A A A A A
×

2005 کتاب مقدس فارسی

ارمييا ۲۹

۱
پس از آنكه يهوياكين پادشاه و مادرش به همراه درباريان، بزرگان يهودا و اورشليم و صنعتگران و پيشه‌وران بدست نبوكدنصر به بابل به اسارت برده شدند، نامه‌ای از اورشليم برای سران يهود و كاهنان، انبياء و تمام قوم تبعيدی نوشتم،
۲
***
۳
و آن را بوسيله العاسه (پسر شافان) و جمريا (پسر حلقيا) به بابل فرستادم. اين دو نفر سفيران صدقيای پادشاه بودند كه قرار بود به حضور نبوكدنصر به بابل بروند. متن نامه چنين بود:
۴
خداوند قادر متعال، خدای اسرائيل، به همۀ شما كه به خواست او از اورشليم به بابل تبعيد شده‌ايد، می‌فرمايد:
۵
«خانه‌ها بسازيد و در آنها زندگی كنيد؛ درختان بكاريد و از ميوه‌اش بخوريد، چون سالهای زيادی در آنجا خواهيد بود.
۶
ازدواج كنيد و صاحب فرزند شويد؛ بگذاريد فرزندانتان هم ازدواج كنند و بچه‌دار شوند، تا در آنجا تعدادتان افزوده شود!
۷
خواهان آسايش و پيشرفت بابل باشيد و برای آن نزد من دعا كنيد، چون آرامش آنجا، آسايش شماست!
۸
من كه خداوند، خدای اسرائيل هستم می‌گويم كه نگذاريد انبيای دروغين و فالگيرانی كه در ميان شما هستند شما را فريب دهند؛ به خوابها و رؤياها و پيشگويی‌های آنها گوش ندهيد.
۹
آنها به نام من به دروغ پيشگويی می‌كنند، درحالی كه من آنها را نفرستاده‌ام.
۱۰
اما وقتی هفتاد سال اسارت در بابل تمام شود، همانطور كه قول داده‌ام، بر شما نظر لطف خواهم انداخت و شما را به وطنتان باز خواهم گرداند.
۱۱
خواست و ارادۀ من، سعادتمندی شماست و نه بدبختی‌تان، و كسی بجز من از آن آگاه نيست. من می‌خواهم به شما اميد و آيندۀ خوبی ببخشم.
۱۲
در آن زمان، مرا خواهيد خواند و نزد من دعا خواهيد كرد و من به دعای شما پاسخ خواهم داد؛
۱۳
و اگر با تمام وجود مرا بطلبيد مرا خواهيد يافت.
۱۴
بلی، يقيناً مرا خواهيد يافت و من به اسارت شما پايان خواهم بخشيد و شما را از سرزمين‌هايی كه شما را به آنجا تبعيد كرده‌ام جمع كرده، به سرزمين خودتان بازخواهم آورد.
۱۵
«ولی حال چون انبيای دروغين را در ميان خود راه داده‌ايد و می‌گوييد كه خداوند آنها را فرستاده است،
۱۶
من نيز بر پادشاهی كه از خاندان داود است و بر كسانی كه در اورشليم باقی مانده‌اند، يعنی بر بستگان شما كه به بابل تبعيد نشده‌اند، جنگ و قحطی و وبا خواهم فرستاد. ايشان را مانند انجيرهای گنديده‌ای خواهم ساخت كه قابل خوردن نيستند و بايد دور ريخته شوند! آنها را در سراسر جهان سرگردان خواهم كرد؛ در هر سرزمينی كه پراكنده‌شان سازم، مورد نفرين و مسخره و ملامت واقع خواهند شد و مايۀ وحشت خواهند بود،
۱۷
***
۱۸
***
۱۹
چون نخواستند به سخنان من گوش فرا دهند، با اينكه بارها بوسيلۀ انبيای خود با ايشان صحبت كردم.»
۲۰
همگی شما كه در بابل اسيريد، به كلام خداوند گوش دهيد.
۲۱
خداوند قادر متعال، خدای اسرائيل دربارۀ اخاب (پسر قولايا) و صدقيا (پسر معسيا) كه به نام او، پيشگويی‌های دروغ می‌كنند، فرموده است كه آنها را بدست نبوكدنصر خواهد سپرد تا در مقابل چشمان همه كشته شوند.
۲۲
سرنوشت شوم آنها برای همه ضرب‌المثل خواهد شد، بطوری كه هر كه بخواهد كسی را نفرين كند، خواهد گفت: «خداوند تو را به سرنوشت صدقيا و اخاب دچار كند كه پادشاه بابل آنها را زنده‌زنده سوزانيد!»
۲۳
چون اين افراد در ميان قوم خدا گناهان قبيحی مرتكب شده‌اند؛ با زنان همسايگان خود زنا كرده‌اند و از طرف خداوند به دروغ برای مردم پيام آورده‌اند. خداوند بر همۀ كارهای آنها ناظر و آگاه است.
۲۴
خداوند قادر متعال، خدای اسرائيل، دربارۀ شمعيای نحلامی پيامی به من داد. اين شخص نامه‌ای خطاب به مردم اورشليم، كاهنان و صفنيای كاهن (پسر معسيا) نوشته بود كه در آن به صفنيا چنين گفته بود:
۲۵
***
۲۶
«خداوند تو را بجای يهوياداع تعيين كرده تا در خانه خدا در اورشليم كاهن باشی و وظيفه تو اين است كه هر ديوانه‌ای را كه ادعا كند نبی خداست، بگيری و در كنده و زنجير نگه داری.
۲۷
پس چرا با ارميای عناتوتی چنين عمل نكرده‌ای كه ادعا می‌كند از طرف خدا سخن می‌گويد؟
۲۸
چون برای ما كه در بابليم نامه نوشته و گفته است كه سالها در اينجا اسير خواهيم ماند، و ما را تشويق كرده است كه خانه‌ها بسازيم تا بتوانيم مدتها در آنجا زندگی كنيم و درختان ميوه بكاريم تا بتوانيم در آينده از ميوه‌اش بخوريم!»
۲۹
صفنيا نامه را پيش من آورد و برايم خواند.
۳۰
آنگاه خداوند به من فرمود كه
۳۱
نامه‌ای برای تمام تبعيدی‌های بابل بفرستم و در آن چنين بنويسم: خداوند دربارۀ شمعيای نحلامی چنين می‌فرمايد: «او برای شما به دروغ پيشگويی می‌كند و شما را فريب می‌دهد و می‌خواهد كه دروغهايش را باور كنيد، درحاليكه من او را نفرستاده‌ام.
۳۲
پس من نيز او و فرزندانش را مجازات خواهم كرد و هيچكس از خانوادۀ او در ميان شما باقی نخواهد ماند. او آن لطف و احسانی را كه در حق قومم خواهم نمود، نخواهد ديد، چون شما را برضد من برانگيخته است.»
ارمييا ۲۹:1
ارمييا ۲۹:2
ارمييا ۲۹:3
ارمييا ۲۹:4
ارمييا ۲۹:5
ارمييا ۲۹:6
ارمييا ۲۹:7
ارمييا ۲۹:8
ارمييا ۲۹:9
ارمييا ۲۹:10
ارمييا ۲۹:11
ارمييا ۲۹:12
ارمييا ۲۹:13
ارمييا ۲۹:14
ارمييا ۲۹:15
ارمييا ۲۹:16
ارمييا ۲۹:17
ارمييا ۲۹:18
ارمييا ۲۹:19
ارمييا ۲۹:20
ارمييا ۲۹:21
ارمييا ۲۹:22
ارمييا ۲۹:23
ارمييا ۲۹:24
ارمييا ۲۹:25
ارمييا ۲۹:26
ارمييا ۲۹:27
ارمييا ۲۹:28
ارمييا ۲۹:29
ارمييا ۲۹:30
ارمييا ۲۹:31
ارمييا ۲۹:32
ارمييا 1 / ارمييا 1
ارمييا 2 / ارمييا 2
ارمييا 3 / ارمييا 3
ارمييا 4 / ارمييا 4
ارمييا 5 / ارمييا 5
ارمييا 6 / ارمييا 6
ارمييا 7 / ارمييا 7
ارمييا 8 / ارمييا 8
ارمييا 9 / ارمييا 9
ارمييا 10 / ارمييا 10
ارمييا 11 / ارمييا 11
ارمييا 12 / ارمييا 12
ارمييا 13 / ارمييا 13
ارمييا 14 / ارمييا 14
ارمييا 15 / ارمييا 15
ارمييا 16 / ارمييا 16
ارمييا 17 / ارمييا 17
ارمييا 18 / ارمييا 18
ارمييا 19 / ارمييا 19
ارمييا 20 / ارمييا 20
ارمييا 21 / ارمييا 21
ارمييا 22 / ارمييا 22
ارمييا 23 / ارمييا 23
ارمييا 24 / ارمييا 24
ارمييا 25 / ارمييا 25
ارمييا 26 / ارمييا 26
ارمييا 27 / ارمييا 27
ارمييا 28 / ارمييا 28
ارمييا 29 / ارمييا 29
ارمييا 30 / ارمييا 30
ارمييا 31 / ارمييا 31
ارمييا 32 / ارمييا 32
ارمييا 33 / ارمييا 33
ارمييا 34 / ارمييا 34
ارمييا 35 / ارمييا 35
ارمييا 36 / ارمييا 36
ارمييا 37 / ارمييا 37
ارمييا 38 / ارمييا 38
ارمييا 39 / ارمييا 39
ارمييا 40 / ارمييا 40
ارمييا 41 / ارمييا 41
ارمييا 42 / ارمييا 42
ارمييا 43 / ارمييا 43
ارمييا 44 / ارمييا 44
ارمييا 45 / ارمييا 45
ارمييا 46 / ارمييا 46
ارمييا 47 / ارمييا 47
ارمييا 48 / ارمييا 48
ارمييا 49 / ارمييا 49
ارمييا 50 / ارمييا 50
ارمييا 51 / ارمييا 51
ارمييا 52 / ارمييا 52