A A A A A
×

2005 کتاب مقدس فارسی

متی ۲۴

۱
هنگامی كه عيسی از خانۀ خدا خارج می‌شد، شاگردانش آمده، خواستند او را به ديدن ساختمانهای خانۀ خدا ببرند.
۲
اما عيسی به ايشان گفت: «اين ساختمانها چنان ويران خواهند شد كه سنگ روی سنگ باقی نخواهد ماند!»
۳
ساعاتی بعد، وقتی او در دامنۀ كوه زيتون نشسته بود، شاگردانش از او پرسيدند: «اين اتفاق چه زمانی خواهد افتاد؟ ما چگونه می‌توانيم بفهميم كه شما كی به اين جهان باز می‌گرديد؟ و كی دنيا به آخر خواهد رسيد؟»
۴
عيسی به ايشان گفت: «مواظب باشيد كسی شما را فريب ندهد.
۵
چون بسياری آمده، خواهند گفت كه مسيح هستند و عدۀ زيادی را گمراه خواهند كرد.
۶
از دور و نزديک خبر جنگها به گوشتان خواهد رسيد. اما پريشان نشويد زيرا جنگها اتفاق خواهند افتاد اما آخر دنيا در آن زمان نيست.
۷
«قومها و ممالک جهان با يكديگر به ستيز برخواهند خاست. در جايهای مختلف، قحطی و زمين لرزه روی خواهد داد.
۸
ولی اينها پيش درآمد بلاهای بعدی است.
۹
«آنگاه شما را شكنجه داده، خواهند كشت و تمام دنيا از شما متنفر خواهند شد، زيرا شما پيرو من می‌باشيد.
۱۰
بسياری از ايمان خود برخواهند گشت و يكديگر را تسليم كرده، از هم متنفر خواهند شد.
۱۱
بسياری برخاسته، خود را نبی معرفی خواهند كرد و عدۀ زيادی را گمراه خواهند نمود.
۱۲
گناه آنقدر گسترش پيدا خواهد كرد كه محبت بسياری سرد خواهد شد.
۱۳
اما فقط كسانی نجات خواهند يافت كه تا به آخر طاقت بياورند.
۱۴
«سرانجام وقتی مژدۀ انجيل به گوش همۀ مردم جهان رسيد و همه از آن باخبر شدند، آنگاه دنيا به آخر خواهد رسيد.
۱۵
«پس وقتی آن چيز وحشتناک را كه دانيال نبی درباره‌اش نوشته است، ببينيد كه در جای مقدس برپا شده است (خواننده خوب توجه كند تا معنی اين را بداند)،
۱۶
آنگاه كسانی كه در يهوديه هستند به تپه‌های اطراف فرار كنند،
۱۷
و كسانی كه روی پشت بام می‌باشند، به هنگام فرار حتی برای برداشتن چيزی داخل خانه نروند؛
۱۸
و همينطور كسانی كه در مزرعه هستند، برای برداشتن لباس به خانه برنگردند.
۱۹
«وای به حال زنانی كه در آن زمان آبستن باشند يا طفل شيرخوار داشته باشند.
۲۰
دعا كنيد كه فرار شما در زمستان يا در روز شنبه كه دروازه‌های شهر بسته است، نباشد.
۲۱
چون در آن روزها مردم به چنان مصيبتی دچار خواهند شد كه دنيا آن را تابحال نديده است و هرگز نخواهد ديد.
۲۲
«در واقع، اگر خدا آن روزهای سخت را كوتاه نكند، هيچ انسانی جان سالم بدر نخواهد برد؛ ولی خدا محض خاطر برگزيدگان خود، آن روزها را كوتاه خواهد كرد.
۲۳
«در آن روزها اگر كسی به شما بگويد كه مسيح به فلان جا آمده است، يا او اينجا يا آنجاست، باور نكنيد.
۲۴
چون از اين مسيح‌ها و پيغمبران دروغين زياد خواهند آمد و حتی معجزات حيرت‌انگيزنيز خواهند كرد، بطوری كه اگر ممكن بود حتی برگزيدگان خدا را هم گمراه می‌كردند.
۲۵
من از ابتدا اينها را گفتم تا مواظب باشيد.
۲۶
«پس اگر بيايند و به شما بگويند كه مسيح دربيابان دوباره ظهور كرده، به سخنشان اهميت ندهيد؛ و اگر بگويند نزد ما مخفی شده، باور نكنيد.
۲۷
چون آمدن من يعنی مسيح، مانند برق آسمان خواهد بود كه در يک لحظه از شرق تا غرب را روشن می‌سازد.
۲۸
هر جا لاشه‌ای باشد، لاشخورها نيز در آنجا جمع می‌شوند!
۲۹
«پس از آن مصيبتها، خورشيد تيره و تار شده، ماه ديگر نور نخواهد داد. ستارگان فرو خواهند ريخت و نيروهايی كه زمين را نگاه داشته‌اند، به لرزه درخواهند آمد.
۳۰
«و سرانجام نشانۀ آمدن من در آسمان ظاهر خواهد شد. آنگاه مردم در سراسر جهان عزا خواهند گرفت و تمام مردم دنيا مرا خواهند ديد كه در ميان ابرهای آسمان، با قدرت و شكوهی خيره كننده می‌آيم.
۳۱
و من فرشتگان خود را با صدای بلند شيپور خواهم فرستاد تا برگزيدگان مرا از گوشه و كنار زمين و آسمان گرد آورند.
۳۲
«حال از درخت انجير درس بگيريد. هر وقت شاخه‌های آن جوانه می‌زند و برگ می‌آورد، می‌فهميد كه تابستان بزودی فرا می‌رسد.
۳۳
همين طور نيز وقتی تمام اين نشانه‌ها را ببينيد، بدانيد كه پايان كار بسيار نزديک شده است.
۳۴
«مطمئن باشيد اين نسل خواهد ماند و همۀ اينها را به چشم خود خواهد ديد.
۳۵
«آسمان و زمين از بين خواهد رفت، اما كلام من تا ابد باقی خواهد ماند.
۳۶
اما هيچكس نمی‌داند چه روزی و چه ساعتی دنيا به آخر خواهد رسيد، حتی فرشتگان هم نمی‌دانند، فرزند خدا نيز از آن بی‌خبر است. فقط پدرم خدا آن را می‌داند.
۳۷
«در آن زمان، مردم دنيا سرگرم عيش و نوش، مهمانی و عروسی خواهند بود، درست همانطور كه در زمان نوح قبل از آمدن طوفان بودند.
۳۸
***
۳۹
در آن وقت كسی باور نمی‌كرد كه واقعاً طوفانی در كار باشد، تا آن كه طوفان آمد و همۀ آنان را برد. آمدن من نيز چنين خواهد بود.
۴۰
«آنگاه از دو نفر كه در مزرعه با هم كار می‌كنند، يكی برده شده، ديگری خواهد ماند؛
۴۱
و از دو زن كه خانه‌داری می‌كنند، يكی برده شده، ديگری خواهد ماند.
۴۲
پس آماده باشيد چون نمی‌دانيد خداوند شما چه روزی باز می‌گردد.
۴۳
«اگر صاحب خانه می‌دانست كه دزد در چه ساعتی می‌آيد، بيدار می‌ماند و نمی‌گذاشت دزد وارد خانه‌اش شود.
۴۴
به همان ترتيب، شما نيز برای آمدن ناگهانی من، هميشه آماده باشيد تا غافلگير نشويد.
۴۵
«آيا شما خدمتگزاران دانا و وفادار خداوند هستيد؟ آيا می‌توانيد از اهل خانۀ من مواظبت كنيد و به ايماندارانم هر روز خوراک دهيد؟
۴۶
خوشابحال شما اگر وقتی باز می‌گردم، شما را در حال انجام وظيفه ببينم.
۴۷
من اختيار تمام دارايی خود را به چنين خدمتگزاران وظيفه شناس خواهم سپرد.
۴۸
«ولی اگر شما خدمتگزاران بی‌وفايی باشيد و بگوييد: خداوندمان به اين زودی نمی‌آيد،
۴۹
و به همقطارانتان ظلم كنيد و به عياشی با ميگساران بپردازيد،
۵۰
آنگاه در لحظه‌ای كه انتظار نداريد، خداوندتان خواهد آمد،
۵۱
و شما را به سختی تنبيه خواهد كرد و به سرنوشت رياكاران دچار خواهد ساخت و به جايی خواهد انداخت كه گريه و ناله و فشار دندان بر دندان باشد.
متی ۲۴:1
متی ۲۴:2
متی ۲۴:3
متی ۲۴:4
متی ۲۴:5
متی ۲۴:6
متی ۲۴:7
متی ۲۴:8
متی ۲۴:9
متی ۲۴:10
متی ۲۴:11
متی ۲۴:12
متی ۲۴:13
متی ۲۴:14
متی ۲۴:15
متی ۲۴:16
متی ۲۴:17
متی ۲۴:18
متی ۲۴:19
متی ۲۴:20
متی ۲۴:21
متی ۲۴:22
متی ۲۴:23
متی ۲۴:24
متی ۲۴:25
متی ۲۴:26
متی ۲۴:27
متی ۲۴:28
متی ۲۴:29
متی ۲۴:30
متی ۲۴:31
متی ۲۴:32
متی ۲۴:33
متی ۲۴:34
متی ۲۴:35
متی ۲۴:36
متی ۲۴:37
متی ۲۴:38
متی ۲۴:39
متی ۲۴:40
متی ۲۴:41
متی ۲۴:42
متی ۲۴:43
متی ۲۴:44
متی ۲۴:45
متی ۲۴:46
متی ۲۴:47
متی ۲۴:48
متی ۲۴:49
متی ۲۴:50
متی ۲۴:51
متی 1 / متی 1
متی 2 / متی 2
متی 3 / متی 3
متی 4 / متی 4
متی 5 / متی 5
متی 6 / متی 6
متی 7 / متی 7
متی 8 / متی 8
متی 9 / متی 9
متی 10 / متی 10
متی 11 / متی 11
متی 12 / متی 12
متی 13 / متی 13
متی 14 / متی 14
متی 15 / متی 15
متی 16 / متی 16
متی 17 / متی 17
متی 18 / متی 18
متی 19 / متی 19
متی 20 / متی 20
متی 21 / متی 21
متی 22 / متی 22
متی 23 / متی 23
متی 24 / متی 24
متی 25 / متی 25
متی 26 / متی 26
متی 27 / متی 27
متی 28 / متی 28