A A A A A
×

2005 کتاب مقدس فارسی

مزامير ۶۶

۱
ای همۀ مردم روی زمين، برای خدا فرياد شادی سر دهيد!
۲
نام پرشكوه او را با سرود بستاييد و عظمت او را بيان كنيد!
۳
به خدا گوييد: «چه حيرت‌انگيز است كارهای تو! قدرت تو دشمنانت را از پای درخواهد آورد.
۴
تمام مردم جهان تو را پرستش خواهند كرد، تو را خواهند ستود و به نام تو سرود خواهند خواند.»
۵
بياييد كارهای خدا را مشاهده كنيد؛ ببينيد چه كارهای شگفت‌انگيز برای انسانها انجام داده است.
۶
او دريا را به خشكی تبديل كرد و اجداد ما با پای پياده از ميان آن عبور نمودند. ايشان بسبب اين كار خدا شاديها كردند.
۷
خداوند تا ابد با قدرت حكمرانی می‌كند و رفتار همۀ قومها را زير نظر دارد. پس ای مردم سركش، برضد او قيام نكنيد.
۸
ای قومها، خدای ما را ستايش كنيد! بگذاريد آواز ستايش شما شنيده شود.
۹
او زندگی ما را از خطر می‌رهاند و نمی‌گذارد پاهايمان بلغزد.
۱۰
ای خدا، تو ما را امتحان كرده‌ای؛ مانند نقره‌ای كه در كوره می‌گذارند تا پاک شود، ما را پاک نموده‌ای.
۱۱
ما را در دام گرفتار ساختی و بارهای سنگين بر دوش ما نهادی.
۱۲
دشمنان ما را بر ما مسلط گرداندی و گذاشتی از آب و آتش عبور كنيم، اما سرانجام ما را به مكانی آوردی كه در آن وفور نعمت است.
۱۳
قربانی‌های سوختنی به خانهٔ تو خواهم آورد تا نذرهای خود را ادا نمايم.
۱۴
بلی، هنگامی كه در زحمت بودم نذر كردم و اينک آن را ادا خواهم كرد.
۱۵
گوسفند قربانی خواهم كرد و گوساله و بز تقديم خواهم نمود و آنها را بر قربانگاه خواهم سوزاند تا بوی خوب آنها بسوی تو زبانه كشد.
۱۶
ای همۀ خداترسان، بياييد و بشنويد تا به شما بگويم كه خداوند برای من چه كرده است.
۱۷
فرياد برآوردم و از او كمک خواستم و او را ستايش نمودم.
۱۸
اگر گناه را در دل خود نگه می‌داشتم، خداوند دعايم را نمی‌شنيد.
۱۹
اما او به دعای من توجه نموده و آن را مستجاب كرده است!
۲۰
سپاس بر خدايی كه دعای مرا بی‌جواب نگذاشته و رحمت خود را از من دريغ نكرده است.
مزامير ۶۶:1
مزامير ۶۶:2
مزامير ۶۶:3
مزامير ۶۶:4
مزامير ۶۶:5
مزامير ۶۶:6
مزامير ۶۶:7
مزامير ۶۶:8
مزامير ۶۶:9
مزامير ۶۶:10
مزامير ۶۶:11
مزامير ۶۶:12
مزامير ۶۶:13
مزامير ۶۶:14
مزامير ۶۶:15
مزامير ۶۶:16
مزامير ۶۶:17
مزامير ۶۶:18
مزامير ۶۶:19
مزامير ۶۶:20
مزامير 1 / مزامير 1
مزامير 2 / مزامير 2
مزامير 3 / مزامير 3
مزامير 4 / مزامير 4
مزامير 5 / مزامير 5
مزامير 6 / مزامير 6
مزامير 7 / مزامير 7
مزامير 8 / مزامير 8
مزامير 9 / مزامير 9
مزامير 10 / مزامير 10
مزامير 11 / مزامير 11
مزامير 12 / مزامير 12
مزامير 13 / مزامير 13
مزامير 14 / مزامير 14
مزامير 15 / مزامير 15
مزامير 16 / مزامير 16
مزامير 17 / مزامير 17
مزامير 18 / مزامير 18
مزامير 19 / مزامير 19
مزامير 20 / مزامير 20
مزامير 21 / مزامير 21
مزامير 22 / مزامير 22
مزامير 23 / مزامير 23
مزامير 24 / مزامير 24
مزامير 25 / مزامير 25
مزامير 26 / مزامير 26
مزامير 27 / مزامير 27
مزامير 28 / مزامير 28
مزامير 29 / مزامير 29
مزامير 30 / مزامير 30
مزامير 31 / مزامير 31
مزامير 32 / مزامير 32
مزامير 33 / مزامير 33
مزامير 34 / مزامير 34
مزامير 35 / مزامير 35
مزامير 36 / مزامير 36
مزامير 37 / مزامير 37
مزامير 38 / مزامير 38
مزامير 39 / مزامير 39
مزامير 40 / مزامير 40
مزامير 41 / مزامير 41
مزامير 42 / مزامير 42
مزامير 43 / مزامير 43
مزامير 44 / مزامير 44
مزامير 45 / مزامير 45
مزامير 46 / مزامير 46
مزامير 47 / مزامير 47
مزامير 48 / مزامير 48
مزامير 49 / مزامير 49
مزامير 50 / مزامير 50
مزامير 51 / مزامير 51
مزامير 52 / مزامير 52
مزامير 53 / مزامير 53
مزامير 54 / مزامير 54
مزامير 55 / مزامير 55
مزامير 56 / مزامير 56
مزامير 57 / مزامير 57
مزامير 58 / مزامير 58
مزامير 59 / مزامير 59
مزامير 60 / مزامير 60
مزامير 61 / مزامير 61
مزامير 62 / مزامير 62
مزامير 63 / مزامير 63
مزامير 64 / مزامير 64
مزامير 65 / مزامير 65
مزامير 66 / مزامير 66
مزامير 67 / مزامير 67
مزامير 68 / مزامير 68
مزامير 69 / مزامير 69
مزامير 70 / مزامير 70
مزامير 71 / مزامير 71
مزامير 72 / مزامير 72
مزامير 73 / مزامير 73
مزامير 74 / مزامير 74
مزامير 75 / مزامير 75
مزامير 76 / مزامير 76
مزامير 77 / مزامير 77
مزامير 78 / مزامير 78
مزامير 79 / مزامير 79
مزامير 80 / مزامير 80
مزامير 81 / مزامير 81
مزامير 82 / مزامير 82
مزامير 83 / مزامير 83
مزامير 84 / مزامير 84
مزامير 85 / مزامير 85
مزامير 86 / مزامير 86
مزامير 87 / مزامير 87
مزامير 88 / مزامير 88
مزامير 89 / مزامير 89
مزامير 90 / مزامير 90
مزامير 91 / مزامير 91
مزامير 92 / مزامير 92
مزامير 93 / مزامير 93
مزامير 94 / مزامير 94
مزامير 95 / مزامير 95
مزامير 96 / مزامير 96
مزامير 97 / مزامير 97
مزامير 98 / مزامير 98
مزامير 99 / مزامير 99
مزامير 100 / مزامير 100
مزامير 101 / مزامير 101
مزامير 102 / مزامير 102
مزامير 103 / مزامير 103
مزامير 104 / مزامير 104
مزامير 105 / مزامير 105
مزامير 106 / مزامير 106
مزامير 107 / مزامير 107
مزامير 108 / مزامير 108
مزامير 109 / مزامير 109
مزامير 110 / مزامير 110
مزامير 111 / مزامير 111
مزامير 112 / مزامير 112
مزامير 113 / مزامير 113
مزامير 114 / مزامير 114
مزامير 115 / مزامير 115
مزامير 116 / مزامير 116
مزامير 117 / مزامير 117
مزامير 118 / مزامير 118
مزامير 119 / مزامير 119
مزامير 120 / مزامير 120
مزامير 121 / مزامير 121
مزامير 122 / مزامير 122
مزامير 123 / مزامير 123
مزامير 124 / مزامير 124
مزامير 125 / مزامير 125
مزامير 126 / مزامير 126
مزامير 127 / مزامير 127
مزامير 128 / مزامير 128
مزامير 129 / مزامير 129
مزامير 130 / مزامير 130
مزامير 131 / مزامير 131
مزامير 132 / مزامير 132
مزامير 133 / مزامير 133
مزامير 134 / مزامير 134
مزامير 135 / مزامير 135
مزامير 136 / مزامير 136
مزامير 137 / مزامير 137
مزامير 138 / مزامير 138
مزامير 139 / مزامير 139
مزامير 140 / مزامير 140
مزامير 141 / مزامير 141
مزامير 142 / مزامير 142
مزامير 143 / مزامير 143
مزامير 144 / مزامير 144
مزامير 145 / مزامير 145
مزامير 146 / مزامير 146
مزامير 147 / مزامير 147
مزامير 148 / مزامير 148
مزامير 149 / مزامير 149
مزامير 150 / مزامير 150