A A A A A
×

2005 کتاب مقدس فارسی

ايوب ۲۱

۱
آنگاه ايوب پاسخ داد:
۲
به من گوش دهيد! تنها تسلی‌ای كه می‌توانيد به من بدهيد اينست كه بگذاريد حرفم را بزنم. پس از آن اگر خواستيد، مرا مسخره كنيد.
۳
***
۴
من از خدا شكايت دارم، نه از انسان. بی‌تابی من به همين دليل است.
۵
به من نگاه كنيد و از تعجب دست روی دهان بگذاريد و سكوت نماييد.
۶
خودم هم وقتی آنچه را كه بر من گذشته به ياد می‌آورم، از ترس به لرزه می‌افتم.
۷
واقعيت اين است كه بدكاران تا سن پيری و كهولت زنده می‌مانند و كامياب می‌شوند.
۸
فرزندان و نوه‌هايشان بزرگ می‌شوند و دورشان را می‌گيرند.
۹
خانه‌های آنها از هر خطری در امان است و خدا ايشان را مجازات نمی‌كند.
۱۰
گله‌های آنها زاد و ولد می‌كنند و زياد می‌شوند.
۱۱
فرزندانشان از خوشحالی مانند گوسفندان جست و خيز می‌كنند و می‌رقصند
۱۲
و با صدای ساز و آواز به شادی می‌پردازند.
۱۳
آنها روزهای خود را در سعادتمندی به سر می‌برند و راحت می‌ميرند،
۱۴
در حالی كه هرگز طالب خدا نبوده‌اند و نخواسته‌اند راه‌های خدا را بشناسند.
۱۵
شروران می‌گويند: «قادر مطلق كيست كه او را عبادت نماييم؟ چه فايده اگر دست دعا بسويش دراز كنيم؟»
۱۶
گناهكاران به هر كاری دست بزنند موفق می‌شوند! ولی من نمی‌خواهم با آنها سروكار داشته باشم.
۱۷
تابحال چند بار اتفاق افتاده كه چراغ بدكاران خاموش شود و آنها به بدبختی دچار گردند؟ و يا چند بار اتفاق افتاده كه خدا آنها را مجازات كند،
۱۸
و ايشان را مثل كاه در برابر باد و مانند خاک در برابر طوفان پراكنده سازد؟
۱۹
ولی شما می‌گوييد: «خدا فرزندان مرد شرور را مجازات می‌كند!» اما من می‌گويم كه خدا بايد خود شرور را مجازات كند! بگذار مزهٔ مجازات را خودش بچشد!
۲۰
بلی، بگذار مرد شرور خودش به سزای اعمالش برسد و پيالۀ خشم خدای قادر مطلق را سر بكشد.
۲۱
وقتی انسان می‌ميرد ديگر چه احساسی می‌تواند دربارۀ خانواده‌اش داشته باشد؟
۲۲
كيست كه بتواند خدا، آن داور بزرگ را سرزنش كند؟
۲۳
او از يک سو اشخاص قوی و سالم، مرفه و ثروتمند را هلاک می‌كند
۲۴
***
۲۵
و از سوی ديگر كسانی را كه در شدت فقر و تنگدستی به سر می‌برند و در زندگی هرگز طعم خوشی را نچشيده‌اند از بين می‌برد.
۲۶
هر دو دسته در خاک دفن می‌شوند و كرمها بدن آنها را می‌خورند.
۲۷
من می‌دانم می‌خواهيد چه بگوييد!
۲۸
می‌خواهيد بگوييد: «اشخاص ثروتمند و شرور برای گناهانشان دچار بلا و بدبختی شده‌اند.»
۲۹
ولی من می‌گويم: «از هر فرد دنيا ديده‌ای كه بپرسيد خواهد گفت
۳۰
كه آدم بدكار معمولاً در روز بلا و مصيبت در امان است و جان سالم بدر می‌برد. هيچكس مرد شرور را رودررو متهم نمی‌كند و كسی وی را به سزای اعمالش نمی‌رساند. حتی بعد از مرگش او را با احترام به خاک می‌سپارند و بر سر قبرش نگهبان قرار می‌دهند؛
۳۱
***
۳۲
***
۳۳
بسياری در مراسم تدفين او شركت می‌كنند و با خاک نرم او را می‌پوشانند.»
۳۴
شما چگونه می‌توانيد با اين ياوه‌گويی‌ها و دروغها مرا دلداری دهيد؟
ايوب ۲۱:1
ايوب ۲۱:2
ايوب ۲۱:3
ايوب ۲۱:4
ايوب ۲۱:5
ايوب ۲۱:6
ايوب ۲۱:7
ايوب ۲۱:8
ايوب ۲۱:9
ايوب ۲۱:10
ايوب ۲۱:11
ايوب ۲۱:12
ايوب ۲۱:13
ايوب ۲۱:14
ايوب ۲۱:15
ايوب ۲۱:16
ايوب ۲۱:17
ايوب ۲۱:18
ايوب ۲۱:19
ايوب ۲۱:20
ايوب ۲۱:21
ايوب ۲۱:22
ايوب ۲۱:23
ايوب ۲۱:24
ايوب ۲۱:25
ايوب ۲۱:26
ايوب ۲۱:27
ايوب ۲۱:28
ايوب ۲۱:29
ايوب ۲۱:30
ايوب ۲۱:31
ايوب ۲۱:32
ايوب ۲۱:33
ايوب ۲۱:34
ايوب 1 / ايوب 1
ايوب 2 / ايوب 2
ايوب 3 / ايوب 3
ايوب 4 / ايوب 4
ايوب 5 / ايوب 5
ايوب 6 / ايوب 6
ايوب 7 / ايوب 7
ايوب 8 / ايوب 8
ايوب 9 / ايوب 9
ايوب 10 / ايوب 10
ايوب 11 / ايوب 11
ايوب 12 / ايوب 12
ايوب 13 / ايوب 13
ايوب 14 / ايوب 14
ايوب 15 / ايوب 15
ايوب 16 / ايوب 16
ايوب 17 / ايوب 17
ايوب 18 / ايوب 18
ايوب 19 / ايوب 19
ايوب 20 / ايوب 20
ايوب 21 / ايوب 21
ايوب 22 / ايوب 22
ايوب 23 / ايوب 23
ايوب 24 / ايوب 24
ايوب 25 / ايوب 25
ايوب 26 / ايوب 26
ايوب 27 / ايوب 27
ايوب 28 / ايوب 28
ايوب 29 / ايوب 29
ايوب 30 / ايوب 30
ايوب 31 / ايوب 31
ايوب 32 / ايوب 32
ايوب 33 / ايوب 33
ايوب 34 / ايوب 34
ايوب 35 / ايوب 35
ايوب 36 / ايوب 36
ايوب 37 / ايوب 37
ايوب 38 / ايوب 38
ايوب 39 / ايوب 39
ايوب 40 / ايوب 40
ايوب 41 / ايوب 41
ايوب 42 / ايوب 42