A A A A A
×

2005 کتاب مقدس فارسی

امثال ۲۰

۱
شراب انسان را به كارهای احمقانه وا می‌دارد و مشروب باعث عربده‌كشی می‌شود؛ چه احمقند افرادی كه خود را اسير مشروب می‌كنند.
۲
غضب پادشاه همچون غرش شير است. هر كه خشم او را برانگيزاند جان خود را به خطر می‌اندازد.
۳
اجتناب از نزاع برای شخص، عزت می‌آورد. فقط آدمهای احمق هستند كه نزاع به پا می‌كنند.
۴
آدم تنبل بموقع زمينش را شخم نمی‌زند، بنابراين در هنگام برداشت محصول هر چه می‌گردد چيزی نمی‌يابد.
۵
پند نيكو در اعماق دل مشورت دهنده مانند آب در ته چاه است و شخص فهميده آن را بيرون می‌كشد.
۶
بسيارند كسانی كه ادعا می‌كنند خوب و باوفا هستند، ولی كيست كه بتواند آدم واقعاً باوفايی پيدا كند؟
۷
فرزندان شخص امين و درستكار در زندگی سعادتمند خواهند شد.
۸
پادشاهی كه بر مسند قضاوت می‌نشيند بدقت جوانب امر را می‌سنجد و حق را از باطل تشخيص می‌دهد.
۹
كيست كه بتواند بگويد: «دل خود را پاک نگه داشته‌ام و از گناه مبرا هستم.»
۱۰
خداوند از اشخاصی كه در داد و ستد از وزنه‌ها و پيمانه‌های نادرست استفاده می‌كنند متنفر است.
۱۱
حتی كودک را می‌توان از طرز رفتارش شناخت و فهميد كه آنچه انجام می‌دهد پاک و درست است يا نه.
۱۲
گوش شنوا و چشم بينا، هر دو بخشش خداوند هستند.
۱۳
اگر خواب را دوست داشته باشی فقير می‌شوی؛ پس بيدار بمان تا سير شوی.
۱۴
خريدار به جنس نگاه می‌كند و می‌گويد: «بد است!» اما بعد از اينكه آن را خريد از آن تعريف می‌كند.
۱۵
سخنان حكيمانه گرانبهاتر از طلا و نادرتر از جواهر است.
۱۶
از كسی كه نزد تو ضامن شخص غريبی می‌شود گرو بگير.
۱۷
نانی كه از راه كلاهبرداری به دست می‌آيد لذيذ است، اما سرانجام كام را تلخ می‌كند.
۱۸
نقشه‌هايت را بدون مشورت با ديگران عملی نكن و بدون تدبير به جنگ نرو.
۱۹
آدم سخن‌چين رازها را فاش می‌كند، پس با چنين شخصی معاشرت نكن.
۲۰
چراغ زندگی كسی كه پدر و مادر خود را لعنت كند، خاموش خواهد شد.
۲۱
مالی كه آسان به دست آمده باشد بركتی نخواهد داشت.
۲۲
بدی را با بدی تلافی نكن، بلكه منتظر باش تا خداوند عمل كند.
۲۳
خداوند از اشخاصی كه در داد و ستد از ترازو و سنگهای نادرست استفاده می‌كنند متنفر است.
۲۴
خداوند راه زندگی ما را تعيين می‌كند، پس انسان چگونه می‌تواند بفهمد زندگی او به كجا ختم می‌شود؟
۲۵
هرگز نسنجيده قولی به خداوند نده، زيرا ممكن است گرفتار شوی.
۲۶
پادشاه دانا بدكاران را تشخيص می‌دهد و آنها را شديداً مجازات می‌كند.
۲۷
وجدان انسان به منزلۀ چراغ خداوند است كه تمام انگيزه‌های پنهانی او را آشكار می‌سازد.
۲۸
هرگاه پادشاهی مهربان و درستكار و دادگستر باشد، سلطنتش پايدار می‌ماند.
۲۹
شكوه جوانان، قوت ايشان است و عزت پيران، تجربه ايشان.
۳۰
تنبيه برای بدن دردناک است اما دل را از بدی پاک می‌كند.
امثال ۲۰:1
امثال ۲۰:2
امثال ۲۰:3
امثال ۲۰:4
امثال ۲۰:5
امثال ۲۰:6
امثال ۲۰:7
امثال ۲۰:8
امثال ۲۰:9
امثال ۲۰:10
امثال ۲۰:11
امثال ۲۰:12
امثال ۲۰:13
امثال ۲۰:14
امثال ۲۰:15
امثال ۲۰:16
امثال ۲۰:17
امثال ۲۰:18
امثال ۲۰:19
امثال ۲۰:20
امثال ۲۰:21
امثال ۲۰:22
امثال ۲۰:23
امثال ۲۰:24
امثال ۲۰:25
امثال ۲۰:26
امثال ۲۰:27
امثال ۲۰:28
امثال ۲۰:29
امثال ۲۰:30
امثال 1 / امثال 1
امثال 2 / امثال 2
امثال 3 / امثال 3
امثال 4 / امثال 4
امثال 5 / امثال 5
امثال 6 / امثال 6
امثال 7 / امثال 7
امثال 8 / امثال 8
امثال 9 / امثال 9
امثال 10 / امثال 10
امثال 11 / امثال 11
امثال 12 / امثال 12
امثال 13 / امثال 13
امثال 14 / امثال 14
امثال 15 / امثال 15
امثال 16 / امثال 16
امثال 17 / امثال 17
امثال 18 / امثال 18
امثال 19 / امثال 19
امثال 20 / امثال 20
امثال 21 / امثال 21
امثال 22 / امثال 22
امثال 23 / امثال 23
امثال 24 / امثال 24
امثال 25 / امثال 25
امثال 26 / امثال 26
امثال 27 / امثال 27
امثال 28 / امثال 28
امثال 29 / امثال 29
امثال 30 / امثال 30
امثال 31 / امثال 31