰۵:5
مزامير ۱۰۵:6
مزامير ۱۰۵:7
مزامير ۱۰۵:8
مزامير ۱۰۵:9
مزامير ۱۰۵:10
مزامير ۱۰۵:11
مزامير ۱۰۵:12
مزامير ۱۰۵:13
مزامير ۱۰۵:14
مزامير ۱۰۵:15
مزامير ۱۰۵:16
مزامير ۱۰۵:17
مزامير ۱۰۵:18
مزامير ۱۰۵:19
مزامير ۱۰۵:20
مزامير ۱۰۵:21
مزامير ۱۰۵:22
مزامير ۱۰۵:23
مزامير ۱۰۵:24
مزامير ۱۰۵:25
مزامير ۱۰۵:26
مزامير ۱۰۵:27
مزامير ۱۰۵:28
مزامير ۱۰۵:29
مزامير ۱۰۵:30
مزامير ۱۰۵:31
مزامير ۱۰۵:32
مزامير ۱۰۵:33
مزامير ۱۰۵:34
مزامير ۱۰۵:35
مزامير ۱۰۵:36
مزامير ۱۰۵:37
مزامير ۱۰۵:38
مزامير ۱۰۵:39
مزامير ۱۰۵:40
مزامير ۱۰۵:41
مزامير ۱۰۵:42
مزامير ۱۰۵:43
مزامير ۱۰۵:44
مزامير ۱۰۵:45
مزامير 1 / مزامير 1
مزامير 2 / مزامير 2
مزامير 3 / مزامير 3
مزامير 4 / مزامير 4
مزامير 5 / مزامير 5
مزامير 6 / مزامير 6
مزامير 7 / مزامير 7
مزامير 8 / مزامير 8
مزامير 9 / مزامير 9
مزامير 10 / مزامير 10
مزامير 11 / مزامير 11
مزامير 12 / مزامير 12
مزامير 13 / مزامير 13
مزامير 14 / مزامير 14
مزامير 15 / مزامير 15
مزامير 16 / مزامير 16
مزامير 17 / مزامير 17
مزامير 18 / مزامير 18
مزامير 19 / مزامير 19
مزامير 20 / مزامير 20
مزامير 21 / مزامير 21
مزامير 22 / مزامير 22
مزامير 23 / مزامير 23
مزامير 24 / مزامير 24
مزامير 25 / مزامير 25
مزامير 26 / مزامير 26
مزامير 27 / مزامير 27
مزامير 28 / مزامير 28
مزامير 29 / مزامير 29
مزامير 30 / مزامير 30
مزامير 31 / مزامير 31
مزامير 32 / مزامير 32
مزامير 33 / مزامير 33
مزامير 34 / مزامير 34
مزامير 35 / مزامير 35
مزامير 36 / مزامير 36
مزامير 37 / مزامير 37
مزامير 38 / مزامير 38
مزامير 39 / مزامير 39
مزامير 40 / مزامير 40
مزامير 41 / مزامير 41
مزامير 42 / مزامير 42
مزامير 43 / مزامير 43
مزامير 44 / مزامير 44
مزامير 45 / مزامير 45
مزامير 46 / مزامير 46
مزامير 47 / مزامير 47
مزامير 48 / مزامير 48
مزامير 49 / مزامير 49
مزامير 50 / مزامير 50
مزامير 51 / مزامير 51
مزامير 52 / مزامير 52
مزامير 53 / مزامير 53
مزامير 54 / مزامير 54
مزامير 55 / مزامير 55
مزامير 56 / مزامير 56
مزامير 57 / مزامير 57
مزامير 58 / مزامير 58
مزامير 59 / مزامير 59
مزامير 60 / مزامير 60
مزامير 61 / مزامير 61
مزامير 62 / مزامير 62
مزامير 63 / مزامير 63
مزامير 64 / مزامير 64
مزامير 65 / مزامير 65
مزامير 66 / مزامير 66
مزامير 67 / مزامير 67
مزامير 68 / مزامير 68
مزامير 69 / مزامير 69
مزامير 70 / مزامير 70
مزامير 71 / مزامير 71
مزامير 72 / مزامير 72
مزامير 73 / مزامير 73
مزامير 74 / مزامير 74
مزامير 75 / مزامير 75
مزامير 76 / مزامير 76
مزامير 77 / مزامير 77
مزامير 78 / مزامير 78
مزامير 79 / مزامير 79
مزامير 80 / مزامير 80
مزامير 81 / مزامير 81
مزامير 82 / مزامير 82
مزامير 83 / مزامير 83
مزامير 84 / مزامير 84
مزامير 85 / مزامير 85
مزامير 86 / مزامير 86
مزامير 87 / مزامير 87
مزامير 88 / مزامير 88
مزامير 89 / مزامير 89
مزامير 90 / مزامير 90
مزامير 91 / مزامير 91
مزامير 92 / مزامير 92
مزامير 93 / مزامير 93
مزامير 94 / مزامير 94
مزامير 95 / مزامير 95
مزامير 96 / مزامير 96
مزامير 97 / مزامير 97
مزامير 98 / مزامير 98
مزامير 99 / مزامير 99
مزامير 100 / مزامير 100
مزامير 101 / مزامير 101
مزامير 102 / مزامير 102
مزامير 103 / مزامير 103
مزامير 104 / مزامير 104
مزامير 105 / مزامير 105
مزامير 106 / مزامير 106
مزامير 107 / مزامير 107
مزامير 108 / مزامير 108
مزامير 109 / مزامير 109
مزامير 110 / مزامير 110
مزامير 111 / مزامير 111
مزامير 112 / مزامير 112
مزامير 113 / مزامير 113
مزامير 114 / مزامير 114
مزامير 115 / مزامير 115
مزامير 116 / مزامير 116
مزامير 117 / مزامير 117
مزامير 118 / مزامير 118
مزامير 119 / مزامير 119
مزامير 120 / مزامير 120
مزامير 121 / مزامير 121
مزامير 122 / مزامير 122
مزامير 123 / مزامير 123
مزامير 124 / مزامير 124
مزامير 125 / مزامير 125
مزامير 126 / مزامير 126
مزامير 127 / مزامير 127
مزامير 128 / مزامير 128
مزامير 129 / مزامير 129
مزامير 130 / مزامير 130
مزامير 131 / مزامير 131
مزامير 132 / مزامير 132
مزامير 133 / مزامير 133
مزامير 134 / مزامير 134
مزامير 135 / مزامير 135
مزامير 136 / مزامير 136
مزامير 137 / مزامير 137
مزامير 138 / مزامير 138
مزامير 139 / مزامير 139
مزامير 140 / مزامير 140
مزامير 141 / مزامير 141
مزامير 142 / مزامير 142
مزامير 143 / مزامير 143
مزامير 144 / مزامير 144
مزامير 145 / مزامير 145
مزامير 146 / مزامير 146
مزامير 147 / مزامير 147
مزامير 148 / مزامير 148
مزامير 149 / مزامير 149
مزامير 150 / مزامير 150