A A A A A
×

2005 کتاب مقدس فارسی

ايوب ۳

۱
سرانجام ايوب لب به سخن گشود و روزی را كه از مادر زاييده شده بود نفرين كرد:
۲
لعنت به روزی كه به دنيا آمدم و شبی كه در رحم مادرم قرار گرفتم!
۳
***
۴
ياد آن روز برای هميشه فراموش شود و خدا نيز آن را به ياد نياورد. ای كاش آن روز در ظلمت ابدی فرو رود.
۵
تاريكی آن را فرا گيرد و ابر تيره بر آن سايه افكند.
۶
از صفحۀ روزگار محو گردد و ديگر هرگز در شمار روزهای ماه قرار نگيرد.
۷
شبی خاموش و عاری از شادی به حساب آيد.
۸
آنانی كه در نفرين كردن ماهرند، آن را نفرين كنند.
۹
آن شب ستاره‌ای نداشته باشد و آرزوی روشنايی كند، ولی هرگز روشنايی نباشد و هيچگاه سپيدۀ صبح را نبيند.
۱۰
آن شب را لعنت كنيد، چون قادر به بستن رحم مادرم نشد و باعث شد من متولد شده، دچار اين بلاها شوم.
۱۱
چرا هنگام تولد نمردم؟
۱۲
چرا مادرم مرا روی زانوهايش گذاشت و مرا شير داد؟
۱۳
اگر هنگام تولد می‌مردم، اكنون آرام و آسوده در كنار پادشاهان، رهبران و بزرگان جهان كه كاخهای قديمی برای خود ساختند و قصرهای خود را با طلا و نقره پر كردند، خوابيده بودم.
۱۴
***
۱۵
***
۱۶
ای كاش مرده به دنيا می‌آمدم! هرگز نفس نمی‌كشيدم و روشنايی را نمی‌ديدم؛
۱۷
زيرا در عالم مرگ، شروران مزاحمتی به وجود نمی‌آورند و خستگان می‌آرامند.
۱۸
در آنجا حتی زندانيان هم راحتند و فرياد زندانبان آنان را آزار نمی‌دهد.
۱۹
در آنجا فقير و غنی يكسانند و غلام از دست اربابش آزاد است.
۲۰
چرا بايد نور زندگی به كسانی كه در بدبختی و تلخكامی به سر می‌برند بتابد و چرا كسانی كه آرزوی مردن دارند و مرگشان فرا نمی‌رسد و مثل مردمی كه در پی گنج هستند بدنبال مرگ می‌گردند، زنده بمانند؟
۲۱
***
۲۲
چه سعادت بزرگی است وقتی كه سرانجام مرگ را در آغوش می‌كشند!
۲۳
چرا نور زندگی بر كسی می‌تابد كه چاره‌ای ندارد و خدا درهای اميد را به رويش بسته است؟
۲۴
خوراک من غصه است، و آه و ناله مانند آب از وجودم جاری است.
۲۵
چيزی كه هميشه از آن می‌ترسيدم بر سرم آمده است.
۲۶
آرامش و راحتی ندارم و رنجهای مرا پايانی نيست.
ايوب ۳:1
ايوب ۳:2
ايوب ۳:3
ايوب ۳:4
ايوب ۳:5
ايوب ۳:6
ايوب ۳:7
ايوب ۳:8
ايوب ۳:9
ايوب ۳:10
ايوب ۳:11
ايوب ۳:12
ايوب ۳:13
ايوب ۳:14
ايوب ۳:15
ايوب ۳:16
ايوب ۳:17
ايوب ۳:18
ايوب ۳:19
ايوب ۳:20
ايوب ۳:21
ايوب ۳:22
ايوب ۳:23
ايوب ۳:24
ايوب ۳:25
ايوب ۳:26
ايوب 1 / ايوب 1
ايوب 2 / ايوب 2
ايوب 3 / ايوب 3
ايوب 4 / ايوب 4
ايوب 5 / ايوب 5
ايوب 6 / ايوب 6
ايوب 7 / ايوب 7
ايوب 8 / ايوب 8
ايوب 9 / ايوب 9
ايوب 10 / ايوب 10
ايوب 11 / ايوب 11
ايوب 12 / ايوب 12
ايوب 13 / ايوب 13
ايوب 14 / ايوب 14
ايوب 15 / ايوب 15
ايوب 16 / ايوب 16
ايوب 17 / ايوب 17
ايوب 18 / ايوب 18
ايوب 19 / ايوب 19
ايوب 20 / ايوب 20
ايوب 21 / ايوب 21
ايوب 22 / ايوب 22
ايوب 23 / ايوب 23
ايوب 24 / ايوب 24
ايوب 25 / ايوب 25
ايوب 26 / ايوب 26
ايوب 27 / ايوب 27
ايوب 28 / ايوب 28
ايوب 29 / ايوب 29
ايوب 30 / ايوب 30
ايوب 31 / ايوب 31
ايوب 32 / ايوب 32
ايوب 33 / ايوب 33
ايوب 34 / ايوب 34
ايوب 35 / ايوب 35
ايوب 36 / ايوب 36
ايوب 37 / ايوب 37
ايوب 38 / ايوب 38
ايوب 39 / ايوب 39
ايوب 40 / ايوب 40
ايوب 41 / ايوب 41
ايوب 42 / ايوب 42