A A A A A
×

2005 کتاب مقدس فارسی

ايوب ۴۱

۱
آيا می‌توانی تمساح را با قلاب صيد كنی يا به دور زبانش كمند بيندازی؟
۲
آيا می‌توانی از بينی او طناب رد كنی يا چانه‌اش را با نيزه سوراخ نمايی؟
۳
آيا از تو خواهش خواهد كرد كه دست از سرش برداری؟
۴
آيا می‌پذيرد كه تا آخر عمر، او را بردۀ خود سازی؟
۵
آيا می‌توانی با او مثل يک پرنده بازی كنی يا به او افسار زده، او را به كنيزانت هديه نمايی؟
۶
آيا ماهيگران می‌توانند او را تكه‌تكه كرده، به تاجران بفروشند؟
۷
آيا تير به پوست او فرو می‌رود يا نيزۀ ماهيگيری سر او را سوراخ می‌كند؟
۸
اگر به او دست بزنی چنان آشوبی به پا می‌كند كه ديگر هرگز هوس نكنی به اونزديک شوی!
۹
هركه بخواهد او را بگيرد از ديدنش به لرزه می‌افتد و تلاشش نافرجام می‌ماند.
۱۰
هيچكس جرأت ندارد او را تحريک كند يا در مقابلش بايستد.
۱۱
در تمام دنيا كسی نيست كه با او درگير شود و جان سالم بدر برد.
۱۲
از عظمت و قدرت اعضای بدن او ديگر چه گويم؟
۱۳
كيست كه بتواند پوست او را بشكافد؟ يا كيست كه جرأت كند به دندانهای ترسناک او نزديک شود و يا دهان او را باز كند؟
۱۴
***
۱۵
پشت او از فلسهايی كه محكم بهم چسبيده‌اند پوشيده شده است، بطوريكه هيچ چيز قادر نيست آنها را از هم جدا كند و حتی هوا نيز نمی‌تواند به داخل آنها نفوذ نمايد.
۱۶
***
۱۷
***
۱۸
وقتی عطسه می‌كند بخارآن در پرتو نور خورشيد می‌درخشد. چشمانش مانند طلوع خورشيد درخشان است.
۱۹
از دهانش آتش زبانه می‌كشد.
۲۰
دودی كه از سوراخهای بينی‌اش خارج می‌شود مانند بخاری است كه از ديگ جوشان بر می‌خيزد.
۲۱
نفس او هيزم را به آتش می‌كشد؛ شعله‌های سوزان از دهانش می‌جهد.
۲۲
قدرت حيرت‌آوری در گردن او نهفته است و هر كه او را می‌بيند به وحشت می‌افتد.
۲۳
لايه‌های گوشت بدنش سفت و محكم بهم چسبيده است.
۲۴
دلش مثل سنگ زيرين آسياب سخت است.
۲۵
وقتی برمی‌خيزد زورمندان هراسان می‌شوند و از ترس بيهوش می‌گردند.
۲۶
شمشير، نيزه، تير يا زوبين بر او كارگر نيست.
۲۷
آهن برايش مثل كاه است و مفرغ مانند چوب پوسيده.
۲۸
تيرهای كمان نمی‌توانند او را فراری دهند. سنگهای فلاخن چون پر كاه بر او بی‌اثرند.
۲۹
چماق برای او مانند كاه است. او به تيرهايی كه بطرفش پرتاب می‌شوند، می‌خندد.
۳۰
پوست شكمش مانند تكه‌های سفال، تيز است و مانند چنگال خرمنكوب روی زمين شيار به وجود می‌آورد.
۳۱
با حركات خود اعماق دريا را مانند يک ظرف جوشان به غليان می‌آورد و دريا را مثل ديگ عطاران بهم می‌زند.
۳۲
خط درخشانی بدنبال خود برجای می‌گذارد، بطوريكه دريا از كف سفيد پوشيده می‌شود.
۳۳
در روی زمين هيچ موجودی مانند او بی‌باک نيست.
۳۴
او سلطان حيوانات وحشی است و هيچ جانوری به پای او نمی‌رسد.
ايوب ۴۱:1
ايوب ۴۱:2
ايوب ۴۱:3
ايوب ۴۱:4
ايوب ۴۱:5
ايوب ۴۱:6
ايوب ۴۱:7
ايوب ۴۱:8
ايوب ۴۱:9
ايوب ۴۱:10
ايوب ۴۱:11
ايوب ۴۱:12
ايوب ۴۱:13
ايوب ۴۱:14
ايوب ۴۱:15
ايوب ۴۱:16
ايوب ۴۱:17
ايوب ۴۱:18
ايوب ۴۱:19
ايوب ۴۱:20
ايوب ۴۱:21
ايوب ۴۱:22
ايوب ۴۱:23
ايوب ۴۱:24
ايوب ۴۱:25
ايوب ۴۱:26
ايوب ۴۱:27
ايوب ۴۱:28
ايوب ۴۱:29
ايوب ۴۱:30
ايوب ۴۱:31
ايوب ۴۱:32
ايوب ۴۱:33
ايوب ۴۱:34
ايوب 1 / ايوب 1
ايوب 2 / ايوب 2
ايوب 3 / ايوب 3
ايوب 4 / ايوب 4
ايوب 5 / ايوب 5
ايوب 6 / ايوب 6
ايوب 7 / ايوب 7
ايوب 8 / ايوب 8
ايوب 9 / ايوب 9
ايوب 10 / ايوب 10
ايوب 11 / ايوب 11
ايوب 12 / ايوب 12
ايوب 13 / ايوب 13
ايوب 14 / ايوب 14
ايوب 15 / ايوب 15
ايوب 16 / ايوب 16
ايوب 17 / ايوب 17
ايوب 18 / ايوب 18
ايوب 19 / ايوب 19
ايوب 20 / ايوب 20
ايوب 21 / ايوب 21
ايوب 22 / ايوب 22
ايوب 23 / ايوب 23
ايوب 24 / ايوب 24
ايوب 25 / ايوب 25
ايوب 26 / ايوب 26
ايوب 27 / ايوب 27
ايوب 28 / ايوب 28
ايوب 29 / ايوب 29
ايوب 30 / ايوب 30
ايوب 31 / ايوب 31
ايوب 32 / ايوب 32
ايوب 33 / ايوب 33
ايوب 34 / ايوب 34
ايوب 35 / ايوب 35
ايوب 36 / ايوب 36
ايوب 37 / ايوب 37
ايوب 38 / ايوب 38
ايوب 39 / ايوب 39
ايوب 40 / ايوب 40
ايوب 41 / ايوب 41
ايوب 42 / ايوب 42