A A A A A
×

2005 کتاب مقدس فارسی

ايوب ۲۸

۱
مردم می‌دانند چگونه نقره را از معدن استخراج نمايند، طلا را تصفيه كنند،
۲
آهن را از زمين بيرون آورند و مس را از سنگ جدا سازند.
۳
آنها می‌دانند چطور معادن تاريک را روشن كنند و در جستجوی سنگهای معدن تا عمق‌های تاريک زمين فرو روند.
۴
آنها در نقاطی دور دست، جايی كه پای بشری بدان راه نيافته، در دل زمين نقب می‌زنند و از طنابها آويزان شده، به عمق معادن می‌روند.
۵
مردم می‌دانند چگونه از روی زمين غذا تهيه كنند، درحاليكه در زير پوستۀ همين زمين، آتش نهفته است.
۶
آنها می‌دانند چگونه از سنگهای آن ياقوت و طلا به دست بياورند.
۷
حتی پرندگان شكاری راه معادن را نمی‌دانند و چشم هيچ عقابی آن را نمی‌تواند ببيند؛
۸
پای شير يا جانور درندۀ ديگری به اين معادن نرسيده است؛
۹
ولی‌مردم می‌دانند چطور سنگهای خارا را تكه‌تكه نموده، كوه‌ها را از بيخ و بن بركنند،
۱۰
صخره‌ها را بشكافند و به سنگهای قيمتی دست يابند.
۱۱
آنها حتی سرچشمۀ رودها را كاوش می‌كنند وچيزهای مخفی ازآن بيرون می‌آورند.
۱۲
مردم همۀ اينها را می‌دانند، ولی نمی‌دانند فهم و حكمت را در كجا بيابند.
۱۳
حكمت در بين انسانها پيدا نمی‌شود و هيچكس ارزش آن را نمی‌داند.
۱۴
اقيانوسها می‌گويند: «در اينجا حكمت نيست.» و درياها جواب می‌دهند: «در اينجا هم نيست.»
۱۵
حكمت را با طلا و نقره نمی‌توان خريد،
۱۶
و نه با طلای خالص و سنگهای قيمتی.
۱۷
حكمت از طلا و الماس بسيار گرانبهاتر است و آن را نمی‌توان با جواهرات خريداری كرد.
۱۸
مرجان و بلور در برابر حكمت هيچ ارزشی ندارند. قيمت آن از لعل بسيار گرانتر است.
۱۹
نه می‌توان آن را با زبرجد مرغوب خريد و نه با طلای ناب.
۲۰
پس حكمت را از كجا می‌توان به دست آورد؟ در كجا پيدا می‌شود؟
۲۱
زيرا از چشمان تمامی افراد بشر پنهان است. حتی از چشمان تيزبين پرندگان هوا نيز مخفی است؛
۲۲
دنيای مردگان نيز از آن اطلاع ندارد.
۲۳
فقط خدا می‌داند كه حكمت را كجا می‌توان پيدا كرد؛
۲۴
زيرا او تمامی زمين را زير نظر دارد و آنچه را كه در زير آسمانست مشاهده می‌كند.
۲۵
او باد را به حركت درمی‌آورد و حدود اقيانوسها را تعيين می‌كند.
۲۶
به باران فرمان می‌دهد كه ببارد و مسير برق آسمان را تعيين می‌كند.
۲۷
پس او می‌داند حكمت كجاست. او آن را آزمايش كرده و تأييد نموده است،
۲۸
و به افراد بشر می‌گويد: «بدانيد كه ترس از خداوند، حكمت واقعی، و دوری نمودن از شرارت، فهم حقيقی می‌باشد.»
ايوب ۲۸:1
ايوب ۲۸:2
ايوب ۲۸:3
ايوب ۲۸:4
ايوب ۲۸:5
ايوب ۲۸:6
ايوب ۲۸:7
ايوب ۲۸:8
ايوب ۲۸:9
ايوب ۲۸:10
ايوب ۲۸:11
ايوب ۲۸:12
ايوب ۲۸:13
ايوب ۲۸:14
ايوب ۲۸:15
ايوب ۲۸:16
ايوب ۲۸:17
ايوب ۲۸:18
ايوب ۲۸:19
ايوب ۲۸:20
ايوب ۲۸:21
ايوب ۲۸:22
ايوب ۲۸:23
ايوب ۲۸:24
ايوب ۲۸:25
ايوب ۲۸:26
ايوب ۲۸:27
ايوب ۲۸:28
ايوب 1 / ايوب 1
ايوب 2 / ايوب 2
ايوب 3 / ايوب 3
ايوب 4 / ايوب 4
ايوب 5 / ايوب 5
ايوب 6 / ايوب 6
ايوب 7 / ايوب 7
ايوب 8 / ايوب 8
ايوب 9 / ايوب 9
ايوب 10 / ايوب 10
ايوب 11 / ايوب 11
ايوب 12 / ايوب 12
ايوب 13 / ايوب 13
ايوب 14 / ايوب 14
ايوب 15 / ايوب 15
ايوب 16 / ايوب 16
ايوب 17 / ايوب 17
ايوب 18 / ايوب 18
ايوب 19 / ايوب 19
ايوب 20 / ايوب 20
ايوب 21 / ايوب 21
ايوب 22 / ايوب 22
ايوب 23 / ايوب 23
ايوب 24 / ايوب 24
ايوب 25 / ايوب 25
ايوب 26 / ايوب 26
ايوب 27 / ايوب 27
ايوب 28 / ايوب 28
ايوب 29 / ايوب 29
ايوب 30 / ايوب 30
ايوب 31 / ايوب 31
ايوب 32 / ايوب 32
ايوب 33 / ايوب 33
ايوب 34 / ايوب 34
ايوب 35 / ايوب 35
ايوب 36 / ايوب 36
ايوب 37 / ايوب 37
ايوب 38 / ايوب 38
ايوب 39 / ايوب 39
ايوب 40 / ايوب 40
ايوب 41 / ايوب 41
ايوب 42 / ايوب 42