A A A A A
×

2005 کتاب مقدس فارسی

امثال ۱۶

۱
انسان نقشه‌های زيادی می‌كشد، اما نتيجۀ نهايی آنها در دست خداست.
۲
تمام كارهای انسان بنظر خودش درست است، اما انگيزه‌ها را خداوند می‌بيند.
۳
نقشه‌های خود را به دست خداوند بسپار، آنگاه در كارهايت موفق خواهی شد.
۴
خداوند هر چيزی را برای هدف و منظوری خلق كرده است. او حتی بدكاران را برای مجازات آفريده است.
۵
خداوند از اشخاص متكبر نفرت دارد و هرگز اجازه نخواهد داد آنها از مجازات فرار كنند.
۶
درستكار و با محبت باش كه خدا گناهت را خواهد بخشيد. از خداوند بترس كه بدی از تو دور خواهد شد.
۷
وقتی كسی خدا را خشنود می‌سازد، خدا كاری می‌كند كه حتی دشمنان آن شخص نيز با وی از در صلح و آشتی در آيند.
۸
مال كم كه از راه درست به دست آمده باشد بهتر است از ثروت هنگفتی كه از راه نادرست فراهم شده باشد.
۹
انسان در فكر خود نقشه‌ها می‌كشد، اما خداوند او را در انجام آنها هدايت می‌كند.
۱۰
فرمان پادشاه مانند وحی قطعی است، پس او نبايد در داوری اشتباه كند.
۱۱
خداوند می‌خواهد در معاملات خود از ترازو و سنگهای درست استفاده كنيد. اين اصل را خداوند بر قرار كرده است.
۱۲
پادشاهان نمی‌توانند ظلم كنند، زيرا تخت سلطنت از عدالت برقرار می‌ماند.
۱۳
پادشاهان اشخاص راستگو را دوست دارند و از وجود ايشان خشنود می‌شوند.
۱۴
خشم پادشاه پيک مرگ است ولی مرد عاقل آن را فرو می‌نشاند.
۱۵
شادی و رضايت پادشاه مانند ابر بهاری است كه حيات به ارمغان می‌آورد.
۱۶
به دست آوردن حكمت و دانايی بهتر است از اندوختن طلا و نقره.
۱۷
راه خداشناسان دور از هر نوع بدی است و هر كه در اين راه گام بردارد جان خود را حفظ خواهد كرد.
۱۸
غرور منجر به هلاكت می‌شود و تكبر به سقوط می‌انجامد.
۱۹
بهتر است انسان متواضع باشد و با ستمديدگان بنشيند تا اينكه ميان متكبران باشد و در غنايم آنها سهيم شود.
۲۰
آنانی كه كلام خداوند را اطاعت كنند سعادتمند خواهند شد و كسانی كه بر او توكل نمايند بركت خواهند يافت.
۲۱
دانا را از فهمش می‌شناسند و عالم را از سخنان دلنشينش.
۲۲
حكمت برای كسانی كه از آن برخوردارند چشمۀ حيات است، ولی حماقت برای نادانان مجازات به بار می‌آورد.
۲۳
سخنان شخص دانا عاقلانه است و تعاليمی كه او می‌دهد مؤثر می‌باشد.
۲۴
سخنان محبت‌آميز مانند عسل شيرين است و جان انسان را شفا می‌بخشد.
۲۵
راههايی هستند كه بنظر انسان راست می‌آيند، اما عاقبت به مرگ منتهی می‌شوند.
۲۶
گرسنگی خوب است زيرا تو را وادار می‌كند كه برای رفع آن كار كنی.
۲۷
آدم بدكار نقشه‌های پليد می‌كشد و سخنانش مثل آتش می‌سوزاند.
۲۸
شخص بدانديش نزاع به پا می‌كند و آدم سخن چين بهترين دوستان را از هم جدا می‌نمايد.
۲۹
آدم ظالم همسايه‌اش را فريب می‌دهد و او را به راه نادرست می‌كشاند.
۳۰
شخص بدكار چشمان خود را می‌بندد و لبهايش را جمع می‌كند تا برای انجام مقاصد پليد خود نقشه بكشد.
۳۱
عمر طولانی هديه‌ای است كه به نيكان داده می‌شود و موی سفيد تاج زيبايی آنهاست.
۳۲
صبر از قدرت بهتر است و كسی كه بر خود مسلط باشد از شخصی كه شهری را تسخير نمايد برتر است.
۳۳
انسان قرعه را می‌اندازد، اما حكم آن را خداوند تعيين می‌كند.
امثال ۱۶:1
امثال ۱۶:2
امثال ۱۶:3
امثال ۱۶:4
امثال ۱۶:5
امثال ۱۶:6
امثال ۱۶:7
امثال ۱۶:8
امثال ۱۶:9
امثال ۱۶:10
امثال ۱۶:11
امثال ۱۶:12
امثال ۱۶:13
امثال ۱۶:14
امثال ۱۶:15
امثال ۱۶:16
امثال ۱۶:17
امثال ۱۶:18
امثال ۱۶:19
امثال ۱۶:20
امثال ۱۶:21
امثال ۱۶:22
امثال ۱۶:23
امثال ۱۶:24
امثال ۱۶:25
امثال ۱۶:26
امثال ۱۶:27
امثال ۱۶:28
امثال ۱۶:29
امثال ۱۶:30
امثال ۱۶:31
امثال ۱۶:32
امثال ۱۶:33
امثال 1 / امثال 1
امثال 2 / امثال 2
امثال 3 / امثال 3
امثال 4 / امثال 4
امثال 5 / امثال 5
امثال 6 / امثال 6
امثال 7 / امثال 7
امثال 8 / امثال 8
امثال 9 / امثال 9
امثال 10 / امثال 10
امثال 11 / امثال 11
امثال 12 / امثال 12
امثال 13 / امثال 13
امثال 14 / امثال 14
امثال 15 / امثال 15
امثال 16 / امثال 16
امثال 17 / امثال 17
امثال 18 / امثال 18
امثال 19 / امثال 19
امثال 20 / امثال 20
امثال 21 / امثال 21
امثال 22 / امثال 22
امثال 23 / امثال 23
امثال 24 / امثال 24
امثال 25 / امثال 25
امثال 26 / امثال 26
امثال 27 / امثال 27
امثال 28 / امثال 28
امثال 29 / امثال 29
امثال 30 / امثال 30
امثال 31 / امثال 31