A A A A A
Facebook Instagram Twitter
2014 کتاب مقدس فارسی

پيدايش ۱۱
در آغاز، خدا آسمانها و زمین را آفرید.
۲
زمین بی‌شکل و خالی بود، و تاریکی بر روی ژرفا؛ و روح خدا سطح آبها را فرو گرفت.
۳
خدا گفت: «روشنایی باشد،» و روشنایی شد.
۴
خدا دید که روشنایی نیکوست، و خدا روشنایی را از تاریکی جدا کرد.
۵
خدا روشنایی را ’روز‘ و تاریکی را ’شب‘ نامید. شامگاه شد و بامداد آمد، روز اوّل.
۶
و خدا گفت: «فَلَکی باشد میان آبها، و آبها را از آبها جدا کند.»
۷
پس خدا فَلَک را ساخت و آبهای زیر فَلَک را از آبهای بالای فَلَک جدا کرد. و چنین شد.
۸
خدا فَلَک را ’آسمان‘ نامید. شامگاه شد و بامداد آمد، روز دوّم.
۹
و خدا گفت: «آبهای زیر آسمان در یک جا گرد آیند و خشکی پدیدار شود.» و چنین شد.
۱۰
خدا خشکی را ’زمین‘ و اجتماع آبها را ’دریا‘ نامید، و خدا دید که نیکوست.
۱۱
آنگاه خدا گفت: «زمین نباتات برویاند، گیاهانی که دانه تولید کنند و درختان میوه‌ای که بر حسب گونۀ خود میوۀ دانه‌دار بیاورند، بر روی زمین.» و چنین شد.
۱۲
زمین نباتات رویانید، گیاهانی که بر حسب گونۀ خود دانه تولید می‌کردند، و درختانی که بر حسب گونۀ خود میوۀ دانه‌دار می‌آوردند. و خدا دید که نیکوست.
۱۳
شامگاه شد و بامداد آمد، روز سوّم.
۱۴
و خدا گفت: «نورافشانها در فَلَک آسمان باشند تا روز را از شب جدا کنند، و تا نشانه‌ها باشند برای نمایاندن زمانها و روزها و سالها،
۱۵
و نورافشانها باشند در فَلَک آسمان تا بر زمین روشنایی بخشند.» و چنین شد.
۱۶
خدا دو نورافشان بزرگ ساخت، نورافشان بزرگتر را برای فرمانروایی بر روز، و نورافشان کوچکتر را برای فرمانروایی بر شب، و نیز ستارگان را.
۱۷
خدا آنها را در فَلَک آسمان نهاد تا بر زمین روشنایی بخشند
۱۸
و بر روز و بر شب سلطنت کنند و نور را از تاریکی جدا سازند. و خدا دید که نیکوست.
۱۹
شامگاه شد و بامداد آمد، روز چهارم.
۲۰
و خدا گفت: «آبها از انبوه جانداران پر شود و پرندگان بر فراز زمین در فَلَک آسمان پرواز کنند.»
۲۱
پس خدا موجودات بزرگ دریایی و همۀ جانداران را که می‌جنبند و آبها را پر می‌سازند، بر حسب گونه‌هایشان، و همۀ پرندگان بالدار را بر حسب گونه‌هایشان آفرید. و خدا دید که نیکوست.
۲۲
خدا آنها را برکت داد و گفت: «بارور و کثیر شوید و آب دریاها را پر سازید، و پرندگان نیز بر زمین کثیر شوند.»
۲۳
شامگاه شد و بامداد آمد، روز پنجم.
۲۴
و خدا گفت: «زمین جانداران را بر حسب گونه‌هایشان بر آوَرَد، چارپایان و خزندگان و وحوش زمین را، بر حسب گونه‌هایشان.» و چنین شد.
۲۵
پس خدا وحوش زمین را بر حسب گونه‌هایشان بساخت، و چارپایان را بر حسب گونه‌هایشان، و همۀ خزندگان روی زمین را بر حسب گونه‌هایشان. و خدا دید که نیکوست.
۲۶
آنگاه خدا گفت: «انسان را به صورت خود و شبیه خودمان بسازیم، و او بر ماهیان دریا و بر پرندگان آسمان و بر چارپایان و بر همۀ زمین و همۀ خزندگانی که بر زمین می‌خزند، فرمان براند.»
۲۷
پس خدا انسان را به صورت خود آفرید، او را به صورت خدا آفرید؛ ایشان را مرد و زن آفرید.
۲۸
خدا ایشان را برکت داد، و خدا بدیشان فرمود: «بارور و کثیر شوید و زمین را پر سازید و بر آن تسلط یابید. بر ماهیان دریا و بر پرندگان آسمان و بر هر جانداری که بر زمین حرکت می‌کند، فرمان برانید.»
۲۹
آنگاه خدا گفت: «اینک همۀ گیاهان دانه‌دار را که بر روی تمامی زمین است و همۀ درختان دارای میوۀ دانه‌دار را به شما بخشیدم تا خوراک شما باشد.
۳۰
و به همۀ وحوش زمین و همۀ پرندگان آسمان و همۀ خزندگانِ روی زمین که جان در خود دارند، همۀ گیاهان سبز را برای خوردن بخشیدم.» و چنین شد.
۳۱
و خدا هرآنچه را که ساخته بود دید، و اینک بسیار نیکو بود. شامگاه شد و بامداد آمد، روز ششم.پيدايش ۱:1

پيدايش ۱:2

پيدايش ۱:3

پيدايش ۱:4

پيدايش ۱:5

پيدايش ۱:6

پيدايش ۱:7

پيدايش ۱:8

پيدايش ۱:9

پيدايش ۱:10

پيدايش ۱:11

پيدايش ۱:12

پيدايش ۱:13

پيدايش ۱:14

پيدايش ۱:15

پيدايش ۱:16

پيدايش ۱:17

پيدايش ۱:18

پيدايش ۱:19

پيدايش ۱:20

پيدايش ۱:21

پيدايش ۱:22

پيدايش ۱:23

پيدايش ۱:24

پيدايش ۱:25

پيدايش ۱:26

پيدايش ۱:27

پيدايش ۱:28

پيدايش ۱:29

پيدايش ۱:30

پيدايش ۱:31پيدايش 1 / پيدايش 1

پيدايش 2 / پيدايش 2

پيدايش 3 / پيدايش 3

پيدايش 4 / پيدايش 4

پيدايش 5 / پيدايش 5

پيدايش 6 / پيدايش 6

پيدايش 7 / پيدايش 7

پيدايش 8 / پيدايش 8

پيدايش 9 / پيدايش 9

پيدايش 10 / پيدايش 10

پيدايش 11 / پيدايش 11

پيدايش 12 / پيدايش 12

پيدايش 13 / پيدايش 13

پيدايش 14 / پيدايش 14

پيدايش 15 / پيدايش 15

پيدايش 16 / پيدايش 16

پيدايش 17 / پيدايش 17

پيدايش 18 / پيدايش 18

پيدايش 19 / پيدايش 19

پيدايش 20 / پيدايش 20

پيدايش 21 / پيدايش 21

پيدايش 22 / پيدايش 22

پيدايش 23 / پيدايش 23

پيدايش 24 / پيدايش 24

پيدايش 25 / پيدايش 25

پيدايش 26 / پيدايش 26

پيدايش 27 / پيدايش 27

پيدايش 28 / پيدايش 28

پيدايش 29 / پيدايش 29

پيدايش 30 / پيدايش 30

پيدايش 31 / پيدايش 31

پيدايش 32 / پيدايش 32

پيدايش 33 / پيدايش 33

پيدايش 34 / پيدايش 34

پيدايش 35 / پيدايش 35

پيدايش 36 / پيدايش 36

پيدايش 37 / پيدايش 37

پيدايش 38 / پيدايش 38

پيدايش 39 / پيدايش 39

پيدايش 40 / پيدايش 40

پيدايش 41 / پيدايش 41

پيدايش 42 / پيدايش 42

پيدايش 43 / پيدايش 43

پيدايش 44 / پيدايش 44

پيدايش 45 / پيدايش 45

پيدايش 46 / پيدايش 46

پيدايش 47 / پيدايش 47

پيدايش 48 / پيدايش 48

پيدايش 49 / پيدايش 49

پيدايش 50 / پيدايش 50