A A A A A
×

2005 کتاب مقدس فارسی

امثال ۱۰

۱
پسر عاقل پدرش را شاد می‌سازد، اما پسر نادان باعث غم مادرش می‌گردد.
۲
ثروتی كه از راه نادرست به دست آمده باشد نفعی به انسان نمی‌رساند، اما درستكاری به او سعادت دايمی می‌بخشد.
۳
خداوند نمی‌گذارد مرد درستكار گرسنگی بكشد و يا مرد شرير به آرزوی خود برسد.
۴
آدمهای تنبل، فقير می‌شوند، ولی اشخاص فعال ثروتمند می‌گردند.
۵
كسی كه بموقع محصول خود را برداشت می‌كند عاقل است، اما كسی كه موقع برداشت محصول می‌خوابد مايۀ ننگ است.
۶
بر سر درستكاران بركت‌هاست، اما وجود بدكاران از ظلم و لعنت پوشيده است.
۷
نيكان خاطرۀ خوبی از خود باقی می‌گذارند، اما نام بدكاران به فراموشی سپرده می‌شود.
۸
شخص عاقل پند و اندرز را می‌پذيرد، اما نادان ياوه‌گو هلاک می‌شود.
۹
قدمهای آدم درستكار ثابت و استوار است، ولی شخص كجرو عاقبت می‌لغزد و می‌افتد.
۱۰
پوشاندن حقيقت ناآرامی ايجاد می‌كند، اما سرزنش آشكار آرامش بوجود می‌آورد.
۱۱
دهان درستكاران چشمۀ حيات است، اما دهان شخص بدكار پر از نفرين می‌باشد.
۱۲
كينه و نفرت باعث نزاع می‌شود، ولی محبت گناه ديگران را می‌بخشد.
۱۳
اشخاص دانا بخاطر سخنان حكيمانه‌شان مورد ستايش قرار می‌گيرند، اما اشخاص نادان چوب حماقت خود را می‌خورند.
۱۴
در دهان شخص دانا سخنان سنجيده يافت می‌شود، اما آدم نادان نسنجيده سخن می‌گويد و خرابی به بار می‌آورد.
۱۵
ثروت شخص ثروتمند او را محافظت می‌كند، اما بينوايی شخص فقير او را از پای در می‌آورد.
۱۶
درآمد شخص درستكار به زندگی او رونق می‌بخشد، اما شخص بدكار درآمد خود را در راههای گناه‌آلود بر باد می‌دهد.
۱۷
كسی كه تأديب را می‌پذيرد در راه حيات گام بر می‌دارد، اما كسی كه نمی‌خواهد اصلاح گردد، به گمراهی كشيده می‌شود.
۱۸
كسی كه كينه‌اش را پنهان می‌كند آدم نادرستی است. شخصی كه شايعات بی‌اساس را پخش می‌كند احمق است.
۱۹
پرحرفی، انسان را بسوی گناه می‌كشاند. عاقل كسی است كه زبانش را مهار كند.
۲۰
سخنان درستكاران مانند نقره گرانبهاست، اما حرفهای بدكاران هيچ ارزشی ندارد.
۲۱
سخنان خوب درستكاران، ديگران را احيا می‌كند، اما حماقت نادانان باعث مرگ خودشان می‌شود.
۲۲
بركت خداوند انسان را ثروتمند می‌سازد بدون اينكه زحمتی برای وی به بار آورد.
۲۳
آدم نادان از عمل بد لذت می‌برد و شخص دانا از حكمت.
۲۴
آنچه بدكاران از آن می‌ترسند بر سرشان می‌آيد، اما نيكان به آرزوی خود می‌رسند.
۲۵
بلا و مصيبت چون گردباد از راه می‌رسد و بدكاران را با خود می‌برد، اما شخص درستكار مانند صخره، پابرجا می‌ماند.
۲۶
هرگز از آدم تنبل نخواه برای تو كاری انجام دهد؛ او مثل دودی است كه به چشم می‌رود و مانند سركه‌ای است كه دندان را كند می‌كند.
۲۷
خداترسی سالهای عمر انسان را زياد می‌كند، اما شرارت از عمر او می‌كاهد.
۲۸
اميد درستكاران به شادی می‌انجامد، اما اميد بدكاران برباد می‌رود.
۲۹
خدا برای نيكان قلعه‌ای محافظ است، اما او بدان را هلاک خواهد كرد.
۳۰
درستكاران هميشه از امنيت برخوردار خواهند بود، اما بدكاران بر زمين، زنده نخواهند ماند.
۳۱
از دهان درستكاران غنچه‌های حكمت می‌شكفد، اما زبان دروغگويان از ريشه كنده خواهد شد.
۳۲
افراد درستكار هميشه سخنان خوشايند بر زبان می‌آورند، اما دهان بدكاران از حرفهای نيشدار پر است.
امثال ۱۰:1
امثال ۱۰:2
امثال ۱۰:3
امثال ۱۰:4
امثال ۱۰:5
امثال ۱۰:6
امثال ۱۰:7
امثال ۱۰:8
امثال ۱۰:9
امثال ۱۰:10
امثال ۱۰:11
امثال ۱۰:12
امثال ۱۰:13
امثال ۱۰:14
امثال ۱۰:15
امثال ۱۰:16
امثال ۱۰:17
امثال ۱۰:18
امثال ۱۰:19
امثال ۱۰:20
امثال ۱۰:21
امثال ۱۰:22
امثال ۱۰:23
امثال ۱۰:24
امثال ۱۰:25
امثال ۱۰:26
امثال ۱۰:27
امثال ۱۰:28
امثال ۱۰:29
امثال ۱۰:30
امثال ۱۰:31
امثال ۱۰:32
امثال 1 / امثال 1
امثال 2 / امثال 2
امثال 3 / امثال 3
امثال 4 / امثال 4
امثال 5 / امثال 5
امثال 6 / امثال 6
امثال 7 / امثال 7
امثال 8 / امثال 8
امثال 9 / امثال 9
امثال 10 / امثال 10
امثال 11 / امثال 11
امثال 12 / امثال 12
امثال 13 / امثال 13
امثال 14 / امثال 14
امثال 15 / امثال 15
امثال 16 / امثال 16
امثال 17 / امثال 17
امثال 18 / امثال 18
امثال 19 / امثال 19
امثال 20 / امثال 20
امثال 21 / امثال 21
امثال 22 / امثال 22
امثال 23 / امثال 23
امثال 24 / امثال 24
امثال 25 / امثال 25
امثال 26 / امثال 26
امثال 27 / امثال 27
امثال 28 / امثال 28
امثال 29 / امثال 29
امثال 30 / امثال 30
امثال 31 / امثال 31