A A A A A
×

2005 کتاب مقدس فارسی

امثال ۲۵

۱
مثلهای ديگری از سليمان كه مردان حزقيا، پادشاه يهودا، آنها را به رشتۀ تحرير در آوردند:
۲
عظمت خدا در پوشاندن اسرارش می‌باشد، اما عظمت پادشاه در پی‌بردن به عمق مسايل.
۳
پی‌بردن به افكار پادشاهان مانند دست يافتن به آسمان و عمق زمين، غير ممكن است.
۴
ناخالصی‌ها را از نقره جدا كن تا زرگر بتواند از آن ظرفی بسازد.
۵
اطرافيان بدكار پادشاه را از او دور كن تا تخت او به عدالت پايدار بماند.
۶
وقتی بحضور پادشاه می‌روی خود را آدم بزرگی ندان و در جای بزرگان نايست،
۷
چون بهتر است به تو گفته شود: «بالاتر بنشين»، از اينكه تو را در برابر چشمان بزرگان در جای پايين‌تر بنشانند.
۸
وقتی با همسايه‌ات اختلاف داری با شتاب به دادگاه نرو، زيرا اگر در آخر ثابت شود كه حق با وی بوده است، تو چه خواهی كرد؟
۹
وقتی با همسايه‌ات دعوا می‌كنی رازی را كه از ديگری شنيده‌ای فاش نكن،
۱۰
زيرا ديگر كسی به تو اطمينان نخواهد كرد و تو بدنام خواهی شد.
۱۱
سخنی كه بجا گفته شود مانند نگينهای طلاست كه در ظرف نقره‌ای نشانده باشند.
۱۲
نصيحت شخص دانا برای گوش شنوا مانند حلقه طلا و جواهر، با ارزش است.
۱۳
خدمتگزار امين همچون آب خنک در گرمای تابستان، جان اربابش را تازه می‌كند.
۱۴
كسی كه دم از بخشندگی خود می‌زند، ولی چيزی به كسی نمی‌بخشد مانند ابر و بادی است كه باران نمی‌دهد.
۱۵
شخص صبور می‌تواند حتی حاكم را متقاعد كند و زبان نرم می‌تواند هر مقاومت سختی را در هم بشكند.
۱۶
اگر به عسل دست يافتی زياد از حد نخور، زيرا ممكن است دلت بهم بخورد و استفراغ كنی.
۱۷
به خانۀ همسايه‌ات زياد از حد نرو، مبادا از تو سير و متنفر شود.
۱۸
شهادت دروغ مثل تبر و شمشير و تير تيز صدمه می‌زند.
۱۹
اعتماد كردن به آدم خائن در زمان تنگی مانند جويدن غذا با دندان لق و دويدن با پای شكسته است.
۲۰
آواز خواندن برای آدم غصه‌دار مثل درآوردن لباس او در هوای سرد و پاشيدن نمک روی زخم اوست.
۲۱
اگر دشمن تو گرسنه است به او غذا بده و اگر تشنه است او را آب بنوشان.
۲۲
اين عمل تو او را شرمنده می‌سازد و خداوند به تو پاداش خواهد داد.
۲۳
همانطور كه باد شمال باران می‌آورد، همچنان بدگويی، خشم و عصبانيت به بار می‌آورد.
۲۴
سكونت در گوشۀ پشت بام بهتر است از زندگی كردن با زن غرغرو در يک خانه.
۲۵
خبر خوشی كه از ديار دور می‌رسد، همچون آب خنكی است كه به كام تشنه لب می‌رسد.
۲۶
سازش آدم درستكار با آدم بدكار، مانند آلوده كردن منبع آب و گل‌آلود ساختن چشمه است.
۲۷
همانطور كه زياده‌روی در خوردن عسل مضر است، طلبيدن تعريف و تمجيد از مردم نيز ناپسند است.
۲۸
كسی كه بر نفس خويش تسلط ندارد، مثل شهری بی‌حصار است.
امثال ۲۵:1
امثال ۲۵:2
امثال ۲۵:3
امثال ۲۵:4
امثال ۲۵:5
امثال ۲۵:6
امثال ۲۵:7
امثال ۲۵:8
امثال ۲۵:9
امثال ۲۵:10
امثال ۲۵:11
امثال ۲۵:12
امثال ۲۵:13
امثال ۲۵:14
امثال ۲۵:15
امثال ۲۵:16
امثال ۲۵:17
امثال ۲۵:18
امثال ۲۵:19
امثال ۲۵:20
امثال ۲۵:21
امثال ۲۵:22
امثال ۲۵:23
امثال ۲۵:24
امثال ۲۵:25
امثال ۲۵:26
امثال ۲۵:27
امثال ۲۵:28
امثال 1 / امثال 1
امثال 2 / امثال 2
امثال 3 / امثال 3
امثال 4 / امثال 4
امثال 5 / امثال 5
امثال 6 / امثال 6
امثال 7 / امثال 7
امثال 8 / امثال 8
امثال 9 / امثال 9
امثال 10 / امثال 10
امثال 11 / امثال 11
امثال 12 / امثال 12
امثال 13 / امثال 13
امثال 14 / امثال 14
امثال 15 / امثال 15
امثال 16 / امثال 16
امثال 17 / امثال 17
امثال 18 / امثال 18
امثال 19 / امثال 19
امثال 20 / امثال 20
امثال 21 / امثال 21
امثال 22 / امثال 22
امثال 23 / امثال 23
امثال 24 / امثال 24
امثال 25 / امثال 25
امثال 26 / امثال 26
امثال 27 / امثال 27
امثال 28 / امثال 28
امثال 29 / امثال 29
امثال 30 / امثال 30
امثال 31 / امثال 31