A A A A A
×

2005 کتاب مقدس فارسی

ارمييا ۳۱

۱
خداوند می‌فرمايد: «روزی فرا خواهد رسيد كه تمام قبيله‌های بنی‌اسرائيل با تمام وجود مرا خدای خود خواهند دانست و من نيز آنها را بعنوان قوم خود خواهم پذيرفت!
۲
من از ايشان مراقبت خواهم نمود، همانطور كه از آنانی كه از مصر رهايی يافتند، توجه و مراقبت نمودم؛ در آن روزها كه بنی‌اسرائيل در بيابانها به استراحت و آرامش نياز داشتند، من لطف و رحمت خود را به ايشان نشان دادم.
۳
از همان گذشته‌های دور، به ايشان گفتم: «ای قوم من، شما را هميشه دوست داشته‌ام؛ با مهر و محبت عميقی شما را بسوی خود كشيده‌ام.
۴
من شما را احياء و بنا خواهم نمود؛ بار ديگر دف به دست خواهيد گرفت و با نوای موسيقی از شادی خواهيد رقصيد.
۵
باز بر كوههای سامره تاكستانها ايجاد خواهيد كرد و از محصول آنها خواهيد خورد.»
۶
«روزی خواهد رسيد كه ديده‌بانها بر روی تپه‌های افرايم صدا خواهند زد: «برخيزيد تا با هم به صهيون نزد خداوند، خدای خود برويم.»
۷
پس حال بسبب تمام كارهايی كه برای اسرائيل، سرآمد همۀ قومها انجام خواهم داد، با شادی سرود بخوانيد؛ با حمد و سرور اعلان كنيد: «خداوند قوم خود را نجات داده و بازماندگان اسرائيل را رهايی بخشيده است؛»
۸
چون من از شمال و از دورترين نقاط جهان، ايشان را باز خواهم آورد؛ حتی كورها و لنگها را فراموش نخواهم كرد؛ مادران جوان را نيز با كودكانشان و زنانی را كه وقت وضع حملشان رسيده، همگی را به اينجا باز خواهم گرداند. جماعت بزرگی به اينجا باز خواهد گشت.
۹
ايشان اشک‌ريزان و دعاكنان خواهند آمد. من با مراقبت زياد، ايشان را از كنار نهرهای آب و از راههای هموار هدايت خواهم نمود تا نلغزند، زيرا من پدر اسرائيل هستم و او پسر ارشد من است!»
۱۰
ای مردم جهان، كلام خداوند را بشنويد و آن را به همۀ نقاط دور دست برسانيد و به همه بگوييد: «همان خدايی كه قوم خود را پراكنده ساخت، بار ديگر ايشان را دور هم جمع خواهد كرد و از ايشان محافظت خواهد نمود، همانطور كه چوپان از گلۀ خود مراقبت می‌كند.
۱۱
او اسرائيل را از چنگ كسانی كه از ايشان قوی‌ترند، نجات خواهد داد!
۱۲
آنها به سرزمين خود باز خواهند گشت و بر روی تپه‌های صهيون، آواز شادمانی سر خواهند داد؛ از بركات الهی، يعنی فراوانی گندم و شراب و روغن، و گله و رمه، غرق شادی خواهند شد؛ همچون باغی سيراب خواهند بود و ديگر هرگز غمگين نخواهند شد.
۱۳
دختران جوان از فرط خوشی خواهند رقصيد و مردان از پير و جوان، همه شادی خواهند نمود؛ زيرا خداوند همۀ ايشان را تسلی خواهد داد و غم و غصۀ آنها را به شادی تبديل خواهد كرد، چون دوران اسارتشان بسر خواهد آمد.
۱۴
كاهنان را با قربانی‌های فراوانی كه مردم تقديم خواهند كرد، شاد خواهد نمود و قومش را با بركات خود مسرور خواهد ساخت!»
۱۵
خداوند می‌فرمايد: «در شهر رامه صدايی شنيده می‌شود، صدای آه و ناله‌ای تلخ؛ راحيل برای فرزندان از دست رفته‌اش گريه می‌كند و تسلی نمی‌يابد.
۱۶
ولی ای مادر قوم من، ديگر گريه نكن، چون آنچه برای ايشان كرده‌ای، بی‌پاداش نخواهد ماند؛ فرزندانت از سرزمين دشمن نزد تو باز خواهند گشت.
۱۷
بلی، اميدی برای آينده‌ات وجود دارد، چون فرزندانت بار ديگر به وطنشان باز خواهند گشت.
۱۸
«آه و نالۀ قوم خود اسرائيل را شنيده‌ام كه می‌گويد: «مرا سخت تنبيه كردی و من اصلاح شدم، چون مانند گوساله‌ای بودم كه شخم زدن نمی‌داند. ولی حال مرا نزد خودت باز گردان؛ من آماده‌ام تا بسوی تو ای خداوند، خدای من، بازگردم.
۱۹
از تو رو برگرداندم، ولی بعد پشيمان شدم. برای نادانی‌ام، بر سر خود زدم و برای تمام كارهای شرم‌آوری كه در جوانی كرده بودم، بی‌اندازه شرمنده شدم.»
۲۰
«ولی ای قوم من اسرائيل، تو هنوز پسر من و فرزند دلبند من هستی! لازم بود كه تو را تنبيه كنم، ولی بدان كه بر تو رحم خواهم نمود؛ زيرا هنوز دوستت دارم و دل من برای تو می‌تپد.
۲۱
بنابراين هنگامی كه به تبعيد می‌روی بر سر راه خود علايمی نصب كن تا از همان مسير به شهرهای سرزمين خود، بازگردی!
۲۲
ای اسرائيل، ای قوم بی‌وفا، تا به كی می‌خواهی در سرگردانی بمانی؟ اينک معجزه‌ای در شما انجام می‌دهم؛ كاری می‌كنم كه شما طالب من باشيد!»
۲۳
خداوند قادر متعال، خدای اسرائيل چنين می‌فرمايد: «تبعيد شدگان قوم من وقتی از اسارت بازگردند، در يهودا و شهرهای آن خواهند گفت: «ای مركز عدالت، ای كوه مقدس، خداوند تو را بركت دهد!»
۲۴
آنگاه شهرنشينان با روستاييان و چوپانان، همگی در سرزمين يهودا در صلح و صفا زندگی خواهند كرد؛
۲۵
من به خستگان، آسودگی خواهم بخشيد و به افسردگان، شادی عطا خواهم كرد!
۲۶
مردم راحت خواهند خوابيد و خوابهای شيرين خواهند ديد.»
۲۷
خداوند می‌فرمايد: «زمانی می‌آيد كه من سرزمين اسرائيل و يهودا را از جمعيت مملو ساخته، حيوانات آنجا را نيز زياد خواهم كرد.
۲۸
همانگونه كه در گذشته ارادۀ خود را برای نابودی اسرائيل بدقت عملی ساختم، اكنون نيز خواست خود را برای احيای ايشان دقيقاً به انجام خواهم رساند.
۲۹
در آن زمان، ديگر اين ضرب‌المثل را بكار نخواهند برد كه فرزندان جور گناهان پدرانشان را می‌كشند.
۳۰
چون هركس فقط مكافات گناهان خود را خواهد ديد و بسبب گناهان خود خواهد مرد. هركس غوره بخورد، دندان خودش كند می‌شود!»
۳۱
خداوند می‌فرمايد: «روزی می‌آيد كه با اهالی اسرائيل و يهودا عهدی تازه خواهم بست.
۳۲
اين عهد مانند عهدپيشين نخواهد بود عهدی كه با پدران آنها به هنگام بيرون آوردنشان از سرزمين مصر بستم. چون ايشان آن عهد را اجرا نكردند و آن را شكستند با اينكه من همچون شوهری دلسوز از آنها مراقبت و محافظت می‌نمودم.
۳۳
اما اينست آن عهد تازه‌ای كه با قوم اسرائيل خواهم بست: دستورات خود را بر قلبشان خواهم نوشت تا با تمام وجود مرا پيروی كنند؛ آنگاه ايشان براستی قوم من خواهند بود و من خدای ايشان.
۳۴
در آن زمان ديگر نيازی نخواهد بود كسی به ديگری تعليم دهد تا مرا بشناسد، چون همه از كوچک تا بزرگ، مرا خواهند شناخت. من نيز خطايای ايشان را خواهم بخشيد و گناهانشان را ديگر به ياد نخواهم آورد!»
۳۵
آن خداوندی كه در روز، روشنايی آفتاب و در شب، نور ماه و ستارگان را ارزانی می‌دارد و امواج دريا را به خروش می‌آورد، و نام او خداوند قادر متعال است، چنين می‌فرمايد:
۳۶
«تا زمانی كه اين قوانين طبيعی برقرار است، اسرائيل هم بعنوان يک قوم باقی خواهد ماند.
۳۷
اگر روزی بتوان آسمانها را اندازه گرفت و بنياد زمين را پيدا نمود، آنگاه من نيز بنی‌اسرائيل را بسبب گناهانش ترک خواهم نمود!
۳۸
«زمانی می‌آيد كه سراسر اورشليم برای من بازسازی خواهد شد، از برج حنن‌ئيل در ضلع شمال شرقی تا دروازۀ زاويه در شمال غربی و از تپه جارب در جنوب غربی تا جوعت در جنوب شرقی.
۳۹
***
۴۰
تمام شهر با گورستان و درۀ خاكستر و تمام زمينها تا نهر قدرون و از آنجا تا دروازه اسب در ضلع شرقی شهر، برای من مقدس خواهد بود و ديگر هرگز به دست دشمن نخواهد افتاد و ويران نخواهد گرديد.»
ارمييا ۳۱:1
ارمييا ۳۱:2
ارمييا ۳۱:3
ارمييا ۳۱:4
ارمييا ۳۱:5
ارمييا ۳۱:6
ارمييا ۳۱:7
ارمييا ۳۱:8
ارمييا ۳۱:9
ارمييا ۳۱:10
ارمييا ۳۱:11
ارمييا ۳۱:12
ارمييا ۳۱:13
ارمييا ۳۱:14
ارمييا ۳۱:15
ارمييا ۳۱:16
ارمييا ۳۱:17
ارمييا ۳۱:18
ارمييا ۳۱:19
ارمييا ۳۱:20
ارمييا ۳۱:21
ارمييا ۳۱:22
ارمييا ۳۱:23
ارمييا ۳۱:24
ارمييا ۳۱:25
ارمييا ۳۱:26
ارمييا ۳۱:27
ارمييا ۳۱:28
ارمييا ۳۱:29
ارمييا ۳۱:30
ارمييا ۳۱:31
ارمييا ۳۱:32
ارمييا ۳۱:33
ارمييا ۳۱:34
ارمييا ۳۱:35
ارمييا ۳۱:36
ارمييا ۳۱:37
ارمييا ۳۱:38
ارمييا ۳۱:39
ارمييا ۳۱:40
ارمييا 1 / ارمييا 1
ارمييا 2 / ارمييا 2
ارمييا 3 / ارمييا 3
ارمييا 4 / ارمييا 4
ارمييا 5 / ارمييا 5
ارمييا 6 / ارمييا 6
ارمييا 7 / ارمييا 7
ارمييا 8 / ارمييا 8
ارمييا 9 / ارمييا 9
ارمييا 10 / ارمييا 10
ارمييا 11 / ارمييا 11
ارمييا 12 / ارمييا 12
ارمييا 13 / ارمييا 13
ارمييا 14 / ارمييا 14
ارمييا 15 / ارمييا 15
ارمييا 16 / ارمييا 16
ارمييا 17 / ارمييا 17
ارمييا 18 / ارمييا 18
ارمييا 19 / ارمييا 19
ارمييا 20 / ارمييا 20
ارمييا 21 / ارمييا 21
ارمييا 22 / ارمييا 22
ارمييا 23 / ارمييا 23
ارمييا 24 / ارمييا 24
ارمييا 25 / ارمييا 25
ارمييا 26 / ارمييا 26
ارمييا 27 / ارمييا 27
ارمييا 28 / ارمييا 28
ارمييا 29 / ارمييا 29
ارمييا 30 / ارمييا 30
ارمييا 31 / ارمييا 31
ارمييا 32 / ارمييا 32
ارمييا 33 / ارمييا 33
ارمييا 34 / ارمييا 34
ارمييا 35 / ارمييا 35
ارمييا 36 / ارمييا 36
ارمييا 37 / ارمييا 37
ارمييا 38 / ارمييا 38
ارمييا 39 / ارمييا 39
ارمييا 40 / ارمييا 40
ارمييا 41 / ارمييا 41
ارمييا 42 / ارمييا 42
ارمييا 43 / ارمييا 43
ارمييا 44 / ارمييا 44
ارمييا 45 / ارمييا 45
ارمييا 46 / ارمييا 46
ارمييا 47 / ارمييا 47
ارمييا 48 / ارمييا 48
ارمييا 49 / ارمييا 49
ارمييا 50 / ارمييا 50
ارمييا 51 / ارمييا 51
ارمييا 52 / ارمييا 52