A A A A A
×

2005 کتاب مقدس فارسی

تثنييه ۳۳

۱
اين است بركتی كه موسی، مرد خدا، قبل از مرگش به قوم اسرائيل داد:
۲
خداوند از كوه سينا آمد، او از كوه سعير طلوع كرد و از كوه فاران درخشيد. ده‌ها هزار فرشته همراه او بودند و آتشی مشتعل در دست راست او.
۳
او قوم خود را دوست می‌دارد و از آنها حمايت می‌كند، ايشان نزد پاهای او می‌نشينند و از سخنانش بهره‌مند می‌گردند.
۴
قوانينی كه من برای قوم اسرائيل آوردم، ميراث ايشان است.
۵
وقتی قبايل و رهبران اسرائيل جمع شدند، خداوند را به پادشاهی خود برگزيدند.
۶
موسی دربارۀ قبيلۀ رئوبين چنين گفت: «رئوبين زنده باشد و نميرد و افراد قبيله‌اش كم نشوند.»
۷
و دربارهٔ قبيلۀ يهودا گفت: «ای خداوند، صدای يهودا را بشنو! او را با قومش متحد گردان، او را در مقابل دشمنان ياری ده تا بتواند از خود دفاع كند.»
۸
دربارۀ قبيلۀ لاوی گفت: «ای خداوند، اوريم و تميم خود را به خادمان امين خود سپردی. تو ايشان را در مسا آزمودی و دركنار چشمۀ مريبه امتحان نمودی.
۹
ايشان تو را بيش از پدر و مادر، برادر و فرزند خود، دوست داشتند، از كلام تو اطاعت كردند و نسبت به عهد تو وفادار ماندند.
۱۰
آنها قوانين تو را به بنی‌اسرائيل می‌آموزند و بر قربانگاه تو، بخور و قربانی به تو تقديم می‌كنند.
۱۱
ای خداوند، قبيلۀ لاوی را بركت بده و خدمت ايشان را قبول بفرما. كمر دشمنانشان را بشكن تا ديگر برنخيزند.»
۱۲
موسی دربارهٔ قبيلۀ بنيامين چنين گفت: «او محبوب خداوند است و در پناه او زيست می‌كند، خداوند تمامی روز او را احاطه می‌نمايد و از هر بلايی او را حفظ می‌كند.»
۱۳
دربارۀ قبيلۀ يوسف چنين گفت: «خداوند سرزمينشان را بركت دهد، با باران و با آبهای زير زمين.
۱۴
سرزمينشان در هر فصلی پر بار باشد و از محصولاتی كه آفتاب می‌روياند غنی گردد.
۱۵
كوه‌های قديمی‌شان پر از درخت ميوه شوند و تپه‌های جاودانی‌شان حاصلخيز گردند.
۱۶
در زمينشان وفور نعمت باشد و ايشان از رضايت خداوند برخوردار گردند، خداوندی كه دربوتۀ مشتعل ظاهر گشت. تمامی اين بركات بر يوسف باد، بر كسی كه ميان برادران خود شاهزاده بود.
۱۷
يوسف در قوت مانند گاو جوان است، و همچون گاو وحشی با شاخهای خويش تمام قوم‌ها را می‌زند. اين بركات بر هزاره‌های منسی ‌ و ده هزاره‌های افرايم ‌ باد.»
۱۸
موسی دربارهٔ قبايل زبولون و يساكار چنين گفت: «ای زبولون سفرهای تو با شادی همراه باشد، و تو ای يساكار در خيمه‌های خود شادمان باش.
۱۹
زبولون و يساكار قوم‌ها را به كوه خود دعوت خواهند كرد و در آنجا قربانی‌های راستين تقديم خواهند نمود. ثروت دريا از آن ايشان خواهد شد و گنجينه‌های نهفته در شن نصيب آنها خواهد گرديد.»
۲۰
دربارهٔ قبيلهٔ جاد گفت: «بركت بر كسانی باد كه به جاد كمک می‌كنند. او مانند شيری است درنده و قوی.
۲۱
بهترين قسمت سرزمين را برای خود برگزيد، قسمتی را كه سهم حاكم بود به او دادند. او مردم را هدايت كرد و حكم و داوری خدا را در مورد اسرائيل اجرا نمود.»
۲۲
موسی دربارهٔ قبيلۀ دان چنين گفت: «دان مانند بچه شيری است كه از باشان می‌جهد.»
۲۳
دربارۀ قبيلۀ نفتالی گفت: «نفتالی از رحمت‌ها و بركات خداوند لبريز است، مرز جنوبی سرزمين او، تا درياچه جليل وسعت خواهد يافت.»
۲۴
دربارهٔ قبيلۀ اشير چنين گفت: «اشير بيش از قبايل ديگر بركت يافته است. در ميان برادرانش محبوب باشد و سرزمينش از محصول زيتون غنی گردد.
۲۵
شهرهايش با دروازه‌های آهنين محصور شود، و تا وقتی زنده است از قدرتش كاسته نگردد.»
۲۶
ای اسرائيل، خدايی مانند خدای تو نيست. او با شكوه و جلال بر ابرهای آسمان سوار می‌شود تا به كمک تو بيايد.
۲۷
خدای ازلی پناهگاه توست و بازوان ابدی او تو را محافظت خواهند كرد. او دشمنانت را از مقابل تو خواهد راند و به تو خواهد گفت كه آنها را هلاک كنی.
۲۸
پس اسرائيل در امنيت ساكن خواهد شد. او در سرزمينی زندگی خواهد كرد كه پر از غله و شراب است و از آسمان آن شبنم بر زمين می‌بارد.
۲۹
خوشابحال تو، ای اسرائيل، زيرا هيچ قومی مثل تو نيست، قومی كه خداوند، آن را نجات داده باشد. خداوند سپر و شمشير توست، او تو را كمک می‌كند و به تو پيروزی می‌بخشد. دشمنانت در مقابل تو به زانو درخواهند آمد و تو ايشان را پايمال خواهی نمود.
تثنييه ۳۳:1
تثنييه ۳۳:2
تثنييه ۳۳:3
تثنييه ۳۳:4
تثنييه ۳۳:5
تثنييه ۳۳:6
تثنييه ۳۳:7
تثنييه ۳۳:8
تثنييه ۳۳:9
تثنييه ۳۳:10
تثنييه ۳۳:11
تثنييه ۳۳:12
تثنييه ۳۳:13
تثنييه ۳۳:14
تثنييه ۳۳:15
تثنييه ۳۳:16
تثنييه ۳۳:17
تثنييه ۳۳:18
تثنييه ۳۳:19
تثنييه ۳۳:20
تثنييه ۳۳:21
تثنييه ۳۳:22
تثنييه ۳۳:23
تثنييه ۳۳:24
تثنييه ۳۳:25
تثنييه ۳۳:26
تثنييه ۳۳:27
تثنييه ۳۳:28
تثنييه ۳۳:29
تثنييه 1 / تثنييه 1
تثنييه 2 / تثنييه 2
تثنييه 3 / تثنييه 3
تثنييه 4 / تثنييه 4
تثنييه 5 / تثنييه 5
تثنييه 6 / تثنييه 6
تثنييه 7 / تثنييه 7
تثنييه 8 / تثنييه 8
تثنييه 9 / تثنييه 9
تثنييه 10 / تثنييه 10
تثنييه 11 / تثنييه 11
تثنييه 12 / تثنييه 12
تثنييه 13 / تثنييه 13
تثنييه 14 / تثنييه 14
تثنييه 15 / تثنييه 15
تثنييه 16 / تثنييه 16
تثنييه 17 / تثنييه 17
تثنييه 18 / تثنييه 18
تثنييه 19 / تثنييه 19
تثنييه 20 / تثنييه 20
تثنييه 21 / تثنييه 21
تثنييه 22 / تثنييه 22
تثنييه 23 / تثنييه 23
تثنييه 24 / تثنييه 24
تثنييه 25 / تثنييه 25
تثنييه 26 / تثنييه 26
تثنييه 27 / تثنييه 27
تثنييه 28 / تثنييه 28
تثنييه 29 / تثنييه 29
تثنييه 30 / تثنييه 30
تثنييه 31 / تثنييه 31
تثنييه 32 / تثنييه 32
تثنييه 33 / تثنييه 33
تثنييه 34 / تثنييه 34