A A A A A
×

2005 کتاب مقدس فارسی

ايوب ۴

۱
آنگاه اليفاز تيمانی پاسخ داد:
۲
ای ايوب، آيا اجازه می‌دهی چند كلمه‌ای حرف بزنم؟ چون ديگر نمی‌توانم ساكت بمانم.
۳
تو در گذشته بسياری را نصيحت كرده‌ای كه به خدا توكل جويند. به ضعيفان و بيچارگان و كسانی كه گرفتار يأس بودند، قوت قلب داده‌ای.
۴
***
۵
ولی اكنون كه مصيبت به سراغ تو آمده است پريشان شده‌ای.
۶
آدم پرهيزكار و درستكاری مثل تو، در چنين مواقعی نبايد اميد و اعتمادش را از دست بدهد.
۷
قدری فكر كن و ببين آيا تابحال ديده‌ای انسان درستكار و بی‌گناهی هلاک شود؟
۸
تجربه نشان می‌دهد كه هر چه بكاری همان را درو می‌كنی. كسانی كه گناه و بدی می‌كارند همان را درو می‌كنند.
۹
آنها زير دست توانای خدا نابود می‌شوند.
۱۰
اگر چه مانند شير ژيان، درنده خو هستند، اما خُرد و تباه خواهند گرديد.
۱۱
مثل شيرهای پير و ناتوان از گرسنگی خواهند مرد و تمام فرزندانشان پراكنده خواهند شد.
۱۲
يک شب وقتی در خواب عميقی بودم، زمزمه‌ای به گوشم رسيد و حقيقتی بر من آشكار گشت.
۱۳
***
۱۴
ناگهان ترس وجودم را فرا گرفت. از وحشت، تمام بدنم می‌لرزيد.
۱۵
روحی از برابر من گذشت و موی بر تنم راست شد!
۱۶
حضور روح را احساس می‌كردم، ولی نمی‌توانستم او را ببينم. سپس در آن سكوت وحشتناک اين ندا به گوشم رسيد:
۱۷
«آيا انسان خاكی می‌تواند در نظر خدای خالق، پاک و بی‌گناه باشد؟
۱۸
حتی فرشتگان آسمان نيز در نظر خدا پاک نيستند،
۱۹
چه برسد به آدميانی كه از خاک آفريده شده‌اند و مانند بيد ناپايدارند.
۲۰
صبح، زنده‌اند و شب، می‌ميرند و برای هميشه از بين می‌روند و كسی هم آنها را به ياد نمی‌آورد.
۲۱
شمع زندگيشان خاموش می‌گردد و می‌ميرند، و هيچكس اهميت نمی‌دهد.
ايوب ۴:1
ايوب ۴:2
ايوب ۴:3
ايوب ۴:4
ايوب ۴:5
ايوب ۴:6
ايوب ۴:7
ايوب ۴:8
ايوب ۴:9
ايوب ۴:10
ايوب ۴:11
ايوب ۴:12
ايوب ۴:13
ايوب ۴:14
ايوب ۴:15
ايوب ۴:16
ايوب ۴:17
ايوب ۴:18
ايوب ۴:19
ايوب ۴:20
ايوب ۴:21
ايوب 1 / ايوب 1
ايوب 2 / ايوب 2
ايوب 3 / ايوب 3
ايوب 4 / ايوب 4
ايوب 5 / ايوب 5
ايوب 6 / ايوب 6
ايوب 7 / ايوب 7
ايوب 8 / ايوب 8
ايوب 9 / ايوب 9
ايوب 10 / ايوب 10
ايوب 11 / ايوب 11
ايوب 12 / ايوب 12
ايوب 13 / ايوب 13
ايوب 14 / ايوب 14
ايوب 15 / ايوب 15
ايوب 16 / ايوب 16
ايوب 17 / ايوب 17
ايوب 18 / ايوب 18
ايوب 19 / ايوب 19
ايوب 20 / ايوب 20
ايوب 21 / ايوب 21
ايوب 22 / ايوب 22
ايوب 23 / ايوب 23
ايوب 24 / ايوب 24
ايوب 25 / ايوب 25
ايوب 26 / ايوب 26
ايوب 27 / ايوب 27
ايوب 28 / ايوب 28
ايوب 29 / ايوب 29
ايوب 30 / ايوب 30
ايوب 31 / ايوب 31
ايوب 32 / ايوب 32
ايوب 33 / ايوب 33
ايوب 34 / ايوب 34
ايوب 35 / ايوب 35
ايوب 36 / ايوب 36
ايوب 37 / ايوب 37
ايوب 38 / ايوب 38
ايوب 39 / ايوب 39
ايوب 40 / ايوب 40
ايوب 41 / ايوب 41
ايوب 42 / ايوب 42