A A A A A
×

2005 کتاب مقدس فارسی

امثال ۱۵

۱
جواب ملايم خشم را فرو می‌نشاند، اما جواب تند آن را بر می‌انگيزاند.
۲
از زبان مرد دانا حكمت می‌چكد، اما از دهان آدم نادان حماقت بيرون می‌آيد.
۳
خدا همه جا را زير نظر دارد و ناظر اعمال نيكان و بدان است.
۴
سخنان آرامش‌بخش حيات می‌بخشند، اما حرفهای تند باعث دلشكستگی می‌شوند.
۵
شخص نادان نصيحت پدر خود را خوار می‌شمارد، ولی فرزند عاقل تأديب پدرش را می‌پذيرد.
۶
خانۀ شخص درستكار از ثروت مملو است، اما دسترنج آدمهای بدكار برای ايشان تلخكامی به بار می‌آورد.
۷
حكمت توسط دانايان منتشر می‌شود نه بوسيلۀ احمقانی كه در آنها راستی نيست.
۸
خداوند از قربانی‌های بدكاران نفرت دارد، اما از دعای درستكاران خشنود است.
۹
خداوند از اعمال بدكاران متنفر است، اما پيروان راستی را دوست می‌دارد.
۱۰
كسانی كه راه راست را ترک گفته‌اند تنبيه سختی در انتظارشان است و اگر نخواهند تنبيه و اصلاح شوند خواهند مرد.
۱۱
حتی دنيای مردگان ازنظر خداوند پنهان نيست، پس آيا انسان می‌تواند افكارش را از او پنهان كند؟
۱۲
كسی كه كارش مسخره كردن است از نزديک شدن به افراد دانا خودداری می‌كند چون دوست ندارد سرزنش آنها را بشنود.
۱۳
دل شاد، چهره را شاداب می‌سازد، اما تلخی دل، روح را افسرده می‌كند.
۱۴
شخص دانا تشنۀ دانايی است، اما نادان خود را با حماقت سير می‌كند.
۱۵
انسان وقتی غمگين است همه چيز بنظرش بد می‌آيد، اما وقتی دلش شاد است هر چيزی او را خوشحال می‌كند.
۱۶
دارايی كم همراه با خداترسی بهتر است از ثروت هنگفت با اضطراب.
۱۷
نان خشک خوردن در جايی كه محبت هست، بهتر است از غذای شاهانه خوردن در جايی كه نفرت وجود دارد.
۱۸
آدم تندخو نزاع به پا می‌كند، ولی شخص صبور دعوا را فرو می‌نشاند.
۱۹
راه آدم تنبل با خارها پوشيده است، اما راه شخص درستكار هموار است.
۲۰
فرزند دانا پدرش را خوشحال می‌كند، اما فرزند احمق مادرش را تحقير می‌نمايد.
۲۱
آدم احمق از كارهای ابلهانه لذت می‌برد، اما شخص فهميده از راه راست منحرف نمی‌شود.
۲۲
نقشه‌ای كه بدون مشورت كشيده شود، با شكست مواجه می‌گردد، اما مشورت بسيار، باعث موفقيت می‌شود.
۲۳
انسان وقتی جواب درست می‌دهد از آن لذت می‌برد. چه عالی است سخنی كه بجا گفته شود!
۲۴
راه دانايان بسوی حيات بالا می‌رود و آنها را از فرو رفتن به جهنم باز می‌دارد.
۲۵
خداوند خانه متكبران را از بين می‌برد، اما ملک بيوه زنان را حفظ می‌كند.
۲۶
خداوند از نقشه‌های پليد متنفر است، ولی افكار پاک مورد پسند او می‌باشند.
۲۷
كسی كه دنبال سود نامشروع می‌رود به خانواده‌اش لطمه می‌زند، اما شخصی كه از رشوه نفرت دارد زندگی خوبی خواهد داشت.
۲۸
آدم خوب قبل از جواب دادن فكر می‌كند، اما آدم بد زود جواب می‌دهد و مشكلات به بار می‌آورد.
۲۹
خداوند از بدكاران دور است، ولی دعای نيكان را می‌شنود.
۳۰
ديدن صورت شاد و شنيدن خبر خوش به انسان شادی و سلامتی می‌بخشد.
۳۱
كسی كه انتقادهای سازنده را بپذيرد، جزو دانايان به حساب خواهد آمد.
۳۲
كسی كه تأديب را نپذيرد به خودش لطمه می‌زند، ولی هر كه آن را بپذيرد دانايی كسب می‌كند.
۳۳
خداترسی به انسان حكمت می‌آموزد و فروتنی برای او عزت و احترام به بار می‌آورد.
امثال ۱۵:1
امثال ۱۵:2
امثال ۱۵:3
امثال ۱۵:4
امثال ۱۵:5
امثال ۱۵:6
امثال ۱۵:7
امثال ۱۵:8
امثال ۱۵:9
امثال ۱۵:10
امثال ۱۵:11
امثال ۱۵:12
امثال ۱۵:13
امثال ۱۵:14
امثال ۱۵:15
امثال ۱۵:16
امثال ۱۵:17
امثال ۱۵:18
امثال ۱۵:19
امثال ۱۵:20
امثال ۱۵:21
امثال ۱۵:22
امثال ۱۵:23
امثال ۱۵:24
امثال ۱۵:25
امثال ۱۵:26
امثال ۱۵:27
امثال ۱۵:28
امثال ۱۵:29
امثال ۱۵:30
امثال ۱۵:31
امثال ۱۵:32
امثال ۱۵:33
امثال 1 / امثال 1
امثال 2 / امثال 2
امثال 3 / امثال 3
امثال 4 / امثال 4
امثال 5 / امثال 5
امثال 6 / امثال 6
امثال 7 / امثال 7
امثال 8 / امثال 8
امثال 9 / امثال 9
امثال 10 / امثال 10
امثال 11 / امثال 11
امثال 12 / امثال 12
امثال 13 / امثال 13
امثال 14 / امثال 14
امثال 15 / امثال 15
امثال 16 / امثال 16
امثال 17 / امثال 17
امثال 18 / امثال 18
امثال 19 / امثال 19
امثال 20 / امثال 20
امثال 21 / امثال 21
امثال 22 / امثال 22
امثال 23 / امثال 23
امثال 24 / امثال 24
امثال 25 / امثال 25
امثال 26 / امثال 26
امثال 27 / امثال 27
امثال 28 / امثال 28
امثال 29 / امثال 29
امثال 30 / امثال 30
امثال 31 / امثال 31