A A A A A
×

2005 کتاب مقدس فارسی

مزامير ۸۶

۱
ای خداوند، دعای مرا بشنو و آن را اجابت فرما، زيرا ضعيف و درمانده‌ام.
۲
جان مرا حفظ كن و مرا نجات ده زيرا من بندۀ وفادار تو هستم و بر تو توكل دارم.
۳
بر من رحمت فرما، زيرا تمام روز به درگاه تو دعا می‌كنم.
۴
بندۀ خود را شاد كن، زيرا تنها تو را می‌پرستم.
۵
تو برای آنانی كه تو را می‌خوانند نيكو و بخشنده و بسيار رحيم هستی.
۶
ای خداوند، دعای مرا اجابت فرما! به نالۀ من توجه نما!
۷
به هنگام سختی تو را خواهم خواند، زيرا دعای مرا مستجاب خواهی فرمود.
۸
خداوندا، خدايی ديگر مانند تو وجود ندارد. كارهای تو بی‌نظير است.
۹
همۀ قومهايی كه آفريده‌ای خواهند آمد و تو را پرستش نموده، نام تو را خواهند ستود.
۱۰
تو بزرگ و قادر هستی و معجزه می‌نمايی؛ تنها تو خدا هستی!
۱۱
خداوندا، راه خود را به من نشان ده تا وفادارانه در آن گام بردارم. مرا ياری ده تا بدون شک و دودلی تو را خدمت نمايم.
۱۲
با تمام وجودم تو را حمد و سپاس خواهم گفت و پيوسته عظمت نام تو را بيان خواهم نمود،
۱۳
زيرا رحمت تو در حق من بسيار عظيم است؛ تو مرا از خطر مرگ رهانيده‌ای!
۱۴
خدايا، افراد متكبر بر ضد من برخاسته‌اند و گروهی ظالم و ستمگر در فكر كشتن منند. آنها به تو توجهی ندارند.
۱۵
خداوندا، تو عادل، بخشنده، مهربان، صبور و رحيم هستی.
۱۶
روی خود را بسوی من برگردان و بر من رحمت فرما. بندۀ خود را توانا ساز و او را نجات ده.
۱۷
لطف و مهربانی خود را به من نشان ده، مرا ياری فرما و دلداری ده، تا آنانی كه از من نفرت دارند اين را ببينند و شرمسار شوند.
مزامير ۸۶:1
مزامير ۸۶:2
مزامير ۸۶:3
مزامير ۸۶:4
مزامير ۸۶:5
مزامير ۸۶:6
مزامير ۸۶:7
مزامير ۸۶:8
مزامير ۸۶:9
مزامير ۸۶:10
مزامير ۸۶:11
مزامير ۸۶:12
مزامير ۸۶:13
مزامير ۸۶:14
مزامير ۸۶:15
مزامير ۸۶:16
مزامير ۸۶:17
مزامير 1 / مزامير 1
مزامير 2 / مزامير 2
مزامير 3 / مزامير 3
مزامير 4 / مزامير 4
مزامير 5 / مزامير 5
مزامير 6 / مزامير 6
مزامير 7 / مزامير 7
مزامير 8 / مزامير 8
مزامير 9 / مزامير 9
مزامير 10 / مزامير 10
مزامير 11 / مزامير 11
مزامير 12 / مزامير 12
مزامير 13 / مزامير 13
مزامير 14 / مزامير 14
مزامير 15 / مزامير 15
مزامير 16 / مزامير 16
مزامير 17 / مزامير 17
مزامير 18 / مزامير 18
مزامير 19 / مزامير 19
مزامير 20 / مزامير 20
مزامير 21 / مزامير 21
مزامير 22 / مزامير 22
مزامير 23 / مزامير 23
مزامير 24 / مزامير 24
مزامير 25 / مزامير 25
مزامير 26 / مزامير 26
مزامير 27 / مزامير 27
مزامير 28 / مزامير 28
مزامير 29 / مزامير 29
مزامير 30 / مزامير 30
مزامير 31 / مزامير 31
مزامير 32 / مزامير 32
مزامير 33 / مزامير 33
مزامير 34 / مزامير 34
مزامير 35 / مزامير 35
مزامير 36 / مزامير 36
مزامير 37 / مزامير 37
مزامير 38 / مزامير 38
مزامير 39 / مزامير 39
مزامير 40 / مزامير 40
مزامير 41 / مزامير 41
مزامير 42 / مزامير 42
مزامير 43 / مزامير 43
مزامير 44 / مزامير 44
مزامير 45 / مزامير 45
مزامير 46 / مزامير 46
مزامير 47 / مزامير 47
مزامير 48 / مزامير 48
مزامير 49 / مزامير 49
مزامير 50 / مزامير 50
مزامير 51 / مزامير 51
مزامير 52 / مزامير 52
مزامير 53 / مزامير 53
مزامير 54 / مزامير 54
مزامير 55 / مزامير 55
مزامير 56 / مزامير 56
مزامير 57 / مزامير 57
مزامير 58 / مزامير 58
مزامير 59 / مزامير 59
مزامير 60 / مزامير 60
مزامير 61 / مزامير 61
مزامير 62 / مزامير 62
مزامير 63 / مزامير 63
مزامير 64 / مزامير 64
مزامير 65 / مزامير 65
مزامير 66 / مزامير 66
مزامير 67 / مزامير 67
مزامير 68 / مزامير 68
مزامير 69 / مزامير 69
مزامير 70 / مزامير 70
مزامير 71 / مزامير 71
مزامير 72 / مزامير 72
مزامير 73 / مزامير 73
مزامير 74 / مزامير 74
مزامير 75 / مزامير 75
مزامير 76 / مزامير 76
مزامير 77 / مزامير 77
مزامير 78 / مزامير 78
مزامير 79 / مزامير 79
مزامير 80 / مزامير 80
مزامير 81 / مزامير 81
مزامير 82 / مزامير 82
مزامير 83 / مزامير 83
مزامير 84 / مزامير 84
مزامير 85 / مزامير 85
مزامير 86 / مزامير 86
مزامير 87 / مزامير 87
مزامير 88 / مزامير 88
مزامير 89 / مزامير 89
مزامير 90 / مزامير 90
مزامير 91 / مزامير 91
مزامير 92 / مزامير 92
مزامير 93 / مزامير 93
مزامير 94 / مزامير 94
مزامير 95 / مزامير 95
مزامير 96 / مزامير 96
مزامير 97 / مزامير 97
مزامير 98 / مزامير 98
مزامير 99 / مزامير 99
مزامير 100 / مزامير 100
مزامير 101 / مزامير 101
مزامير 102 / مزامير 102
مزامير 103 / مزامير 103
مزامير 104 / مزامير 104
مزامير 105 / مزامير 105
مزامير 106 / مزامير 106
مزامير 107 / مزامير 107
مزامير 108 / مزامير 108
مزامير 109 / مزامير 109
مزامير 110 / مزامير 110
مزامير 111 / مزامير 111
مزامير 112 / مزامير 112
مزامير 113 / مزامير 113
مزامير 114 / مزامير 114
مزامير 115 / مزامير 115
مزامير 116 / مزامير 116
مزامير 117 / مزامير 117
مزامير 118 / مزامير 118
مزامير 119 / مزامير 119
مزامير 120 / مزامير 120
مزامير 121 / مزامير 121
مزامير 122 / مزامير 122
مزامير 123 / مزامير 123
مزامير 124 / مزامير 124
مزامير 125 / مزامير 125
مزامير 126 / مزامير 126
مزامير 127 / مزامير 127
مزامير 128 / مزامير 128
مزامير 129 / مزامير 129
مزامير 130 / مزامير 130
مزامير 131 / مزامير 131
مزامير 132 / مزامير 132
مزامير 133 / مزامير 133
مزامير 134 / مزامير 134
مزامير 135 / مزامير 135
مزامير 136 / مزامير 136
مزامير 137 / مزامير 137
مزامير 138 / مزامير 138
مزامير 139 / مزامير 139
مزامير 140 / مزامير 140
مزامير 141 / مزامير 141
مزامير 142 / مزامير 142
مزامير 143 / مزامير 143
مزامير 144 / مزامير 144
مزامير 145 / مزامير 145
مزامير 146 / مزامير 146
مزامير 147 / مزامير 147
مزامير 148 / مزامير 148
مزامير 149 / مزامير 149
مزامير 150 / مزامير 150