A A A A A
×

2005 کتاب مقدس فارسی

امثال ۴

۱
ای پسرانم، به نصيحت پدر خود گوش دهيد و به آن توجه كنيد تا دانا شويد.
۲
پندهای من مفيد است؛ آنها را به خاطر بسپاريد.
۳
من هم زمانی جوان بودم؛ پدری داشتم و تنها فرزند عزيز مادرم بودم.
۴
پدرم به من پند می‌داد و می‌گفت: «اگر حرفهای مرا بشنوی و به آنها عمل كنی، زنده خواهی ماند.
۵
حكمت و بصيرت كسب كن. سخنان مرا فراموش نكن و از آنها منحرف نشو.
۶
حكمت را ترک نكن، زيرا از تو حمايت خواهد كرد. آن را دوست بدار كه از تو محافظت خواهد نمود.
۷
حكمت از هر چيزی بهتر است؛ به هر قيمتی شده آن را به دست بياور.
۸
اگر برای حكمت ارزش قايل شوی، او نيز تو را سربلند خواهد نمود. اگر حكمت را در آغوش بگيری او به تو عزت خواهد بخشيد
۹
و تاج عزت و افتخار بر سرت خواهد نهاد.»
۱۰
پسرم به من گوش كن و آنچه به تو می‌گويم بپذير تا عمری طولانی داشته باشی.
۱۱
من به تو حكمت آموختم و تو را بسوی راستی هدايت نمودم.
۱۲
وقتی راه روی مانعی بر سر راهت نخواهد بود و چون بدوی پايت نخواهد لغزيد.
۱۳
آنچه را كه آموخته‌ای حفظ كن و آن را از دست نده؛ آن را نگه‌دار، زيرا حيات توست.
۱۴
به راه بدكاران نرو و از روش گناهكاران پيروی ننما.
۱۵
از آنها دوری كن و روی خود را از آنان بگردان و به راه خود برو؛
۱۶
زيرا ايشان تا بدی نكنند نمی‌خوابند و تا باعث لغزش و سقوط كسی نشوند آرام نمی‌گيرند.
۱۷
خوراک آنها ظلم و شرارت است.
۱۸
راه درستكاران مانند سپيدۀ صبح است كه رفته‌رفته روشنتر می‌شود تا سرانجام به روشنايی كامل روز تبديل می‌گردد،
۱۹
اما راه بدكاران مثل سياهی شب است. بدكاران می‌افتند ونمی‌دانند چه چيز باعث افتادنشان شده است.
۲۰
ای پسرم، به آنچه كه به تو می‌گويم بدقت گوش بده.
۲۱
سخنان مرا از نظر دور ندار، بلكه آنها را در دل خود حفظ كن،
۲۲
زيرا سخنان من به شنونده حيات و سلامتی كامل می‌بخشد.
۲۳
مواظب افكارت باش، زيرا زندگی انسان از افكارش شكل می‌گيرد.
۲۴
دروغ و ناراستی را از دهان خود دور كن.
۲۵
چشمان خود را به هدف بدوز و به اطراف توجه نكن.
۲۶
مواظب راهی كه در آن قدم می‌گذاری باش. هميشه در راه راست گام بردار تا در امان باشی.
۲۷
از راه راست منحرف نشو و خود را از بدی دور نگه‌دار.
امثال ۴:1
امثال ۴:2
امثال ۴:3
امثال ۴:4
امثال ۴:5
امثال ۴:6
امثال ۴:7
امثال ۴:8
امثال ۴:9
امثال ۴:10
امثال ۴:11
امثال ۴:12
امثال ۴:13
امثال ۴:14
امثال ۴:15
امثال ۴:16
امثال ۴:17
امثال ۴:18
امثال ۴:19
امثال ۴:20
امثال ۴:21
امثال ۴:22
امثال ۴:23
امثال ۴:24
امثال ۴:25
امثال ۴:26
امثال ۴:27
امثال 1 / امثال 1
امثال 2 / امثال 2
امثال 3 / امثال 3
امثال 4 / امثال 4
امثال 5 / امثال 5
امثال 6 / امثال 6
امثال 7 / امثال 7
امثال 8 / امثال 8
امثال 9 / امثال 9
امثال 10 / امثال 10
امثال 11 / امثال 11
امثال 12 / امثال 12
امثال 13 / امثال 13
امثال 14 / امثال 14
امثال 15 / امثال 15
امثال 16 / امثال 16
امثال 17 / امثال 17
امثال 18 / امثال 18
امثال 19 / امثال 19
امثال 20 / امثال 20
امثال 21 / امثال 21
امثال 22 / امثال 22
امثال 23 / امثال 23
امثال 24 / امثال 24
امثال 25 / امثال 25
امثال 26 / امثال 26
امثال 27 / امثال 27
امثال 28 / امثال 28
امثال 29 / امثال 29
امثال 30 / امثال 30
امثال 31 / امثال 31